Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Hukuki Mütalaalar Cilt 7 ( Mahkeme Kararları İle Birlikte )

Hukuki Mütalaalar Cilt 7 ( Mahkeme Kararları İle Birlikte )Sayfa Sayısı
:  
359
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-322-54-7

130,00 TLÖNSÖZ Tamamlanmış mahkeme kararlan ile birlikte yeniden basılan 1986-2001 yılları arasında kaleme aldığım bilirkişi raporları ile hukukî mütalâaları taki¬ben, 2001 yılından sonra hazırlanan mütalâaların da okuyucuların bilgisine sunulması kararını alır almaz, yine hummalı bir çalışmaya koyuldum. Bu amaçla öncelikle mütalâaları yıllara ve konulara göre tasnif edip, tekrar nite¬liği taşıyanları mümkün olduğunca ayıkladım. Ardından avukat arkadaş ve dostlarımdan mütalâalara ilişkin kararların toplanması konusunda yardım istedim Böylece kaleme alınan mütalâaların somut uyuşmazlık bazında akı¬betleri konusunda hem bizzat bilgi sahibi olmak, hem de bunları paylaşmak imkânına kavuştum. Daha önceki kitaplarda olduğu gibi içerik olarak mütalâalara müdahale e-dilmemiş, sadece bu mütalâalarda ve ardından okuyucuya sunulan kararlar¬daki bazı tashih hatalarının düzeltilmesinde ise bir sakınca görülmemiştir. Bu arada mütalâalar yıllar itibariyle olmakla birlikte belirli bir sistematik içinde tasnif edilmiş ve ilgili kanun maddeleri de mütalâa özetinin altında topluca verilmiştir. Tüm çabalarıma rağmen, henüz derdest olması ya da istanbul dışındaki bir mahkemede görülen tiruyuşÃ®mhp ′$jfm bulunması nedeniyle kararlarını esere ekleyemediğim dosyaların son safahatını da, mü¬talâayı takip eden küçük notlarla mümkün olduğunca yansıtmaya çalıştım. Belirtelim ki 2005 yılına hasredilmiş bu esere toplam yirmidokuz adet müta¬lâa konulmuştur. Bu eseri, hayatımıza her yönü ile hareket ve bereket getiren, geleceğimizi ve ümitlerimizi bağladığımız kızlarımız Zeynep Su, Beyza Nur ve Elif naz ile yine bize bir evlat kadar yakın olan yeğenlerimiz Mehmet Emir ve Ali Ömer′e ithaf ediyorum. Yeni serinin dördüncüsü olarak yayınlanan bu kitabın son tashihini yapan, kürsümüzün genç elemanları sevgili İlhan Yiğit ve Ramazan Durgut′a, ka¬rarların toplanmasında emeği geçen herkese, özellikle kardeşim Av. M. Nail Kocakaya′ya, kararları bilgisayar ortamına aktaran sekreterimiz Züleyha Karakurt′a yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Öte yandan yaşamlarından her türlü fedakârlığı göze alarak, hayatlarını ço¬cuklarına adayan eşim İlknur ile baldızım [kardeşim, hatta daha doğru bir deyimle ilk kızım] Aynur′a, ayrıca uzun zamandır hayatıma candan bir dost olarak giren ve hep öyle kalmasını arzu ettiğim bacanağım Mehmet Nail′e de, gösterdikleri bu fedakârlık, destek ve gayreti saygı ile anarak, hep birlik¬te sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Nihayet mütalâalarımın topluca ve birbirini izleyen eserler halinde, Arıkan Yayım ve Dağıtım Ltd. Şti. yayınları arasında çıkartılarak ilgililerin değer¬lendirmesine sunma imkânını sağlayan Sn. Hamiyet Arıkan ile Sn. Rahmi Arıkan′a da teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, eserin Türk hukukuna katkıda bulunması ümidiyle... Kızıltoprak, 30 Ağustos 2006 PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN İÇİNDEKİLER > Önsöz VII > > İçindekiler IX > > Kısaltmalar XXI > [1] TİCARÎ ALIM-SATIM 1 Ticarî alım-satımlarda uygulanan ayıp ihbar sürelerini geçi¬ren ve üstelik usulüne uygun bir şekilde sözleşmeden dön¬meyen alıcının bedelsizlik gerekçesine dayalı olarak açtığı iptal davasının dinlenemeyeceği [1.1] Bilirkişi Raporu 1 [1.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 6 [2] HAKSİZ REKABET 7 TK 57/b.lO hükmünün uygulanabilmesi için tarafların rakip olmalarının şart olup olmadığı - Bu bağlamda "rakip" kav¬ramına verilmesi gereken anlam - Gerekli izin alınmaksızın ya da yasağa rağmen faaliyet gösterilmesinin rakipler hak¬kında geçerli olan kurallara uygun davranılmadığı anlamına geleceği - Haksız rekabetin tespiti ile delil tespitinin birbi¬rinden farklı olduğu - Haksız rekabete dayalı davalarda bir dava şartı olan zarar tehlikesinin anlamı - Haksız rekabetin önlenmesi davasının herhangi bir zamanaşımı süresine tâbi olmadığı - Dava açma hakkının kötüye kullanılmasından ne anlaşılmak gerektiği [2.1] Hukukî Mütalâa 7 [2.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 30 [3] TİCARÎ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASI 33 Süresinde kapanış tasdiki yaptırılmayan ticarî defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılamayacağı - Defterler delil olarak kullanılabilecek olsa idi dahi somut uyuşmazlıkta taraflar arasında sonraki tarihli bir protokol yapıldığı için, bu protokol geçerliliğini koruduğu sürece hükümlerine uyulması gerekeceği - Bu nedenle protokol kapsamında vadeye bağla¬nan ve henüz vadesi gelmemiş alacak miktarı kısmı için yapı¬lan icra takibinin yerinde olmadığı [3.1] Bilirkişi Raporu 33 [3.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 37 [4] ŞİRKETİN TEMSİLİ VE SERMAYE ARTIRIMI 40 Anonim şirketin murahhas üye olarak görevlendirilmiş tek yönetim kurulu üyesi tarafından temsil olunabileceği - Bu yönetim kurulu üyesinin vermiş olduğu vekâletin ve buna dayalı takibe itirazın geçerliliği - Bir ortağın şirkete verdiği borcun, onun onayı olmaksızın sermayeye eklenmesine karar verilemeyeceği - Bir vadeye bağlanmayan borcun ne şekilde geriye isteneceği [4.1] Bilirkişi Raporu 40 [4.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 47 [5] YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 49 Azınlık konumunda da olsa pay sahiplerinin doğrudan şirket adına sorumluluk davası açma haklarının bulunmadığı - Şir¬ketin kendi adına açılan bu davaya müdahale talebinde bu¬lunmasının sorumluluk davasına icazet verildiği anlamını taşımayacağı - Şirket genel kurulunca verilen geçerli bir ibra kararının şirket adına açılacak bir sorumluluk davasına engel oluşturacağı gibi, ibra lehinde oy kullanan pay sahiplerinin de sorumluluk davası açma hakkını ortadan kaldıracağı -Sorumluluk davası bakımından öngörülen iki yıllık zamana¬şımı süresinin davacının faili ve zararı öğrenmesinden itiba¬ren başlayacağı - Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu hakkında bir karar verilebilmesi için öncelikle şirket zararı¬nın ve bu zarar ile eylem arasındaki uygun illiyet bağının ispatının zorunlu olduğu - Ayrıca yönetim kurulu üyesinin de kusursuzluğunu ispat kaydıyla sorumluluktan kurtulabileceği - Açılan kısmî bir sorumluluk davasının, fazlaya ilişkin hak- lar saklı tutulmuş olsa bile dava konusu yapılmayan miktar için zamanaşımını kesmeyeceği [5.1] Hukukî Mütalâa 49 [5.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 72 [6] BANKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 73 Banka yönetim kurulu üyelerinin eBankK 14 ile TK 336 vd. hükümleri kapsamındaki sorumluluğu arasındaki farklar -eBankK 14 hükmüne dayalı sorumluluk davalarında TMSF′nin aktif taraf (husumet) ehliyeti - Bu hüküm kapsa¬mında açılan sorumluluk davasında bankanın gerçek zararı¬nın varlığının ispatına gerek olmadığı - Buna karşılık genel hükümlere dayalı sorumluluk davasında bir sonuca varıla¬bilmesi için öncelikle zararın varlığının ve miktarının ispat edilmesinin şart olduğu [6.1] Bilirkişi Raporu 73 [6.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 95 [7] YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASİ 97 Yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oydan yoksunluk - Üye¬lerin ibra kararında birbirleri lehine oy kullanmalarının alınan kararın iptalini gerektireceği - Açık ibra ve örtülü ibra ayrımı - İbra ile bilanço görüşmelerinin ayrı ayrı oylanması hâlinde artık oydan yoksunluktan da söz edilemeyeceği - Ana söz¬leşmede kararlaştırılan ağırlaştırılmış nisabın sadece ana sözleşme değişikliklerinde uygulanacağının açıkça hükme bağlanması karşısında, sözleşme değişikliği niteliği taşıma¬yan kararlarda bu nisabın aranmayacağı [7.1] Bilirkişi (Ek) Raporu 97 [7.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 101 [8] GENEL KURUL KARARİNİN YOKLUĞU 105 Oy haklarının genel kurul toplantısında kullanılmamasına yönelik bir ihtiyatî tedbir kararının kapsamı - Tedbir kararı¬nın içeriğinin yorum yolu ile genişletilmesinin mümkün ol¬madığı - Bu yöndeki bir tedbir kararının sadece oy hakkın¬dan yoksunluğa paralel bir etki doğuracağı - Buna karşılık tedbir hükmünün şirketin TK 370 kapsamında bir genel kurul toplantısı yapmasına engel oluşturmayacağı - Tedbir kararı nedeniyle oy hakkının donacağı kabul edilse bile bu durumun çağrısız genel kurul yapılmasına engel oluşturmayacağı -eBankK 15/7-a hükmünün kamu menfaati gerekçesiyle mül¬kiyet hakkına bir sınırlama getirdiği - İptaline veya yokluğu¬nun tespitine ya da yürütmesinin durdurulmasına karar ve¬rilmediği sürece idarî işlemin uygulanma kabiliyetinin bu¬lunduğu - TK 370 kapsamında toplantı yapılmasının şartları ve somut uyuşmazlıkta bu şartlara uygun davranıldığı -Yöneticilerin gereken özeni göstermediğine yönelik iddiala¬rın bu dava kapsamında dinlenmesinin mümkün olmadığı [8.1] Hukukî Mütalâa [8.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 105 129 [9] GENEL KURUL KARARİNİN YOKLUĞU 133 Çağrısız genel kurulun şartları - Ortaklardan birinin dahi bu toplantıya katılmamış olmasının alınan kararları yoklukla sakatlayacağı - Bir genel kurul kararına ilişkin olarak verilen iptal kararın tüm ortakların yanı sıra şirket organları açısın¬dan da bağlayıcı olduğu - Sermaye artırımının iptaline dair bir karardan sonra yapılan genel kurullarda toplantı ve karar nisaplarının iptal öncesi sermayeye göre hesaplanması gerek¬tiği [9.1] Bilirkişi Raporu 133 [9.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 139 [10] ESAS SERMAYE ARTİRİMİ Sermaye artırımı işlemlerine ilişkin hukuka aykırılıkların, alınan sermaye artırımı kararının değil, işlemlerin butlanına yol açacağı - Sermaye artırımı kararında artırılan kısmın ortaklar tarafından taahhüt edildiğine ilişkin hükmün sermaye artırımının "kısa yoldan" yapıldığına işaret ettiği - Bu hükme rağmen artırılan kısmın tamamının bir kişi tarafından taahhüt edilmesinin mümkün olmadığı - Artırılan kısmı taahhüt eden kişinin yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle, iyiniyetli sayılamayacağından özel olarak korunmasına da ihtiyaç du- 141 ■ ■■ — ′■ » ■′■■>» ..in »ı im-1 yulmayacağı [10.1] Bilirkişi (Ek) Raporu 141 [10.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 144 [11] NAMA YAZILI İLMÜHABERLERİN İPTALİ 146 Nama yazılı ilmühaberlerin devrinde ve zıya gerekçesiyle iptalinde uygulanacak hükümler - İlmühaberlerin iptali için gerekli şeklî şartlar - İptal talebinin kabul edilmesinin ilmü¬ haberlerin fiilen ihraç olunduğunun ispatı şartına bağlı oldu¬ ğu [11.1] Bilirkişi Raporu 146 [11.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 150 [12] PAY SAHİBİNİN ISKATI 152 Bir anonim ortaklıkta pay sahibinin kendi rızası olmaksızın sadece sermaye koyma borcunda temerrüt hâlinde uygulana¬cak ıskat yoluyla pay sahipliği haklarından yoksun bırakılabi¬leceği - Iskat prosedürünün uygulanması bakımından pay sahiplerine yönelik bir ilân yapılmasının zorunlu olmadığı, ödemeye davetin taahhütlü mektupla da yapılabileceği -Sermaye borcunun vadesinin ana sözleşme ile kararlaştırıla-bileceği ve bu durumda öngörülen tarihte borcun ödenmeme -sinin başkaca bir ihtara gerek olmaksızın ortağı mütemerrit kılacağı - Nakdî sermaye taahhüdü bir para borcu olduğu için bu borcun ifasında imkânsızlıktan kesinlikle söz edile¬meyeceği - Bir an için imkânsızlığa ilişkin hükümlerin uygu¬lanacağı kabul edilse dahi, bu durumda bir yandan borçlunun kusurunun dikkate alınması gerektiği gibi, öte yandan da kusursuz imkânsızlık hâlinde borçlunun karşı talep hakkını da yitireceğinin göz ardı edilemeyeceği [12.1] Hukukî Mütalâa 152 [12.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not. 171 [13] İFLÂSIN ERTELENMESİ 172 İflâsın ertelenmesine karar verilebilmesi için öncelikle şirke¬tin borca batık olduğunun tespit edilmesi gerektiği - Bu tes¬pit yapılırken hazırlanacak bilançoda ve iyileştirme projesine ilişkin yapılacak değerlendirmede dikkate alınması gereken hususlar - İflâsın ertelenmesi talebinde iyiniyetin rolü [13.1] Bilirkişi Raporu 172 [13.2] Ek Bilirkişi Raporu 175 [13.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 181 [14] AÇIK ÇEK 185 Çekin bazı unsurları boş bırakılarak keşide edilebilmesi -Unsurların en son ne zaman tamamlanmış olması gerektiği -Çekteki yazıların farklı tarih ve zeminlerde yazılmış olması¬nın tek başına çekin açık olarak keşide edildiğini ispat açı¬sından yeterli olmaması - Açık bir çekin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunun ilke olarak ancak yazılı bir belge ile ispat olunabileceği - Anlaşmaya aykırı doldurmanın bir şahsî defi oluşturduğu ve bu nedenle üçüncü kişilere karşı ancak kötüniyet veya ağır kusurun ispatı şartı ile ileri sürülebilmesi [14.1] Bilirkişi Raporu 185 [14.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 190 [15] ÇEKTE TEMEL İLİŞKİYE DAYANİLMASİ 191 Çekte müracaat hakkını kaybeden hamilin başvurabileceği hukukî yollar - Çek keşidesinin borcun yenilenmesine sebep olmayıp, sadece ifa uğruna bir edim niteliği taşıdığı - Çeke dayalı olarak sebepsiz zenginleşme talebini de kaybeden hamilin sadece temel ilişkiye dayanabileceği - Temel ilişkiye dayalı taleplerin ise sadece bu ilişkinin tarafları arasında gündeme gelebileceği - Yerel mahkemenin bir yandan taraf¬lar arasında bir temel ilişkisin yokluğunu tespit edip, öte yan¬dan da ikrara dayalı olarak sonuca varmasının çelişkili bir davranış olduğu - Cumhuriyet Savcılığında imzanın kabul edilip borcun ödeneceği beyanında bulunulmasının bir ikrar olarak da değerlendirilemeyeceği [15.1] Hukukî Mütalâa 191 [15.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı 204 [16] TAŞIYICININ ÖZEN BORCU 205 Taşıyıcının özen borcunun yükün varma yerinde salimen teslimi için gerekli tüm tedbirleri kapsadığı - Taşıma esna¬sında bizatihi taşıma konusu yükte değil, bunun ambalajında meydana gelen hasardan dolayı da taşıyıcının sorumlu tutu¬labileceği - Zararın gerçek miktarının tespit edilememesi [16.1] Bilirkişi Raporu 205 [16.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 211 [17] TAŞIYICININ SINIRLI SORUMLULUĞU 214 CMR hükümleri kapsamında taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılmış olduğu - Sorumluluğa ilişkin bu hükümler kapsamında taşıyıcıdan sadece doğrudan taşıma konusu eş¬yada meydana gelen zıya ve hasara dayalı zararın tazmininin talep edilebileceği - Dolaylı zararların tazminine yönelik bir talebin dinlenemeyeceği - Taşıma ücreti bakımından ise meydana gelen zarar oranında ücret talep hakkının düşeceği [17.1] Bilirkişi Ayrık Raporu 214 [17.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 217 [18] GECİKMEDEN DOLAYI SORUMLULUK 221 CMR′nin uygulanma koşulları - Taşıyıcının ilke olarak yüke ilişkin belgeleri inceleme yükümünün bulunmaması - Somut uyuşmazlıkta seferin yapılacağı güzergâh konusundaki bir anlaşmazlık olduğundan taşıyıcının belgelerin güzergâhla uyumlu olup olmadığını incelemesi gerekeceği - Gecikme¬den kaynaklanan sorumluluğun taşıma ücreti ile sınırlandı¬rılmış olduğu - Gecikmenin taşıma ücretini talep hakkına engel oluşturmayacağı [18.1] Bilirkişi Raporu 221 [18.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 228 [19] YÜKÜN GEÇ TESLİM ALINMASINDAN DOLAYI GÖNDERENİN SORUMLULUĞU 232 Varma yerine süresinde ulaşan yükün geç teslim alınmasın¬dan gönderenin sorumlu olduğu - Yükün bayram tatilinde varma yerine ulaşacağını bilen gönderenin gerekli önlemleri alması gerektiği - Bu nedenle taşıyıcının gecikilen her gün için demoraj ücreti talep edebileceği [19.1] Bilirkişi Raporu 232 [19.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 236 [20] TAŞIMA SÖZLEŞMESİ - YÜKÜN DORSEDE HASARA YOL AÇMASI 238 Yüklemenin hatalı yapılması nedeniyle yükü taşıyan aracın dorsesinde meydana gelen hasardan ve tamir için geçecek süre kadar dorsenin kullanılmamasından dolayı uğranılan zarardan yüklemeyi gerçekleştiren gönderenin sorumlu tutu¬lacağı - Bununla birlikte yükleme konusunda gözetim borcu¬nu ihlâl eden ve tacir olan taşıyıcının da müterafik kusurlu sayılacağı - Zararın gerçek miktarının tespit edilememesi hâlinde hâkime tanınan takdir yetkisi [20.1] Bilirkişi Raporu 238 [20.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 241 [21] TAŞIMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ 243 Taşıma ücretini kararlaştırılan vadede ödemeyen gönderenin herhangi bir ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşeceği -Süresinde yapılmayan takas-mahsup iddiasının dikkate alı¬namayacağı - Gecikmeye dayalı zarar iddiasının gönderen tarafından ispatlanması gerektiği [21.1] Bilirkişi Raporu 243 [21.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 247 [22] HAVAYOLU İLE TAŞİMADA YÜKÜN ZİYAİNDAN SORUMLULUK 248 Uluslararası nitelik taşıyan taşımalarda TK ve TSHK değil, öncelikle Varşova Sözleşmesinin uygulama alanı bulacağı -Varşova Sözleşmesine göre taşıyıcının yükün zıyaı sebebine dayalı sorumluluğunun sınırlandırılmış olduğu ve bu sınırlı sorumluluğun yolcu ve bagaj taşımalarının aksine kasıt veya ağır kusur hâllerinde de aynen uygulanacağı - Sınırlı sorum¬luluk kapsamında ödenecek tazminatın ne şekilde belirlene- cegı [22.1] Bilirkişi Raporu 248 [22.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 255 [23] SİGORTA SÖZLEŞMESİ-SİGORTA ETTİRENİN DAVA HAKKI 256 Aracın sigorta sözleşmesinin akdedildiği tarihte haricen sa¬tılmış olduğunu bilen veya bilmesi gereken sigorta şirketinin devralan tarafından yaptırılan sigorta sözleşmesi kapsamında sigorta ettiren tarafından yapılan bir hasar tazmin talebini reddetmesinin hakkın kötüye kullanılması oluşturacağı -Kaldı ki sigorta süresi içerisinde meydana gelen hasardan sonra yapılan araç devrine ilişkin sözleşmenin, aynı zamanda sigorta şirketine karşı doğan alacak hakkının da devredildiği anlamına geleceği [23.1] Bilirkişi Raporu 256 [23.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 260 [24] SİGORTACININ RÜCU HAKKI 262 Sigorta teminatının kapsamı - Taraflar arasındaki sözleşme ile emsal kararlar dikkate alındığında yükleme esnasında meydana gelen hasarın da sigorta teminatı kapsamında oldu¬ğu sonucuna varılacağı - Sigortacının rücu hakkı kapsamında talep edilebilecek tazminat miktarı [24.1] Bilirkişi Raporu 262 [24.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 266 [25] İRADE BEYANLARININ YORUMLANMASI 268 İrade beyanının anlamının tespitinde izlenebilecek yollar ve güven teorisi - Tarafların gerçek ve ortak arzularının belirle¬nebilmesi için irade beyanına objektif iyiniyet kuralları kap¬samında verilecek anlamı tespit zorunluluğu - Bu yorum yapılırken taraflar arasındaki ilişkinin, sözleşmeyi uygulama biçiminin ve karşılıklı menfaat durumunun da göz ardı edil¬memesi gerektiği - Borç ikrarı ve borçtan ibra kavramlarının birbirinden farkı - Somut uyuşmazlıkta olsa olsa bir borçtan ibradan söz edilebileceği - Ne var ki somut uyuşmazlıktaki faks mesajının bir ibra sözleşmesi kurmaya yönelik icap ola- rak nitelendirilemeyeceği gibi, karşı tarafın da bu mesaja güven teorisi kapsamında böyle bir anlam yüklemesinin mümkün olmadığı - Somut uyuşmazlıkta faks mesajının, taraflar arasındaki ilişkinin bütünlüğü göz ardı edilerek tek delil olarak değerlendirilmesinin isabetli olmadığı [25.1] Hukukî Mütalâa 268 [25.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 296 [26] SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI 301 Sözleşmenin tarafları dışında sözleşmede imzası bulunan ve "kefil" sıfatıyla sözleşmeyi imzalayan üçüncü kişinin söz¬leşmenin tarafları karşısındaki hukukî konumu - Kefalet sözleşmesinde alacaklının kefile karşı ilke olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmesinin söz konusu olmadığı - Asıl borçlunun kefile bir menfaat sağlamasının kefalet sözleşme¬sini ivazsız olmaktan çıkartmayacağı ve alacaklı bakımından iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmeye dönüştürmeyeceği -Kefile karşı sadece borçlu tarafından üstlenilmiş edimlerin ifasının alacaklıdan talep edilemeyeceği [26.1] Hukukî Mütalâa 301 [26.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 323 [27] SÖZLEŞME YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜ 324 Sözleşmenin hukukî niteliğinin belirlenmesi ve karma söz¬leşmelere uygulanacak hükümler - Sözleşme özgürlüğü ilke¬si uyarınca bir kimsenin, başka bir sözleşme ile bir yapmama borcu üstlenmediği sürece ilke olarak dilediği konuda ve dilediği kimselerle sözleşme ilişkisi kurabileceği -Telekom′un tekel alanına girmeyen bir konuda sözleşme yapılmasını engellemesinin mümkün olmadığı - Tazminat talebinde davacının öncelikle zararını ve zarar ile eylem ara¬sındaki illiyet bağını ispat etmesinin zorunlu olduğu [27.1] Hukukî Mütalâa 324 [27.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 342 [28] İBRA SÖZLEŞMESİ 343 Alacaklının borçlusunu ibra etmesi - Açık bir yasal düzen- lemenin bulunmamasının ibra sözleşmesinin yapılmasına engel oluşturmadığı - Borçlusunu ibra eden alacaklı banka¬nın artık bu ilişkiye dayalı olarak herhangi bir tazminat tale¬bini gündeme getiremeyeceği [28.1] Bilirkişi Raporu 343 [28.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 349 [29] İSTİSNA AKDİ 350 İstisna sözleşmesi kapsamında müteahhidin imal ettiği eserin ayıplarından sorumlu olduğu - Yapılan ihtara rağmen müte¬ahhit tarafından giderilmeyen ayıpların onun nam ve hesabı¬na üçüncü kişilere yaptırılabileceği - Finansal kiralama ko¬nusu olan bu eserin tamiri masraflarını bizzat karşılayan kira¬cının hem vekâletsiz iş gören, hem de kiracı sıfatıyla dava açma hakkına sahip olduğu [29.1] Bilirkişi Raporu 350 [29.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 354 > Prof. Dr. Abuzer Kendigelen′in Bilimsel Yayınlarının Listesi 355