Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

ICC Kuralları Işığında FORFAITING

ICC Kuralları Işığında FORFAITINGSayfa Sayısı
:  
289
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4847-45-7

82,00 TL

ONSOZ

 

 

İthalat, ihracat, kambiyo ve gümrük mevzuatı ile Dünya Ticaret Örgütü Antlaşması'nın yanı sıra serbest ticaret antlaşmaları; Gümrük Birliği'nin oluşturulmasına ilişkin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı başta olmak üzere, Türk Dış Ticaret Mevzuatı oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. Bu geniş içeriğine rağmen, hukuk fakültelerinde lisans ve yüksek lisans derslerinde dış ticaret mevzuatına özel olarak yer verilmemekte; bu konularda yeterli çalışma da yapılmamaktadır. Aslında hukuk camiası tarafından ihmal edilen dış ticaret hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, azımsanmayacak boyuttadır. Binlerce sayfayı bulan dış ticaret mevzuatının sürekli olarak değişmesi; yeni müesseselerin ortaya çıkması; mevcut müesseselerin şekil değiştirmesi; dış ticaret işlemlerinin elektronikleşmesi; bir dış ticaret işleminde zincirleme olarak ihracatçı, ithalatçı, gümrükçü, banka, sigortacı, taşıyan vs. arasında muhtelif sözleşmelerin yapılması dış ticarete ilişkin uyuşmazlıkları karmaşık hatta içinden çıkılması zor ama uzmanlığın gösterilmesi açısından bir o kadar da zevkli kılmaktadır. Hiç şüphesiz, dış ticaret alanında yapılan ve özellikle meselenin hukukî yönlerini de irdeleyen her çalışma kaynak açığının giderilmesi açısından oldukça önemlidir. Durıtkanoğlu ve Ekici tarafından hazırlanan bu eserde, forfaiting'in ulusal ve uluslararası boyutu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Dış ticaret ve bankacılık alanında bilgi, birikim ve tecrübelerinden yola çıkarak Durukanoğlu ve Ekici tarafından hazırlanan bu eser. gerek bankacılık gerekse dış ticaret alanına yeni bir soluk getirmekle kalmayacak; forfaiting konusunda kaynak eksikliğini de giderecektir. Eser, dış ticaret alanında forfaiting konusunda önemli bir boşluğu dolduracak; forfaiting ile ilgili olarak ortaya çıkan teorik ve pratik ihtiyaçlara cevap verecektir. Forfaiting ile ilgili ilk çalışmamı, 1993 yılında yayımlanan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yıl Armağanı'nda "Forfaiting Sözleşmesi" başlığı altında 245-280. sayfalar arasında yer alan makalem ile yapmıştım. Daha sonra Uluslararası Ticaret Hukuku adlı eserimde yer verdiğim forfating'in, kitap olarak hazırlanmış olmasından ve bu kitabın önsözünü yazmaktan mutluluk duymaktayım.

 

Forfaiting müessesesinin işleyişi, faydaları, ihracatta forfaiting; ithalatta forfaiting; forfaiting'in benzer işlemlerle karşılaştırılması; forfaiting'de kullanılan belgeler; forfaiting'e ilişkin kurumlar, forfaiting'i düzenleyen kurallar; ICC tarafından hazırlanan Forfaiting'e İlişkin Yeknesak Kuralların yer aldığı URF 800 sayılı broşür; forfaiting sözleşmeleri; forfaiting sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri ve Türk hukukunda forfaiting konularını ele alan bu eser, dış ticaret işlemleri arasında yer alan ve Türkiye'de son zamanlarda giderek artan ölçüde kullanılmaya başlanılan forfaiting konusunda hazırlanan ilk kapsamlı çalışmadır. Kitap, dış ticaret işleminde forfaiting yapmak isteyen herkesin el kitabı olacak niteliktedir. Kitapta, forfaiting'in teorik ve pratik yapısının yanı sıra hukukî yönü de ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Eseri kendinden vazgeçilmez kılan asıl özelliği, banka, forfaiter ve ithalatçı/ihracatçı başta olmak üzere bütün ilgililer açısından meseleyi tüm berraklığıyla ortaya koymasıdır.


 

 

Forfaiting'i. ulusal ve uluslararası boyutuyla ele alan bu Kitabın, uygulayıcı ve araştırmacılar için, faydalı bir eser olacağına inanıyorum. Bu değerli eseri hazırlayarak dış ticaret hukuku camiasına kazandıran Saym Durukanoğhı ve Sayın Ekici'yı içten tebrik ederim.

 

Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı  


 

 

 

SUNUM

 

Ticaretin serbestleşmesi beraberinde fınansal serbestleşmeyi de getirmiştir. Serbestleşmenin sadece ülke içinde kalmayarak uluslararası ticaret ile de son zamanlarda ülke sınırlarını çoktan aşmış olması ve dış ticaret rakamlarının günden güne artması beraberinde finansman ihtiyacını da getirmektedir.

 

Gerek ihracatçıların ve gerekse ithalatçıların finansman ihtiyacını karşılamak için birbirleri ile rekabet eden fınansal kuruluşlardan; bankalar, nakit ve gayri nakit kredi ("cash and non-cash credit") kullandırarak, finansal kiralama şirketleri fınansal kiralama ("leasing") ile yatırım malı ithalatı yaparak finansman sağlamakta, faktör kuruluşlar ise ileri vadeli fatura alacaklarını satın alarak "factoring" işlemleri ile tarafların finansman ihtiyacına yanıt vermeye çalışmaktadır.

  Son zamanlarda özellikle vadeli ihracatın finansmanında çekiciliği artan, kullanım alanı genişleyen, dünya ticaretinde önemli bir yer edinen ve aynı zamanda ithalatın finansmanı için de ithalatçıya fon sağlayan bir diğer fınansal yöntem ise "forfaiting"tir.   Forlaitingin özellikle ihracatçılar tarafından tercih edilmesinin nedeni, vadeli mal satın almak isteyen müşterilerinin (ithalatçı) isteklerine olumlu yanıt vererek müşterilerini memnun etme ve dolayısıyla ilişkilerin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra aynı zamanda küreselleşen ekonomi dünyasında belirli risklerden korunarak veya bu riskleri tamamen başkasına devrederek finansman sağlamaya imkan tanımakta olmasıdır.   İhracatçının bu beklentilerinin en uygun şekilde karşılandığı forfaiting işleminde, ihracatçı ileri vadeli alacak hakkını rücu edilemez ("without recourse") kaydıyla bir forfaiter kuruluşa olası risklerle (ülke riski, politik risk, ekonomik risk, ticari risk ve kur riski vb.) birlikte satarak alacağını erkenden tahsil edebilmektedir.   Diğer taraftan, kısa ve uzun vadeli finansman ("short and long term credit") sağlaması hem ihracatçı firmalar hem de ithalatçı firmalar açısından forfaitingi cazip kılmakta ve özellikle ihracatın finansmanı için 6 (altı) ay vadeli satışlar nedeniyle kısa vadeli finansman sağlamak amacıyla da kullanımı tercih edilmektedir.   Ticaret hayatının en önemli noktalarından biri olarak satıcı yani ihracatçı firma sattığı malın bedelini hemen tahsil ederek nakit akışını hızlandırmak buna karşın ithalatçı ise satın aldığı malın bedelini uzun vadeli bir ödeme planı çerçevesinde ödemek ister. Her iki tarafın isteğine olumlu yanıt veren fınansal yöntem ise forfaitingdir.   İhracatçı ve ithalatçı belirli bir ödeme planı çerçevesinde anlaşmaya vardıktan sonra ihracatçı firma bir forfaiter'a başvurarak forfaiting işlemi yapmak istediğini belirtir. Forfaiter malın satılacağı ülke ile ithalatçı firmanın taşıdığı risk unsurlarını dikkate alarak forfaitinge konu edilecek fınansal araçların (poliçe, bono, akreditif ve banka ödeme garantisi vb.) belirlenen tarihe kadar kendisine ibraz edilmesi halinde


 

sabit bir fiyatla ıskonto faiz oranını belirleyerek mal bedelinin ödenmesini ihracatçıya taahhüt eder.

 

İhracatçı forfaiter'dan bu taahhüdü aldıktan sonra malı ithalatçı ülkesine gönderir ve elindeki poliçe ve/veya bono (banka avalini taşıması kaydıyla) veya vadeli ya da kabul kredili bir akreditiften kaynaklanan alacak hakkını rücu hakkı olmaksızın ('Vithout recourse"') forfaiter'a devrederek ve önceden belirlenen oranla iskonto ettirerek malın bedelini erkenden tahsil eder. İthalatçı ise ödemeyi kararlaştırılan ödeme vadelerinde yapar.

  Taraflar arasında gerçekleştirilen forfaiting işlemi ile ihracatçı firma vadeyi beklemeden belirli bir iskonto faizi ile mal bedelini tahsil etmiş olur. İthalatçı ise herhangi bir para ödemeden malı teslim alır ve yurt içinde satışını yaptıktan sonra belirlenen vadelerde ödemesini gerçekleştirdiğinde orta veya uzun vadeli emtia kredisi sağlayarak kendisini forfaiting yöntemi ile fonlamış olur.   Forfaitingin ortaya ilk çıktığı tarihlerde işlem yapanların sayısı oldukça sınırlıydı. Forfaitingin giderek artan çekici bir fmansal yöntem olma özelliği dünya genelinde kullanım alanını bütün kıtalarda yaygmlaştırmış ve oyuncularının sayısı da bu paralelde çok artmıştır.   Gelinen noktada tüm taraflarca gerçekleştirilen forfaiting işlemleri sırasında uyulması gereken usul ve esasların bir şemsiye altında toplanması ihtiyacı doğmuştur. Forfaiting konusunda son derece etkin ve belirleyici bir kurum olan Uluslararası Forfaiting Birliği ("International Forfaiting Association-IFA") Uluslararası Ticaret Odası ("International Chamber of Commerce-ICC") ile işbirliğine giderek gerekli çalışamaları başlatmış ve birörnek kurallara ilişkin çalışmaların tamamlanmasında etkin ve belirleyici bir rol üstlenmiştir.   Uluslararası Forfaiting Birliği ("International Forfaiting Association-IFA") ve Uluslararası Ticaret Odası ("International Chamber of Commerce-ICC") işbirliği ile Forfaiting'e İlişkin Birörnek Kuralları ("Uniform Rules for Forfaiting-URF800") ilk kez 01.01.2013 yılında yayımlanarak dünya ticaret hayatının kullanımına sunulmuştur.   Uluslararası forfaiting piyasasında ("International Forfaiting Market") forfaiting işlemlerinin gerçekleştirilmesinde en çok kullanımı tercih edilen fmansal araçlar kıymetli evrak niteliğindeki poliçe ("Bili of Exchange-BoE/Draft") ve bono veya emre yazılı senettir ("Promissor Note-PN"). Poliçenin ulusal ve uluslararası ticaret hayatında oldukça yaygın şekilde kullanılmasının nedeni kıymetli evrak ("negotiable instrument'*) niteliğine sahip olmasıdır. Bono ise iç ticarette daha yaygm kullanılmaktadır.   Poliçenin yanı sıra bono ("Promissory Note"), akreditif ("letter of credit-LCs"), garanti akreditifi ("standby letter of credit-SBLCs") ve ödeme garantisi ("payment guarantee") de forfaiting işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmakla birlikte poliçe ("Bili of Exchange-BoE") ve bono ("Promissory Note") kıymetli evrak nitelikleri nedeniyle daha çok tercih edilmektedir.  

 
 
Forfaiting işleyişine ilişkin birçok kitap yayımlanmış olmasına karşın Uluslararası    Ticaret    Odası    ("International    Chamber   of   Commerce-ICC")    ile

 


 
Uluslararası Forfaiting Birliği'nin ("International Forfaiting Association-IFA") ortak bir çalışması olan Forfaiting'e İlişkin Birörnek Kuralları'nm ("Uniform Rules for Forfaiting-URF800") 01.01.2013 tarihi itibariyle ilk kez yayımlanmış olması sonrasında Forfaiting'e İlişkin Birörnek Kurallar ışığında konuyu değerlendiren bir kitabın henüz yayımlanmamış olması bu kitabın hazırlanmasında bizleri teşvik edici unsur olmuştur.   Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımızdan Av. Zeynep Fencimen, Av. Derya Ersan'a başta olmak üzere tüm Verdi Avukatlık Ortaklığı avukatları ve çalışanları ile Verdi Avukatlık Ortaklığı kurucusu Av. A. Can Verdi'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.  

İstanbul, 28.11. 2013


  Av. Akın EKİCİ Verdi Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukat
  Nihayet DURUKANOĞLU, CDCS, CITF Verdi Avukatlık Ortaklığı Mevzuat ve Dış Ticaret Danışmanı       ICC KURALLARI IŞIĞINDA FORFAITING   Av. Akın EKİCİ, Nihayet DURUKANOĞLU (CDCS, CITF)   - Forfaiting Ve Uluslararası Kuruluş - ICC  Kurallarında Forfaiting - Uluslararası Uygulamada Forfaiting - Türkiye' de ve Türk Hukukunda Forfaiting - Kavram ve Tanımlar İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    III
SUNUM    V
İÇİNDEKİLER    IX
BİRİNCİ BÖLÜM
FORFAITING VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
GİRİŞ    1
1. FORFAITING    5
1.1. Genel Açıklama    5
1.2. Forfaiting'in Tanımı    6
1.3. Forfaiting'in Çekiciliği    8
1.4. Forfaiter Tarafından Alınan Güvenceler    9
1.5. Forfaiting Kavramı    12
1.5.1. Geleneksel Forfaiting ("Traditional Forfaiting") Kavramı    12
1.5.2. Modern Forfaiting Kavramı    13
1.5.3. Türkiye'de Forfaiting Kavramı    14
1.6. Forfaiting'in Kökeni ve Dünyada İlk Uygulaması    15
1.7. Dünya Forfaiting İşlem Hacmi    16
1.8. Forfaiting Piyasası ("Forfaiting Market")    17
1.8.1. Genel Olarak    17
1.8.2. Birincil Forfaiting Piyasası ("Primary Market")    18
1.8.3. İkincil Forfaiting Piyasası ("Secondary Market")    18
2. ULUSLARARASI KURULUŞLAR    19
2.1. Genel Olarak    19
2.2. İsviçre Forfaiters Birliği ("Association of Forfaiters in Switzerland")    20
2.3. Uluslararası Forfaiting Birliği ("International Forfaiting Association-IFA")    21
2.3.1. International Forfaiting Association-IFA ve International Chamber of Commerce-ICC İşbirliği    23
2.4. Uluslararası Ticaret Odası ("International Chamber of Commerce-ICC")    24
İKİNCİ BÖLÜM
ICC KURALLARI ve UYGULAMASI
GİRİŞ    29
1. ICC DÜZENLEMELERİ    31
1.1. Genel Olarak    31
1.2. Forfaiting'e İlişkin İlk Kurallar Müessesesi    31
2. FORFAITING'E İLİŞKİN BİRÖRNEK KURALLAR ("UNIFORM RULES for FORFAITING-URF800")    32
2.1. Kuralların Amacı ve Hazırlık Süreci    32
2.2. Forfaiting'e İlişkin Birörnek Kuralların ("Uniform Rules for Forfaiting-URF800") Kullanımı    35
2.2.1. Genel Açıklama    35
3. URF800'İN MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA    36
3.1. URF Kurallarının Uygulaması ("Application of URF"), Md.1    36
3.1.1. Maddenin Değerlendirilmesi    36
3.1.2. URF Kurallarına Tabiliğin Sözleşmede Gösterilmesi    36
3.2. Tanımlar ("Definitions"), Md.2    37
3.2.1. Maddenin Değerlendirilmesi    37
3.2.2.Tanımlara İlişkin Açıklamalı Tablo    38
3.2.3. URF800 Kurallarında Kullanılan Tarihlere İlişkin Açıklama    44
3.2.4. URF800 Kurallarında Tanımlanan Belgelere İlişkin Açıklama    47
3.3. Yorumlar ("Interpretations"), Md.3    49
3.3.1 Maddenin Değerlendirilmesi    49
3.4. Rücu Etme Hakkının Olmaması ("Without Recourse"), Md.4    50
3.4.1. Maddenin Değerlendirilmesi    50
3.4.2. İhracatçı Açısından Önemi    51
3.5. Birincil Piyasada Forfaiting Sözleşmeleri ("Forfaiting Argeements in The Primary Market"), Md.5    52
3.5.1. Forfaiting Sözleşmesinin İmzalanması Zorunluluğu    53
3.5.2. Forfaiting Sözleşmesinde Yer Alması Önerilen Unsurlar    53
3.5.3. Dış Ticaret ve Forfaiting İşlemlerinde Ödeme Yükümlülüğü Teriminin Karşılaştırılması    54
3.5.4. Birincil Piyasada Forfaiting İş Akışı    55
3.6. Birincil Piyasadaki Şartlar ("Conditions in The Primary Market"), Md.6    56
3.6.1. Maddenin Değerlendirilmesi    56
3.6.2. Madde Kapsamında Tarafların Sorumlulukları    56
3.6.3.Tarafların Sorumluluklarına İlişkin Özet Tablo    56
3.7. Birincil Piyasadaki Tatminkar Belgeler ("Satisfactory Documents in The Primary Market"), Md.7    57
3.7.1. Maddenin Değerlendirilmesi    57
3.7.2. Tarafların Sorumlulukları    57
3.8. İkincil Piyasadaki Forfaiting Teyitleri ("Forfaiting Confirmation in The Secondary Market"), Md.8    59
3.8.1. Maddenin Değerlendirilmesi    59
3.8.2. İkincil Piyasada Şematik Anlatımlı Forfaiting    60
3.9. İkincil Piyasadaki Şartlar ("Conditions in The Secondary Market"), Md.9    61
3.9.1. Maddenin Değerlendirilmesi    61
3.9.2. Tarafların Madde Kapsamındaki Yükümlülükleri    62
Tarafların Yükümlülüklerine İlişkin Özet Tablo    62
3.10. İkincil Piyasada Tatminkar Belgeler ("Satisfactory Documents in The Secondary Market"), Md.10    63
3.10.1. Maddedinin Değerlendirilmesi    63
3.10.2. Tarafların Sorumlulukları    63
3.11. Ödeme ("Payment"), Md.11    63
3.11.1. Maddenin Değerlendirilmesi    63
3.11.2. Ödemede Dikkat Edilecek Hususlar    64
3.11.2.1. Ödeme Zamanı    64
3.11.2.2. Ödenecek Para Birimi    64
3.11.2.3. Ödenecek Tutar    64
3.12. Rezerv Karşılığı Ödeme ("Payment Under Reserve"), Md.12    65
3.12.1. Maddenin Değerlendirilmesi    65
3.12.2. Rezervli (Şartlı) Ödemeye İlişkin Örnek    66
3.13. Tarafların Yükümlülükleri ("Liabilities of the Parties"), Md.13    67
3.13.1. Maddenin Değerlendirilmesi    67
3.14. İhbarlar ("Notices"), Md.14    68
3.14.1. Maddenin Değerlendirilmesi    68
3.14.2. İhbarların Şekli    68
3.14.2.1. Elektronik Araçlarla Gönderim    69
3.14.2.2. Faks ile Gönderim    69
3.14.2.3. Posta ile Gönderim    69
3.14.3. İş Günü ve Çalışma Saatleri Dışında Yapılan Bildirim ve Gönderimler    69
4. ÖRNEK FORFAITING SÖZLEŞMESİ VE FORFAITING TEYİDİ    70
4.1. Genel Olarak    70
4.2. Örnek Forfaiting Sözleşmeleri    70
4.2.1. Master Forfaiting Sözleşmesi ("Master Forfaiting Agreement")    71
4.2.2. Forfaiting Sözleşmesi ("Forfaiting Agreement")    71
4.2.3. SWIFT Formunda Forfaiting Sözleşmesi ("Specific Transaction SWIFT Version")    72
4.2.4. Forfaiting Teyidi ("Forfaiting Confirmation")    72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI UYGULAMADA FORFAITING
GİRİŞ    75
1. REKABET ORTAMINDA FORFAITING    79
1.1. Genel Olarak    79
2. NEDEN FORFAITING YAPILMALIDIR?    80
2.1. Genel Olarak    80
2.2. Forfaiting Yapılmasını Sağlayan Unsurlar    80
3. FORAITING' DE TARAFLAR    81
3.1. Genel Açıklama    81
3.1.1. Forfaiting'de Taraflara İlişkin Özet Tablo    83
3.1.2. Forfaiting'in İşleyişi ve İş Akışı    84
3.1.2.1. Forfaiting'in İşleyişi    84
3.1.2.2. Forfaiting'in İş Akışı    86
3.2. Banka Avali Veya Ödeme Garantisi Olmadan Forfaiting Yapılması    87
3.3. Forfaiting İşlemlerinde Vadenin Belirlenmesi    88
3.3.1. Ürün Çeşitleri    89
3.3.2. Finansman Süresi    89
3.4. Forfaiter Tarafından Sağlanan Finansman    90
3.5. Fofaiting'in Gerçekleştirildiği Para Birimleri ve Alt Limit    94
3.5.1. Para Birimi    94
3.5.2. Alt İşlem Limiti    94
3.6. Forfaiting'de Forfaiter Tarafından İstenen Güvenceler    96
3.6.1. Genel Olarak    96
3.6.2. Forfaiter'ın Tercih Edebileceği Güvence Çeşitleri    97
3.6.2.1. Aval    97
3.6.2.2. Ödeme Garantisi    99
("Payment Gurantee")    99
3.6.2.3. Garanti Akreditifi    99
("Standby Letter of Credit-SBLC")    99
3.6.2.4. Akreditif              ("Letter of Credit-LCs")    100
3.6.2.5. İhracat Kredi Sigortası    100
4. FORFAITING NASIL ÇALIŞIR?    102
4.1. Genel Olarak    102
4.1.1. Sevkiyat Öncesinde Forfaiter ile Anlaşma    102
4.1.1.1. Yediemin ("Custodian Trustee") Uygulaması    104
4.2. İhracatta Forfaiting Süreçleri    105
4.2.1. Genel Olarak    105
4.2.2. İhracatta Forfaiting Süreçlerine İlişkin Özet Tablo    105
4.3. İthalatta Forfaiting Süreçleri    107
4.3.1. Genel Açıklama    107
4.3.2. İthalatta Forfaiting'in Firmalara Sağladığı Yararlar ve Sakıncaları    108
4.3.2.1. Yararları    108
4.3.2.2. Sakıncaları    108
4.3.3. İthalatçının Borç Taahhüdünün ("Debt Undertaking") Satılması Kavramının Hukuki Açıdan Değerlendirmesi    108
4.3.4. Doğrudan Borçlanma ile İthalatta Forfaiting    112
5. FORFAITING'DE FİNANSMAN SAĞLAYAN KIYMETLİ EVRAK ve BELGELER    113
5.1. Genel Açıklama    113
5.2. Forfaiting'de Kullanılan Finansal Belgelere İlişkin Özet Tablo    114
5.2.1. Bono veya Emre Yazılı Senet ("Promissory Note-PN")    119
5.2.1.1. Genel Olarak    119
5.2.1.2. Bononun Niteliği    119
5.2.1.3. Bonoda Şekil Şartları    120
5.2.1.4. Bonoda İkili İlişki    121
5.2.1.5. Bono ("Promissory Note-PN") Örneği    123
5.2.2. Poliçe [("Bill of Exchance-BoE") or ("Draft")]    124
5.2.2.1. Genel Olarak    124
5.2.2.2. Poliçenin Finansman Fonksiyonu    124
5.2.2.3. Poliçede Şekil Şartları    125
5.2.2.4. Poliçe Örneği    127
5.2.3. Poliçe ve Bono'da Without Recourse Ciro Şart Örneği    128
5.2.3.1. Wihout Recourse Teriminin Türkçe Karşılıkları    129
5.2.4. Bono ve Poliçenin Forfaiting İşlemlerinde Kullanım Tercihi    130
5.2.5. Akreditif ("Letter of Credit-LCs")    131
5.2.5.1. Genel Olarak    131
A. Vadeli Akreditift [Ödemesi Ertelenmiş Akreditif ("Deferred Letter of Cedit-LCs")]    131
B. Kabul Kredili Akreditif ("Acceptance Letter of Credit-LCs")    133
C. İştira Akreditifleri ("Negotiation Letter of Credit")    134
5.2.6. Garanti Akreditifleri ("Standby Letter of Credit-SBLC")    135
5.2.6.1. Genel Olarak    135
5.2.6.2. Garanti Akreditif Türleri    136
5.2.6.3. Garanti Akreditifinin Tarafları    138
5.2.6.4. Garanti Akreditiflerinin Tabi Olduğu Kurallar    139
5.2.6.5.  Garanti Akreditif ile Ticari Akreditif Arasındaki Fark    139
5.2.7. Banka Tarafından Ödemesi Garanti Edilmiş Alacaklar ("Receivables Secured by the Bank Payment Guarantee")    141
5.2.7.1. Genel Olarak    141
5.2.7.2. Ödeme Garantisinin İhracatçıya Hitaben Düzenlenmesi    142
5.2.7.3. Ödeme Garantisinin Forfaiter'a Hitaben Düzenlenmesi    143
5.2.7.4. Garantilerin Tabi Olduğu Kurallar    144
5.2.8. Açık Alacaklar ("Open Book Receivables")    144
6. FORFAITING'DE MALİYET UNSURLARI    145
6.1. Genel Olarak    145
6.2. Forfaiting'in İhracatçıya Maliyeti    145
6.2.1. Genel Olarak    145
6.2.2. Forfaiting Maliyet Unsurlarına İlişkin Özet Tablo    146
6.3. Forfaiting'in İthalatçıya Maliyeti    148
6.3.1. Genel Olarak    148
6.4. Forfaiting'de Örnek Fiyatlama    149
7. FORFAITING'İN TARAFLARA SAĞLADIĞI KATKI    151
7.1. Genel Açıklama    151
7.2. İhracatçıya Sağladığı Yararlar    152
7.2.1. İhracatçıya Sağladığı Yararların Özet Tablosu    153
7.3. İthalatçıya Sağladığı Yararlar     157
7.3.1. Genel Olarak    157
7.3.2. İthalatçı Firmaya Sağladığı Yararlara İlişkin Özet Tablo    159
7.3.3. İthalatçıya Sağladığı Yararlar ile Sakıncalarının Özet Tablosu    160
İthalatta Forfaiting'in Firmalara Sağladığı Yararlar    160
7.3.3.1. Yararları    160
7.3.3.2. Sakıncaları    160
7.4. Aval Veren, Garanti Düzenleyen ve Akreditif Açan Bankaya Sağladığı Yararlar    161
7.4.1. Genel Olarak    161
7.4.2. Bankalara Sağladığı Yararalara İlişkin Özet Tablo    161
7.5. Forfaiter'a Sağladığı Yararlar     163
7.5.1. Genel Olarak    163
7.5.2 Forfaitera Sağladığı Yararlara İlişkin Özet Tablo    163
7.6. Forfaiting'in Ülke Ekonomisine Katkısı    164
8. FORFAITING'DE RİSK KAVRAMI    165
8.1. Genel Olarak    165
8.1.1. Forfaiting'de Risk Unsurlarına İlişkin Açıklayıcı Tablo    165
9. FORFAITING'İN BENZER FİNANSMAN TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRMASI    166
9.1. Forfaiting ve Factoring Arasındaki Fark    166
9.1.1. Forfaiting    167
9.1.2. Factoring    167
9.2. Forfaiting ve Geleneksel Poliçe/Bono İskontosu Arasındaki Fark    168
9.2.1. Forfaiting    168
9.2.2. Geleneksel İskonto    168
9.3. Forfaiting ve Geleneksel İhracat Kredileri Arasındaki Fark    169
9.3.1. Forfaiting    169
9.3.2. Geleneksel İhracat Kredileri    169
9.4. Forfaiting İle Ülke Kredileri Arasındaki Fark    170
9.4.1. Forfaiting    170
9.4.2. Ülke Kredileri    170
10. FORFAITING'İN GENEL ÖZELLİKLERİ    171
10.1. Bilgilendirme    171
10.2. Forfaiter Tarafından İstenilen Belgeler    172
10.2.1. Genel Olarak    172
10.2.2. Borcu Kanıtlayan Belge    172
10.2.3. Ticari İşleme İlişkin Belgeler    172
10.2.4. İmza Onayı    173
10.3. Forfaiter'ın Teklifi    173
10.4. Forfaiting Sözleşmesi    174
10.5. Forfaitinge İlişkin Olarak Forfaitera Devredilecek Alacaklar    174
10.6. Rücu Edememe Kaydı ("Without Recourse") ve Bu Kaydın Poliçe ve Bono Açısından İrdelenmesi    175
10.7. Poliçenin Forfaiting Sözleşmesinden Bağımsızlığı    177
10.8. Forfaiting Sürecinde Forfaiter Tarafından Yapılanlar    178
10.8.1. Forfaiting Sözleşmesinin İmzalanması "İhracatçı-Forfaiter Arasında"    178
10.8.2. Forfaiter ile İhracatçı Arasında Karşılıklı Taahhüt ("Commitment")    179
10.8.3. Forfaiter Tarafından İskonto İşleminin Yapılması    180
10.8.4. Forfaiter'in Peşin Ödemede Bulunması    181
11. İKİNCİL PİYASADA FORFAITING VE FORFAITER'IN ROLÜ    181
11.1. Genel Olarak    181
11.2. Forfaiterların Rolü    183
11.3. İkincil Forfaiting Piyasasında ("Secondary Forfaiting Market") Yapılan Ticaret    185
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE VE TÜRK HUKUKUHDA FORFAITING
GİRİŞ    189
1. TÜRKİYE'DE FORFAITING    191
1.1. Genel Olarak    191
1.2. Tarihi Gelişimi    191
2. DIŞ VE İÇ TİCARETTE FORFAITING    193
2.1. Tanımı    193
2.2. Dış Ticarette Forfaiting Uygulaması    193
2.2.1. Genel Olarak    193
2.2.2. İhracatta Forfaiting    195
2.2.2.1. Genel Açıklama    195
2.2.2.2. İhracatta Forfaiting Süreçleri    196
2.2.3. İthalatta Forfaiting Süreçleri    197
2.2.3.1. Genel Açıklama    197
2.2.3.2. Doğrudan Borçlanma Yöntemiyle İthalatta Forfaiting    198
2.2.3.3. İthalatçı Açısından Forfaiting    200
2.2.3.3.1. Yararları    200
2.2.3.3.2. Sakıncaları    200
2.2.4. Yurt İçi Ticarette Forfaiting    200 2.2.4.1. Genel Olarak    200
2.2.4.2. Yurt İçi Ticarette Forfaiting Kullanım Tercihi    201
2.2.4.3. Yurt İçi Forfaiting'de Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar    202
2.2.4.3.1. Genel Olarak    202
2.2.4.3.2. Forfaiting Sözleşmesinin Türkçe Düzenlenmesi    203
2.2.4.3.3. Yurt İçi Ticarette Finansal Araçların Yabancı Para ile Düzenlenmesi    204
2.2.4.3.4. Yurt İçi Forfaiting Nedeniyle Açılacak Nakit ve Gayri Nakit Kredi Türü    204
2.2.4.3.5. Bankalarca Açılabilecek Kredilere İlişkin Özet Tablo    205
2.2.4.3.5.1. Gayri Nakit Kredi    205
2.2.4.3.5.2. Nakit Kredi    206
3. TÜRKİYE'DE BANKALARCA FORFAITING İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ    207
3.1. Genel Açıklama    207
3.2. Forfaiting İşlemlerinde Mali Yükümlülükler    210
3.2.1. Genel Olarak    210
3.2.1.1. İhracat    210
3.2.1.2. İthalat    210
3.2.2. İşlemin Belgeli ve Belgesiz Oluşuna Göre İstisna Uygulaması    211
3.2.2.1. Belgesiz    211
3.2.2.2. Belgeli    211
3.3. Damga Vergisi, BSMV ve KKDF'ye İlişkin Açıklama    212
3.3.1. Damga Vergisi    212
3.3.1.1. Forfaiting Sözleşmesinde Damga Vergisi    212
A. İhracatçı Firma Tarafından İmzalanan Forfaiting Sözleşmesi    213
B. İthalatçı Firma Tarafından İmzalanan Forfaiting Sözleşmesi    214
3.3.1.2. Finansal Araçlarda Damga Vergisi    215
3.3.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV")    215
3.3.3. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ("KKDF")    215
3.4. Komisyon, Faiz ve Masraf Tahsili    216
3.4.1.Genel Olarak    216
3.4.2. Gayri Nakit Kredilerde Komisyon ve Masraf    216
3.4.3. Nakit Kredilerde Faiz ve Masraf    217
3.5. Forfaiting Uygulamasına Örnek    217
3.5.1. Genel Olarak    217
3.5.2. İhracattan Önce Forfaiting Sözleşmesinin İmzalanması    218
3.5.3. İhracattan Sonra Forfaiting    219
4. TÜRK HUKUKUNDA FORFAITING    221
4.1. Genel Açıklama    221
4.2. Forfaiting İşlemlerinde Kullanılan Finansal Belgeler ile Finansman Sağlayıcıları Düzenleyen Yasalar    221
4.3. Türk Hukukunda Forfaiting'in İlgili Olduğu Yasalara İlişkin Açıklama    223
4.3.1. Genel Olarak    223
4.3.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu    224
4.3.2.1. Genel Açıklama    224
4.3.2.2. Forfaiting İşleminde Bankalarca Açılan Kredi Türleri    227
4.3.2.2.1. Gayri Nakit Kredi    227
4.3.2.2.2. Nakit Kredi    227
4.3.3. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansal Şirketler Kanunu    227
4.3.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ("TBK")    228
4.3.5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")    229
4.3.6. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ("TPKK")    231
4.3.6.1. Kambiyo ve Dış Ticaret Mevzuatında Forfaiting    231
4.3.6.2. Kambiyo Mevzuatında Forfaiting'e İlişkin Düzenlemeler    231
4.3.6.3. Kambiyo Mevzuatına Aykırı Davranılması Halinde Uygulanacak Müeyyide    237
4.4. Forfaiting Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkemeler    239
4.4.1. Genel Olarak    239
4.4.2. URF800'e Tabi Olması    239
4.4.3. Taraflarca Belirlenecek Hukuk ve Yetkili Mahkeme    240
4.4.4. Taraflarca Belirlenen Hukuk ve Yetkili Mahkeme Seçimi Yoksa    241
4.4.5. Forfaiting Sözleşmesinde Tahkim Şartı    243
4.4.6. Forfaiting Sözleşme Şekilleri    245
4.4.7. Forfaiting Sözleşmesinde Zamanaşımı    246
4.4.8. Forfaiting Sözleşmesinde Tarafların Ehliyeti    246
4.4.9. Forfaiting Sözleşmesinin Sona Ermesi    246
BEŞİNCİ BÖLÜM
KAVRAM ve TANIMLAR
KAVRAM VE TANIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA    249
1. GENEL OLARAK    249
2. KAVRAM VE TANIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI TABLO    249
2.1.Türk Hukukundaki Kavramlara İlişkin Açıklamalar    249
2.2. Forfaiting İşlemlerinde Kullanılan Kavramlara İlişkin Açıklama    249
2.3. Türk Hukukunda Kullanılan Kavramların    
Açıklamalarına İlişkin Tablo    250
2.4. Forfaiting'de Kullanılan Kavramların Açıklamalarına İlişkin Tablo    263
KISALTMALAR    277
BİBLİYOGRAFYA    283
KANUNLAR VE DİĞER DÜZENLEMELER    287
YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ    291