Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi

İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin FeshiSayfa Sayısı
:  
572
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-919-5

81,00 TL

 
I- -İcra ve İflâs Hukukunda; İHALE ve İHALENİN FESHİ- başlıklı bu kitapta;
Cebri icra yolları ve para alacağının cebrî icra yoluyla tahsili,
Mahcuz malların satışını isteme süreleri,
Rehinli malların satışını isteme süreleri,
Mahcuz taşınır malların paraya çevrilmesi,
Mahcuz taşınmaz malların paraya çevrilmesi,
Yabancıların, Türkiye’de taşınmazların açık artırmasına katılıp, ihale alıcısı olup olamayacakları,
Tebligat,
İhalenin icra müdürü tarafından re’sen feshi,
İhalenin şikâyet üzerine icra mahkemesince feshi,
Ortaklığın giderilmesi ilâmına konu taşınır ve taşınmazların ihalesi ve ihalenin feshi,
Konuları ana ve alt başlıklar altında 11 paragraf halinde sistematik bir şekilde ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararı da irdelenip incelenerek kitaba alınmıştır.

    1. -GENEL BİLGİLER-1
    A. -Cebri İcra Yolları-1
    B. -Para Alacağının Cebrî İcra Yoluyla Tahsili-1
    I. -Haciz yoluyla takip-1
    II. -Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip-3
    III. -Takip yollarının hangi aşamalarının farklı olduğu-13
    IV. -İcra takibinde bir sonraki aşamaya geçilmesinin alacaklının talebini gerektirdiği-13
    V. -Satışın sadece kesin haciz halinde istenebileceği-14
    VI. -Satışı isteme süreleri-17
    VII. -Satış talebinin hangi icra dairesine yapılacağı-19
    VIII. -Paraya çevirme çeşitleri-21
    2. -MAHCUZ MALLARIN SATIŞINI İSTEME SÜRELERİ-25
    A. -Genel Olarak-25
    B. -Satış Talebinin, Kanunî Süresi İçinde Yapılması ve Satış Masraf Avansının Da Aynı Süre İçinde Yatırılması Gerektiği-40
    C. -Aynı Dereceye (Sıraya) Dâhil Alacaklılardan Birinin Satış Talebinin Yeterli Olacağı-42
    Ç. -Geri Alınan Satış Talebinin, Aynı Kanunî Süre İçinde Yenilenebileceği-43
    D. -Satışı İsteme Sürelerinin Durması-46
    I. -Üçüncü kişinin, III. Haciz İhbarnamesinin tebliği üzerine açtığı menfi tespit davasının satışı isteme sürelerine etkisi-46
    II. -Mahcuz mala istihkak iddiası ve davasının satışı isteme sürelerine etkisi-47
    1)-Malın borçlu elinde iken haczi halinde-47
    2)-Malın üçüncü kişi elinde iken haczi halinde-48
    III. -Takip konusu borcun taksitlendirilmesinin satışı isteme sürelerine etkisi-49
    IV. -Kambiyo senedine dayanan haciz yolu ile takipte borca veya imzaya itirazın satışı isteme sürelerine etkisi-49
    V. -Adi konkordato mühletinin satışı isteme sürelerine etkisi-50
    VI. -Fevkalâde mühletin satışı isteme sürelerine etkisi-50
    VII. -İflâsın ertelenmesinin satışı isteme sürelerine etkisi-51
    VIII. -Yeniden yapılandırma projesinin tasdiki aşamasında mahkemenin ara dönem için verebileceği takiplerin durdurulması kararının satışı isteme sürelerine etkisi-51
    E. -İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşüp Satışı İsteme Sürelerinin İşlemeye Başlaması İçin, İtirazın İptali Kararının Kesinleşmesi Gerekip Gerekmediği-52
    F. -Borçlunun Mahcuz Mal Mülkiyetini Üçüncü Kişiye Devretmesinin, Satışı İsteme Sürelerine Etkisi-53
    3. -REHİNLİ MALLARIN SATIŞINI İSTEME SÜRELERİ-55
    4. -MAHCUZ TAŞINIR MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ-59
    A. -Genel Olarak-59
    B. -Mahcuz Taşınır Malların Açık Artırma Yolu İle Paraya Çevrilmesi-59
    I. -Satışın istenme ve yapılma süreleri-59
    II. -Açık artırmanın hazırlık işlemleri-61
    1)-Açık Artırma şartnamesinin düzenlenmesi-61
    2)-Açık artırmanın ilân edilmesi-62
    III. -Birinci artırma, ihalenin yapılması veya geri bırakılması-76
    1) -Birinci artırmanın ne zaman, nerede yapılacağı-76
    2) -Paraya çevirme ve paylaştırma masraflarına nelerin dâhil olduğu-78
    3) -Birinci artırma sonunda ihalenin yapılabilmesi için ileri sürülen en yüksek pey, ne olmalıdır?-81
    IV. -Satış bedelinin ödenmesi-83
    V. -İhalenin hukuki sonuçları-85
    C. -Mahcuz Taşınır Malların Pazarlık Yolu İle Paraya Çevrilmesi-86
    5. -MAHCUZ TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ-89
    A. -Genel Olarak-89
    I. -Satışı kimin isteyebileceği-89
    II. -Satışın nasıl yapılacağı-89
    B. -Hisseli Tarım Arazilerindeki Hisse Haczi Ve Cebri Satışı-91
    C. -Satışın İstenme Ve Yapılma Süreleri-93
    Ç. -Açık Artırmaya Hazırlık İşlemleri-93
    I. -Açık artırmanın ilânı ve ilân suretinin ilgililere tebliği-94
    1) -Açık artırma ilânı-94
    2) -Açık artırma ilânı suretinin tebliği-99
    II. -Artırma şartnamesinin düzenlenmesi-103
    III. -Taşınmazın açık artırmasına katılabilmek için teminat göstermenin gerekip gerekmediği-105
    1) -Kural-105
    2) -İstisnalar-105
    a) -Bir alacaklı haciz koydurmuş ise-105
    b) -Birden fazla alacaklı haciz koydurmuş ise-106
    c) -Hacizden önce konulmuş ipotek varsa-109
    IV. -Mükellefiyetler listesi-111
    1) -Düzenlenmesi-111
    2) -İçeriği-111
    3) -Özellikleri-114
    4) -İtiraz-115
    V. -Taşınmazın kıymet takdiri ve kıymet takdirine karşı şikâyet-118
    VI. -Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağında yer alması gereken kayıtlar-129
    D. -Açık Artırma ve İhale-136
    I. -Birinci artırma-136
    1) -Ne zaman, nerede, nasıl yapılacağı-136
    2) -Asgarî ihale bedelinin nasıl hesaplanacağı-137
    3) -Satışı isteyen alacaklının alacağının karşılanmasının gerekmediği-140
    a) -Satışı hâciz alacaklının istemesi-140
    b) -Satışı ipotekli alacaklının istemesi-140
    4) -İpotekli alacakların, asgari ihale bedelinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağı-141
    a) -İpotekli alacak, artırmanın yapılacağı tarihte muaccel ise-141
    b) -İpotekli alacak, artırmanın yapılacağı tarihte müeccel ise-141
    5) -Taşınmazın aynından doğan vergi borçları-141
    6) -Paraya çevirme ve paylaştırma masrafları-144
    a) -Paraya çevirme masrafları-144
    b) -Birden fazla taşınmazın aynı ilânla artırmaya (satışa) çıkarılmış olması halinde masraf hesabı-150
    II. -İkinci artırma-153
    E. -İhale Alıcısının Yapacağı Ödemeler-155
    I. -Taşınmaz ihale bedelinin ödenmesi-155
    II. -Artırma şartnamesinde alıcıya ait olacağı belirtilen giderler-158
    F. -İhale Bedelinin Alacağa Mahsubu-171
    G. -İhale Konusu Taşınmazda Mülkiyet Ve Tasarruf Yetkisinin Ne Zaman Kazanılacağı-175
    I. -İhale alıcısının taşınmazın mülkiyetini kazanması-175
    II. -Taşınmazın ihale alıcısı adına tescili-177
    Ğ. -Alacaklı Lehine Tapuya Şerh Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi-179
    I. -Taşınmazın ihalesi bakımından-179
    II. -İhale bedelinin alacaklıya ödenmesi bakımından-182
    H. -İhale Edilen Taşınmazın Alıcıya Teslimi-183
    6. -YABANCILAR, TÜRKİYE’DE TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMASINA KATILIP, İHALE ALICISI OLABİLİRLER Mİ?-189
    7. -TEBLİGAT-191
    A. -Genel olarak-191
    B. -Gerçek Kişilere Tebligat-191
    C. -Teb. K m. 10/1, m. 10/2, m. 21/1 ve m. 21/2’nin Uygulanma Sırası-198
    Ç. -Gerçek Kişi Muhataba Teb. K m. 10/1, m. 21/1 ve m. 10/2, m. 21/2 Uyarınca Tebligat Yapılması-202
    I. -Genel olarak-202
    II. -Tebliğin muhatabın bilinen en son adresinde yapılması (Teb. K m. 10/1)-208
    III. -Bilinen en son adreste muhatap ve muhatap adına tebligatın yapılacağı kimsenin bulunmaması veya tebellüğden kaçınma halinde; tebliğin, Teb. K m. 21/1’e göre yapılması-209
    IV. -Teb. K m. 20 ve m. 21/1’den hangisinin uygulanmak gerektiğinin tespiti-236
    V. -Muhatabın bilinen en son adresinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması-236
    VI. -Bilinen en son adres, MERNİS adresi olup da, muhatabın o adreste hiç oturmamış veya sürekli ayrılmış olması halinde; tebliğin, Teb. K m. 21/2’ye göre yapılması-238
    D. -Tebligatın Teb. K m. 35/2’ye Göre Yapılması-267
    E. -Vekile Tebligat-274
    F. -Kanunî Temsilciye Tebligat-285
    G. -Tüzel Kişilere Tebligat-288
    Ğ. -Tüzel Kişinin, Resmî Sicildeki Adresine Tebligat-292
    H. -Tebliğin Yapılmadığını veya Usulsüz Olduğunu Kimin, Nerede, Nasıl İleri Sürebileceği-295
    I. -İcra işleminin tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi-295
    II. -Tebligat tutanağına yazılmış hususların aksinin ispatı-300
    8. -İHALENİN RE’SEN VEYA ŞİKÂYET ÜZERİNE FESHİ-305
    9. -İHALENİN İCRA MÜDÜRÜ TARAFINDAN RE’SEN FESHİ-311
    10. -İHALENİN ŞİKÂYET ÜZERİNE İCRA MAHKEMESİNCE FESHİ-321
    A. -Genel Olarak-321
    B. -6352 sa. K ile İİK’da Yapılan Değişikliklerin, 6352 sa. K’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Başlatılan İcra Takiplerine Etkisi-331
    C. -Fesih Sebepleri-336
    I. -Genel olarak-336
    II. -İhaleye fesat karıştırılması-353
    III. -Artırmaya hazırlık sırasındaki kanuna aykırılıklar-357
    IV. -İhalenin yapılması sırasındaki kanuna aykırılıklar-358
    V. -Alıcının, taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması-364
    Ç. -Artırma İlânı Suretinin Tebliği-372
    I. -Taşınır malların açık artırma ilânının ilgililere tebliği gerekmediği-372
    II. -Taşınmaz açık artırma ilânının ilgililere tebliği gerektiği-378
    D. -İhalenin Feshini Kimlerin, Kimlere Karşı, Nereden, Nasıl Ve Hangi Süre İçinde İsteyebileceği-400
    I. -İhalenin feshini kimlerin isteyebileceği-400
    1) -Genel olarak-400
    a) -İhalenin feshini sınırlı sayıdaki kişilerin isteyebileceği-400
    b) -Yurt içinde adres gösterme zorunluluğu-405
    c) -Hukukî yararın varlığı-409
    2) -Satış isteyen alacaklı-414
    3) -Borçlu-417
    4) -Müflis, ihalenin feshini isteyebilir mi?-420
    5) -Tapu sicilindeki ilgililer-421
    6) -Pey sürmek suretiyle artırmaya katılmış olanlar-427
    II. -İhalenin feshi talep edilerek şikâyet yoluyla icra mahkemesine yapılan başvuruda kimlerin taraf olarak gösterileceği-431
    III. -İhalenin feshinin nereden ve nasıl istenebileceği -432
    1) -Yetkili icra mahkemesi-434
    a) -İhale, takibi yürüten icra dairesince yapılmışsa-434
    b) -İhale, istinabe yoluyla yapılmışsa-436
    2) -İhalenin feshine ilişkin şikâyet, yetkisiz veya görevsiz mahkemeye yapılmışsa-438
    IV. -İhalenin feshinin hangi süre içinde istenebileceği-442
    E. -İhaleden Sonra Alacaklının Takipten Vazgeçmesi-449
    F. -Şikâyet Yoluyla İhalenin Feshi Talebinden Feragat-450
    I. -Yargılama sırasında-450
    II. -Temyiz aşamasında-451
    III. -Temyizen Onama Kararından Sonra-452
    G. -Yargılama Ve Karar-453
    I. -Taraflar-453
    II. -Şikâyet dilekçesindeki eksiklikler-455
    III. -Duruşma yapılarak karar verileceği-455
    IV. -Tarafların duruşmaya gelip gelmemesi-459
    V. -Şikâyet yoluyla ihalenin feshi talebinin-461
    1) -Zamanaşımını kesip kesmeyeceği-461
    2) -Dinlenebilme şartı-462
    VI. -Şikâyetin incelenmesi, kabul veya reddi-467
    1) -İnceleme ve karar-467
    2) -Şikâyetin kabulü (ihalenin feshi)-472
    3) -Şikâyetin reddi-474
    a) -Şikâyetin usulden (esasa girilmeden) reddi-474
    b) -Şikâyetin esastan reddi-495
    aa) -Şikâyetçi hakkında % 10’luk para cezası-495
    bb) -Şikâyetçi hakkında % 20’lik para cezası-501
    cc) -İhalenin feshi talebinin esastan reddi kararının kesin hüküm oluşturacağı-506
    Ğ. -İhalenin feshi talebinin reddedilmesinin, tapu iptali ve tescil davası açılmasına engel olup olmayacağı-508
    11. -ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İLÂMINA KONU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN İHALESİ VE İHALENİN FESHİ-517
    KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ-533
    KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ-537
    KİTAP İNCELEMESİ-541
    PROF. DR. TİMUÇİN MUŞUL’UN YAYINLARI;-567