Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Hukuki Mütalaalarım

Hukuki MütalaalarımSayfa Sayısı
:  
1098
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-958-4

196,56 TL

Hukuki Mütalaalarım isimli eser, Devletler Özel Hukuku kariyerimin bir muhassalasıdır. 1977 senesinde Asistan olarak girdiğim Devletler Özel Hukuku anabilim dalı, 1990’lara kadar oldukça teorik bir alandı. O yıllarda, sınav sorusu için dahi pratik değeri olan bir içtihat bulmak imkansızdı. Soruları, hayali olarak tanzim ederdik. 1990’larda Sovyetlerin çökmesi ile tek kutuplu dünyanın yarattığı globalizasyon, milletlerarası özel hukuk ilişkilerini radikal biçimde yaygınlaştırdı ve karmaşık hale getirdi. Bugün, dünya üzerinde yabancılarla iş yapmayan şirket kalmadı. Milletlerarası ticaret ve yatırımın önündeki yerel engeller, önemli ölçüde ortadan kalktı ve şirket ortaklarının yabancı olması mutat bir hal aldı. Günümüzde, milyonlarca insan, tabii ülkelerinin dışında yaşıyor, farklı kültür ve milletten insanlar birbirleri ile evlilikler yapıyor. 1990 sonrası ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak, milletlerarası özel hukuk pratiği de oldukça gelişti. 
Milletlerarası özel hukuk ilişkilerinin gelişmesi, bu alanda karşılaşılan hukuki sorunların çözümündeki zorluğu hiçbir şekilde ortadan kaldırmadı. Milletlerarası özel hukuk, farklı devlet hukukları ile temas halindeki özel hukuk ilişkilerinin hukuki rejimi ile meşguldür. Bugün, milletlerarası toplum, milletlerarası karakterli aile hukuku, ticaret ve borçlar hukuku meselelerini çözecek mahkemeleri kurma ve bunlara tatbik edilecek hukuk kodlarını oluşturma konusunda mesafe almış değildir. Bu konularda son derece sınırlı başarılardan söz edebiliriz. Milletlerarası Kanun Koyucunun, milletlerarası özel hukuk alanını (yabancı unsur içeren özel hukuk ilişkileri alanını) tanzim etmekteki başarısızlığı, uluslararası karakterli özel hukuk meselelerinin çözümündeki başlıca güçlüğü ve belirsizliği oluşturmaktadır. 
Somut olaylar temelinde verilen hukuki mütalaalar, milletlerarası özel hukuk teorisi ve pratiği bakımından oldukça önemlidir. Hukuki Mütalaalar, teorik kuralların, pratikte, somut uluslararası özel hukuk olaylarına nasıl tatbik edildiğini somutlaştırmaktadır. Diğer taraftan, mütalaalar yolu ile yargıçlar, önlerindeki yabancı unsurlu meseleler bakımından uygun çözümler bulabilmektedirler. 
Kitabımızda yer alan mütalaaların orijinali korunmuştur. Bu itibarla, her bir hukuki mütalaanın, verildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata ve içtihatlara göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Kitapta yer alan mütalaaların önemli bir kısmı mahkeme kararlarına dönüşmüştür. Maalesef, her bir mütalaanın altına, ilgili yerel ve yüksek mahkeme kararlarının metinlerini işlemek mümkün olmamıştır. Bu, kitabın hacmini oldukça arttıracak bir durumdur. Her bir mütalaanın altına, mütalaa konusu dava ile ilgili yerel ve yüksek mahkeme kararlarının referansları verilmiştir. Okuyucularımızın, bu referansları kullanarak yargı kararlarına ulaşabileceklerini ümit etmekteyiz. 
Kitapta yer alan hukuki mütalaaların toplanması ve tasnifi, önemli ölçüde, Anabilim Dalımız doçenti Sayın Emre ESEN’in gayretleri ile gerçekleşmiştir. Tashihler, Anabilim Dalımız mensupları: Yrd. Doç. Dr. Mine TAN DEHMEN, Yrd. Doç. Dr. A. Elif ULUSU KARATAŞ, Dr. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN, Dr. A. Yasemin AYDOĞMUŞ, Araş. Gör. İlyas ARSLAN, Araş. Gör. Rumeysa BAĞCI, Araş. Gör. Melis AVŞAR tarafından yapılmıştır. Kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, kitabın baskısını yapan Adalet Yayınevi’nin çok değerli sahibi Hakan KARAASLAN’a teşekkürlerimi sunuyorum. 
Levent / 07. 05. 2016
Prof. Dr. Cemal ŞANLI

 

 • Birinci Bölüm
 • KANUNLAR İHTİLÂFI VE MİLLETLERARASI USUL HUKUKU
 • 1) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Akreditif - 'Teyit Bankasının Sorumluluğu / 3
 • 2) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Boşanma - Velayet - Nafaka - Kişisel ilişki Kurulmasına Uygulanacak 'Hukuk - Milletlerarası Yetki - Milletlerarası Derdestlik - Tenfiz - Yurt-dışında Yapılan Evliliklerin 'Tescili / 11
 • 3) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Kore Cumhuriyetinde Yabancı ilâmların Tanınması ve Tenfizi - Müte-kabiliyet / 19
 • 4) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Boşanmanın Malî Sonuçlarım Düzenleyen Sözleşmeler-Uygulanacak 'Hukuk / 25
 • 5) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Gerekçesiz Yabancı ilâmların 'Tenfizi - Yalancı Şahit Beyanı He Alın-mış Yabancı ilâmın 'Tenfizi - Davalının Savunma Haklarına Uyulmak-sızın Verilen Mahkeme Kararlarının 'Tenfizi / 33
 • 6) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahsiller Hakkında Yeknesak. Kuralların Uygulaması / 45
 • 7) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Hisse Devir Sözleşmesine Uygulanacak 'Hukuk - Milletlerarasıyetki / 57
 • 8) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Boşanma Davalarında 'Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - Velayete Uygulanacak 'Hukuk - Milletlerarası Derdestlik - Diplomatik 'Himaye / 67
 • 9) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Uluslararası Satım Sözleşmesine Uygulanacak 'Hukuk - Yetki Anlaş-ması - Zamanaşımı / 77
 • 10) / HUKUKİ MÜTALAA (LEGAL OPINION)
 • Boşanma (Divorce) - Mal Rejimi (Matrimonial Property) - Milletlera-rası 'Yetki (Jurisdiction) - 'Türk Boşanma Kararının Yabancı Mahke-mede Etkisi {Legal Effect ofTurkish Divorcejudgment before Foreign Courts) / 81
 • 11) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Evlat Edinme - Yabana Evlat Edinme Karannm Tanınması / 93
 • 12) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Türk Mahkemesinin Velayet Kararına Uyulmamasının Hukuki Sonuç-lan - Çocukla Kişisel ilişki Kurulması / 99
 • 13) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Milletlerarası istinabe - Yabancı Mahkemenin 'Talebi Üzerine Delil Temini / 103
 • 14) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Milletlerarası 'Tebligat - Yabancı Mahkemede Açılan Dava Evrakının Davalıya Türkiye’de NoterAracılığıyla 'Tebliği / 109
 • 15) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Hisse Devir Sözleşmesi - Yabancı 'Tüzel Kişinin Ehliyetine 'Uygulana-cak 'Hukuk - Ultra Vires Kuralı - işlem Güvenliği Prensibinin 'Tüzel Kişilerde Uygulanması / 113
 • 16) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair La Haye An-laşması - Çocuğun Mutat Meskeninin Tayini / 119
 • 17) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı Unsurlu Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi - Milletlerarası Yet-ki Şartı - Hukuk Seçimi - Yabancı Mahkeme ilâmının Tenfizi / 127
 • 18) / HUKUKİ MÜTALAA
 • New 'York Mahkemesinde Açılan Boşanma Davası - Torum non Con-veniens Doktirini. . . 137
 • 19) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı Unsurlu Distribütörlük Sözleşmesi - Milletlerarası Yetki Şartı - Yetki itirazı - Tarafların Eşitliği Prensibine Aykırı Yetki Şartının Geçer-liliği / 143
 • 20) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Milletlerarası 'Taşıma Konusu Malın Mülkiyetinin ihtilali - Ardiye Üc-retinden Sorumluluk - Gümrük Rejimi / 153
 • 21) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı ilâmların 'Tenfizi - Husumet - Kesinleşme - Suriye He Müte-kabiliyet - Türk Kamu Düzenine Aykırılık / 165
 • 22) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancılık Unsuru 'Taşıyan Davalarda 'Türk Mahkemelerinin Çelişen Kararlar Vermesi - Çelişen 'Türk Mahkeme Kararlarının İtalya’da 'Tenfizi / 181
 • 23) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Eser Sözleşmesi - Milletlerarası Yetki - İfa Yerinin 'Tespiti - Acentenin Bulunduğu Yerde Dava Açılması / 187
 • 24) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Konsinye Sözleşmesi - Yabancı Mahkeme Lehine Yetki Şartı - Alacak Davasının Yabancı Mahkemede Görülmesi - 'Türkiye’de Açılan İflas Davası - Yabancı Derdestlik / 197
 • 25) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı ilâmların 'Tenfizi - Kesinleşme - 'Türk Kamu Düzenine Aykırı-lık - Kararın Yerine Getirilmesine Engel Bir Sebep Ortaya Çıkmış Ol-ması / 211
 • 26) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Sigorta Sözleşmesi - Uygulanacak 'Hukuk - 'Hukuk Seçimi - Milletlera-rası 'Yetki - 'ihtiyati Haciz / 225
 • 27) / HUKUKİ MÜTALAA (LEGAL OPINION)
 • ABD’deAçılan Boşanma Davası (Divorce Case Filed Before USA Co-urts) - Forum non Conveniens - Boşanma Davaları Bakımından 'Türk Mahkemelerinin 'Yetkisi (Jurisdiction of Turkish Courtsover Divorce Cases) / 241
 • 28) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Boşanma - Velayet - Milletlerarası 'Yetki - 'Hahamlık Mahkemesinin Boşanma Kararının 'Türkiye’de Tanınması / 247
 • 29) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Boşanma - Velayet - Milletlerarası 'Yetki - Milletlerarası Derdestlik - Uygulanacak 'Hukuk - Birden Çok Vatandaşlık / 253
 • 30) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı Unsurlu Kanuni Temsil Yetkisine Uygulanacak 'Hukuk - Action Oblique / 263
 • 31) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Vesayet - Kısıtlılık - Milletlerarası 'Yetki - Uygulanacak 'Hukuk -Kısıtlının Yurtdışındaki Tablolarının 'Türkiye’ye Getirilmesi - 'Türk Ve-sayet Kararının Yabancı Makamlar Nezdinde Kullanılması - Milletle-rarası İstinabe / 275
 • 32) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı İlâmların 'Tenfizi - Suriye ile Mütekabiliyet / 283
 • 33) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Milletlerarası 'Yetki - Emanet Sözleşmesi - Teminat - Tanıma ve Ten-fiz / 287
 • 34) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Özel 'Hukuk ilişkilerinde Yabancı Devletin 'Yargı Bağışıklığı - Davacı-nın Vize Talebine Cevap Verilmemesi / 301
 • 35) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi - Savunma Haklarına Aykırılık - Kamu Düzenine Aykırılık / 317
 • 36) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Almanya’daki Boşanmanın Eşler Arasındaki Vasiyetnamenin Geçerli-liğine Etkisi - Boşanmanın Hükümlerine Uygulanacak 'Hukuk / 333
 • 37) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Konsolosluklarda 'Yapılan Evlenmelerin Geçerliliği - Konsolosların Evlendirme Yetkisi. . . 341
 • 38) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Mirasa ilişkin Davalarda 'Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - Mirasa Uygulanacak 'Hukuk / 351
 • 39) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancılık Unsuru 'içeren Mal Rejimi Sözleşmelerinde 'Hukuk Seçimi ve Yetki Şartı / 359
 • 40) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı Mahkeme Kararının Tenjizi Davasının Sonuçlarım Teminat Altına Almak Üzere 'ihtiyati Haciz Karar Verilmesi - Tenjize Konu Ka-rarın Kesinleşmiş Olması - Tenjize Konu Yabancı Mahkeme Kararının Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilerek Verilmesi / 363
 • 41) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - Yabancı Mahkeme Ka-rarlarının Tanınabilmesi için Verildiği Ülke 'Hukukuna Göre Kesinleş-miş Olması - Yabancı Mahkeme Kararının Tenjizi Davasının Bekletici Mesele Yapılması / 373
 • 42) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenjizi - Tenjize Konu Yabancı Mah-keme Kararının Verildiği 'Yer 'Usul Hukukuna Göre Davalıya 'Tebliğ Edilmeden Kesinleştirilmesinin Adil 'Yargılanma ilkesine ve 'Türk Ka-mu Düzenine Aykırılığı / 383
 • 43) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenjizi - Tenjiz Davalarında 'Yetkili ve Görevli Mahkeme - Ödenmesi Gereken Harç - Tenjize Konu Yabancı Mahkeme Kararının Hüküm Fıkrasının Müphem -veya Çelişkili Olması - Tenjiz Davalarında Davalılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı - Tenjiz Davalarında Kanuni Mütekabiliyet / 391
 • 44) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı Unsurlu Iş Sözleşmelerine Uygulanacak 'Hukuk - Kamu Düzeni Müdahalesi - Yabancı Unsurlu Iş Sözleşmelerinde 'Hukuk Seçimi - 'Tip Sözleşme Şeklinde 'Yapılan Yabancı Unsurlu Iş Sözleşmeleri / 405
 • 45) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Milletlerarası 'Yetki - Sözleşmenin Geçerliliğine 'Uygulanacak 'Hukuk - 'Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasında 'Uygulanacak 'Hukuk / 421
 • 46) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı İlâmların Tenjizi - 'Yabancı İlâmın Kesin 'Hüküm Vasıfve So-nuçlarının Kararın Verildiği Ülke 'Hukukuna Göre 'Tespiti - 'Yabancı 'iflas Karan ve Muafiyet Kararının 'Türkiye’deki Tenfiz Davasına Etkisi - Yabancı ilâmın Tenfizine 'itiraz Sebepleri - Tenfize 'itiraz Sebepleri-nin Her 'Türlü Delille ispatlanabilmesi / 435
 • İkinci Bölüm
 • MİLLETLERARASI TAHKİM
 • 47) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliğine Uygulanacak 'Hukuk - 'Tahkim Sözleşmesinin -veya Şartının Açık ve Kesin Olması / 443
 • 48) / HUKUKİ MÜTALAA
 • İdare Hukuku Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların 'Tahkim 'Yo-luyla Çözümü - Yap-Işlet-Devret Sözleşmelerine ICSID Lehine 'Tahkim Şartı Konması / 449
 • 49) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Hakem Kararlarının 'Tenfizi - 'Hukuk Seçimi Klozunun 'Yo-rumlanması ve Yorumlanmasında 'Yetki - Tenfiz Davasında Esasa Girme 'Yasağı - 'Hukuk Seçimi Klozunun 'iptali Halinde 'Tahkim Usu-lüne 'Tahkim Yeri 'Hukukunun 'Uygulanması - Taraflarca Aksi Karar-laştırılmadıkça Seçilen 'Hukukun Maddi 'Hukuk Hükümlerinin Uygu-lanması / 465
 • 50) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Hakem Kararının 'Tenfizi- 'Yabancı 'Hakem Kararının 'Tenfizi Davası 'ile itirazın 'iptali Davasının Birbiri ile Kabil-i Telif Bulunmadığı - Yabancı 'Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Dava Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler - Yabancı 'Hakem Kararının Keyfi, Ge-rekçesiz -veya Çelişkili Olmasının 'Türk Kamu Düzenine Aykırı Olması / 483
 • 51) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Hakem Kararlarının 'Tenfizi - Hakemlerin Yetkilerinin Kap-samı - Hakem Kararının Kısmi 'Tenfizi / 493
 • 52) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tarafların Sulh Anlaşmasına istinaden 'Hakem Kararının Verilebilmesi - Tarafların Sulh Anlaşmasına istinaden Verilen 'Hakem Kararının 'Tenfizi / 497
 • 53) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Incorpariton 'Yoluyla 'Yapılan 'Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği - Menfi Tespit Davasının 'Tahkime 'Tabi Olması - Rehin Hakkının Ta-nınmasına ilişkin Davaların 'Tahkim Anlaşmasının Kapsamının Dışında Olması / 501
 • 54) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Sözleşmenin Yorumu - 'Tahkim / 507
 • 55) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği - Devlet Yargısına Gitme imkanım Açık Bırakan Tahkim Anlaşmalarmın Geçerliliği / 519
 • 56) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancılık Unsuru 'içeren Sözleşmedeki 'Tahkim Şartının Kapsamı - 'Tahkim Şartının Haksız 'Fiilden Doğan 'Talepleri Kapsayıp Kapsama-dığı -Sözleşmedeki Tahkim Şartına istinaden Usulüne 'Uygun ve Süre-sinde Yapılan 'itiraz Üzerine YerelMahkemenin YetkisizlikKaran Ver-mesi / 527
 • 57) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Anlaşmasının Bağımsızlığı ve 3. Kişilere 'Teşmili - Hakemlerin Tahkim Anlaşmasıyla Kendilerine Verilen 'Yetkiyi Aşması - Kısmi Ten-fiz - Türk Mahkemesi Karan ile Bağdaşmayan 'Hakem Kararının Ten-fizinin Konu Düzenine Aykırılık 'Teşkil Ettiği / 535
 • 58) / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Öncesi Uzlaştırma Yolları 'Tüketilmeden Karar Verilmesi Ha-linde Hakemlerin Yetkilerini Aşıp Aşmadıkları Konusu - Görev Belge-sinin Hakemlerin 'Yetkileri Konusundaki Etkisi - 'Tahkim Anlaşmasının Kapsamı Dışında Karar Verilmesi Halinde Hakemlerin Yetkilerinin Aşılmış Olması / 551
 • 59- HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Hakem Kararlarının Tenfizinde Savunma Haklarına Riayet ve Kamu Düzeni - 'Tahkim Yargılamasında Çapraz Sorgu - Revizyon 'Ya-sağı - MTO Tahkiminde Bilirkişilere Başvuru Usulü / 563
 • 60. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Milletlerarası 'Tahkim Kanunu’nun Zaman 'itibariyle Uygulama Alanı - Görev Belgesinin HukukiAnlamı / 575
 • 61. / HUKUKİ MÜTALAA
 • 1CS1D 'Tahkimi - 'Yabancı 'Yatırımlar / 581
 • 62. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Sözleşmesinin 3. Kişilere 'Teşmili - Grup ŞirketlerDoktrini / 589
 • 63. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği - Asimetrik 'Tahkim Klozlan / 613
 • 64. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Gemi Alacaklısı 'Hakkı Veren Kanuni Rehin Hakkına Uygulanacak 'Hu-kuk - Lex Rei Sitae - 'Tahkim Anlaşmasının Kapsamı - Gemi Alacaklısı 'Hakkı Veren Kanuni Rehin Hakkının 'Tesisi Bakımından 'Yetkili ve Görevli Mahkeme / 623
 • 65. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Alacağın Temliki - Alacağın Temliki ile Birlikte Sözleşmede 'Yer Alan 'Tahkim Şartının Temellük Edene Geçip Geçmeyeceği / 633
 • 66. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Sözleşmesinin Bağımsızlığı - Süresinde 'Hakem Tayin Edile-memesinin Sonuçlan - Mahkemenin 'Hakem Atama Yetkisi / 643
 • 67. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Hakem Heyetinin Çalışma Usulü - Nihai Kararda Karar 'Yeri, Karar 'Tarihi ve Karara Karşı Kanun Yoluna Başvurulabileceğinin Belirtil-memiş Olması - Tahkim Yargılamasının Dili - Hakemlerin 3. Kişilere 'Yetki Devri - Hakem Ücretlerinin 'Tespiti / 653
 • 68. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Hakem Kararlanmn iptali - MTK Uyarınca Hakem Kararının iptali Da-vasında Yetkili ve Görevli Mahkeme - MTK’ya Tabi Hakem Kararları-na Karşı iptal Davası Açmaktan Feragat Etme 'Hakkı / 665
 • 69. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (ABD) - 'Tahkim Öncesi Uz-laştırıcıların Görevi ve Verdikleri Kararların Niteliği / 675
 • 70. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Sözleşmesine Tarafölmayanlar Lehine/Aleyhine 'Hüküm 'Tesis Edilmesi - 'Tahkim Sözleşmesine TarafOlmayan Kişilerin 'Tahkim Söz-leşmesi ile İlişkilendirilmesi - Kısmi Tenfiz - Gayrimenkul Kira Sözleş-melerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde 'Tahkim / 681
 • 71. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı - 'iptal Davasının Tenfize Etkisi - Kısmi 'Tenfiz / 693
 • 72. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Hakem Kararının 'iptali Davasında Esasa Girme 'Yasağı - Kamu Düze-nine Aykırılık. . . . 703
 • 73. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Hakem Kararının 'iptali Davası - Tarafların Eşitliği Prensibi - Kamu Düzenine Aykırılık - 'Tahkim Yargılamasında 'Taraflarca Getirilen Delillerin Yeterince Değerlendirilmemesi ve Bunun 'iptale Etkisi / 713
 • 74. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - 'ihtiyati Haciz - 'ihtiyati 'Tedbir Karan Verme Yetkisi / 723
 • 75. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yargı Bağışıklığı - Uluslararası Örgütler - 'Tahkime 'Elverişlilik / 741
 • 76. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Hakem Kararının 'Tenfizi - 'Tenfize Konu Kararda Hükme Bağlanan Alacağın Temliki ve Bunun Sonucu - Tenfiz Davasında Huku-ki 'Yarar - Hakemlerin Yetkisi - 'Tahkim Usulü - 'Tahkim Öncesi Bilir-kişiye Müracaat Zorunluluğu / 755
 • 77. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Hakem Kararının 'Tenfizi - Tenfizde Savunma Haklarına Ria-yet Şartı - 'Tahkim Yargılamasında Tebligat Usulü / 765
 • 78. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği - 'Tahkim Anlaşmasının Kapsamı - 'Tahkim itirazı. . 773
 • 79- HUKUKİ MÜTALAA
 • Incorporation YoluylaYapılan TahkimAnlaşmalarmın Geçerliliği / 777
 • 80. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Hakem Kararlarının icrasına HMK -veya HUMK’ndan Hangisinin Uygu-lanacağı / 787
 • 81. / HUKUKİ MÜTALAA
 • HMK Tahkiminin Zaman Bakımından Uygulanması - 'Hakem Kararının 'icra Kabiliyeti Kazanması / 801
 • 82. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği - Patolojik 'Tahkim Anlaşmaları / 819
 • 83. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Anlaşmasının 'Ehliyet Bakımından Geçerliliği - 'Yabancı 'Ha-kem Kararlarının Tenjizi - Incorporation 'Yoluyla 'Yapılan 'Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği - Tahkimde Avukatla Temsilin Yasaklanması - Tenjizde Kamu Düzenine Aykırılık / 825
 • 85. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Gemi 'Yapım Sözleşmelerinden Doğan ihtilaflar Bakımından 'Tahkime Elverişlilik - Türk Kamu DüzenineAykınhk / 853
 • 86. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Hakem Kararının 'Tenfizi - Hakemlerin 'Taraflarca Verilen 'Yetkiyi Aşıp Aşmadıkları - Hakemlerin 'Tahkim Anlaşması/Şartı Çer-çevesinde Karar Verebilmeleri - 'Hakemler ve 'Taraflar Arasındaki ilişkinin Hukuki Niteliği - Tenfiz Davasında Hakemlerin YetkiAşımı incelemesinin Esastan inceleme Yasağına Aykırılık 'Teşkil Edip Etme-diği - 'Tahkim Anlaşması Kapsamı Dışında Kalan 'ihtilaflar Bakımın-dan 'Yetkili Merci / 851
 • 87. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Türk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davanın Yabancı 'Ülkedeki 'Tahkim Yargılamasında Bekletici Mesele 'Yapılıp 'Yapılamayacağı - 'Yabancı 'Hakem Kararının 'Türk Mahkemesince Verilen Bir Kararla Bağdaşmamasının Tenfize Engel 'Teşkil Edip Etmeyeceği / 883
 • 88. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Uygulanacak 'Hukuk - MÖHUK m. 24’üncü Maddesinin 'Tahkim Anlaşmasının Maddi Geçerliliğine Uygu-lanabilirliği - 'Tahkim Anlaşmasının 'Usul Hukuku Sözleşmesi Niteliği - 'Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğinin Tespitinde MTK m. 4’ün Kıyasen Uygulanabilirliği - Hem 'Tahkim Hem Devlet Mahkemelerine 'Yetki Veren 'Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği / 909
 • 89. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Tahkim Şartının Geçerliliğinin Maddi 'Hukuk Sözleşmesinin Geçerlili-ğinden Bağımsızlığı - Maddi 'Hukuk Sözleşmesinin Kısmî 'ifa Sebebiyle Geçerlilik Kazanmasının 'Tahkim Şartının Geçerliliği Üzerindeki Etkisi - 'Tahkim Anlaşmasının Temsil ve 'ilzama 'Yetkili Kişilerce 'imzalan-mamış Olması / 919
 • Üçüncü Bölüm
 • VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU
 • 90. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancının 'Türkiye’ye Giriş-Çıkışlan ile ikamet ve Seyahatleri - Ya-banctlann Türkiye’ye Girişine Getirilen Sınırlamalar - Gemilerden 'Türkiye’ye HUKUKİ -veya Hukuka Aykırı Yollarla Girip Usulsüz Olarak Ülkede Kalanlar Sebebiyle ilgili Acenta ve Gemi Sahiplerinin Cezaî -veya HUKUKİ Sorumluluklarının Bulunup Bulunmadığı / 933
 • 91. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Türk Parasının Kıymetinin Korunması - ihracat Döviz Kredisi / 941
 • 92. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancıların Miras 'Yoluyla Taşınmaz Edinmesi - Çifte Vatandaşlık Halinde Esas Alınacak Vatandaşlık - Mukabele-i Bilmisil. / 955
 • 93. / HUKUKİ MÜTALAA (LEGAL OPINION)
 • Azınlık Vakıfları (Foundations ofMinorities) - Lozan Anlaşması {Lau-sanne Treaty)- Heybeliada Rum Ruhban Mektebi 'Vakfı / 963
 • 94. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancıların Miras 'Yoluyla Taşınmaz Edinmesi - 'Tapu Kanunu m. 35 Anlamında Mütekabiliyet - Mütekabiliyetin Belirlenmesi / 973
 • 95. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancıların Taşınmaz iktisabı - Taşınmazın 'Türünün 'Tespiti / 979
 • 96. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Türk Vatandaşlığının Kaybettirme 'Yoluyla Kaybı - Gıyapta Kazanılan Vatandaşlığın Kaybettirme Sebebi Olamayacağı - Çifte 'Tabiiyete Ge-çiş izni / 985
 • 97. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Cemaat Vakıfları Adına 'Tescilli Taşınmazlar - Nâm-ı Müsteâr ve Nâm-ı Mevhum Durumundaki Taşınmazlar - Zaptedilmiş VakıfTaşın-mazlan - 1936 Beyannamesi - Patrikhane Adına Kayıtlı Taşınmazların Durumu / 991
 • 98. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancıların Yurtdışına Çıkmasının 'Yasaklanıp Yasaklanamayacağı - Yurtdışına Çıkma Yasağının Kapsamı - 'Yabancıların Temel Hak ve 'Hürriyetlerden Faydalanması . 1003
 • 99- HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancı 'Yatırımlar Bakımından Mütekabiliyet - Dünya 'Ticaret Örgü-tü - Özelleştirme ve Mütekabiliyetin Uygulanma 'Yeri / 1009
 • 100. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Yabancıların 'Türkiye’de Özel Öğretim Kurumu Açması - Özel Öğre-tim Kurumu işletmeciliği 'Yapan 'Türk Şirketinin Hisselerinin Yabancı Şirkete Devri / 1023
 • Dördüncü Bölüm
 • MİLLETLERARASI HUKUK VE İNSAN HAKLARI HUKUKU
 • 101. / HUKUKİ MÜTALAA
 • Siyasi Partinin Kapatılması - Avrupa insan 'Haklan Sözleşmesi / 1037
 • 102. / HUKUKİ / MÜTALAA
 • Kamusal Alanda Başörtüsü 'Yasağı - AlHM’e Müracaat - Iğ Kanun Yol-larının Tüketilmesinin Gerekli Olup Olmadığı / 1055
 • 103. / HUKUKİ MÜTALAA
 • KKTC’nin Uluslararası HukukAçısından Statüsü - KKTC’de Yapılacak Yabancı YatınmlarAçısından Ambargolar ve Limanların Kullanılması - KKTC Mahkeme Kararlarının Yabancı Ülkelerde Tanınması ve 'Tenfizi / 1065
 • 104. / HUKUKİ / MÜTALAA
 • AIHM Kararı Doğrultusunda Başlayacak Dostane Çözüm Görüşmele-rinde Devleti Temsil 'Yetkisi - ihlalin AIHM Tarafından Tespitinden Sonra Tarafların Uzlaşmasnıın ihlalin Varlığım Ortadan Kaldırmaya-cağı / 1089
 • 105. / HUKUKİ / MÜTALAA (LEGAL OPINION)
 • Validity ofTransfer ofHost GovemmentAgreement Executed By and Between Government ofTurkey and 'Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. / 1095