Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası

İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz VesikasıSayfa Sayısı
:  
158
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1994
ISBN NO
:  
975-7368-60-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ


Gerek cüz\\\′i ve gerekse külli icra takibi, alacaklının alacağım tam olarak tahsil etmesini sağlamaya yöneliktir. Fakat bu amaca ulaşılabilmesi her zaman mümkün olmayabilir.


Nitekim, borçlu aleyhine yapılan cüz\\\′i icra takibinde, borçlunun haczi kabil bütün malları haczedilip paraya çevrildiği halde, elde edilen para alacaklının alacağını karşılamaya yetişmeyebilir. Hatta bu durum, bütün iflas alacaklılarının tam olarak ödenmesi son derece ender olduğundan, külli icra (iflas) takibinde, en azından 6.sıradaki (imtiyazsız) adi alacaklılar bakımından, fiilen genel kuralı teşkil eder.


Burada ortaya bir sorun çıkmaktadır ki, o da, haciz veya iflas yolu ile takipte alacağını tamamen alamamış olan alacaklının bu ödenmemiş alacak kesiminin akıbetinin ne olacağıdır. Konkordatodan farklı olarak , gerek haciz yolu ile takipte ve gerekse iflas yolu ile takipte, kısmen ya da tamamen ödenmemiş alacak kesimleri sona ermiş, yani ortadan kalkmış olmaz . İşte, bu ödenmemiş olan ve fakat mevcudiyetini de sürdüren alacak kesimi için alacaklıya icra dairesince veya iflas idare-

1) Maamafih, bazı yazarlar konkordato kapsamı dışında kalan borç kesiminin tamamen
sükut etmeyip tabii borç niteliğine büründüğünü kabul etmektedirler; bu konuda
bkz.özellikle, B.Kuru, İflas ve Konkordato Hukuku, Ankara 1971, sh.489 ve dipnot
261; S.Üstündağjflas Hukuku,4.Bası, İstanbul 1991, sh.232; S.Altay,Konkordato Hu-
kükujstanbul 1993,sh.427 vd. Her halükarda,gerek iflas içi.gerekse iflas dışı konkorda
toda, alacaklılara, alacaklarının konkordato kapsamı dışında kalan kesimi için borç
ödemeden aciz vesikası verilmez.
2) Oysa,örneğin Fransız Hukukunda,\\\"adli tasfiye\\\" (liquidation judiciaire) prosedürü so
nucunda aktif yetersizliği nedeniyle tam olarak ödenemeyen alacaklar veya alacak ke
simleri kural olarak (bunun bazı istisnaları vardır) sükut eder (tabii borç halini alır)
ve dolayısıyla bu alacakların alacaklılarına kural olarak borç ödemeden aciz vesikası tü
ründen herhangi bir belge verümez;bkz.Loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et â la liquidation judiciaires des entreprises, m.169; etraflı bilgi için
bkz.F.Derrida-P.Gode-J.P.Sortais, Redressement et liquidation judiciaires des entrep
rises, 2.6d., Paris 1986,sh.l70 vd. no 449 vd. Buna mukabil,Fransız cüz\\\′i icra hukukun-
since (ya da iflas dairesince) bir belge verilir ki, bu belge \\\"borç ödemeden aciz vesikası\\\"(3) olarak adlandırılır (İİK m. 105, 143 ve 251). Belgenin bu şekilde adlandırılmasının nedeni, borçlunun borcunu ödeyememe halini, diğer bir deyişle aczini tespit ve tevsik etmesidir.

Şu halde, borç ödemeden aciz vesikası hem icra hukukunda ve ■-hem de iflas hukukunda yeri olan bir kurumdur; böyle olmakla birlikte, her iki prosedürün arz ettiği özellikler nedeniyle, bilhassa düzenleniş şartları ile hüküm ve sonuçları yönünden, icra hukukundaki borç ödemeden aciz vesikası ile iflas hukukundaki borç ödemeden aciz vesikası arasında önemli bazı farklar vardır.

Ülkemizde, iflasın açılması ile iflasın kapanması arasındaki dönemi ve bu dönemdeki işlemleri kapsayan \\\"iflasın tasfiyesi\\\" nin yıllarca sürdüğü bilinen bir gerçektir;hatta, uygulamada, biraz da alaycı bir yaklaşımla, iyi bir iflas idare memurunun tasfiyeyi mümkün olduğu kadar uzatan kimse olduğu ifade edilmektedir. Tasfiyenin uzamasının başlıca fiili sonucu, iflas alacaklılarının prosedüre tamamen ilgisiz kalıp yabancılaşmalarıdır. Buna paralel olarak, iflastaki borç ödemeden aciz vesikası da, düzenlenip düzenlenmemesi önem taşımayan ve çok kere düzenlenmesi ve istenmesi unutulan bir belge halini almış bulunmaktadır. Oysa kanunumuz sisteminde bu belgeye önemli bazı sonuçlar bağlanmıştır.

Borç ödemeden aciz vesikasına karşı aynı ilgisizlik cüz\\\′i icra takiplerinde de söz konusudur. Gerçi haciz yolu ile takipte, iflas yolu ile takibe

da, alacaklı yaptığı takip sonucunda alacağını tam olarak alamadığı takdirde, ona \\\"bor-dereau de collocation\\\" olarak adlandırılan ve icrai (executoire) nitelikte olup borçlunun menkul ve gayrımenkullerini, başka bir işleme gerek kalmaksızın, haczetme imkanını veren bir belge tevdi edilir; etraflı bilgi için bkz.J.Vincent-J.Prevault, Voies d\\\′exe-cution et procedures de distribution, 15.ed., Paris 1984, sh.549 no 560, sh.583 no 588, sh.621 no 621.
3) 538 sayılı kanunla İcra ve İflas Kanununda 1965 yılında yapılan değişiklikte İİK m.105, 143 ve 251 tadil edilmeyerek bu maddelerde kullanılmış olan \\\"aciz vesikası\\\" deyimi aynen muhafaza edilmiş; fakat değişiklik yapılan maddelerde (m.97, f.17; m.331, f.l ve m.332, f.l) \\\"aciz belgesi\\\" deyimine yer verilmiştir. Çalışmamızda esas itibarıyla \\\"borç ödemeden aciz vesikası\\\" deyimi kullanılmakla birlikte, zaman zaman, herhangi bir fark gözetilmeksizin, \\\"borç ödemeden aciz belgesi\\\" deyiminden de yararlanılmıştır.


oranla çok daha kısa sürede sonuca gidilebilmektedir. Fakat bu sonuç tamamen ya da kısmen olumsuz olduğu ve takip konusu alacak tahsil edilemediği zaman, alacaklı takipten adeta \\\"soğumakta\\\" ve elindeki tek ve son imkanı tüketmiş bir insanın psikolojisi içine girerek,çok kere, takibi olduğu yerde bırakmaktadır. Oysa, cüz\\\′i icra hukukunda da borç ödemeden aciz vesikasına önemli bazı hüküm ve sonuçlar bağlanmıştır.

Borç ödemeden aciz vesikası hem cüz\\\′i ve hem de külli icra takiplerinde rastlanan ve aynı genel amaca yönelmiş bulunan bir kurum olmakla birlikte, her iki prosedürde değişik hüküm ve sonuçlar meydana getirmektedir. O itibarla, konuyu ikiye ayırarak, icra hukuku ve iflas hukuku yönünden ayrı ayrı incelemek gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, amme alacaklarının tahsili prosedürü çerçevesinde yapılan takip sonucunda borçlunun haczi kabil malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli amme alacağını karşılamaya yeterli gelmediği takdirde, borçlunun aciz halini tespit etmek için alacaklı amme idaresi tarafından düzenlenen \\\"aciz fişi\\\" (bkz. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil U-sulü Hakkında Kanun, m.75), çalışmamızın kapsam: dışında kalmaktadır .
4) \\\"Aciz fişi\\\" hakkında etraflı bilgi için bkz.E.Şimşek, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi, Ankara 1990, sh.586 vd.; S.Şamlıoğlu-Y.ÖzbalcıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Yorum ve Açıklamaları, Ankara 1988, sh.558 vd.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

KISALTMALAR 7

GİRİŞ 9

I- İCRA HUKUKUNDA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI 12

A- Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikası Kavramı ve Bu Kavramın Benzer
Hukuki Kavramlar Karşısında Sınırlandırılması 13
1) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikası Kavramı 13
2) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikası Kavramının Benzer Hukuki
Kavramlar Karşısında Sınırlandırılması 21

a) Muvakkat (Geçici) Aciz Vesikası (İİK m. 105, f.2) 22
b) Borç Ödemeden Aciz Vesikası Hükmündeki Haciz Tutanağı (İİK
m. 105, f.l) .< 33
c) Rehin Açığı Belgesi 36
B- Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Düzenlenmesi Şartları ve
İçeriği 48
1) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Düzenlenmesi Şartları 48
2) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Düzenlenmesi ve İçeriği 53
C- Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Hüküm ve Sonuçlan 55
1) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Takip Hukukuna İlişkin
Hüküm ve Sonuçlan 56
a) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Borç İkrarı Teşkil
Etmesi 56
b) Bir Yıl İçinde Takip Yapılırsa Ödeme Emrine Gerek Olmaması 58
c) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Alacaklıya Hacze İştirak
İmkanını Vermesi 65
d) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Alacaklıya İptal Davası
Açma Hakkını Vermesi 67
2) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Maddi Hukuka İlişkin Hüküm
ve Sonuçları 77


a) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasına Bağlanmış Olan Borç
Borçluya Karşı Zamanaşımına Tabi Değildir 77
b) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasına Bağlanmış Olan Alacak İçin
Faiz İstenemez 82
c) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Maddi Hukuka İlişkin
Diğer Hüküm ve Sonuçlan 86
3) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Kamu Hukukuna İlişkin Hüküm
ve Sonuçlan 97
a) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Ceza Hukuku Bakımından
Hüküm ve Sonuçları 97
b) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Vergi Hukuku Bakımından
Hüküm ve Sonuçları 99
c) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Kamu Hukukuna İlişkin
Diğer Hüküm ve Sonuçları 101


II- İFLAS HUKUKUNDA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI 106

A- İflastaki Borç Ödemeden Aciz Vesikası Kavramı 106
B- İflastaki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Düzenlenmesi Şartları ve İçeriği.. 108
İ) İflastaki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Düzenlenmesi Şartları 108
2) İflastaki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Düzenlenmesi ve İçeriği 112
C- İflastaki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Hüküm ve Sonuçlan 115
1) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikası ile İflastaki Borç Ödemeden Aciz
Vesikası Arasındaki Hüküm ve Sonuç Benzerlikleri 118
a) Zamanaşımı Yönünden 118
b) Faiz Yönünden 119
c) Hacze İştirak Yönünden 121
2) Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz Vesikası ile İflastaki Borç Ödemeden Aciz
Vesikası Arasındaki Hüküm ve Sonuç Farklılıkları 122
a) İflastaki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Borç İkrarı Teşkil Etmesindeki
Özellik Yönünden .; 122

b) İflastaki Borç Ödemeden Aciz Vesikasına İstinaden Bir Yıl İçinde Takip
Yapılırsa Ödeme Emrine Gerek Olmaması Yönünden 122
c) İflastaki Borç Ödemeden Aciz Vesikasının İptal Davasını Açma Hakkını
Vermemesi Yönünden 125
d) Yeni Takip Yapılabilmesi İçin Borçlunun Yeni Mal İktisap Etmesi
Yönünden 127

SONUÇ : 143

BİBLİYOGRAFYA .\\\′ 147

KARARLAR CETVELİ 155