Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (135)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması

İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve UygulanmasıSayfa Sayısı
:  
343
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-8784-73-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ Değerli öğrencim ve meslektaşım Ramazan Çağlayan′m "idari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması" isimli doktora tezi çalışması son derece emek verilmiş ve içeriği itibariyle da birçok nusus nakkmda yeni bir bakış açısını yakalayabilmiş özgün bir çalışmadır. Dr. Çağlayan′m bugün yeni basımını yayma bazırlamakta olduğu kitap, doktora tezinin yeni mabkeme kararıyla zenginleştirilmesi sonucu daba işlevsel bale gelmiştir. idari yargı kararların gerek idare gerekse üçüncü kişiler üzerinde yarattığı etki ve sonuçların ner olayın ve uyuşmazlığın kendine özgü koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu kararların yerine getirilmesinde idare′nin yargı kararlarında yer verilen gerçekler doğrultusunda bareket etmek zorunluluğu biç şüpbesiz ki, bukuk devleti ilkesinin en önemli unsurudur. Ancak, bugün uygulamada idari yargı kararlarının gereklerinin çoğu zaman idare tararından tartışma konusu yapılmakta olduğu ve özellikle yürütmenin durdurulması kararları ve batta giderek mabkemelerce verilen ilk derece kararların dabi "kararın kesinleşmemiş olduğu" mülabazası(!) ile savsaklandığı ve 2577 sayılı yasanın 28. maddesinin açık bükmü-nün iblal edildiği sıkça görülmektedir. Nitekim, özellikle son zamanlarda idari mabkemeler ve Danıştay′ca verilen bazı kararların idare ye belirli bukuki sonuçları dikte ettirir nitelikte olmamakla beraber — Idare′nin bu kayıtsız ve savsakçı tutumunun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sayın Çağlayan bir yandan Idare′nin bu bukuk — dışı tutumuna parmak basarken, diğer yandan da objektii sonuçları baiz idari yargı kararlarının yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorunları enine boyuna tartışmaktadır. Günümüzde Kamu Gücü ayrıcalığını arkasına alıp da üçüncü kişiler üzerinde tek yanlı hukuksal sonuçlar doğurma üstünlüğüne sanip bulunan Idare′nin işlemlerinin yargısal denetimini mevcut anayasal ve yasal düzenlemelerdeki kısıtlamalar nedeniyle zaten tin bir güçlükle yerine getirmeye çalışan idare yargıcının verdiği kararların idare tarafından tartışılır hale getirildiği günümüz hukuk düzeninde ortaya çıkabilecek en olumsuz fotoğraf yargıcının dahi umutsuzluğa kapılması yönündeki enstantanedir ki, bugün gelinen noktada maalesef ki bu da çok uzak bir olasıhk değildir. Sayın Çağlayan bu çalışmasında özellikle idari yargı kararlarının yerine getirilmesini dolayısıyla hukuk düzeninin ihlalindeki sorumluluk biçimlerini herkese hitap edecek nitelikte ortaya koymakta ve ayrıca konuyla ilgili çeşitli iyileştirici önerilerde bulunmaktadır. Sayın Çağlayan′ın yapmış olduğu çalışmada belirlemiş olduğu aksaklıklara karşı getirmiş olduğu iyileştirici çözüm önerilerinin yetkili otoritelerce ne denli dikkate alınacağı konusunda şüpheci olmamak mümkün değildir. Ancak, zaten çalışmanın ilk amacı bu aksaklıkların konuyla ilgili hukuk otoritelerince tartışılmasının sağlanması ve kamuoyunun bil-gilendirilmesidir ki, Çağlayanın bu konuda da yeterince amacına ulaştığı inancındayım. Kendisini bu nedenle bir kez daha kutlar, bundan sonraki çalışmalarında da aynı çaba ve inanç içinde hareket edeceğine olan inancımı ifade etmek isterim. Doç Dr. Celal Erkut Üçüncü Baskıya Önsöz Özgürlükler alanına en fazla müdahalelerin, Yürütme/İdare alanında cereyan ettiği bir gerçektir. Bir başka gerçek de, İdarenin tek taraflı işlem yapma ve bu işlemleri re′sen ve cebsen uyguiama yetkisine sahip olduğu, yine bu işlemlerin yapıldığı anda hukuka uygun kabul edildiği ve hukuka aykırılığının ise ancak idare mahkemelerinde açılacak davalar sonunda ortaya konabileceğidir. Bu denli üstün yetkilere sahip İdare karşısında, kişilerin tek güvencesi kalmaktadır, o da İdarenin yargısal denetimi ve bu denetim sonunda verilen yargısal kararların uygulanmasıdır. İlk baskısı 2000 yılında yapılan bu çalışma, idare hukuku alanında önemli bir boşluğu doldurmuş olmalı ki, üçüncü baskıyı yapma aşamasına geldik. Bu durum, eserin müellifi bakımından sevindirici olmakla birlikte, yargı kararlarının uygulanmasında önemli sorunlar yaşanıyor olması pek de iç açıcı bir durum olmamaktadır. Ama yine de, idari yargının bu alanına katkıda bulunmak mutluluk vericidir. Eser üçüncü baskıya, idare hukuku alanındaki yeni tarihli eserler ve mahkeme içtihatları da ilave edilerek hazırlanmıştır. Hemen şunu belirtmek gerekir ki, zaman sorunu hiçbir zaman yakamızı bırakmamaktadır. Bu yüzden üçüncü baskıda dahi bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi belki bir sonrake baskıda mümkün olur. Hukuk devleti olma hayalimizin, tamamen gerçekleşmesi dileğiyle. Ramazan ÇAĞLAYAN 2004 İÇİNDEKİLER SUNUŞ III ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 İDARİ YARGILAMA SÜRECİ İÇİNDE YARGI KARARLARI YARGILAMA İŞLEVİ VE YARGISAL KARAR 7 A. KUVVETLER AYRILIĞI REJİMİ VE YARGI İŞLEVİ 7 1. Kuvvetler Ayrılığı Rejimi 7 a. Fonksiyonların Organik Kritere Göre Ayrılması 8 b. Fonksiyonların Maddi Kritere Göre Ayrılması 9 2. Yargı İşlevi ve 1982 Anayasasına göre Yargı Organı 13 a. Yargı İşlevi 13 b. 1982 Anayasasına Göre Yargı Teşkilatı 17 ba. Genel Olarak Yargı Teşkilatı 19 bb. Yargı Organı İçinde Yeralması Tartışmalı Kuruluşlar 19 bba. Sayıştay 23 bbb. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 23 bbc. Yüksek Seçim Kurulu 24 3. Yargısal Kararlar 25 a. Ara Kararlan 25 b. Nihai Kararlar 26 c. Kesin Hüküm 27 ca. Genel Olarak Kesin Hüküm 27 cb. Kesin Hükmün Etkisi 29 cc. İdari Yargıda Kesin Hüküm 29 1) İptal Davalarında Kesin Hüküm 29 2) Tam Yargı Davalarında Kesin Hüküm 36 B. YARGILAMA İŞLEVİNİN KAPSAMI 37 1. Yargılama Nedir? 37 2. Yargıcın Yargılama Yetkisinin Kapsamı 39 a. Taraflarca Hazırlama İlkesi 39 b. Re′sen Araştırma İlkesi 40 ba. Genel Olarak 40 bb. Re′sen Araştırma Yetkisinin Kapsamı 43 1) Davanın Sevk ve İdaresinin Re′sen Yargıç Tarafından Yapılması 43 2) İlk İncelemede Re′sen Araştırma.. 43 3) Esasa İlişkin Konularda Re′sen Araştırma 44 be. Re′sen Araştırma Yetkisinin Sınırı 45 II. İDARİ YARGILAMA SÜRECİNDE YARGI KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ 48 A. İLK İNCELEME PROSEDURUNDEKİ YARGI KARARLARI 48 1. Görev ve Yetki 48 2. İdari Merci Tecavüzü 52 3. Ehliyet 54 4. Kesin ve Yürüf-′mesi Gerekli Bir İşlemin Varlığı 55 5. Süre Aşımı 58 6. Husumet 59 7. Dava Dilekçesindeki Usuli Eksiklikler 60 B. ARA KARARLARI 60 1. Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği 60 2. Bilgi ve Belgelerin İstenmesi 62 3. Bilirkişi ve Keşif 66 4. Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale 68 5. Dilekçedeki Eksikliklerin Tamamlatılması Kararlan 70 C. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI MÜESSESESİ 71 1. Genel Olarak Yürütmenin Durdurulması Kararı 71 2. Yürütmenin Durdurulması Kararının Hukuki Niteliği 77 a. Yürütmenin Durdurulması - İptal Kararı 78 b. Yürütmenin Durdurulması - İhtiyati Tedbir 79 c. Yürütmenin Durdurulması - Ara Kararı 80 D. YARGILAMA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER NEDENİYLE UYUŞMAZLIĞIN SONA ERMESİ 81 1. Uyuşmazlık Hakkında Karar Vermeye Yer Olmadığına İlişkin Yargı Kararları: Davanın Konusuz Kalması 81 2. Davanın Açılmamış Sayılması 86 E. UYUŞMAZLIĞIN ESASI HAKKINDAKİ YARGI KARARLARI 87 1. İptal Davası 88 a. Genel Olarak 88 b. İptal Kararının Hukuki Niteliği 94 2. Tam Yargı Davaları 99 a. Genel Olarak Tam Yargı Davaları 99 b. Tam Yargı Davasının Çeşitleri 100 c. Tam Yargı Davasının Hukuki Niteliği 104 3. Tespit davası F. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ KARARLARI 116 1. Açıklama 116 2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi 119 İKİNCİ BOLUM KARARLARININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI I. İPTAL KARARLARI 125 A. İPTAL KARARLARININ SONUÇLARI (ETKİLERİ) 125 1. İptal Kararı İşlemin Varlığına Son Verir 125 2. İptal Kararı Geçmişe Etkilidir 127 3. İptal Kararı Genel Etkilidir 134 B. İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 136 1. Kendiliğinden Sonuç Doğuran İptal Kararları 136 a. Düzenleyici İşlemin İptali 136 aa. Düzenleyici İşlemin Tanımı ve Niteliği 136 ab. İptal Edilen İşlemin Yerine Eskisi Gelir mi 141 ac. Düzenleyici İşlemin Kısmen İptali 147 ad. İptal Edilen Genel Düzenleyici İşlemle İlgili Diğer İşlemlerin Durumu 149 b. Birel işlemin İptali 151 ba. Birel İşlemin İptalinin Etkileri 151 bb. Birel İşlemin İptalinden Doğan Bazı Hukuki Sonuçlar 154 2. Aynı Nitelikte Yeni Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları: İptal Edilen İşlemin Yenilenmesi 157 a. İşlemin Yetki Unsuru Yönünden İptali 158 b. İşlemin Biçim Unsuru Yönünden İptali 162 c. İşlemin Eksik Araştırma Nedeniyle İptali 163 d. İşlemin Sebep Unsuru Yönünden İptali 164 e. İşlemin Amaç ve Konu Unsuru Yönünden İptali 170 f. Yenilenen İşlemin Yürürlük Tarihi 170 3. Tersine İşlem Yapılmasını Gerektiren İptal Kararlan 171 4. Hukuksal Durumlarda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararlan: İdarenin Başka İşlemler Yapma Zorunluluğu 173 a. Konularına Göre İptal Kararlarının Uygulanması 174 b. İptal Kararının Mali Haklara Etkisi 192 c. İptal Kararının Diğer Haklara Etkisi 194 5. Yerine Getirilmesi Olanaksız İptal Kararlan 196 a. Hukuki ve Fiili İmkansızlık 196 b. Kamu Düzeninin Bozulması Tehlikesi 203 c. Yasal Geçerlik Sağlama 204 II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI 206 A. GENEL ESASLAR 206 1. Yürütmenin Durdurulması Kararının Koşulları 207 a. Açık Hukuka Aykırılık 207 b. Telafisi Güç ya da İmkansız Zarar 208 2. Yürütmenin Durdurulması Kararının İşlem Üzerindeki Etkileri 211 a. İdari İşlemin Varlığı Üzerindeki Etkileri 211 b. İdari İşlemin Kimliği Üzerindeki Etkileri 212 c. İdari İşlemin Sonuçları Üzerindeki Etkileri 213 3. İptal Davasının Red veya İptalle Sonuçlanmasının Yürütmenin Durdurulması Kararına Etkisi 215 B. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMASI 216 1. İdarenin Pasif Kalması Gereken Haller: Kendiliğinden Sonuç Doğuran Yürütmenin Durdurulması Kararı 217 2. Hukuksal durumlarda Değişiklik Yapılması-Gereken Haller 219 3. Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması 224 4. İptal Davasının Esastan Karara Bağlanmasının Yürütmenin Durdurulması Kararının Yarattığı Haklar Üzerindeki Etkileri 226 III. TAM YARGI KARARLARININ UYGULANMASI 229 A. GENEL ESASLAR 229 B. HUKUKUMUZDAKİ DURUM 231 IV. ARA KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 238 ÜÇÜNCÜ BOLUM İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASININ DENETİMİ VE UYGULANMAMASINDAN DOĞAN SORUMLULUKLAR I. İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASININ DENETİMİ 245 A. İDARİ DENETİM 245 B. YASAMA ORGANI ELİYLE DENETİM 246 C. AYRI BİR DENETİM ORGANI ELİYLE DENETİM 248 1. Bağımsız Otoriteler Eliyle denetim 248 2. Türkiye′de İdari Savcılık Kurumu 256 D. YARGI ORGANLARI ELİYLE DENETİM 257 1. İlk Derece Mahkemesinin Denetimi (Almanya) 257 a. Yerine Getirilecek Kararlar 258 b. Zorlama Yöntemleri 259 2. Üst Derece Mahkemesinin Denetimi (Fransa) 260 a. Rapor ve İnceleme Dairesi 261 b. Parasal İtaatsizlik Cezası (Astreinte) 262 3. Mahkemenin Bir Denetçi Ataması (İtalya) 266 4. Yargının İdare Yerine İşlem Yapması 267 5. Yargının İdareye Emir Vermesi 271 a. İngiliz ve Amerikan Hukukunda Yargısal Emir 271 b. Fransız Hukukunda Yargısal Emir 273 c. Türk Hukukunda Yargısal Emir 275 II. İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK ESASLARI 278 A. UYGULAMA SÜRESİ VE UYGULAMAMA HALLERİ 278 1. Uygulama Süresi 278 2. Uygulamama Halleri 281 B. İDARENİN SORUMLULUĞU 283 1. İdare Hukukunda Sorumluluk Kavramı 284 2. Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Sorumluluk 287 a. Yargı Kararını Uygulamamak Hizmet Kusuru Oluşturur 288 b. Tazminatın Ödenmesi Uygulama Yükümünü Kaldırmaz 290 c. Uygulamada İmkansızlık ve Sorumluluk 291 C. AJANIN SORUMLULUĞU 292 1. Ajanın Kişisel Sorumluluğunun Hukukumuzdaki Yeri 292 2. Kişisel Kusur Görev Kusuru Ayırımı 295 3. Hukuki ve Cezai Sorumluluk 299 a. Hukuki Sorumluluk 299 b. Ceza Sorumluluğu 305 c. Siyasi Sorumluluk 313 D. YARGILAMA USULÜ 313 1. Dava Açma Süresi 314 2. Davanın Açılacağı Mahkeme 318 3. Davanın Kime Karşı Açılacağı 320 4. Tazminatın Konusu ve Miktarı 320 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 323 KAYNAKÇA 331