Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini

Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının TazminiSayfa Sayısı
:  
616
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9786051523521

80,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Salt malvarlığı zararlarının zarar türleri içindeki yeri ve tazmin edilip edilmeyeceği meselesi, son yıllarda karşılaştırmalı haksız fiil hukukunun en çok tartışılan konularından biridir. Konu özellikle haksız fiil hukukunda hukuka ve ahlaka aykırılık unsurlarının nasıl tanımlandığı ve olması gereken hukuk bakımından nasıl tanımlanması gerektiği tartışmalarını da ön plana çıkarmaktadır. Çalışmamızda, ilk etapta hukuka ve ahlaka aykırılık unsurlarının nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin olarak doktrinde ve yargı kararlarında benimsenmiş olan eğilimler incelenmiştir. Bu eğilimlerden hareketle, özellikle karşılaştırmalı hukuktaki ve uluslarüstü metinlerdeki yaklaşımlardan faydalanılmak suretiyle hangi salt malvarlığı zararı türlerinin tazmin edilmesinin mümkün olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. (Tanıtım yazısı)


İÇİNDEKİLER 


GİRİŞ


Birinci Bölüm 


HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA Hangi Hukuki Değerlerin İhlalinin Tazmin Yükümlülüğü Doğuracağı Sorunu ve Salt Malvarlığı Zararı Kavramı 


§1. HUKUKEN KORUNAN MENFAATLERİ HİYERARŞİK BİR SIRALAMAYA TABİ TUTAN GELENEKSEL ANLAYIŞ


§2. SALT MALVARLIĞI ZARARLARI


I. Kavram


II. Haksız Fiil Hükümleri Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini Yükümlülüğüne Karşı Duyulan Kuşkular ve Gerekçeleri


A. Salt Malvarlığı Menfaatlerinin Hukuki Değerler Hiyerarşisindeki Yeri


B. Salt Malvarlığı Zararlarının Miktarının ve Zarar Gören Kişi Çevresinin Sınırlarının Öngörülemez Olması


C. Tarihsel Sebepler


III. Sık Karşılaşılan Salt Malvarlığı Zararı Grupları


İkinci Bölüm 


Karşılaştırmalı Hukukta Hukuka Aykırılık Unsuru Açısından Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmin Edilip Edilemeyeceği Sorunu 


§3. HUKUKA AYKIRILIĞIN SORUMLULUĞU KURUCU VE SINIRLANDIRICI İŞLEVİ 


§4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM 


I. Alman Hukukunda


A. Alman Haksız Fiil Hukuku'nda Sorumluluğa İlişkin Temel Norm (§ 823/f. 1 BGB)


B. Özel Bir Koruma Normunun İhlal Edilmesi Halinde Hukuka Aykırılık (§ 823/ f.2 BGB)


C. Kasten ve Ahlâka Aykırı Olarak Bir Başkasına Zarar Verilmesi (§ 826 BGB)


D. Sıkça Karşılaşılan Bazı Salt Malvarlığı Zararları Bakımından Kabul Edilen Esaslar 


II. Avusturya Hukukunda


A. ABGB Çerçevesinde Hukuka Aykırılık ve Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini


B. Yeni Avusturya Tazminat Hukuku Tasarısı'ndaki Düzenleme 


C. Avusturya Karşı Tasarısı Çerçevesinde Sorumluluk Hukuku'nun Kısmi Reformu


III. Fransız Hukukunda


A. Fransız Medeni Kanunu Çerçevesinde Hukuka Aykırılık ve Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini


B. Fransız Sorumluluk Hukukunda Reform Hareketleri 


IV. Anglo-Amerikan Hukukunda


A. İngiliz Hukuku


B. Amerikan Hukuku


V. Hukukun Yeknesaklaştırılması Çabaları Çerçevesinde Ortaya Çıkan Metinlerde


A. Avrupa Haksız Fiil Hukuku Prensipleri (PETL)


B. Ortak Referans Çerçevesi Taslağı (DCFR)


VI. Ara Sonuç 


Üçüncü Bölüm 


Türk-İsviçre Hukukunda Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmininde Hukuka Aykırılık Unsurunun Rolü 


§5. Türk-İsviçre Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğunun Bir Unsuru Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı 


I. Genel Olarak


II. Objektif Hukuka Aykırılık Teorisi


A. Genel Olarak


B. Objektif Hukuka Aykırılığın Tanımı


C. Objektif Hukuka Aykırılık Teorisinin Görünüm Türleri


D. Objektif Hukuka Aykırılık Teorisinin Uygulama Alanını Genişletmeye Yönelik Eğilimler


III. Sübjektif Hukuka Aykırılık Teorisi


A. Genel Olarak


B. Sübjektif Hukuka Aykırılık Teorisinin Tanımı


C. Sübjektif Hukuka Aykırılık Teorisinin Pratik Sonuçları


IV. Üçüncü Hukuka Aykırılık Teorisi 


A. Genel Olarak


B. Üçüncü Hukuka Aykırılık Teorisinin Farklı Teorik Temelleri


C. Üçüncü Hukuka Aykırılık Teorisinin Ortaya Çıkardığı Pratik Sonuçlar 


D. Üçüncü Hukuka Aykırılık Teorisine Yöneltilen Eleştiriler


V. İsviçre Ön Tasarısında Kabul Edilen Hukuka Aykırılık Anlayışı


A. Genel Olarak İsviçre Ön Tasarısı


B. Hukuka Aykırılık Unsurunu Düzenleyen Ön Tasarı md. 46 Hükmüne Genel Bakış


VI. OR 2020 İsviçre Borçlar Kanunu- Yeni Bir Genel Hükümler Taslağı'nda Benimsenen Anlayış 


A. Genel Olarak OR 2020 Projesi ve Sorumluluk Hukuku


B. OR 2020'de Benimsenen Yeni Hukuka Aykırılık Anlayışı


§6. TÜRK-İSVİÇRE HUKUKUNDA SIK KARŞILAŞILAN SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ


I. Genel Olarak


II. Kablo Davaları


III. Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Verilmesinden Dolayı Bilgi Veren Kişinin Sorumluluğu


IV. Ayıplı Hizmet İfası 


V. Ayıplı İnşaatlardan Sorumluluk


VI. Yansıma Zararlar


VII. Ara Sonuç


Dördüncü Bölüm 


Salt Malvarlığı Zararlarının Ahlâka Aykırılık Unsuru Çerçevesinde Tazmini 


§7. TBK md. 49/ f. 2 Hükmünün Tarihi Gelişimi ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum


I. Genel Olarak


II. TBK md. 49/f. 2 (İBK md. 41/ f.2) Hükmünün Tarihi Gelişimi 


III. Benzer Bir Düzenlemeye Yer Veren Diğer Hukuk Sistemlerindeki Durum


A. Alman Hukukunda 


B. Avusturya Hukukunda


§8. TBK md. 49/ f.2 Hükmünün Uygulanmasının Şartları 


I. Ahlâka Aykırı Bir Davranışın Mevcudiyeti


A. Ahlâk Kavramını Tanımlama Çabaları


B. Ahlâk Kavramını Tanımlamak Yerine Bu Hüküm Anlamında Ahlâka Aykırılık Teşkil Eden Tipik Olay Gruplarından Hareket Eden Anlayış


C. Olay Grupları Meydana Getirilmesine Karşı Çıkan Görüşler


II. Ahlâka Aykırı Davranışın Kasten Gerçekleşmiş Olması


A. Kasıt Kavramı ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Anlayış


B. Karşılaştırmalı Hukukta Bir Başkasına Kasten Zarar Verilmesinin Temelleri


C. Kasıt Kavramının Nasıl Anlaşılması Gerektiği


D. Kastın Kapsamı ve Ahlâka Aykırılık Kastının Bulunmasının Gerek Olup Olmadığı Sorunu


E. Kasten Zarar Verme Şartının Yumuşatılması


III. TBK md. 49/ f.2 Hükmü Çerçevesinde Tazminat Talebinde Bulunabilecek Kişiler 


§9. Hukuka Aykırılık Kavramına İlişkin Tartışmalar Işığında TBK md. 49/ f.2'nin Anlam ve Önemi


§10. TBK md. 49/ f.2'nin Dürüstlük Kuralına Aykırılıkla İlişkisi 


I. Ahlâka Aykırı Davranışlar ile Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Arasındaki İlişki


A. Ahlâka Aykırı Davranışlar ile Dürüstlük Kuralı Arasındaki İlişki


B. Ahlâka Aykırı Davranışlar ile Hakkın Kötüye Kullanılması Arasındaki İlişki


II. Dürüstlük Kuralının Haksız Fiil Hukuku Bakımından Bir Koruma Normu Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Sorunu 


A. Dürüstlük Kuralını Bir Koruma Normu Olarak Kabul Etmeyen Görüş


B. Dürüstlük Kuralını Koruma Normu Olarak Kabul Eden Görüş


C. Görüşlerin Değerlendirilmesi


§11. TBK md. 49/ f.2'ye Göre Kasten ve Ahlâka Aykırı Bir Şekilde Verilen Salt Malvarlığı Zararlarının Sıkça Tazmin Edildiği Durumlar


I. Borçlunun Sözleşmeye Aykırı Davranmaya Teşvik Edilmesi


A. Genel Olarak Üçüncü Kişilerin Başkalarının Sözleşme İlişkisine Müdahalede Bulunduğu Durumlar


B. Sözleşmeye Aykırı Davranışa Teşvik Kavramı ve Benzer Durumlardan Ayırt edilmesi 


C. Sözleşmelerin Nisbiliği Açısından Değerlendirme


D. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum


E. Türk-İsviçre Hukuku'nda Sözleşmeye Aykırı Davranışa Teşvik 


II. Dava ve Şikâyet Haklarının Kötüye Kullanılması 


A. Genel Olarak 


B. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum


C. Türk-İsviçre Hukukundaki Durum 


III. İhale Sürecinde Yapılan Anlaşmalar


A. Genel Bakış 


B. Açık artırmalarda yapılan anlaşmalar: Pactum de Licitando ve Pactum de non Licitando


IV. Sözleşme Yapma Zorunluluğu 


A. Genel Olarak


B. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum


C. Türk-İsviçre Hukuku'ndaki Durum


SONUÇ


KAYNAKÇA