Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Hukuki Mütalaalar Cilt 5 ( Mahkeme Kararları İle Birlikte )

Hukuki Mütalaalar Cilt 5 ( Mahkeme Kararları İle Birlikte )Sayfa Sayısı
:  
371
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-322-31-8

130,00 TLÖNSÖZ Tamamlanmış mahkeme kararları ile birlikte yeniden basılan 1986-2001 yılları arasında kaleme aldığım bilirkişi raporları ile hukukî mütalâaları taki¬ben, 2001 yılından sonra hazırlanan mütalâaların da okuyucuların bilgisine sunulması kararını alır almaz, yine hummalı bir çalışmaya koyuldum. Bu amaçla öncelikle mütalâaları yıllara ve konulara göre tasnif edip, tekrar nite¬liği taşıyanları mümkün olduğunca ayıkladım. Ardından avukat arkadaş ve dostlarımdan mütalâalara ilişkin kararların toplanması konusunda yardım istedim. Böylece kaleme alınan mütalâaların somut uyuşmazlık bazında akı¬betleri konusunda hem bizzat bilgi sahibi olmak, hem de bunları paylaşmak imkânına kavuştum. Daha önceki kitaplarda olduğu gibi içerik olarak mütalâalara müdahale e-dilmemiş, sadece bu mütalâalarda ve ardından okuyucuya sunulan kararlar¬daki bazı tashih hatalarının düzeltilmesinde ise bir sakınca görülmemiştir. Bu arada mütalâalar yıllar itibariyle olmakla birlikte belirli bir sistematik içinde tasnif edilmiş ve ilgili kanun maddeleri de mütalâa özetinin altında topluca verilmiştir. Tüm çabalarıma rağmen, henüz derdest olması ya da İstanbul dışındaki bir mahkemede görülen bir uyuşmazlığa ilişkin bulunması nedeniyle kararlarını esere ekleyemediğim dosyaların son safahatını da, mü¬talâayı takip eden küçük notlarla mümkün olduğunca yansıtmaya çalıştım. Belirtelim ki 2003 yılına hasredilmiş bu esere toplam otuz adet mütalâa ko¬nulmuştur. Bu eseri bana babalık yapan değerli insanlara, bu anlamda ilk on yıl gerçek baba bildiğim, sonra dedem olduğunu öğrendiğim ve toplam onyedi yıl ke¬sintisiz birlikte yaşadığım, bana eğitimin kapılarını aralayan, bugüne kadar öğütlerini kendime hep düstur edindiğim ve 1993 yılında kaybettiğim Rah¬metli Büyükbabam H. Muhittin Kendigelen′e, oldukça kısa bir beraberliğin ardından (1992 yılında) çok çabuk kaybettiğim ve sevgisine layık olmaya, özellikle vasiyetini yerine getirmeye çalıştığım Rahmetli Kayınbabam M. Tevfik Altaç′a ve özellikle son dönemlerde varlığını ve sıcaklığını daha ya¬kından hissettiğim, ömrü ve sağlığı için hep duacı olduğum Sevgili Babam Mehmet Kendigelen′e ithaf ediyorum. Yeni serinin ikincisi olarak yayınlanan bu kitabın son tashihini yapan, kür¬sümüzün genç elemanları sevgili İlhan Yiğit ve Ramazan Durgut′a, kararla¬rın toplanmasında emeği geçen herkese, özellikle kardeşlerim Av. M. Nail Kocakaya ile Av. İ. Çağrı Karataş′a, kararları bilgisayar ortamına aktaran VIII ONSOZ sekreterimiz Züleyha Karakurt′a yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca bu eserde de yayınlanan bazı mütalâaların kaleme alınması aşama¬sında somut olaya ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini benimle tartışan sevgili Alihan′a da, gösterdiği yakınlık ve gayret için özel olarak teşekkür ediyorum. Öte yandan hayatımıza her yönü ile bereket getiren cimcimelerimiz Zeynep Su, Beyza Nur ve Elifnaz ile sevgili anneleri İlknur′u da unutmuyor, her zaman olduğu gibi kendilerinden çaldığım zaman için özür diliyorum. Nihayet mütalâalarımın topluca ve birbirini izleyen eserler halinde, Arıkan Yayım ve Dağıtım Ltd. Şti. yayınları arasında çıkartılarak ilgililerin değer¬lendirmesine sunma imkânını sağlayan Sn. Hamiyet Arıkan ile Sn. Rahmi Arıkan′a da teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, eserin Türk hukukuna katkıda bulunması ümidiyle... Kızıltoprak, 30 Haziran 2006 PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN İÇİNDEKİLER > Önsöz VII > İçindekiler IX > Kısaltmalar XXI [1] TİCARÎ ALIM-SATIM - AYIBA KARŞI TEKEFFÜL 1 Ticarî alım-satımda ayıp iddiasına dayalı talep haklarının zamanaşımı süresi - Bir ürünün en uzun dayanıklılık süresi¬nin beyan edilmesinin tek başına bir garanti sayılmayacağı -Ayrıca bir garantinin verilmesi hâlinde altı aylık zamanaşımı süresinin uygulanıp uygulanmayacağı ve bu sürenin nasıl hesaplanacağı - Zamanaşımını kesen hâller ve zamanaşımı¬nın ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması oluşturması - Tacirin basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülü¬ğü - İkrarın türleri ve şekli - Sözleşmenin tarafı olmayan bir kimseye yapılan beyanın ikrar olarak kabul edilemeyeceği -Satım konusu malın ayıplı olması gerekçesine dayalı olarak tazmini talep edilebilecek zarar kalemleri [1.1] Hukukî Mütalâa 1 [1.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 19 [2] HAKSİZ REKABET - GERÇEĞE AYKİRİ BEYAN 22 Marka hakkına tecavüz iddiasına dayalı davalarda aktif dava ehliyeti - Bir kimsenin kendisini gerçeğe aykırı bir şekilde başka bir işletmenin Türkiye distribütörü olarak tanıtmasının haksız rekabet oluşturacağı - Bu tanıtıma gerekli özeni gös¬termeyerek iştirak eden fuar organizatörünün de basiretli iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğünü ihlâl etmiş sayılaca¬ğı - Haksız rekabet sonucu elde edilmesi mümkün görülen menfaatin karşılığının tazminat olarak talep edilebilmesi -Haksız rekabet nedeniyle manevî tazminata hükmedilebilme-sinin şartlan [2.1] Bilirkişi Raporu 22 X İÇİNDEKİLER [2.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 30 [3] HAKSİZ REKABET - AMBALAJ BENZERLİĞİ 32 Markanın üzerine konulduğu ürünün ambalajı ile birlikte tescil edilmemesi durumunda marka hakkına sağlanan koru¬manın kapsamı - Bir tasarımın tescil edilmemesi hâlinde özel korumadan yararlanamayacağı - Sadece ambalajların birbiri¬ne benzemesinin bir haksız rekabet oluşturabileceği - Ne var ki bu olasılıkta da ürünün hitap ettiği tüketici çevresi bakı¬mından iltibas tehlikesinin mevcut olmasının gerektiği -Tüketici nezdinde ayırt edici unsurun ambalaj değil, marka olduğu olasılıklarda ise artık bir iltibastan ve dolayısıyla hak¬sız rekabetten söz edilemeyeceği [3.1] Bilirkişi Raporu 32 [3.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 38 [3.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı 40 [4] HAKSİZ REKABET - KARŞİLAŞTİRMALİ REKLÂM / ALDA- 42 TİCİ REKLÂM Hakkında özel bir düzenleme bulunmayan karşılaştırmalı reklâmın Türk hukukunda da ilke olarak geçerli kabul edildi¬ği - Son yapılan düzenlemelerle kanun koyucunun iradesinin de bu yönde olduğunun açıkça ortaya çıktığı - Bir reklâmın karşılaştırmalı reklâm olarak kabul edilebilmesinin şartlan -Objektif biçimde denetlenebilir bir bilgiyi içermeyen reklâm¬ların karşılaştırmalı reklâm olarak kabul edilemeyeceği, an¬cak aldatıcı reklâm denetimine tâbi olduğu - Sübjektif bir beyan olan "en güzel boya" sloganının aldatıcı reklâm olarak da kabul edilemeyeceği [4.1 ] Hukukî Mütalâa 42 [4.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 52 [5] MARKA HAKKİNA TECAVÜZ - ULUDAĞ MARKASİ 53 Hakkında özel düzenleme bulunan marka hakkına tecavüz hâlinde TK′nın haksız rekabete ilişkin hükümlerinin değil, MarkKHK hükümlerinin uygulama alanı bulacağı - Bir mar¬kanın esaslı unsurunun işletme adı olarak kullanılmasının İÇİNDEKİLER XI marka hakkına tecavüz oluşturacağı - Marka hakkına tecavüz nedeniyle açılacak davalarda görevli mahkeme [5.1] Bilirkişi Raporu 53 [5.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 57 [6] MARKA HAKKİNA TECAVÜZ-CASA/MK CASA MARKALARİ 58 Marka hakkına tecavüzde pasif husumet ehliyeti - Tescilli bir markanın ticarî veya sınaî alandaki mevcut teamüllere ve dürüstlük kuralına aykırı olmamak koşulu ile üçüncü kişiler tarafından kullanılabilmesi - İlgili ticaret alanındaki herkes tarafından kullanılabilecek işaretlerin marka olarak tescil edilememesi - Buna rağmen tescil yapılmışsa ayrı bir dava ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece tes¬cilli marka sahibinin öngörülen özel korumadan yararlanabi¬leceği [6.1] Bilirkişi Raporu 58 [6.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 63 [7] ENDÜSTRİYEL TASARIMA TECAVÜZ 64 Ancak yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunan tasarımların tescil edilebileceği - Tescil edilecek tasarımın ürünün belirli bir parçasına yönelik de olabileceği - Tescilli tasarımların hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece korumadan yarar¬lanabileceği - EndTasKHK′da "bilinçli kullanıcı"ya yapılan yollamanın tecavüz eylemleri değil, sadece tescil açısından bir anlam taşıdığı [7.1] Bilirkişi Raporu 64 [7.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 70 [7.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin örnek mahkeme kararı 71 [7.4] Somut uyuşmazlığa ilişkin örnek Yargıtay kararı 73 [8] ACENTELİK İLİŞKİSİ 76 Acentenin tahsil ettiği primleri müvekkiline iade etme borcu - Böyle bir borca uygulanacak temerrüt faizi ve oranı XII İÇİNDEKİLER [8.1] Bilirkişi Raporu 76 [8.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 80 [9] TEK YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMESİ - HAKLI NEDENLE FESİH 81 Tek yetkili satıcılık sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebi¬leceği - Haklı neden kavramının belirlenmesinde hâkime tanınan takdir yetkisi - Fesih hakkının ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması oluşturması - Müteselsil sorum¬luluğun şartları - Sözleşmeye aykırılık hâlinde zararın varlığı ispat edilmese dahi cezaî şart talep edilebilmesi - Tek başına sözleşmeye aykırılığın manevî tazminat talep etmeye imkân tanımayacağı [9.1] Bilirkişi Raporu 81 [9.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 90 [10] TEK YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMESİ - TEKEL HAKKI VE KAPSAMI 93 Tek yetkili satıcının tekel hakkının belirli bir coğrafi bölge veya ürünün yanı sıra belirli bir müşteri çevresine yönelik olarak da sınırlandırılabileceği - Bu durumda da tek yetkili satıcılık sözleşmesinden söz edilebileceği - Bu sözleşmenin geçerliliğinin şekil açısından bir sıhhat şartına bağlı olmadığı - Sözleşmenin sona ermesi hâlinde tek yetkili satıcının denk¬leştirme tazminatı talep etme hakkına sahip olduğu - Tazmi¬nat miktarının belirlenmesinde başvurulabilecek kriterler [10.1] Bilirkişi Raporu (Muhalefet Şerhi) 93 [10.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 100 [11] ADÎ ORTAKLİK - HAKLİ NEDENLE İHRAÇ 106 Kanun koyucunun adî ortaklıkta haklı nedenle ihraç konusu¬na ilişkin özel bir düzenleme getirmediği - Bu durumun bir kanun boşluğu olarak da nitelendirilemeyeceği, zira kanun koyucunun özel bir hüküm öngörmemekle sorunu olumsuz bir şekilde çözüme kavuşturmak istediği - Bu nedenle bir adî ortaklıkta diğer ortakların alacağı bir kararla bir ortağın or¬taklıktan haklı nedenle ihracının mümkün olmadığı sonucuna İÇİNDEKİLER XIII varılmasının kaçınılmaz olduğu - Kaynak hukukun hazırlık çalışmalarının da bu sonucu açıkça teyit ettiği - Bununla birlikte aksine bir görüşün benimsenmesi hâlinde dahi ihracın bir ortaklar kurulu kararı ile değil, ancak bir mahkeme kararı ile sağlanabileceği - Uyuşmazlık konusu adî ortaklığın avu¬katlar arasında ve avukatlık mesleğinin icrası amacıyla ku¬rulmasının da varılan sonucu değiştirmeyeceği [11.1] Hukukî Mütalâa 106 [ 11.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 125 [12] YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASİ 126 İbranın hukukî niteliği - Açık ve örtülü ibranın kapsamı -Tek taraflı bir menfî borç ikrarı olan ibra kararının anonim ortaklık genel kurulunca sonradan geri alınamayacağı - Ge¬nel kurulun bu konuda yetkisinin bulunmaması - eBankK 14/VIII hükmünde yapılan değişiklik ve bu hüküm kapsa¬mında dahi ibra kararının geri alınmasının mümkün olmama¬sı - Sorumluluk davası açmak isteyen TMSF′nin aynı za¬manda mevcut ibra kararının iptalini de mahkemeden talep etmesi gerektiği [12.1] Bilirkişi Ek Raporu 126 [12.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 131 [13] GENEL KURUL KARARİNİN YOKLUĞUNUN TESPİTİ VEYA İPTALİ 138 Pay sahibi sıfatını taşıyan bir kişinin genel kurul kararlan aleyhine yokluğun tespiti veya iptal talebiyle açtığı davalarda aktif dava ehliyeti - Toplantıya haksız yere alınmayan pay sahiplerinin de iptal davası açma hakkının bulunduğu - Gö¬rev süresinin sona ermesi gerekçesine dayalı olarak şirkete denetçi atanmasının mümkün olup olmadığı - Mahkemece atanan denetçi tarafından yapılan çağrının geçerli olup olma¬dığı - Toplantıya alınmayan pay sahibinin açtığı davada ayrı¬ca iptal sebeplerinin varlığının da aranacağı [13.1] Bilirkişi Raporu 138 [13.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme karan 145 XIV İÇİNDEKİLER [14] GENEL KURUL KARARİNİN İPTALİ - MÜKTESEP HAKLA- RIN İHLÂLİ 146 Müktesep hakların ana sözleşme ile de öngörülebilmesi - Kâr payı dağıtımına ilişkin ana sözleşme hükmünün pay sahipleri yararına bir müktesep hak oluşturması - Ana sözleşme ile öngörülen müktesep haklan bir defalık ihlâl eden genel kurul kararlarına karşı iptal davası açılabilmesi - Bağımsız bir sorumluluk davasına konu oluşturabilecek iddiaların bir iptal davası kapsamında dinlenememesi [14.1] Bilirkişi Raporu 146 [14.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 155 [15] GENEL KURUL KARARİNİN İPTALİ - ÖZEL KATEGORİ PAYLAR 158 Özel kategori (imtiyazlı) pay sahipleri kurul kararlarına karşı iptal davası açılması - Somut uyuşmazlıkta genel kurul kara¬rının iptali talep edilmediği sürece özel kategori pay sahipleri toplantısında alınan kararın iptalinin herhangi bir hukukî sonuç doğurmayacağı - Henüz genel kurul toplantısı yapıl¬madan açılan iptal davasının menfaat yokluğu nedeniyle dinlenemeyeceği - Ana sözleşme ile belirli bir pay grubuna tanınan aday önerme hakkının hukukî niteliği - Ana sözleş¬me hükmünün yorumlanması - Önerilecek adayın belirlen¬mesi hakkının birden fazla gruba tanınması [15.1] Bilirkişi Raporu 158 [15.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 164 [16] GENEL KURUL KARARİNİN İPTALİ - İPTALİ TALEP EDݬ LEN GENEL KURUL KARARİNİN TEYİDİ 165 Toplantıya çağrıya ilişkin hükümlere aykırı davranılması hâlinde toplantıya katılamayan pay sahiplerinin iptal davası açabilmeleri - Yetkisiz vekilin davayı kabul beyanının huku¬kî bir sonuç doğurmayacağı - İptal davası devam ederken alınan yeni bir genel kurul kararı ile iptali talep edilen genel kurul kararının teyidi - Bu olasılıkta iptal davasının konusuz kalacağı, ancak bu davaya sebebiyet veren şirketin masraf¬lardan sorumlu tutulması gerektiği - Son karar aleyhine de İÇİNDEKİLER XV ayrı bir iptal davası açıldığından artık iptal sebeplerinin bu dava kapsamında tartışılmasının mümkün olmadığı [16.1] Bilirkişi Raporu 165 [16.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 171 [17] SENEDE BAĞLANMİŞ PAYLARİN DEVRİ 172 İlmühaberlerin üzerinde ne kadar payı temsilen ihraç olundu¬ğunun açıkça yazılı olmasının zorunlu bulunduğu - Böyle bir ilmühaberin icra yolu ile haciz ve satışı hâlinde, yeni müktesibin sadece temsil olunan payları iktisap edebileceği -Nama yazılı ilmühaberlerin devri - Anonim ortaklıkta pay devrinin ticaret siciline kayıt edilmesinin yasal bir zorunluluk olmadığı [17.1] Bilirkişi Raporu 172 [17.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 178 [18] KURUCU İNTİFA SENEDİ - KÂR PAYİ HAKKİ 179 Kurucu intifa senetlerinin hukukî niteliği - Kurucu intifa senetlerine tanınan hakların temelini taraflar arasındaki söz¬leşme ilişkisinin oluşturduğu - Bu senetlere tanınan kârdan yararlanma hakkının geciktirici şarta bağlı bir talep hakkı olduğu - Şirketten kâr payının talep edilebilmesi için kârın oluşmasının yeterli olduğu, ayrıca bir dağıtım kararına gerek bulunmadığı - Kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr payında hangi tarihteki esas sermayenin dikkate alınacağı sorunu - Kâr payını ödemeyen şirketin temerrüde düşme tarihi - Uygulanacak temerrüt faizi oranı [18.1] Bilirkişi Raporu 179 [18.2] Ek Bilirkişi Raporu (Muhalefet Şerhi) 191 [18.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 193 [19] BANKK 14/3 (C) HÜKMÜ - HÜKMÜN ANLAMI VE YORUMU İdarenin kanunla öngörülen genel düzenleyici işlem yapma görevini ihmal etmesinin mümkün olmaması - Yapılacak düzenlemenin objektif kriterlere dayanması zorunluluğu ve yargı denetimine tâbi olması - Bankanın mali bünyesinin 196 XVI İÇİNDEKİLER bozulmasının anlamı - BankK 14/3 hükmünde öngörülen değerleme esaslarının gerçek malvarlığını tespit amacına yönelik olarak hazırlanması gerektiği - Kurul tarafından belirlenecek genel düzenleyici işlemlerin hüküm doğurabil-mesi için yayınının zorunlu olması - Değerleme esasları be¬lirlenmeden önce yapılan birel idarî işlemin hukuka aykırı olacağı [19.1] Hukukî Mütalâa 196 [19.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin Danıştay Kararı 214 [19.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin Danıştay Dava Daireleri Kurulu Kararı 229 [20] KARAYOLU ÎLE TAŞİMA - GECİKMEYE DAYALİ HASAR¬ DAN SORUMLULUK 248 Taşımayı taahhüt etmenin taşıyıcı sıfatının kazanılması açı¬sından yeterli olması - Asıl taşıyıcı ve alt taşıyıcı sıfatları -Taşıma konusu yükte gecikmeye dayalı olarak meydana ge¬len hasardan dolayı sorumluluk - Taşıyıcının sınırlı sorumlu¬luğu ve sorumluluk miktarının tespitindeki kriterler [20.1] Bilirkişi Raporu 248 [20.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 254 [21] KARAYOLU İLE TAŞİMA - VERİLEN TALİMATA AYKİRİLİK 255 Vesaik mukabili ödeme kayıtlarının belirli miktar paranın tahsilini düzenleyen CMR 21 kapsamına girmediği - Vesaik mukabili talimatı konusunda CMR′de özel hüküm bulunma¬dığından uygulanacak hukukun genel hükümlerine başvu¬rulması gerekeceği - Gönderenin geçerli talimatına aykırı davranan taşıyıcının uğranılan zarardan sorumlu tutulabile¬ceği - Geçerli bir talimatın bulunmadığını anlayan taşıyıcının göndereni uyarmasının zorunlu olduğunun kabulü hâlinde dahi, taşıyıcıdan tazminat talep edebilmek için öncelikle za¬rarın varlığının ispatı gerektiği [21.1] Bilirkişi Raporu 255 [21.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 262 İÇİNDEKİLER XVII [22] HIRSIZLIK SİGORTASI-SİGORTA KORUMASININ KAPSAMI 265 Hırsızlık sigortasının kapsamı - Sözleşmede sigorta koruma¬sına alınan hırsızlık olaylarının sınırlayıcı biçimde sayılması - Sigorta ettirenin tedbirsizliği sonucu oluşan hırsızlıkların sigorta korumasından yararlanamaması [22.1] Bilirkişi Raporu 265 [22.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 270 [23] SÖZLEŞMENİN YORUMU-KİSMÎ BUTLAN 271 Sözleşmenin yorumunda tarafların kullandıkları tabirlere değil, onların gerçek ve ortak arzularına bakılacağı - Hakem ifadesine rağmen sözleşmede kararlaştırılanın bir tahkim değil, hakem-bilirkişilik kurumu olduğu - Hakem-bilirkişiliğe ilişkin sözleşme hükmünün aynı zamanda mün¬hasır delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğu - Butlanın ha-kem-bilirkişi kaydının sadece bir kısmına ilişkin olması -Sözleşmeyi ayakta tutacak yoruma üstünlük tanınması gerektiği > Hukukî Mütalâa 271 [24] TEMSİL İLİŞKİSİ 282 Mevduatın yetkili temsilciye de geri ödenebileceği - Yetkili temsilden söz edilebilmesinin şartları: Temsilci sıfatıyla ha¬reket ve temsil yetkisine sahip bulunulması - Temsilci sıfa¬tıyla işlem yapıldığının hâlin icabından da anlaşılabileceği -Hukukî görünüşe güven teorisi kapsamında bir kimsenin temsil yetkisinin varlığına güvenilmesi - Temsilci görünen kişi ile işlem yapanın iyiniyetli olması kaydıyla yapılan işle¬min görünüşte temsil olunanı bağlaması - Bir kimsenin an¬cak bir ticarî mümessile tanınabilecek yetkilerle donatılması¬nın hukukî sonucu [24.1] Bilirkişi Raporu 282 [24.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 291 [25] MÜŞTEREK MEVDUAT HESABI 293 Müştereken açılan mevduat hesapları üzerinde tasarruf yetki- XVIII İÇİNDEKİLER si - Müşterek hesap sahiplerinden birinin verdiği talimatın en azından kendisi açısından bağlayıcılık taşıdığı - Hesap sahip¬lerinden birinin yapmış olduğu işleme diğerinin izin veya icazet vermesi [25.1] Bilirkişi Raporu 293 [25.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 302 [26] MADDÎ FULLERE İLİŞKİN VEKÂLET SÖZLEŞMESİ - HAK¬ SİZ FESİH 304 Sözleşmenin kuruluşunda bir gerçek kişinin birden fazla şirketi temsilen hareket etmesinin ilke olarak hukuka aykırı olmadığı - Sadece temsilci olarak hareket etmenin şirketler arasında organik bir bağ bulunduğu anlamına da gelmeyeceği - Maddî fiillere ilişkin vekâlet sözleşmesi ve sürekli borç ilişkisi - Sürekli borç ilişkisi doğuran vekâlet sözleşmesinin ancak bir haklı sebebe dayalı olarak feshedilebileceği - Söz¬leşmenin haklı sebep olmaksızın feshi hâlinde karşı tarafın müspet zararının tazminini talep edebilmesi - Sözleşme fes¬hedildikten sonra işlerin yapılmasına izin veya icazet veril¬mesinin çelişkili davranış yasağına aykırılık oluşturacağı [26.1] Hukukî Mütalâa 304 [26.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 325 [27] KREDİ KARTINDA SAHTECİLİK 326 Taraflar arasındaki sözleşme uyarınca kredi kartını kullanan kişinin imza ve kimliğini kontrol etmeyen üye işyerinin, sah¬te kredi kartı ile yapılan işlemler sonucu oluşan zarardan sorumlu tutulması gerektiği - Zararın doğumuna şirket çalı¬şanının iştiraki halinde, bu kişinin de haksız fiil hükümlerine göre sorumlu tutulabilmesi - Ayrıca nezaret görevini ihmal eden şirket müdürünün sorumluluğu - Ticarî işlerde uygula¬nacak faiz [27.1] Bilirkişi Raporu 326 [27.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 335 [28] HAKSİZ REKABET - FSEK′E AYKİRİLİK 337 FSEK hükümlerine aykırılık hâlinde haksız rekabete ilişkin İÇİNDEKİLER XIX değil, özel hükümlerin uygulama alanı bulacağı - Eser sahi-bi-lisans sahibi ve malî hakların devri - Esere tecavüz hâlin¬de lisans sahibinin dava açma yetkisi - Talep edilebilecek tazminat kalemi [28.1] Bilirkişi Raporu 337 [28.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 343 [29] ESER SAHÎPLİĞİ VE MALÎ HAKLARİN DEVRİ 344 Ortak eser sahipliği - Eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetlerin tek başına ortak eser sahipliğine yol aç¬mayacağı - Eserde ismi zikredUen kişinin eser sahibi sayıla¬cağı karinesi - Esere ilişkin mâli hakların devri - Çoğaltma hakkının devrinde bir sınırlama öngörülmemesinin sözleş¬meye etkisi - Bu olasılıkta eserin sadece bir basısı için ço¬ğaltma hakkının devredildiğinin kabulü gerekeceği [29.1] Bilirkişi Raporu 344 [29.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 351 [30] FSEK UYARİNCA ESER SAHÎBÎNİN HAKLARİNA TECAVÜZ 355 Sinema eseri ve bu eser bakımından eski düzenleme kapsa¬mında yapımcının eser sahibi sıfatı - Malî haklara ilişkin koruma süresinin uzatılmasından eser sahibinin yararlanacağı - Eser üzerindeki malî haklan devreden sözleşmede devredi¬len hakların ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesinin zorunlu olma¬sı - Aksi takdirde devir sözleşmesinin geçersiz olacağı -Fikrî hukukta kazandırıcı zamanaşımından söz edilemeyeceği - Malî hakların sonradan devrinde de eser sahibinin yazılı onayının alınması gerektiği [30.1] Bilirkişi Raporu 355 [30.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 363 [30.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay karan 365 > Prof. Dr. Abuzer Kendigelen′in Bilimsel Yayınlarının Listesi 367