Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İcra ve İflas Hukuku Esasları

İcra ve İflas Hukuku EsaslarıSayfa Sayısı
:  
930
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-211-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 İcra Teşkilâtı, Takip Yolları

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

İhtiyatî Haciz, Takipli ve Takipsiz İflâs

İflâsın Ertelenmesi, Konkordato

Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma
Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

İptal Davası, İcra-İflâs Suçları

I- “İcra ve İflâs Hukuku Esasları” kitabının 2015 yılında 5. baskısının yapılmasından sonra İİK’da 15.7.2016 tarih ve 6728, 3.11.2016 tarih ve 6754, 24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı kanunlarla değişiklikler yapıldığı gibi çıkarılan kanunlarla ilgili mevzuatta da bazı değişiklikler vuku bulmuştur. Mevzuattaki değişiklikler dikkate alınmak suretiyle güncelleştirilip genişletilerek hazırlanan kitabın 6. basısı okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

Uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararına da kitapta yer verilmiştir.

II- Prof. Dr. unvanlı iki meslektaşımın (M. Kâmil YILDIRIM / Nevhis DEREN-YILDIRIM) ortaklaşa hazırladıkları “İcra ve İflâs Hukuku” adlı kitabın 2016 yılındaki 7. baskısını da kapsayan KİTAP İNCELEMESİ başlıklı tarafımdan yapılan çalışma; aslî amacı, kitap tanıtımı olmamakla beraber objektif ve bilimsel esaslara uygun tespit ve değerlendirmelerin okuyucunun kitabı daha iyi tanımasına da hizmet etmiş olacağı düşüncesiyle elinizdeki kitabın son kısmına alınmıştır.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ...........................................................................................................VII
BEŞİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ...........................................................................IX
İÇİNDEKİLER..................................................................................................XI
KISALTMALAR...........................................................................................XLVII
İCRA HUKUKU
Cebrî İcra Hukukuna Giriş
§ 1. GENEL BİLGİLER..........................................................................5
§ 2. CEBRÎ İCRA YOLLARI..................................................................7
A- Takip konusu para alacağının bir ilâma (HMK m.301) veya ilâm
dengi bir belgeye (İİK m.38) dayanıp dayanmamasına göre............7
I- İlâmlı takip....................................................................................7
II- İlâmsız takip.................................................................................8
B- Borçlunun iflâsa tâbi şahıslardan olup olmamasına göre..................8
I- Haciz yolu ile takip.......................................................................8
II- Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.......................................8
III- Borçlu iflâsa tâbi şahıslardan ise.................................................8
C- Cebri icranın cüz’i veya küllî olmasına göre......................................9
I- Cüz’i icra yolları...........................................................................9
II- Küllî icra yolları............................................................................9
§ 3. İCRA HUKUKUNUN KAYNAKLARI..............................................11
A- Genel olarak.....................................................................................11
B- İcra hukukunun kaynakları...............................................................11
I- 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu................................................11
II- İcra ve İflâs Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname............11
III- İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği...............................................11
IV- Yargıtay kararları.......................................................................12
V- Doktrin.......................................................................................12
İcra Teşkilâtı
§ 4. İCRA TEŞKİLÂTININ ASLÎ ORGANLARI......................................15
A- Genel olarak.....................................................................................15
B- İcra ve iflâs daireleri.........................................................................15
I- İcra Dairesi.................................................................................15
II- İflâs Dairesi................................................................................17
X
C- İcra Mahkemesi................................................................................18
I- Teşekkülü, görev ve yetkileri.....................................................18
II- İcra mahkemesince verilecek kararlara karşı kanun yolları......19
1) Genel olarak........................................................................19
2) İcra (hukuk) mahkemesi kararları ve kanun yolları............20
a) Genel olarak.................................................................20
b) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı
20.07.2016 tarihinden önce icra mahkemesince verilen
hukuk işlerine ilişkin kararlara karşı -İİK’nın 5311 sa. K.
ile yapılan değişiklikten önceki hükümlerine göre- kanun
yolları............................................................................21
aa) Temyiz...................................................................21
bb) Tashihi karar.........................................................29
c) 5311 sayılı Kanun ile İİK’da yapılan değişikliklere göre;
İcra mahkemesince verilen hukuk işlerine ilişkin
kararlara karşı kanun yolları.........................................29
aa) İstinaf.....................................................................29
bb) Temyiz...................................................................30
ç) İcra mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın iadesi
(iade-i muhakeme) yoluna gidilip gidilemeyeceği........31
Ç- İcra ve İflâs Kanunu’nun 16. Babında (m.331-354) düzenlenen
cezayı gerektiren fiiller, yargılama, hüküm ve kanun yolları............32
I- Cezayı gerektiren fiiller ve ceza türleri......................................32
II- Kimin, kime karşı, hangi süre içinde, nereye ve nasıl
başvurabileceği..........................................................................32
1) Şikâyetin nereye yapılacağı................................................32
2) Şikâyet süresi......................................................................33
3) Tüzel kişilerin işlemlerinden dolayı kimlerin ceza göreceği33
III- İcra Ceza Mahkemesince verilen kararlara karşı kanun yolları 34
1) “Suç” olarak düzenlenen fiiller bakımından........................34
2) “Kabahat” olarak düzenlenen fiiller bakımından.................34
§ 5. İCRA TEŞKİLÂTININ TALİ ORGANLARI......................................35
İcra Dairesinin Görev ve Yükümlülükleri ile
Hukukî, Cezaî ve Disiplin Sorumlulukları
§ 6. İCRA DAİRESİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.......................39
A- Genel olarak.....................................................................................39
B- İcra ve iflâs dairelerinde tutulacak defterler, dosyalar, kartonlar ve
kullanılacak basılı kâğıtlar................................................................39
I- Defterler.....................................................................................39
II- Dosyalar.....................................................................................39
XI
III- Kartonlar....................................................................................40
IV- Basılı kâğıtlar.............................................................................40
C- Tutanaklarının düzenlenmesi, aleniliği ve ispat kuvveti..................40
Ç- İcra dairesinin banka hesabına ödeme yapılması...........................41
D- Para ve değerli şeylerin tevdi edilmesi............................................41
E- İcra ve iflâs dairelerinin müdür ve müstahdemlerinin iş görmekten
yasak olduğu haller..........................................................................43
F- İcra hâkimlerinin, icra ve iflâs müdür ve müstahdemlerinin akit
yapma yasağına tâbi olduğu haller..................................................43
§ 7. İCRA VE İFLÂS DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN HUKUKÎ VE CEZAÎ
SORUMLULUĞU İLE DİSİPLİN SORUMLULUĞU..........................44
A- Hukukî sorumluluk...........................................................................44
I- Tazminat....................................................................................44
1) Görevin ifası sırasında görevle ilgili olarak kusurla verilen
zararlar................................................................................44
2) Davanın kime karşı açılacağı..............................................44
3) Davanın nerede açılacağı...................................................45
4) Davanın hangi süre içinde açılacağı...................................45
5) Kusurlu görevlilere rücu......................................................45
II- Zimmet.......................................................................................45
B- Cezaî sorumluluk.............................................................................45
C- Disiplin suçu sorumluluğu................................................................46
Genel Hükümler
§ 8. ŞİKÂYET...................................................................................49
A- İcra dairesinin işlemlerine karşı.......................................................49
I- Kimlerin şikâyet yoluna gidebileceği.........................................49
II- Şikâyette husumetin kime yöneltileceği....................................53
III- Borçlunun, İİK’da öngörülen kayıtları taşımayan ödeme veya
icra emrini şikâyet yoluyla iptal ettirip ettiremeyeceği...............55
IV- Sıra cetveline karşı şikâyet........................................................56
1) Kimlerin şikâyet yoluna gidebileceği...................................56
2) Şikâyetin kime yöneltileceği................................................57
3) Şikâyet süresi......................................................................58
4) Şikâyet konusu....................................................................58
5) Şikâyet üzerine verilecek karar...........................................58
B- İflâs dairesinin işlemlerine karşı.......................................................59
C- İflâs idaresinin işlemlerine karşı.......................................................59
I- İflâs alacaklısı............................................................................59
1) İflâs masasına alacak kaydı dilekçesinde iflâs alacak
toplamının hatalı yapılmış olması.......................................59
XII
2) Masaya kayıt edilen bir alacak iddiasının, sıra cetveline hiç
alınmaması..........................................................................59
3) Sıra cetvelinde yer alan bir alacaklının, sadece kendi
sırasına karşı çıkması.........................................................60
4) Sıra cetveline kayıt edilen alacağın kanunun emredici
hükümlerine aykırı şekilde hesaplanmış olması.................60
II- Müflis.........................................................................................60
Ç- Alacaklılar toplanmasının kararlarına karşı.....................................60
D- Konkordato komiserinin işlemlerine karşı........................................61
E- Süreli ve süresiz şikâyet..................................................................61
I- Kural ve istisnaları.....................................................................61
II- Şikâyet süresinin niteliği............................................................62
III- Şikâyetin hangi tarihte yapılmış sayılacağı...............................62
IV- Şikâyet süresinin başlaması ve hesaplanması.........................63
F- Süreli şikâyet sebepleri....................................................................63
I- Kanuna aykırılık.........................................................................63
II- İcra dairesinin işleminin hâdiseye uygun bulunmaması...........67
G- Süresiz şikâyet sebepleri.................................................................67
I- Genel olarak..............................................................................67
II- Kamu düzenine aykırılık............................................................68
1) Kamu düzenine aykırılığın ne zaman sözkonusu olacağı..68
2) Kamu düzenine başlıca aykırılık halleri..............................69
a) Yabancı alacaklının teminat gösterme yükümlülüğünün
ihlâli...............................................................................69
aa) Kural ve istisnası...................................................69
bb) Teminatın ne zaman iade edileceği......................70
b) Alacağın Türk parası olarak takip talepnamesi ile
ödeme veya icra emrinde belirtilmemesi......................71
c) Haczin yetkisiz icra dairesince yapılması.....................72
ç) Önce rehne müracaat kuralının emredici olduğunun
kabulü halinde ihlâli......................................................73
d) Alacağın rehinle temin edilmemiş kısmı için rehnin
paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılması....................76
e) Müeccel ipotekli borç için takip yapılması....................76
f) İpotek limiti aşılarak takip yapılması............................76
aa) Şikâyetin ipotek limitinin aşıldığına veya başka bir
sebebe dayanması...............................................76
bb) Teminatın kapsamı...............................................78
g) Mütemmim cüz ve ipotek akit tablosundaki teferruatın
müstakilen haczi...........................................................79
ğ) İlâm niteliğinde olmayan bir belgeye dayanarak ilâmlı
takip yapılması..............................................................82
h) İlâmın icrası için kesinleşmesinin gerekmediği kuralı ve
istisnaları......................................................................83
XIII
aa) Kural......................................................................83
bb) İstisnaları...............................................................84
ı) Kesinleşmeden icra edilemeyecek ilâmların eklentileri
için ilâm kesinleşmeden takip yapılması......................86
i) İlâma dayanarak ilâmsız takip yapılması.....................89
j) Alacaklının, temlik ettiği ilâmlı alacak için takip yapması
......................................................................................90
k) İlâma veya ilâm dengi belgeye aykırılık.......................90
l) İcra kefaletinin geçerli olmaması veya takip talebi ve
icra emrinin icra kefaletine aykırı olması......................94
aa) İcra kefaletinin tanımı............................................94
bb) İcra kefaletinin şekli..............................................94
cc) Süresiz şikâyet......................................................94
çç) İcra kefaletinin geçerlik şartları.............................94
dd) İcra kefaletine konu paranın tahsili.......................96
ee) Zamanaşımı..........................................................96
m) Ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğu hakkında karar
verilmeden itirazın süresinde sayılması.......................97
n) Kooperatif borcu için ortağa haciz ihbarnamesi
gönderilmesi..................................................................97
o) Limited şirket borcu için ortağa haciz ihbarnamesi
gönderilmesi.................................................................98
ö) Aktif veya pasif taraf ehliyetinin ya da tasarruf
ehliyetinin yokluğu........................................................98
p) Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili için İİK.’ya
göre takip yapılması.....................................................98
r) İİK m.138 hükmüne aykırılık.........................................98
III- Bir hakkın yerine getirilmemesi.................................................99
1) Ne zaman sözkonusu olacağı.............................................99
2) Bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin başlıca haller....100
a) Alacaklının takip talebinin reddi..................................100
b) Haciz talebinin reddi...................................................100
c) Ödeme emrinin takip talebine uygun olmaması.........100
ç) İİK m.60/f.3, cüm.1-2 hükmüne aykırılık....................101
d) Takip sırasında üçüncü kişinin ödeme emri tebliğ
suretiyle takibe dâhil edilmesi....................................101
e) İtiraz üzerine takibin durmasına rağmen haciz yapılması
....................................................................................101
f) İtirazın yasal süreden sonra yapılmasına rağmen
takibin durdurulmasına karar verilmesi......................101
g) İİK m.99 yerine m.97 hükmünün uygulanması..........102
ğ) Satış isteme süresinin geçmesiyle düşen haczin devam
ettirilmesi....................................................................102
XIV
h) Cüz’i icrada sıra cetveli yapmaktan kaçınılması........103
ı) Kambiyo senedine dayanan haciz yoluyla takip talebine
rağmen, borçluya adi haciz yoluyla takibe ilişkin ödeme
emri gönderilmesi.......................................................104
i) Kambiyo senedi mevcut olmadığı halde, bu takip yoluna
ilişkin ödeme emri gönderilmesi.................................104
j) Takip dayanağı kambiyo senedinin sahteliğinin iddia
edilmesi halinde İİK m.170 mi, yoksa HMK m.209 mu
uygulanmak gerekeceği?...........................................104
k) İhale bedelini ödeme süresinin geçmesi üzerine
ilgililerin talebine rağmen ihalenin feshedilmemesi....105
l) İhale yapılanın alacağı, ihale bedelinden yüksek
olmasına rağmen ihale bedelinin yatırılması için süre
verilmesi.....................................................................105
m) Şahsî hakkın şerhinden sonra taşınmazın haczi.......105
n) Üçüncü kişi adına kayıtlı taşınmazın haczi................106
o) Borçlunun üçüncü kişi adına kayıtlı arsa üzerine yapmış
olduğu binaların haczi................................................108
ö) Haciz ihbarnamesinin İİK m.89 hükmüne uygun
olmaması....................................................................108
p) Birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmesine rağmen
ikinci haciz İhbarnamesinin gönderilmesi..................109
r) İtirazın kaldırılması yasal süresinde istenmediğinden
ihtiyati haczin hükümsüz olması.................................109
s) İhtiyati tedbir kararına (İİK m.179/a, 1. fıkra) rağmen
icra takibi yapılması....................................................109
IV- Bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması.......................109
Ğ- Malın gayrikabili haciz olduğuna dair şikâyetin süreye tâbi olup
olmadığı.........................................................................................110
H- Meskeniyet şikâyeti........................................................................112
I- Aktif husumet ehliyeti..............................................................112
II- Şikâyet süresi..........................................................................113
III- Hangi icra mahkemesine yapılacağı.......................................113
IV- İncelenmesi.............................................................................114
I- Şikâyetin hangi icra mahkemesine yapılacağı..............................116
I- Takibi yürüten icra dairesince yapılan işleme karşı şikâyet....116
1) Kural..................................................................................116
2) İstisna................................................................................119
II- İcra müdürlüğünün harç ve vergi tarh ve tahakkukuna ilişkin
işlemlerine karşı şikâyet..........................................................119
III- Resmî sicile kayıtlı malların doğrudan haczi halinde şikâyet..120
IV- Talimat haczi halinde şikâyet..................................................120
V- Nokta haczi halinde şikâyet.....................................................123
XV
VI- Mahcuz mala istihkak iddiası üzerine talimat icra dairesinin ne
yapacağı..................................................................................124
VII- Şikâyetin yanlış yere yapılması...............................................126
1) Şikâyetin icra mahkemesi yerine icra dairesine yapılmış
olması................................................................................126
2) Şikâyetin yetkisiz icra mahkemesine yapılmış olması......126
VIII-...Yanlış nitelendirme yapılarak icra mahkemesine başvurulması
.................................................................................................126
IX- İcra mahkemesinin başvuruyu yanlış nitelendirmesi..............127
X- Üçüncü kişinin haciz ihbarnamesine vaki itirazını icra
müdürlüğünün yanlış nitelendirmesi.......................................127
İ- Şikâyetin nasıl yapılacağı..............................................................128
I- Şikâyetin şekli..........................................................................128
II- Harçlar.....................................................................................130
1) Şikâyetin harca tâbi olması...............................................130
2) Şikâyet üzerine icra mahkemesince verilecek kararın
istisnaen harçtan muaf olması..........................................130
J- Şikâyetin ne zaman yapılmış sayılacağı........................................131
I- Şikâyet harca tâbi ise..............................................................131
II- Şikâyet harçtan muaf ise.........................................................131
K- Şikâyetin takibe etkisi.....................................................................132
L- Şikâyetten vazgeçme.....................................................................133
M- Şikâyet üzerine yapılacak inceleme..............................................133
N- Karar...............................................................................................147
I- Şikâyet üzerine icra mahkemesince verilecek kararlar...........147
II- İcra mahkemesi kararlarının içeriği.........................................148
III- İcra mahkemesi kararlarının uygulanması için kural olarak
kesinleşmesinin gerekmediği..................................................149
IV- İcra mahkemesi kararlarının kural olarak kesin hüküm
oluşturmayacağı......................................................................150
O- Hacze Karşı Şikâyetin, Mahcuz Mala İstihkak Davası Bakımından
“Ön Sorun” veya “Bekletici Sorun” Yapılması................................152
§ 9. İCRA HARÇ VE MASRAFLARI...................................................153
A- Genel olarak...................................................................................153
B- İcra harçları....................................................................................153
I- Başvurma harcı.......................................................................154
II- Peşin harç................................................................................154
1) İlâmlı takiplerde.................................................................154
2) İlâmsız takiplerde..............................................................154
3) Cezaevleri harcı................................................................155
C- Harçların ödenme zamanı.............................................................155
Ç- İcra takip masrafları.......................................................................155
XVI
§ 10. CEBRÎ İCRADA VEKÂLET VE VEKÂLET ÜCRETİ..........................156
A- Genel olarak...................................................................................156
B- Karşı tarafa yükletilecek vekâlet ücretinin hesabı.........................156
§ 11. CEBRÎ İCRANIN TARAFLARI....................................................157
A- Taraf ehliyeti...................................................................................157
B- İcra takibi sırasında alacaklı veya borçlunun ölmesinin takibe etkisi
........................................................................................................157
I- İcra takibi sırasında alacaklının ölümü....................................157
II- İcra takibi sırasında borçlunun ölümü.....................................158
1) Genel olarak......................................................................158
2) Alacaklının takibe mirasçılara karşı devam etmesi..........158
3) İflâs yolu ile takip sırasında borçlunun ölmesi..................159
4) Alacaklının takibe terekeye karşı devam etmesi..............159
C- Takip ehliyeti..................................................................................160
Ç- Taraf ve takip ehliyetinin re’sen dikkate alınacağı.........................160
D- Sıfat................................................................................................160
§ 12. TAKİP ARKADAŞLIĞI...............................................................162
A- Genel olarak...................................................................................162
B- Aktif takip arkadaşlığı.....................................................................162
I- Mecburi takip arkadaşlığı........................................................162
II- İhtiyari takip arkadaşlığı...........................................................162
C- Pasif takip arkadaşlığı....................................................................162
I- Mecburi takip arkadaşlığı........................................................162
II- İhtiyari takip arkadaşlığı...........................................................163
§ 13. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER...................................................164
A- Süre tanımı ve İİK.’nın düzenlemesi..............................................164
I- Tanımı......................................................................................164
II- İİK.’nın düzenlemesi................................................................164
1) Sürelerin kanunda nasıl belirlendiği..................................164
2) Sürelerin kime hitap ettiği.................................................164
3) Sürelere ne zaman uyulmuş sayılacağı...........................165
4) Sürelere uyulmamasının sonuçlarının neler olacağı........165
B- Sürelerin hesaplanması.................................................................166
I- Genel olarak............................................................................166
II- Sürelerin ne zaman işlemeye başlayacağı.............................166
III- 1) Gün olarak tayin edilen süreler.........................................170
2) Ay veya yıl olarak tayin edilen süreler..............................170
IV- Sürenin resmî tatil gününe rastlaması....................................171
V- Sürelerin değiştirilemeyeceği..................................................172
1) Kural..................................................................................172
XVII
2) İstisna................................................................................173
§ 14. TATİL VE TALİKLER.................................................................176
A- Genel olarak...................................................................................176
B- Gece vakti ve tatil günleri...............................................................176
I- Gece vakti................................................................................176
II- Tatil günleri ve sürelere etkisi..................................................177
C- Talik halleri ve sürelere etkisi.........................................................177
I- Genel olarak............................................................................177
II- Talik halleri..............................................................................178
III- Talik hallerinin sürelere etkisi..................................................179
§ 15. İCRA TEBLİĞLERİ.....................................................................180
A- Kavram, tanımı ve çeşitleri............................................................180
B- Tebligat Kanununun uygulanma alanı...........................................182
C- Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması........................................184
Ç- Tebliğ masrafı................................................................................186
D- Elektronik tebligat...........................................................................187
I- Elektronik yolla tebligatı kimlerin, nasıl yapabileceği..............187
II- Elektronik yolla tebligatın zorunlu olup olmadığı.....................188
1) Zorunlu elektronik yolla tebligat........................................188
2) Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması
..........................................................................................188
3) İsteğe bağlı (ihtiyarî) elektronik yolla tebligat...................188
III- Elektronik yolla tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı.......189
E- Tebliğ konusu.................................................................................189
F- Bilinen adreste tebligat...................................................................190
I- Muhatap...................................................................................190
II- Muhatap adına tebliği kabule yetkili kişiler..............................192
III- 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre adres kavramı...............192
IV- Muhatabın, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri
adresine tebligat......................................................................193
1) Bilinen en son adrese tebliğ..............................................193
2) Bilinen en son adrese tebliğ yapılamaması......................194
3) Muhatabın, adres kayıt sisteminde de bir adresinin
bulunmaması: İlânen tebliğ...............................................196
G- Vekile ve kanuni mümessile tebligat..............................................196
Ğ- Tüzel kişilere ve ticarethanelere tebligat.......................................200
I- Genel olarak............................................................................200
II- Tüzel kişi muhatap adına tebligatın kimlere, hangi sıraya
uyularak nasıl yapılacağı.........................................................200
III- Şirketlere tebligat.....................................................................201
XVIII
1) Adi şirketlere tebligat.........................................................201
2) Ticaret şirketlerine tebligat................................................202
a) Genel olarak...............................................................202
b) Ticaret Sicil Müdürlüğündeki adreste kimse
bulunmaması veya tebligatı almaktan kaçınılması....202
c) Tasfiye halindeki şirketlere tebligat............................202
IV- Kamu tüzel kişilerine tebligat...................................................203
H- Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat....................203
I- Belli bir yerde veya evde meslek ve sanat icrası...........................205
İ- Muhatabın geçici olarak başka yere gitmesi.................................206
J- Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina......................................207
I- Genel olarak............................................................................207
II- Çeşitli ihtimaller.......................................................................208
III- Teb.K m.21 uyarınca yapılan işlemler ve belgelendirilmesi....213
IV- Teb.K.m.20 ve m.21’e göre tebliğin ne zaman yapılmış
sayılacağı?..............................................................................214
V- Bilinen en son adresin, tebligata elverişli olmadığının anlaşılması
veya tebligat yapılamaması hâlinde; tebligatın MERNİS
adresine yapılacağı.................................................................215
VI- MERNİS adresinde muhatap, hiç oturmamış veya sürekli olarak
ayrılmış ise, tebliğin nasıl yapılacağı?....................................215
K- Yaş ve ehliyet şartı.........................................................................216
L- Tebliğ tutanağı...............................................................................217
I- Genel olarak............................................................................217
II- Tebliğ tutanağında yer alması gereken kayıtlar......................218
III- Tebliğ tutanağının eksik düzenlenmesi ve tutanaktaki kayıtların
aksinin ispatı............................................................................218
1) Tebliğ tutanağının eksik düzenlenmesi............................218
2) Tebliğ tutanağındaki kayıtların aksinin ispatı....................219
M- Uluslararası tebligat.......................................................................220
I- Genel olarak............................................................................220
II- Türkiye’den yurt dışında mukim kişilere tebligat.....................220
1) İç hukuk kurallarına göre..................................................220
a) Genel olarak...............................................................220
b) Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarına tebligat......221
aa) Resmi memur veya askeri şahıs sıfatı bulunmayan
Türk vatandaşlarına tebligat...............................221
bb) Türk memurlarına tebligat...................................223
cc) Türk askerî şahıslarına tebligat..........................223
2) Uluslararası kurallara göre................................................223
a) Hukuk Usulüne Dair Sözleşme..................................224
XIX
b) Hukuki ve Ticari Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin
Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme.....224
III- Yurt dışından Türkiye’de mukim T.C. vatandaşlarına ve yabancı
kişilere tebligat.........................................................................224
IV- Türkiye’de mukim yabancılara Türkiye’de tebligat çıkarılması
.................................................................................................225
1) Muhatabın kendisine Türkiye’de tebligat yapılabilecek bir
kimse olması.....................................................................225
2) Muhatabın kendisine Türkiye’de tebligat yapılamaması. .225
a) Muhatabın, kendisine Türkiye’de tebligat
yapılamayacak kimselerden olması...........................225
b) Muhatabın adresinin “memleket dışı” muamelesi gören
yerlerden olması.........................................................226
N- İlânen tebligat.................................................................................226
I- Muhatabın adresinin bilinmemesi............................................226
1) MERNİS adresinin olması.................................................226
2) MERNİS adresinin olmaması............................................226
3) Adres araştırmasının hangi halde, nasıl yapılacağı.........227
II- İlânın ne zaman, hangi vasıta ile nasıl yapılacağı..................227
III- İlânda hangi kayıtların yer alacağı..........................................227
IV- İlân yoluyla tebliğin hangi tarihte yapılmış sayılacağı.............228
O- Usulsüz tebliğ.................................................................................229
I- U