Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İcra ve İflas Hukuku ile ilgili Makaleler Hukuki Mütalâalar ve Bilirkişi Raporları

İcra ve İflas Hukuku ile ilgili Makaleler Hukuki Mütalâalar ve Bilirkişi RaporlarıSayfa Sayısı
:  
1395
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-071-0

125,00 TLI- Bu kitap, -İcra ve İflâs Hukuku ile ilgili MAKALELER, BİLİRKİŞİ RAPORLARI ve HUKUKÎ MÜTALÂALAR- serisinin 3. Cildinin yayımlandığı 2010 yılından bu yana özellikle İstanbul Adliyesindeki ticaret mahkemeleri ile icra mahkemelerinin re’sen bilirkişi olarak görevlendirmeleri ve ayrıca avukatların başvurusuyla mensubu bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın görevlendirmesi üzerine; 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yaptığımız çalışmaların eklenmesi suretiyle genişletilmiş 2. baskısıdır. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda 2011 ve 2012 yıllarında arka arkaya yapılan değişikliklerin ne şekilde anlaşılıp uygulanmak gerekeceği konusunda çözümü gereken birçok hukukî sorun ortaya çıkmıştır. Kitaptaki makaleler, hukukî mütalâalar ve bilirkişi raporlarının önemli bir kısmı bu sorunların uzmanlık alanımız itibariyle getirmeye çalıştığımız çözümlerine ilişkindir. II-1) 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun uygulanması sırasında ortaya çıkan hukukî sorunların çözümü için sadece icra ve iflâs hukuku bilgisi birçok olayda yeterli olmamaktadır. İcra ve iflâs hukuku sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi, icra ve iflâs hukuku bilgilerinin yanında özellikle borçlar hukuku, eşya hukuku ve ticaret hukukunun da yeterli ölçüde bilinmesini gerektirmektedir. Kitabın 3. Cildinin 2010 yılında yayımlanmasından sonra; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun cüzî ve küllî takip hukukuna ilişkin şeklî hükümlerinin somutlaştığı maddî hukuk platformunun dayanağını oluşturan kanunlardan 22. 04. 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile 29. 06. 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yerine yeni kanuni düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. 11. 01. 2011 tarih ve 6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) (RG. 04. 02. 2011, S. 27836), 22. 11. 2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Beşinci Kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır (6098 sayılı TBK. m. 646). 22. 04. 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir (6098 sa. TBK. m. 647-648). 29. 06. 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 13. 01. 2011 tarih ve 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) (RG. 14. 02. 2011, S. 27846), esas itibariyle 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmekle beraber belirli şirketler bakımından 01. 01. 2013 tarihinde ve bazı maddelerinin de gene 01. 01. 2013 tarihinde yürürlüğe gireceğini kanun belirtmiştir (6102 sayılı TTK. m. 1533-1534). 13. 01. 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu daha yürürlüğe girmeden 26. 06. 2012 tarih ve 6335 sayılı -Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- çıkarılmıştır (RG. 30. 06. 2012, S. 28339). 2) 12. 01. 2011 tarih ve 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’nun (HMK) (RG. 04. 02. 2011, S. 27836) 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) yürürlükten kaldırılmıştır (6100 sayılı HMK. m. 450-451). Ancak 31. 03. 2011 tarih ve 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- , m. 30 ile 6100 sayılı HMK. ’ya -Geçici Madde 3- eklenmiş olup, aynen şöyledir. -GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilân edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. - Anayasa Mahkemesi, 12. 1. 2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, m. 3/fıkra (1)’in; Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, birinci cümlenin iptali sebebiyle uygulanma olanağı kalmayan 2. ve 3. cümlelerin de, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, m. 43/f. 4 gereğince İPTALİNE oybirliği ile karar vermiştir (Anayasa Mahkemesi, 16. 2. 2012, E. 2011/35, K. 2012/23 RG. 19 Mayıs 2012, S. 28297) 12. 1. 2011 tarih ve 6100 sayılı HMK. m. 102, 8. 8. 2011 tarih ve 650 sayılı KHK (m. 33, yürürlük: m. 43) (RG. 26. 8. 2011, S. 28037) ile değiştirilmiştir. -HMK. m. 102 (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. - (8. 8. 2011 tarih ve 650 sayılı KHK. m. 33) 650 sayılı KHK. m. 33, 1. 1. 2012 tarihinde yürürlüğe girer (KHK. m. 43) 6100 sa. HMK. m. 137/f. (1)’e 7. 6. 2012 tarih ve 6325 sa. K. (m. 35/2-a, yürürlük: 37/b) ile -veya arabuluculuğa- ibaresi eklenmiştir. 6100 sa. HMK. m. 140/f. (2) ve (3)’e 7. 6. 2012 tarih ve 6325 sa. K. (m. 35/2-b, yürürlük: 37/b) ile -veya arabuluculuğa- ibaresi eklenmiştir. 6100 sa. HMK. m. 320/f. (2), cüm. 2’ye 7. 6. 2012 tarih ve 6325 sa. K. (m. 35/2-c, yürürlük: 37/b) ile -veya arabuluculuğa- ibaresi eklenmiştir. 6100 sa. HMK. m. 369/f. (2) ve (3)’de 31. 3. 2011 tarih ve 6217 sa. K. m. 28 ile ibare değişikliği yapılmıştır. 6100 sa. HMK. m. 370/f. (2), 31. 3. 2011 tarih ve 6217 sa. K. m. 29 ile değiştirilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği , Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik , Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi , Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi hazırlanıp yürürlüğe konulmıştur. 3) 11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı -Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1, 10, 11, 21, 23, 25/a, 29, 35, 36, 49 ve 60. maddelerinde değişiklikler yapılmış, m. 7/a ve Geçici Madde 1, Tebligat Kanununa eklenmiştir. 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihleri şöyledir. 6099 sa. K. (m. 1) ile değiştirilen 7201 sayılı Teb. K. m. 1’de yer alan -elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm- yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) bir yıl sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/a). 6099 sa. K. (m. 2) ile 7201 sayılı Teb. K. ’na eklenen m. 7/a’nın sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren 2. fıkrası, yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) iki yıl sonra, m. 7/a’nın diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/b). 6099 sa. K. (m. 8) ile 7201 sayılı Teb. K. m. 29/f. 1, b. 1’de yapılan değişiklik, yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) dokuz ay sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/c). 6099 sa. K. (m. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) ile 7201 sayılı Teb. K. (m. 10, 11, 21, 23, 25/a, 35, 36, 49, 60)’da yapılan değişiklikler ve 6099 sa. K. (m. 13) ile 7201 sayılı Teb. K. ’na eklenen Geçici Madde 1, yayımı tarihinde (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/ç). III- 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda 14. 1. 2011 tarih ve 6103 sayılı, 31. 3. 2011 tarih ve 6217 sayılı, 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanunlar ile değişiklikler yapılmıştır. 1) 6103 sayılı -Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun- ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler: 14. 01. 2011 tarih ve 6103 sayılı -Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun- (RG. 14. 02. 2011, S. 27846), m. 41/(2) ile; İİK. m. 23, m. 26, m. 28, m. 29, m. 31, m. 136 ve m. 179/a değiştirilmiştir. m. 31/a, m. 144/a ve m. 153/a İİK. ’ya eklenmiştir. İİK. m. 91 ve m. 97’deki bazı ibareler değiştirilmiştir. İİK. m. 206/f. 3, cümle 2, madde metninden çıkarılmış ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. İİK. m. 288/f. 1, cümle 4, madde metninden çıkarılmıştır. İİK. m. 24/f. 7, m. 27/f. 2, m. 92/f. 4, m. 144/f. 5, m. 153/f. 3 ve m. 257/f. 4-5 yürürlükten kaldırılmıştır. 6103 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi; 01. 07. 2012’dir [6103 sa. K. m. 43/(1)]. 2) 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler: 31. 03. 2011 tarih ve 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- (RG. 14. 04. 2011, S. 27905) ile; İİK. m. 353/f. 1 değiştirilmiştir (6217 sa. K. m. 5). İİK. m. 354’ün başlığı değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir (6217 sa. K. m. 6). İİK. ’da değişiklik yapan 6217 sayılı Kanun, m. 5 ve m. 6’nın yürürlüğe giriş tarihi; Resmî Gazete’de yayımlandığı 14. 04. 2011 tarihidir. 3) 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler: Üçüncü Yargı Paketi olarak adlandırılan -torba kanun- niteliğindeki 6352 sayılı Kanun ile diğer bazı kanunlar yanında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda da düzenlemeler yapılmıştır. 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun-da (RG. 5. 7. 2012, sayı 28344) 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa ilişkin düzenleme şöyledir. 6352 sayılı Kanunda 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun; 1. , 4. , 88. , 99. , 110. , 115. , 126. , 127. , 129. maddeleri yeniden düzenlenmiş, 8. , 32. . , 42. , 114. maddelere fıkralar eklenmiş, 8/a maddesi ve ayrıca 9. , 10. ve 11. Geçici Maddeler kanuna eklenmiş, 13/a maddesinden bir ibare çıkarılmış, 118. maddeden bir cümle çıkarılmış ve bir cümle eklenmiş, 12. ve 116. maddeler yürürlükten kaldırılmış, 18. , 58. , 60. , 82. . , 106. , 150/e, 171. maddelerde fıkra veya bentler değiştirilmiş, 67. , 68. , 68/a. , 69. , 72. , 97. , 112. , 123. , 169/a. , 170. , 243. maddelerdeki bazı ibareler değiştirilmiştir. 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanunun; 3. , 4. , 9. , 10. , 17. , 21. , 23-33. maddeleri ile 36. ve 37. maddeleri, 18. maddesiyle değiştirilen İİK. m. 89/f. 7, 38. maddesi ile eklenen İİK. Geçici m. 9 ve Geçici m. 11, m. 105/f. 1, b. 1 yayımı (RG. 5. 7. 2012, sayı 28344) tarihinden 6 ay sonra, Diğer maddeleri yayımı (RG. 5. 7. 2012, sayı 28344) tarihinde yürürlüğe girer (6352 sa. K. m. 106) 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği (6352 sa. K. m. 106) tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilir (Geçici m. 10). İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER MAKALE ve İNCELEMELER Kambiyo Senetlerine Dayanan Haciz Yolu ile Takip 3 Medenî Usul Hukukunda Ara Kararları 35 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu\′nun 24.3.2004 Tarih ve E.2004/11-153, K.2004/160 Sayılı Kararı, Hukuki Sorunlar ve Düşüncelerimiz 61 Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı Olarak Aciz Vesikası, Sorunlar, Yargıtay Kararları ve Düşüncelerimiz 69 Vekil ile Yürütülen Dava veya İcra Takiplerinde Tebligatın Vekil Yerine Müvekkil Adına Çıkarılmasının Hukukî Sonuçları 79 Yargıtay 19. H.D.\′nin 03.03.2005 Tarih ve E. 2004/13006, K. 2005/2165 Sayılı Kararı Hakkındaki Düşüncelerimiz 89 Mahcuz Malların Satışını İsteme Süreleri (İİK.m.106, m.110) 95 Borçlu İle Alacaklı Arasındaki Menfi Tespit Davasının, Üçüncü Kişinin Alacaklıya Karşı Açtığı Mahcuz Mala İstihkak Davası Bakımından Bekletici Sorun Sayılmak Gerekip Gerekmediği? 109 12.01.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′na Genel Bakış 113 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı \"Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\" İle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu\′nda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış 127 Cevap Lâyihasının Islahı Suretiyle Zamanaşımı Definin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği? 145 HUKUKÎ MÜTALÂALAR ve BİLİRKİŞİ RAPORLARI 1- İİK.m.8 ile ilgili HUKUKÎ MÜTALÂA 155 2- İÎK.m.16 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 164 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 164 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 168 3- İİK.m.17 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 171 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 171 b) HUKUKÎ MÜTALÂA 174 4- İİK.m.21 ve m.57 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 177 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 177 b) HUKUKÎ MÜTALÂA 180 c) HUKUKÎ MÜTALÂA 188 ç) HUKUKÎ MÜTALÂA 191 5- İİK.m.33 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 196 6- İİK.m.36 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU , 199 7- İİK.m.38 ile ilgili HUKUKÎ MÜTALÂA .\" 204 8- İİK.m.43 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 208 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 208 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 210 9- İİK.m.45 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 212 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 212 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 215 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 218 10- İİK.m.59, 106 ve m.110 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 222 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 222 b) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 225 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 227 11- İİK.m.62 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 230 12- İİK.m.67 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 234 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 234 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 238 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 246 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 250 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 253 e) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 257 13- İİK.m.72 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 260 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 260 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 263 c) HUKUKÎ MÜTALÂA 266 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 279 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 281 e) BİLİRKİŞİ RAPORU 286 f) HUKUKÎ MÜTALÂA 290 g) HUKUKÎ MÜTALÂA 293 14- İİK.m.79 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 300 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 300 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 304 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 308 15- İİK.m.82 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 311 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 311 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 315 16- İİK.m.83/c ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 322 a) BİLİRKİŞİ RAPORU !:. 322 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 328 17- İİK.m.85 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 336 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 336 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 341 18- İİK.m.86 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 343 19- İİK.m.88 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 345 20- İİK.m.89 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 348 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 348 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 352 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 355 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 358 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 360 e) BİLİRKİŞİ RAPORU 365 f) BİLİRKİŞİ RAPORU 367 g) BİLİRKİŞİ RAPORU 371 ğ) BİLİRKİŞİ RAPORU 374 h) BİLİRKİŞİ RAPORU 377 ı) BİLİRKİŞİ RAPORU 379 i) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 382 j) BİLİRKİŞİ RAPORU 385 k) BİLİRKİŞİ RAPORU 390 1) BİLİRKİŞİ RAPORU 394 m) BİLİRKİŞİ RAPORU 397 n) BİLİRKİŞİ RAPORU 399 o) BİLİRKİŞİ RAPORU 401 ö) BİLİRKİŞİ RAPORU 405 p) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 410 r) BİLİRKİŞİ RAPORU 418 s) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 422 21- İİK.m.94 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 430 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 430 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 434 22- İİK.m.96 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 439 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 439 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 443 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 446 23- İİK.m.97 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 449 a) BİLİRKİŞİ RAPORU \"....-., 449 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 452 24- İİK.m.99 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 456 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 456 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 459 25- İİK.m.100 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 461 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 461 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 463 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 465 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 467 26- İİK.m.105 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 471 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 471 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 474 27- İİK.m.106 ve m.110 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 478 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 478 b- aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 482 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 487 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 489 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 491 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 494 e) BİLİRKİŞİ RAPORU 498 f) BİLİRKİŞİ RAPORU 501 g) BİLİRKİŞİ RAPORU 503 ğ) BİLİRKİŞİ RAPORU 506 h) BİLİRKİŞİ RAPORU 510 ı) BİLİRKİŞİ RAPORU 513 i) BİLİRKİŞİ RAPORU 516 28- İİK.m.113 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 520 29- İİK.m.127 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 526 30- İİK.m.l28/a ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 530 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 530 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 534 30/a- İİK.m.129 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 538 31- İİK.m.134 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 543 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 543 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 548 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 551 32- İİK.m.135 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI.,., 560 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 560 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 563 33- Kamu İhalesinin Feshi ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 565 34- İhale bedelinin alacağa mahsubu ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 568 35- İİK.m.140 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 571 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 571 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 576 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 580 36- İİK.m.142 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 583 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 583 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 587 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 595 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 603 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 608 e) BİLİRKİŞİ RAPORU 612 f) BİLİRKİŞİ RAPORU 615 g) BİLİRKİŞİ RAPORU 618 ğ) BİLİRKİŞİ RAPORU 620 h) BİLİRKİŞİ RAPORU 622 ı) BİLİRKİŞİ RAPORU 627 i) BİLİRKİŞİ RAPORU 631 j) BİLİRKİŞİ RAPORU 635 k) BİLİRKİŞİ RAPORU 638 1) BİLİRKİŞİ RAPORU 642 m) BİLİRKİŞİ RAPORU 645 n) BİLİRKİŞİ RAPORU 648 o) BİLİRKİŞİ RAPORU 652 ö) BİLİRKİŞİ RAPORU 654 p) BİLİRKİŞİ RAPORU 658 r) BİLİRKİŞİ RAPORU 667 s) HUKUKİ MÜTALÂA 670 ş) BİLİRKİŞİ RAPORU 677 37- İİK.m.143 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 681 38- İİK.m.148 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 685 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 685 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 692 39- İİK.m.l49/b ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 695 a) BİLİRKİŞİ RAPORU :...,.. 695 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 699 40- İİK.m.l50/b ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 704 41- İİK.m.l50/e ile ilgili HUKUKÎ MÜTALÂA 707 42- İİK.m.l50/h ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 714 43- İİK.m.150/1 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 717 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 717 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 721 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 725 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 729 43/a İİK.m.152 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 735 44- İPOTEĞİN FEKKİ ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 738 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 738 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 741 45- KANUNÎ REHİN HAKKININ İPTALİ ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 745 46- İİK.m.156 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 749 47- İİK.m.lS8 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 752 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 752 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 756 48- İİK.m.167 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 760 49- İİK.m.169 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 760 50- İİK.m.173 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 764 51- İİK.m.179 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 767 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 767 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 770 c) HUKUKÎ MÜTALÂA 772 ç) HUKUKÎ MÜTALÂA 776 d) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 782 e) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 797 f) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 799 52- SPK.m.46/k ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 804 53- İİK.m.182 ile ilgili BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 810 54- İİK.m.193 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 820 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 820 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 823 55- İİK.m.195-196 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 828 a) BİLİRKİŞİ RAPORU , 828 b) BİLİRKİŞİ RAPORU .*\′ 832 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 835 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 837 56- İİK.m.198 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 840 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 840 b) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 842 57- İİK.m.206 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 844 a-aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 844 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 846 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 848 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 851 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 853 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 853 e) BİLİRKİŞİ RAPORU 855 f) BİLİRKİŞİ RAPORU 859 g) BİLİRKİŞİ RAPORU 863 ğ) BİLİRKİŞİ RAPORU 865 h) BİLİRKİŞİ RAPORU xİİK.m.221 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 879 58- İİK.m.225 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 884 59- APEL\′e Çağrı ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 887 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 887 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 891 61- İİK.m.225,m.227 ve m.240 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 894 62- İİK.ra.231 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 897 63- İİK.m.234 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 900 64- İİK.m.235 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 903 a-aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 903 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 908 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 909 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 911 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 914 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 917 e) BİLİRKİŞİ RAPORU 920 f) BİLİRKİŞİ RAPORU 925 g) BİLİRKİŞİ RAPORU :....-« 928 ğ) BİLİRKİŞİ RAPORU 931 65- İİK.m.247 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 934 66- İİK.m.250 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 934 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 934 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 936 67- 4487 s.K. Geçici m.2 ile kurulan Fon ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 937 68- İİK.m.251 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 939 69- İİK.m.254 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARİ 939 a- aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 939 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 941 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 943 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 945 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 947 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 949 e) BİLİRKİŞİ RAPORU 951 70- İİK.m.261 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 954 71- İİK.m.264 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 957 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 957 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 961 72- İİK.m.268 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 964 73- İİK.m.275 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 967 74- İİK.m.277-284 ile ilgili HUKUKÎ MÜTALÂALAR ve BİLİRKİŞİ RAPORLARI 969 a) HUKUKÎ MÜTALÂA 969 b) HUKUKÎ MÜTALÂA 980 c) HUKUKİ MÜTALÂA 993 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 1003 d- aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 1009 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 1014 e- aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 1018 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 1023 f- aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 1029 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 1033 g) BİLİRKİŞİ RAPORU 1035 ğ) BİLİRKİŞİ RAPORU 1041 h) BİLİRKİŞİ RAPORU 1047 i) BİLİRKİŞİ RAPORU , 1054 i) BİLİRKİŞİ RAPORU .\".\" 1064 j- aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 1067 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 1073 k) BİLİRKİŞİ RAPORU 1076 1) BİLİRKİŞİ RAPORU 1080 m) BİLİRKİŞİ RAPORU 1085 n) BİLİRKİŞİ RAPORU 1095 o) BİLİRKİŞİ RAPORU 1102 ö) BİLİRKİŞİ RAPORU 1108 p- aa) BİLİRKİŞİ RAPORU 1114 bb) BİLİRKİŞİ EK RAPORU 1116 r) BİLİRKİŞİ RAPORU 1118 s) BİLİRKİŞİ RAPORU 1122 ş) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1125 t) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1134 u) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1144 ü- aa) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1157 bb) BİLİRKİŞİ HEYET EK RAPORU 1170 v- aa) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1186 bb) BİLİRKİŞİ HEYET EK RAPORU 1197 y) BİLİRKİŞİ HEYET EK RAPORU 1204 z) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1207 z-1) HUKUKÎ MÜTALÂA 1213 z-2) HUKUKÎ MÜTALÂA 1224 z-3) HUKUKÎ MÜTALÂA 1227 z-4) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1238 z-5) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1242 z-6) BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1247 75- 6183 s.K. ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI 1263 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 1263 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 1271 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 1274 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 1278 d) BİLİRKİŞİ RAPORU 1281 76- İİK.m.298 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 1284 77- îtK.m.311 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORLARI.\′. 1289 a) BİLİRKİŞİ RAPORU 1289 b) BİLİRKİŞİ RAPORU 1295 c) BİLİRKİŞİ RAPORU 1301 ç) BİLİRKİŞİ RAPORU 1309 78- İİK.m.331 ile ilgili BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1314 79- İİK.m.337/a ile ilgili BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU 1319 80- İİK.m.338 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 1322 81- İİK.m.339 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 1326 82- İİK.m.345/a ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 1329 83- 3226 sayılı Kanun ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 1335 84- Alacaklı sıfatının kaybedilmesi ve mükerrer takip ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 1338 85- Teferruatların alacaklının rızası olmaksızın ipotekli taşınmazın dışına çıkartılması yüzünden ihalenin düşük bedelle yapılarak alacaklının zarara uğratıldığı iddiasıyla ilgili BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU ... 1340 86- İİK.m.89 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, m.l5/son fıkra ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU 1347 87- Bilirkişiden ek rapor alınmasına dair ara kararı verilmeden ek rapor hazırlanmak üzere Dosyanın teslim tutanağı ile bilirkişiye verilip verilemeyeceğine ilişkin; HUKUKÎ MÜTALÂA 1355 88- Gerçek kişi aleyhine ikame olunan bir davada, gerçek kişinin borcuna karşılık, gerçek kişi, bir Anonim Şirketin ortağı olsun/olmasın, Anonim Şirkete ait gayrimenkul lere tedbir konulup konulamayacağı konusunda; HUKUKÎ MÜTALÂA 1361 89- Hakem Heyeti yargılamasının tâbi olduğu sure ile ilgili HUKUKÎ MÜTALÂA 1368 Prof. Dr. Timuçin MUŞUL\′un yayınları 1377 KİTAP İNCELEMESİ: İnceleme konusu kitap: Prof. Dr. M. Kâmil YILDIRIM/Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM: İCRA HUKUKU, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul 2009 (330 sayfa) (Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.) 1383