Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

İcra Ve İflas Hukukunda İhale Ve İhalenin Feshi

İcra Ve İflas Hukukunda İhale Ve İhalenin FeshiSayfa Sayısı
:  
242
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1984

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

îcra ve îflas Hukuku uygulamasında, ihale ve ihalenin feshinin önemli bir yeri vardır. Özellikle ekonominin sağlıklı olmadığı dönemlerde, para değerinin düşmesine paralel olarak, ihale konusu olan malların değeri hızla arttığından, ihalenin feshi istemleri de çoğalmaktadır.


Bir kamusal işlem olan artırma ve ihaleye karşı, bir tür güvensizlik belirtisi olarak nitelendirilebilecek, fesih istemlerini İcra ve iflas Hukuku kurallarının eksiksiz uygulanması ile bir ölçüde azaltabilme olanağı vardır. Bunu sağlayabilmek için, paraya çevirme konusundaki kuralların neler olduğunu, nasıl uygulanacağını iyi bilmek gerekir.


İşte, doçentlik tezi olarak, bu konuyu incelerken, doktrin (öğreti) ve uygulamanın artırma, ihale ve ihalenin feshi konularındaki görüşlerini ayrıntılı olarak belirlemeye, değerlendirmeye ve bazan tamamlamaya çalıştım. Bunu yaparken, yabancı doktrin ve uygulamadan da yeterince yararlandım.


Bu Çalışmanın, İcra ve İflas Hukuku kurallarına göre yapılan artırma ve ihalelere yönelik fesih istemlerinin azalmasına ve bu istemlerin çabuk ve doğru sonuçlandırılmasına bir ölçüde de olsa yardımcı olacağı umudunu taşıyorum.

Her konuda olduğu gibi, bu konunun seçilmesinde, incelenmesinde ve Çalışmanın tamamlanmasında yardımlarım esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Baki Kuru\′ya minnettarım.

Ayrıca, yardımlarını gördüğüm Emekli Hocam Prof. Dr. Necip Bilge ve Hocam Prof. Dr. Burhan Gürdoğan\′a; eleştirilerinden yararlandığım Prof. Dr. Saim Üstündağa, Prof. Dr. Bilge Umara, Prof. Dr. Yavuz Alangoya ve Prof. Erdoğan Moroğluna teşekkür borçluyum.
Ankara Üniversitesi Basımevi Çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim.
Ramazan ARSLAN
İÇİNDEKİLER

GÎRİŞI- Tarihsel Gelişim
II- Konunun Önemi ve Sunuluşu


I.BÖLÜMPARAYA ÇEVİRME ve HUKUKİ NİTELİĞİ
§. 1- PARAYA ÇEVÎRME
A- Genel Bilgi
I- Paraya Çevirme İstemi (Satış Talebi)
II- Satış İsteme Süresi
III- Satış İsteminin Etkisi (Hükmü)
IV- Satışı Yapacak Organ
B- Taşınır Malların Paraya Çevrilmesi
I- Taşınır (Menkul) Kavramı
II- Satış Süresi
III- Taşınır Mallarda Açık Artırma İle Satış
1- Genel Bilgi . .
2- Açık Artırmaya Hazırlık
3- Artırma ve İhale
IV- Taşınır Mallarda Pazarlıkla Satış
1- Hacizde
2- İflas Tasfiyesinde
C- Taşınmaz Malların Satışı
I- Taşınmaz Kavramı
II- Satış Süresi
III- Açık Artırmaya Hazırlık
1- Artırmanın İlanı
2- Tebliğler
3- Artırma Şartnamesi
IV- Artırma ve İhale
D- Diğer Hakların Satışı
§. 2- PARAYA ÇEVİRMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ ..
A- Açık Artırma ve İhalenin Hukukî Niteliği
I- Satış Sözleşmesi Görüşü
II- Cebri İcra Tasarrufu Görüşü
III- Değerlendirme ve Sonuç
B- Pazarlıkla Satışın Hukukî Niteliği
I- Pazarlıkla Paraya Çevirmenin Bir Satış Sözleş-
mesi Olduğu Görüşü
II- Pazarlıkla Paraya Çevirmenin Bir Kamusal İşlem
Olduğu Görüşü
III- İdari Sözleşme Görüşü
IV- Karma Görüş
V- Değerlendirme ve SonuçII. BÖLÜMİHALENİN FESHİ NEDENLERİ


§. 3- İHALENİN FESHİ KAVRAMI VE GENEL OLA
RAK FESİH NEDENLERİ (SEBEPLERİ)
A- İhalenin Feshi Kavramı
B- Genel Olarak Fesih Nedenleri
§. 4- SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİ ÖNCESİNE
İLİŞKİN FESİH NEDENLERİ
A- İlgili Kanunsuz (Yolsuz) İşlemi Öğrenmenıişse . .
B- Satış Hazırlıkları Öncesine Ait Yolsuzluk İçin Sü
resiz Şikayet Mümkün İse
§. 5- SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİ ÃŽLE İLGİLİ
FESİH NEDENLERİ
A- Satış (Artırma) İlanı İle İlgili Fesih Nedenleri ....
I- İlanın Zamanı, İçeriği ve Şekli İle İlgili Fesih Ne
denleri
1- İlanın Zamanı
2- İlanda Bulunması Gereken Hususlar (İlanın
İçeriği) İle İlgili Fesih Nedenleri
a- Artırma Yeri
b- Artırma Günü
c- Artırma Saati ,. .
d- Şartnamenin Ne Zaman Görülebileceği .
e- İhale Koşulları
•f- Hak Sahiplerine Çağrı
g- Artırma Konusu Malı ve Takibi Tanı
tan Bilgiler
3- İlanın Şekli
II- İlan Örneğinin Tebliği İle İlgili Fesih Nedenleri .
B- Artırma Şartnamesi İle İlgili Fesih Nedenleri ....
I- Taşınır Mallarda
II- Taşınmaz Mallarda
1- Şartnamenin Kapsamı (İçeriği)
2- Şartnamenin Hazırlanması ve Kesinleşmesi .
a- Şartnamenin Hazırlanması
b- Şartnamenin Kesinleşmesi ve Sonucu
C- Hazırlık İşlemleri İle İlgili Yolsuzlukların İhalenin
Feshi Nedeni Olması Koşulları
I- Süresinde Şikayet Yoluna Başvurulmamışsa ....
II- Şikayet Yoluna Başvurmadan Sonuç Alınama-
mışsa
III- Yararın İspatı Koşulu .
6- ARTIRMA (SATIŞ) İŞLEMİ VE İHALE KARARI
VERİLMESİ İLE İLGİLİ FESİH NEDENLERİ .
A- Artırma İle İlgili Fesih Nedenleri
I- Satışı Yapacak Merci
II- Görevli Memur
III- Satışın Yapılacağı Y\′er ve Zaman
IV- Artırma Açık Olmalıdır
1- Teminat Gösterenlere Artırma Açıktır ....
2- Artırmaya Katılmak İsteyenin Fiil Ehliyeti
Olmalıdır
Açık Artırmaya Türkiye\′de İkametgahı Ol
mayan Türk Vatandaşı ve Yabancı Uyruklu
da Katılabilir
4- Artırmaya Borçlu da Katılabilir
V- Artırmanın Cereyanı (Akışı) ve Sonucu
VI- Tutanak Düzenlenir
VII- Birden Çok Taşınmazın Satışı (Artırma İş
lemi)
B- İhale Koşulları İle İlgili Fesih Nedenleri
I- En Az İhale Bedeline Ulaşılması Koşulu
1- İlk Artırmada
2— İkinci Artırmada
II- İkili Satış
§. 7- ARTIRMAYA (İHALEYE) FESAT KARIŞTIRIL
MIŞ OLMASI
A- Genel Olarak \"Fesat\" Karıştırma
B- İhalenin Feshi Nedeni Olarak Açık Artırmaya Fesat
\" Karıştırma
I- Genel Bilgi
II- Artırmayı Yönetenin Fesat Karıştırması
III- Borçlunun Artırmaya Fesat Karıştırması
IV- Artırmaya Katılanın (Pey Sürenin) Fesat Ka
rıştırması
V- Artırmaya Fesat Karıştıran Belli Olmayabilir .
§. 8- ALICININ MALIN ESASLI VASIFLARINDA
(ÖNEMLİ NİTELİKLERİNDE) HATAYA DÜŞÜ
RÜLMÜŞ OLMASI
A- Esaslı Hata Kavramı
B- İhalenin Feshi Nedeni Olarak Malın Önemli Ni
teliklerinde Hata
C- \"Esaslı Hata\" Halleri
D- Artırma ve İhale İle İlgili Olarak Ortaya Çıka
bilecek \"Geniş Anlamda Hata\" HalleriBÖLÜM
III.İHALENİN FESHİ USULÜ VE FESHİN SONUÇLARI

9- İHALENİN FESHİ USULÜ
A- Görevli Merci (Organ)
B- Yetkili İcra Tetkik Merci
C- Görevli Olmayan Mercie Başvurma
D- İhalenin Feshim İsteyebilecek Olanlar
I- Genel Bilgi
II- Genellikle İhalenin Feshini İsteyebilenler ....
1- Borçlu
2- Alacaklı
3- Alıcı (Mal Kendisine İhale Edilen)
4- Artırmaya Katılan (Pey Süren)
5- Rehin Hakkı Sahibi
6- Diğer İlgililer . .
III- İhalenin Feshini İsteyemeyecek Olanlar
1- Borçlunun Kefili
2- İhale Edilen Mal Üzerinde Kişisel Hakkı
Bulunan
3- Artırmaya Katılan (Pey Süren)
4- İcra Memuru
IV- Fesih İsteme Ehliyeti
E- İhalenin Feshini İsteme Süresi
I- Genel Kural
II- İhale Kararına Kadar Yapılan İşlemlerde Yol
suzluk Bulunması Halinde Süre
III- İhaleye (Artırmaya) Fesat Karıştırılması veya
Malın Önemli Niteliklerinde Hatada Fesih Sü
resi
1- Artırmaya Fesat Karıştırmada Süre
2- Alıcının Malın Önemli Niteliklerinde Hata
ya Düşürülmesinde Süre
IV- İhalenin Feshi Nedeninin Sonradan Öğre
nildiğinin İspatı
V- Süresiz Şikayet
VI- Sürenin Niteliği ve Hesabı
VII- Eski Duruma (Hale) Getirme
F- Tetkik Merciine Başvurma 182
I- İhalenin Feshi İsteminde Bulunmanın Sonuçları . . 185
1— İhalenin Feshi İstemi Üzerine İhale Bedeli
Karşılığı Olarak Banka Kefaleti Gösterile-
lebilir : , . 185
2- Alacaklılara Ödeme Yapılmaz 187
3-, Tapu îdaresine Bilgi Verme 187
4- Malın Yönetimine Devam Edilir 187
5- Tetkik Merci İhtiyatî Tedbir Niteliğinde
Karar Verebilir 187
II- Şikayetin (İhalenin Feshi İsteminin) İncelenme
si ve Karar 188
1- Genel Bilgi 188
2- Basit Yargılama Usulü Uygulanır 188
3- Tetkik Merci Duruşma Yapabilir 189
4- Delillerin Gösterilmesi 190
5- Fesih İsteminden Vazgeçme 191
6- İhalenin Feshinde Yararın İspatı Zorun
luluğu 193
7- Karar 194
a- İhalenin Feshi İsteminin (Şikayetin) Red
di Kararı 195
b- İhalenin Feshi Kararı 195
§. 10- TETKİK MERCİ KARARININ KESÎNLEŞ-
MESt VE SONUÇLARI 197
A- Tetkik Merci Kararının Kesinleşmesi 197
I— Taşınır Mal İhalesine İlişkin Kararın Kesinleş-
mesi 197
II- Taşınmaz Mallara İlişkin Kararın Kesinleşmesi . 198
B- Kesinleşmenin Sonuçları , 200
I— İhalenin Feshi İsteminin Reddi Kararının Sonuç-
ları .\\ 200
II- İhalenin Feshi Kararının Sonuçları 202
-1- İhaleden Önceki Hukukî Duruma Dönülür 202
a— İhalenin Feshi Normal Fesih Süresi İçin
de İstenmişse 203
b- İhalenin Feshi Normal Fesih Süresi İçin
de îstenmemişse .-.. 204
2- İcra Veznesinde Bulunan Para veya Teminat
Geri Verilir 205
3- İhalenin Feshi Kararının Üçüncü Kişilere
Etkisi 205
4- İhalenin Feshinin Alacaklıya Etkisi 207

IV. BÖLÜM
İHALENİN (İHALE KARARININ) GERİ ALINMASI
VE SONUÇLARI

§. 11- İHALE KARARININ GERİ ALINMASI (İHALE
NİN ÎCRA MEMURU TARAFINDAN FESHİ) .. 211
A- Kavram 211
B- Taşınır İhalesinin (İhalesi Kararının) Geri Alınma
sı 213
I- Nedeni 213
II- İhalenin Geri Alınmasının Şekli (Biçimi) 215
C- Taşınmaz İhalesinin (İhalesi Kararının) Geri Alın
ması 216
I- Nedeni 216
II- İhalenin Geri Alınmasının Şekli (Biçimi) 222
D- İhalenin Feshi İstemine Rağmen İhale Geri Alına
bilir 223
§. 12- İHALENİN (İHALE KARARININ) GERİ ALIN
MASININ SONUÇLARI 225
A- Taşınır İhalesinin Geri Alınmasının Sonuçlan .... 225
I- Malın Yeniden Artırmaya Çıkarılması 225
II- İki İhale Bedeli Arasındaki Fark ve Zararlardan
Sorumluluk 226
B- Taşınmaz İhalesinin Geri Alınmasının Sonuçlan .. 227
I- Teminat Alıkonulur 227
II- İhale Edilen Kimseden Önce En Yüksek Pey Sür
müş Olana Öneri Yapılır 228
III- Yeniden Artırma (Satış) Yapılır 230
IV- İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan ve Zarar
lardan Sorumluluk 235
1- İkinci (Tamamlayıcı) İhale Yapılmışsa . . . 235
2- İkinci (Tamamlayıcı) İhale Yapılmamışsa . 235
3- Alıcının Sorumlu Olduğu Miktarın Tahsili . 238
4- Bir Malın İkiden Çok İhale Edilmesinde So
rumluluk 239
V- Teminatın Durumu 240SONUÇ