Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (116)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

İcra ve İflas Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Kullanılması

İcra ve İflas Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının KullanılmasıSayfa Sayısı
:  
120
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
978-975-464-249-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanması sırasında desteklerini esirgemeyen, görüşlerini ve kütüphanelerini benimle paylaşmak lüttunda bulunan Hocalarım Prof. Dr. Baki Kuru ve Prof. Dr. Yavuz Alangoya′ya başta olmak üzere, değerli eleştiri ve katkılarından yararlandığım bütün Hocalarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Kaynakların toplanmasında ve arama cetvellerinin hazırlanmasında yardımcı olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırına Görevlisi Okay Durman′a ve basımı özenle gerçekleştiren Yetkin Basını Yayım ve Dağıtım A.Ş.′ne de yürekten teşekkür ederim. Ali Cem Budak Sarıyer, Mart 2003 GİRİŞ Borçlar Kanunu, taşınmaz kirasında, kiralayana, kira alacağının teminatı olarak, kiralanana getirilen taşınır eşya üzerinde bir kanuni rehin hakkı tanımıştır (BK m. 267-269). İcra ve İflas Kanunu′nda ise, "kiralayanın hapis hakkı" olarak anılan bu kanuni rehin hakkının ne şekilde kullanılacağına ilişkin özel hükümler yer almaktadır (İİK m. 270-271). Kiralayanın hapis hakkına ilişkin bu kanun hükümleri, uygulamamızda az bilinen ve az kullanılan hükümlerdir. Bu kanun hükümleri ile ilgili Yargıtay içtihatları azdır.1 Türk hukuk uygulamasını yansıtan şerh literatüründe, kiralayanın hapis hakkı konusu genellikle kısa bir şekilde ele alınmakta; bazı şerhlerde, kanun hükümleri açıklanırken, ilgisiz yargı içtihatlarına yer verilmekte, bazı şerhlerde ise önemli hatalar yapılmaktadır. Kira hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların mahkemelerimizi ve icra dairelerimizi en fazla meşgul eden uyuşmazlıklar arasında bulunduğu dikkate alınınca, kiralayanın hapis hakkına ilişkin kanun hükümlerin bu şekilde az bilinir ve az uygulanır olması şaşırtıcıdır. Öte yandan, kiralayanın hapis hakkına ilişkin Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu hükümlerimizin kaynağı olan İsviçre hukukunda, ilgili kanun hükümlerinin uygulaması çoktur. İsviçre Federal Mahkemesi kararlarını içeren resmi külliyatta, kiralayanın hapis hakkı ile ilgili temyiz kararlarına sık rastlandığı gibi; İsviçre İcra ve İflas Hukuku alanındaki ilmi ve kazai içtihatları yayınlayan bir dergide de," konu hakkında bir çok ilk derece mahkemesi kararına yer verilmektedir. İsviçre′de, kiralayanın hapis hakkı ile ilgili yayınlanmış yargı içtihatlarının çokluğunun tek sebebi, söz konusu kanun hükümlerinin yaygın şekilde uygulanması değildir. Kiralayanın hapis hakkı ile ilgili Kiralayanın hapis hakkına ilişkin Yargıtay kararları, Uyar′ın İcra ve İflas Kanunu hakkında hazırladığı, onbin sayfa hacmindeki içtihat derlemesinde, on sayfa yer tutmaktadır; bkz. Talih Uyar, Gerekçeli - Nothı İçtihadı İcra ve İflas Kamımı, Cilt 5 (İzmir/Ankara: Feryal Matbaası, 1997), s. 7569-7577. Blatter tur Schuldbetreibung und Konkurs (1932 -). İsviçre Borçlar Kanunu ve İsviçre İcra ve İflas Kanunu hükümleri, mahkemelerin yorum ve boşluk doldurma faaliyetini gerektiren, bazı belirsizlikler ve boşluklar da içermektedir. Bu boşluk ve belirsizlikler, kiralayanın hapis hakkı konusundaki kanun hükümlerin Türkiye′de az uygulanmasının sebeplerinden biri olabilir. Bu çalışma, açıklanan özellikler dolayısıyla, kiralayanın hapis hakkına ilişkin Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu hükümlerimizin, İsviçre Hukukundaki ilmi ve kazai içtihatlardan da yararlanarak ele almanın yararlı olacağı düşüncesiyle kaleme alınmıştır. İsviçre mahkeme kararlarına atıf yapılırken, yalnızca Almanca kararlar birinci elden incelenmiştir. Fransızca ve İtalyanca kararların ya Almanca özet kısımlarından yararlanılmış veya içerikleri hakkında (ilgili atıfta gösterilen) başka bir eserden, naklen bilgi alınmıştır. İlgili atıfta Fransızca veya İtalyanca olduğu parantez içinde belirtilmeyen bütün kararlar Almanca′dır. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 13 BİBLİYOGRAFYA 15 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BOLUM KİRALAYANIN HAPİS HAKKI I. KİRALAYANIN HAPİS HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN AMACI 23 II. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ HUKUKİ MAHİYETİ VE GENEL HAPİS HAKKINDAN FARKLARI 24 A. Kiralayanın Hapis Hakkının Hukuki Mahiyeti 24 B. Kiralayanın Hapis Hakkının Genel Hapis Hakkından Farkları 26 C. Genel Hapis Hakkına İlişkin Hükümlerin Kiralayanın Hapis Hakkında Uygulanması 29 III. KİRALAYANIN HAPİS HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI 30 A. Borçlar Kanunu′nun Hükümleri 30 B. İsviçre Borçlar Kanunu′nda Yapılan Değişiklikler 31 IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KAPSAMI 32 A. Rehnin Kapsamına Giren Mallar Bakımından Kiralayanın Hapis Hakkının Kapsamı 32 1. Genel Olarak 32 a) Kiralananın Döşenmesine, Süslenmesine ve Ondan Yararlanılmasına Tahsis Edilen Taşınır Mallar 32 b) Haczedilemeyen Mallar 36 43 2. Alt-kiracıya Ait Mallar Üzerinde Kiralayanın Hapis Hakkı 36 3. Üçüncü Kişilere Ait Mallar Üzerinde Kiralayanın Hapis Hakkı 38 4. Kiralanana Alt-Kiracı Tarafından Getirilen Üçüncü Kişilere Ait Mallar Üzerinde Kiralayanın Hapis Hakkı B. Rehnin Güvence Altına Aldığı Alacaklar Bakımından Kiralayanın Hapis Hakkının Kapsamı 44 1. Genel Olarak 44 2. Kiracının İflası Halinde Kiralayanın Hapis Hakkının Kapsamı 47 3. Hasılat Kirasında Kiralayanın Hapis Hakkının Kapsamı 48 C. Kiralayanın Hapis Hakkının Doğumu ve Ortadan Kalkması 49 İKİNCİ BÖLÜM KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KULLANILMASI I. KİRALAYANIN HAPİS HAKKI İÇİN DEFTER TUTULMASI 53 A. Genel Olarak 53 1. İİK m. 270 ve BK m. 269 Hükümlerinin Yorumu 53 2. Kiralayanın Hapis Hakkının Kullanılabilmesi İçin Defter Tutulması Zorunludur 54 3. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması Başvurusu İcra Dairesine Yapılır 55 B. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması İşleminin Hukuki Mahiyeti 57 C. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması Konusunda Yetkili İcra Dairesi 59 D. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması Talebinin Şekli ve İçeriği 59 E. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulmasının Şartları 60 1. Kiralayanın Hapis Hakkının Bulunması 60 % Kira Alacağının Tahsilinin Tehlikeye Düşmüş Olması 62 3. Kiralayanın Alacağını Güvence Altına Alan Başka Teminat Bulunmaması 64 4. Şartlar Mevcut Olmamasına Rağmen Defter Tutulmasının Sonucu 65 F. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması İşlemi 65 1. Kiralayanın Hapis Hakkı Defteri Tutulması Talebi İçin Dosya Açılması 65 2. Taşınır Haczine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması 66 3. Hapis Hakkı Defterine Kaydedilemeyecek Mallar 66 4. Defteri Tutulan Malların Muhafaza Altına Alınması 67 5. Defter Tutulması İşlemine Karşı Kira Borcu İçin Teminat Göstermesi 68 6. Defter Tutulması İşlemine Karşı Şikâyet Yoluna Başvurulması 70 G. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulmasının Sonuçları 71 1. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulmasının Kiracının Tasarruf Yetkisini Sınırlaması 71 2. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulmasının Kiracının İflası Halindeki Sonuçları 73 3. Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter Tutulmasının Ceza Hukuku Bakımından Sonuçları 76 II. KİRALAYANIN HAPİS HAKKINA DAYANAN REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 77 A. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Relinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Önce Rehne Başvurma Kuralı 77 B. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Tahliye İhtarlı Olarak Yapılması 80 C. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Uyulması Gereken Süreler 82 1. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Başlama Süresi 82 2. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtirazın Kaldırılması veya İptali İçin Başvuru Süresi 85 D. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Talebi ve Ödeme Emri 88 E. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Ödeme Emrine (Özellikle Hapis Hakkına) İtiraz 88 1-Genel Olarak 88 2- Kiralayanın Hapis Hakkının Bütünüyle İnkâr Edilmesi 89 3- Üzerinde hapis Hakkı Kullanılmak İstenen Malların. Hapis Hakkının Kapsamına Dahil Olmadıkları İtirazı 90 F. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Kesinleşmesi .′. 91 G. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Paraya Çevirme 92 H. Kiralayanın Hapis Hakkına Dayanan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İstihkak İddiaları 93 III. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KARŞILAMA İLKESİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ 97 A. Kiralayanın. Hapis Hakkı Defterine Geçirilen Malların Başka Bir Alacaklının Talebiyle Paraya Çevrilmesi Halinde Sahip Olduğu Rüçhan Hakkı 97 B. Hapis Hakkı Defterine Geçirilen Malların Başka Bir Alacaklının Talebiyle Paraya Çevrilmesi Halinde, Kiralayanın Rüçhanlı Alacağının Karşılama İlkesi Bakımından Dikkate Alınıp Alınmayacağı 101 IV. KİRALANANDAN ZORLA VEYA GİZLİCE ÇIKARILAN HAPİS HAKKINA TÂBİ MALLARİN GERİ ALINMASI 106 A. Kiralanandan Zorla veya Gizlice Çıkarılan Hapis Hakkına Tâbi Malların Geri Alınmasında Uygulanacak Kanun Hükümleri 106 B. Kiralanandan Zorla veya Gizlice Çıkarılan Hapis Hakkına Tâbi Malların Geri Alınması Talebinin Şartları 108 C. Kiralanandan Zorla veya Gizlice Çıkarılan Hapis Hakkına Tâbi Malların Geri Alınması İşlemi 110 D Kiralanandan Zorla veya Gizlice Çıkarılan Hapis Hakkına Tâbi Malların Geri Alınması İşlemine Karşı Şikâyet Yoluna ^ ^ ^ Başvurulması E. Kiralanandan Uzaklaştırılan Hapis Hakkına Tâbi Malların Gen Alınması Talebine Karşı İstihkak İddiası Arama Cetvelleri I. Kavramlara Göre Arama Cetveli II. Kanun Maddelerine Göre Arama Cetveli