Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

İcra ve İflas Hukuku Pratik ÇalışmalarıSayfa Sayısı
:  
329
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0560-3

60,00 TLKitabımızın bu baskısında ikinci bölüm, “Yargı Kararları" başlığıyla yeniden yazılmış; burada, öğrencilerimizin icra ve iflâs hukukunu daha geniş çerçevede kavramalarını sağlamak üzere seçilmiş bazı Anayasa Mahkemesi Kararları ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerimize Yargıtay Kararlarını irdeleme alışkanlığı kazandırabilme amacıyla, bu bölüme, önceki baskılarda olduğu gibi, icra ve iflâs hukukunun çeşitli konularıyla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları da konulmuş ve bunlardan bazıları değerlendirilerek verilmiştir. Mevzuattaki değişikliklere rağmen güncelliğini koruyan kararlar muhafaza edildiğinden, öğrencilerimizin yararlanmasını kolaylaştırabilmek için 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na (HUMK), 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’na (MK), 818 sayılı Borçlar Kanunu’na (BK), 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TK) yapılmış atıfların HMK’ndaki, TMK’ndaki, TTK’ndaki ve TBK’ndaki karşılıkları italik olarak (HMK), (TMK), (TTK) ve (TBK) biçiminde parantez içinde verilmiştir.


 


Üçüncü bölümde, kitabın önceki baskılarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1966 yılından bu yana sınavlarda sorulmuş sorulara yer verilmişti. Kitabın bu baskısının bu bölümünde, yer alan sınav soruları, çeşitli tarihlerde yapılan Kanun değişiklikleri ve kitabın hacminin de artması nedeniyle 2000 yılından itabaren sorulmuş sınav sorulayıla sınırlandırılmıştır.Bu sorular başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere,Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tarafımızca  yapılmış olan sınavlardan oluşmaktadır. Bu sorulardan bir kısmı cevaplarıyla birlikte verilmiştir. (Giriş'ten)


 


 


 


İÇİNDEKİLER


SUNUŞ9


 


İÇİNDEKİLER11


 


KISALTMALAR CETVELİ19


 


BİBLİYOGRAFYA21


 


 


 


I. Bölüm: PROBLEMLER25


 


 


 


1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER25


 


Problem No. 1:Cebrî İcra Türleri - İcra Organları - İcra Harç ve


Giderleri - İcra İşlerinde Tebligat - Süreler25


 


Problem No. 2:Şikâyet - Tatiller ve Ertelemeler - Takibin Tarafları28


 


Problem No. 3:Genel Haciz Yolu ile Takibin Başlaması - İtiraz -


İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması-İtirazın İptali Davası33


 


Problem No. 4:İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi - Zamanaşımı


Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması - Menfî Tespit


Davası - İstirdat Davası39


 


Problem No. 5:Mal Beyanı - Haciz Talebi - Haczin Yapılması -


Hacizde Tertip42


 


Problem No. 6:Haczin Konusu - Haczi Caiz Olmayan Mal ve Haklar - Haczin Etkisi46


 


Problem No. 7:Hacze İştirak50


 


Problem No. 8:Haciz - İstihkak Davası - Borcun Taksitle


Ödenmesi54


 


Problem No. 9:İhale - İhalenin Feshi58


 


Problem No. 10:Paraların Ödenmesi63


 


Problem No. 11:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Haciz Yoluyla İlâmsız Takip65


 


Problem No. 12:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip67


 


Problem No. 13:Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi71


 


Problem No. 14:İlâmlı İcra73


 


Problem No. 15:Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip76


 


Problem No. 16:İhtiyatî Haciz79


 


Problem No. 17:İflâs Yolu ile Takip82


 


Problem No. 18:İflâsın Sonuçları86


 


Problem No. 19:İflâsın Sonuçları89


 


Problem No. 20:İflâsın Sonuçları91


 


Problem No. 21:İptal Davası96


 


Problem No. 22:Konkordato100


 


 


 


2. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN PROBLEMLER107


 


Problem No. 1:Genel Haciz Yolu ile Takip107


 


Problem No. 2:Ödeme Emrine İtiraz108


 


Problem No. 3:İtirazın Hükümden Düşürülmesi - Takibin İptali109


 


Problem No. 4:Mal Beyanı110


 


Problem No. 5:Haciz - Paraya Çevirme110


 


Problem No. 6:Haciz - Hacizde Tertip - Taksitli Ödeme


Sözleşmesi111


 


Problem No. 7:Haciz - İstihkak İddiası112


 


Problem No. 8:Haciz - Şikâyet113


 


Problem No. 9:Takibin İptali113


 


Problem No. 10:Menfi Tespit Davası - Takibin İptali114


 


Problem No. 11:Hacze İştirak - İstihkak Davası115


 


Problem No. 12:Paraya Çevirme ve İhalenin Feshi115


 


Problem No. 13:Kambiyo Senetlerine Özgü Takip117


 


Problem No. 14:İlâmsız Tahliye118


 


Problem No. 15:İlâmlı İcra - İstinaf Yoluna Başvurulmasının İlâmın


İcrasına Etkisi118


 


Problem No. 16:İlâmlı İcra - İcranın Geri Bırakılması -


İcranın İadesi119


 


Problem No. 17:Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi - İpoteğin Paraya Çevrilmesi119


 


Problem No. 18:Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip120


 


Problem No. 19:İhtiyatî Haciz121


 


Problem No. 20:İflâs Takibinde Menfi Tespit Davası121


 


Problem No. 21:İflâs - Adi Tasfiye122


 


Problem No. 22:İflâs - Ödemelerin Tatili123


 


Problem No. 23:İflâsın Sonuçları123


 


Problem No. 24:İptal Davası124


 


 


 


II. Bölüm: YARGI KARARLARI125


 


 


 


1. Alt Bölüm: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI127


 


Karar No. 1:Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde, İçeriğine İtiraz Edilmeyen Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığının Ancak Borç Ödendikten Sonra Dava Edilebilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir127


 


Karar No. 2:3. Kişinin Elinde Bulunan ve Haciz Sırasında Hak İddia Ettiği Malların Ancak Alacaklının Muvafakati Hâlinde Yediemin Olarak 3. Kişinin Elinde Bırakılması Anayasa’ya Aykırıdır127


 


Karar No. 3:Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Borçlunun Hapis Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya


Aykırı Değildir128


 


Karar No. 4:Devlet Mallarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir128


 


Karar No. 5:Haciz İşleminin Sadece Belediye Tarafından Gösterilen Mallar Üzerinde Uygulanabilmesi Anayasa’ya Aykırıdır - Yeterli Mal Beyan Edilmemesi Durumunda Yapılacak Haciz İşleminin Alacak Miktarını Aşacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırı Değildir - Yeterli Mal Beyan Edilmemesi Durumunda Belediye Aleyhine Haciz İşleminin Kamu Hizmetlerini Aksatacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırıdır133


 


Karar No. 6:Emekli Maaşlarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir136


 


Karar No. 7:Taksitle Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Borçlunun Ayrıca Tazyik Hapsi ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırı Değildir139


 


Karar No. 8:Hacizli Mallara İlişkin Olarak Öngörülen Satış Talebinde Bulunma Süreleri Anayasa’ya Aykırı Değildir139


 


Karar No. 9:İİK’nun Mal Üzerindeki Haczin Kalkmasını Öngördüğü Durumlar Anayasa’ya Aykırı Değildir - 


Hacizli Malın Satılması Yönündeki Talebin Sadece


Bir Defa Geri Alınabilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir139


 


Karar No. 10:Elektronik Ortamda İhaleye Katılma İmkânına İlişkin Kurallar Anayasa’ya Aykırı Değildir - Hem Birinci Hem İkinci İhalede Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin % 50’sini Bulması Şartı Anayasa’ya Aykırı Değildir140


 


Karar No. 11:İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Durumunda Davacının Para Cezasına Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir141


 


Karar No. 12:Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine İlâmlı İcra Takibi Başlatmadan Önce Kuruma Başvurma Zorunluluğu Anayasa’ya Aykırı Değildir143


 


Karar No. 13:Aile Hukukuna İlişkin Kararların Kesinleşmedikçe


İcra Edilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir145


 


Karar No. 14:Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmların İcrasında İcra Emrinin “Lehine Hüküm Verilen


Taraf ile Şahsi Münasebette Bulunulmasına Mani Olunmaması” Şeklindeki Düzenlenme Anayasa’ya Aykırı Değildir145


 


Karar No. 15:Tasarrufun İptali Davası Yönünden Borçlunun Neseben Üçüncü Dereceye Kadar Hısımları ile Yaptığı İvazlı Tasarrufların Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırıdır –Tasarrufun  İptali Davası Yönünden Akdin Yapıldığı Sırada Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Akitlerin Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir146


 


Karar No. 16:Mal Beyanında Bulunulduktan Sonra Mal ve Kazançta Olan Artışın Bildirilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Hapsi Cezasının, İcra Takibine Konu Olan Borcun Tamamen Ödenmesi ile Düşmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir149


 


Karar No. 17:Müddeti İçinde Mazereti Olmaksızın İcra Dairesine Gelmeyen veya Yazılı Olarak Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Disiplin Hapsi Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırıdır - Disiplin veya Tazyik Hapsine İcra Mahkemesi Tarafından Karar Verilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir - İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen Bazı Suçlar İçin Farklı Bir Yargılama Usulü Öngörülmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir151


 


Karar No. 18:Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlunun Tazyik Hapsine Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir152


 


Karar No. 19:İcra Mahkemelerince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararlara Karşı Başvurulacak


Kanun Yolu Usulüne İlişkin Düzenlemeler Anayasa’ya Aykırı Değildir153


 


Karar No. 20:Ticareti Terk Edip, İİK m. 337/a, I’de Sayılan Fiillerden Birini İşleyen Borçluya, Alacaklının


Zarar Görmediğini İspat Etmesi Durumunda


Ceza Verilmemesi Anayasa’ya Aykırı Değildir154


 


 


 


2. Alt Bölüm: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI157


 


Karar No. 1:Konusu Altın Olan Alacaklar İçin İlâmsız İcraya Başvurulamaz157


 


Karar No. 2:İlâma Dayanan Alacaklar İçin İlâmsız İcra Takibi Yapılamaz157


 


Karar No. 3:Takip Talebinde Temerrüt Tarihi Açıkça Belirtilmemişse Faiz Takip Talebi Tarihinden İtibaren Hesap Edilir160


 


Karar No. 4:Borç Tutarının Azlığı ve Borçlunun Memur Olması Gibi Durumlar Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmaz161


 


Karar No. 5:Malı Haksız Yere Haczolunan 3. Kişi Bu Yüzden Doğan Gerçek Zararının Ödetilmesini Genel Hükümlere Göre Dava Açarak İsteyebilir161


 


Karar No. 6:Alacaklının Yasal Süresi İçinde Usulüne Uygun Olarak Yaptığı Satış Talebinin Reddine İlişkin Kararın Şikâyet Yolu ile Ortadan Kaldırılmaması Hâlinde Yasal Sürenin Geçmesi Haczin Düşmesi Sonucunu Doğurmaz163


 


Karar No. 7:Satışa Arz Olunan Taşınmazların Son Durumunun İmar ve Belediye Dairelerinden Sorularak Alınacak Cevabın Satış İlânına ve Artırma Şartnamesine Yazılması Gerekir 166


 


Karar No. 8:İhale Bedeli ile Artırma Şartnamesinde Alıcıya Ait Olduğu Belirtilen Tellâliye Resminin Hemen veya Verilen Süre İçinde Ödenmemesi Durumunda İhale Satış Memurluğunca Re’sen Feshedilmelidir167


 


Karar No. 9:Haczedilen Şey Para ise İcra Mahkemesi Kararının Temyiz Edilmiş Olması İcra Veznesindeki Bu Paranın Alacaklıya Ödenmesine Engel Değildir167


 


Karar No. 10:İhtiyatî Haciz Kararına Karşı Alacaklının İddia Ettiği Alacağın Mevcut Olmadığı İtirazında Bulunmak İsteyen Borçlu, Genel Hükümlere Göre Dava Açabilir168


 


Karar No. 11:İhtiyatî Haciz İcra İşlemi Değil, Özel Geçici Hukukî Koruma Müessesi Olup, İİK m. 257’deki Şartlar Çerçevesinde Sadece Para Alacakları İçin Öngörüldüğünden, Teminat Alacakları İçin İhtiyatî Haciz Kararı Verilemez169


 


Karar No. 12:Kira Tespitine İlişkin İlâmların İcrası İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekir172


 


Karar No. 13:Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebine Dayanan İlâmsız Tahliye Takibinde, Borçlunun İtirazı Kaldırılıp Taşınmazın Boşaltılmasına Karar Verilirse, Tahliye İşlemine Borçluya Ayrıca Tahliye Emri Gönderilmeksizin Başlanır175


 


Karar No. 14:Kira Süresinin Bitmesi Sebebine Dayanan İlâmsız Tahliye Takibinde Kiracı, Adi Yazılı Kira Sözleşmesindeki İmzasını İnkâr Ederse İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmelidir 176


 


Karar No. 15:İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddine İlişkin İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu Devlet, Temyiz Talebinin Dinlenebilmesi İçin Teminat Göstermek Zorundadır176


 


Karar No. 16:Tasarrufun İptali Davasında Kural Olarak Genel Mahkemeler Görevli Olup, Bu Dava Ancak İstihkak Davasına Karşılık Dava Olarak Açılmışsa İcra Mahkemesinde Görülebilir177


 


 


 


3. Alt Bölüm: YARGITAY KARARLARI179


 


A. DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN YARGITAY KARARLARI179


 


Karar No. 1:İhalenin Feshi - İcra Mahkemesi Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği179


 


Karar No. 2:Emekli Maaşı Haczi - Hacze Muvafakat - Haciz Miktarı186


 


B.DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN YARGITAY


KARARLARI189


 


Karar No. 1:Şikâyet - Takibin Tarafı Olmayan 3. Kişi - İlgili189


 


Karar No. 2:Usulsüz Tebligat – Şikâyet - İcra Mahkemesi Kararının Kesinleşmesi Gereği189


 


Karar No. 3: İcra Takibinde İradi Taraf Değişikliği190


 


Karar No. 4:Ödeme Emrine İtiraz Tarihinin Belirlenmesi191


 


Karar No. 5:İtirazın İptali Davası – Kısmi Dava193


 


Karar No. 6:Haciz Mahallinin Borçluya Ait Olmadığının Tespiti – İcra Müdürünün Takdir Yetkisi -  3. Kişinin İstihkak İddiası193


 


Karar No. 7:Nokta Haczi – Şikâyette Yetkili İcra Mahkemesi194


 


Karar No. 8:İcranın Geri Bırakılması – Aşkın Hâle Gelen Hacizlerin Kaldırılması194


 


Karar No. 9:Mahcuz Taşınmaz Satışı - Satış Talep Etme Süresi -Haczin Düşmesi195


 


Karar No. 10:Aile Konutunun Cebri Satışı - Haczin Düşmesi - Kıymet Takdiri196


 


Karar No. 11:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip - Avalde Eşin Rızası196


 


Karar No. 12:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip - İmzaya İtirazın İncelenmesi199


 


Karar No. 13:İlâmlı İcra Takibi - İlâmın Bölünmezliği - Dürüstlük Kuralı202


 


Karar No. 14:Taşınır Teslimine İlişkin İlâmların İcrası – Birlikte İfaya Hükmedilen İlâmların İcrası203


 


Karar No. 15:İcra Emrinin Vekil Varken Müvekkile Tebliği -


İcra ve İflâs Suçları204


 


 


 


4. Alt Bölüm: BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMESİ KARARLARI205


 


Karar No. 1: İcranın Geri Bırakılmasına İlişkin Teminat – İlâmlı İcraya Konu Alacağın Deposu İçin Verilen Teminat Mektubu Üzerine İhtiyatî Haciz Konulması205


 


Karar No. 2: İtirazın İptali Davası – Dava Şartı Olan Arabuluculuk206


 


Karar No. 3: Konkordato Mühleti - İhtiyatî Haciz Kararı207


 


III. Bölüm: SINAV SORULARI209


 


1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN SINAV SORULARI211


 


1) 15.03.2019211


 


2) 08.04.2019214


 


3) 24.05.2019217


 


4) 28.05.2019221


 


 


 


2. Alt Bölüm:ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN SINAV


SORULARI[MOU1] 225


 


1) 10.01.2011225


 


2) 06.04.2011226


 


3) 18.04.2011227


 


4) 23.05.2011228


 


5) 23.05.2011229


 


6) 31.05.2011231


 


7) 06.06.2011232


 


8) 18.07.2011234


 


9) 16.11.2011236


 


10) 27.11.2011236


 


11) 09.01.2012237


 


12) 25.01.2012239


 


13) 25.01.2012240


 


14) 06.02.2012241


 


15) 08.02.2012243


 


16) 14.04.2012244


 


17) 28.05.2012245


 


18) 04.06.2012247


 


19) 24.05.2012248


 


20) 01.11.2012250


 


21) 03.01.2013251


 


22) 05.02.2013252


 


23) 01.04.2013253


 


24) 21.07.2013255


 


25) 02.06.2014258


 


26) 25.07.2014262


 


27) 01.08.2014266


 


28) 21.10.2015268


 


29) 25.11.2015269


 


30) 26.12.2015270


 


31) 15.02.2016274


 


32) 22.03.2016277


 


33) 06.04.2016278


 


34) 12.04.2016278


 


35) 16.04.2016279


 


36) 29.04.2016280


 


37) 09.05.2016280


 


38) 01.07.2016281


 


39) 03.08.2016282


 


40) 27.05.2017286


 


41) 20.07.2017287


 


42) 21.11.2017288


 


43) 11.01.2018289


 


44) 06.02.2018290


 


45) 18.04.2018291


 


46) 02.04.2018292


 


47) 20.05.2018293


 


48) 31.05.2018295


 


49) 01.06.2018296


 


50) 12.07.2018297


 


51) 02.06.2018298


 


52) 25.06.2018299


 


53) 17.07.2018301


 


54) 28.07.2018303


 


55) 15.11.2018304


 


56) 03.01.2019306


 


 


 3. Alt Bölüm: TEST SORULARI309