Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Hisse Senedi Opsiyonları Ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri

Hisse Senedi Opsiyonları Ve Opsiyon Fiyatlama ModelleriSayfa Sayısı
:  
310
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1999
ISBN NO
:  
975-7338-44-3

42,50 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Opsiyonlar, sahibine belli bir kıymeti, belli bir tarihte veya belli bir süre içinde, önceden belirlenen bir fiyattan satın alma veya satma hakkını veren sözleşmelerdir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, opsiyonlar esnek özelliklere sahip varlıklardır. Bundan dolayı, eski çağlardan beri özellikle mal ticaretinde kullanılmıştır. Ancak, çağdaş finansal ürün olarak kullanılmasına 1973 yılında Chicago Opsiyon Borsası′nın açılmasıyla başlanılmıştır. Daha sonraları bunu diğer opsiyon borsalarının açılması izlemiştir. Dünyamın değişik yerlerinde opsiyon borsalarının açılması coğrafık alanda gelişmeyi işaret ederken, opsiyonların değişik ürünlere konu olabilmesi de esnekliğe ve ihtiyaç karşılama özelliğine işaret etmektedir. Opsiyonlar hisse senedi, değişik endeksler, döviz, hazine bonosu, altın, mallar ve gelecek (futures) piyasaları, ete. konu olabil¬mektedir. Pratik hayattaki başarılı gelişim, akademik alanda ki bilimsel çalış¬malarla hız kazanmıştır. Daha önceleri opsiyonlarla ilgili yapılmış olan bilimsel çalışmaların kat¬kısı, bilgi birikimi şeklinde olmuş olup. opsiyon değerleme ve fiyatlamasıyla ilgili tatmin edici teoriler ortaya konamamıştır. Söz konusu bilimsel boşluk, 1970′li yılların başlarında opsiyon fiyatlama teorisinin değişik yönleriyle tekrar anaYız edilerek, ispatının ortaya konulmasıyla kapatılmıştır. Opsiyon değerleme teorisi tam olarak 1973 yılında ilk defa Fischer Black ve Myron Scholes adlı kişiler tarafından ortaya konmuştur. Yaptıkları çalışma günümüzde hale Black-Scholes Fiyatlama Modeli olarak bilinmekte ve kulla¬nılmaktadır. Daha sonra Robert Merton temel yolları kullanarak opsiyon fiyatlama modelini geliştirmiş ve mevcut teoriye katkıda bulunmuştur. "VVİlliam Sharpe ise. sadece temel matematiği kullanarak opsiyon değerlemenin temel ilkelerini keşfetmiştir. John Cox, Stepnen Ross ve Mark Rubensteiır in 1979 yılında ortaya çıkardıkları Binomial Model ile opsiyonları fiyatlama teorileri, akademik alanda en önemli bilimsel katkılardan biri olarak kabul edilmektedir. Opsiyonlarla ilgili yapılan çalışmalar bunlarla sınırlı kalmamış, birçok akade¬misyen ve uygulamadan kişiler teorilere değişik şekillerde katkıda bulunmuş¬lardır. Akademik alandaki gelişmeler, piyasada opsiyon işlemlerini değişik amaçlarla kullanan kişiler tarafından da dikkatle takip edilmiş ve teorileri fiilen uygulamaya koymuşlardır. Bu çalışmada, akademik ve uygulama alanındaki gelişmeler detaylı bir şekilde ortaya konmuş, yatırımcıların beklentilerine cevap verebilecek opsiyon stratejileri ve opsiyonlarla nasıl portföy sigortası oluşturulabileceği analiz e-dihniştir. Ayrıca, opsiyon fiyatlama teorileri detaylı bir şekilde incelenmiş olup, sözkonusu teorilerin eksiklikleri ve bunların nasıl ortadan kaldırılabileceği tes- 2 HİSSE SES EDI O ESI) ′ONLA Rl 3 pit edilmeye çalışılmıştır. Ekonomik ve sosyal boyutu oldukça geniş olan opsiyonların, Türk sermaye piyasasında kurulacak bir opsiyon borsasıyla başarı şansı olup olmadığı çalışmada analiz edilmiş olup, bununla ilgili bir model sunulmuştur. Opsiyon gibi herhangi bir türev ürüne sahip gelişmekte olan ser¬maye piyasalarındaki hisse senedi getirilerinin diğerlerine oranla daha fazla olduğu çalışmada gösterilmiştir. Türev ürünlere sahip olan gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye akışı daha fazladır. Gerek fînansal ürün çeşitliliği, gerekse yabancı sermaye akışının fazlalığı sözkonusu piyasaların daha etkin. verimli ve derinliğe sahip olmalarını sağlamaktadır. Uygulama bölümünde ise. opsiyonları hedging amacıyla kullanmak isteyen portföy yöneticilerine ve yatı¬rımcılara yol göstermek amacıyla, dinamik hedging stratejisi oluşturulmuş olup. uygulama sonuçları yorumlanmıştır. Çalışmada, her çeşit opsiyona derinlemesine yer verilmemiş olup. orga¬nize olmuş opsiyon borsalarında en eski ve en yaygın olarak kullanılan hisse senedi opsiyonları üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. Bir çok sonuca hisse senedi opsiyonları baz alınarak ulaşılmış olup, yorumlanan sonuçlar diğer opsiyon türlerine kolayca uygulanabilmektedir. Çalışma dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; opsiyonun kendine has dilini anlayabilmek için temel kavramlar üzerinde durulmuştur. Satın alma (cali) ve satma (put) opsiyonlarının tanımı, opsiyonların türleri. kâr/zarar grafikleri gibi önemli konulara bu bölümde yer verilmiştir. İkinci bölümde; bir zaman çizgisi çerçevesinde opsiyon işlemleriyle ilgili tarihi bilgilerin yanısıra organize olmuş opsiyon borsalarının yapısı ve son ge¬lişmelere değinilmiştir. Ayrıca, bu bölümde opsiyon benzeri menkul kıymetler hakkında da genel bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde; opsiyon stratejileri geniş bir şekilde incelenmiş olup, tablo ve grafiklerle yatırımcının pozisyonuna göre izleyeceği stratejiler göste¬rilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde; portföy sigortası ele alınmıştır. Portföy sigortası ile ilgili stratejilerin yanısıra portföy sigortasının portföy üzerindeki etkisine değinilmiştir. Özellikle dinamik portföy sigortalama yöntemi üzerinde derinlemesine durulmuş olup, değişik stratejilere göre sigortalanmış portföyler ile endeks performansı karşılaştırıhnıştır. Beşinci bölümde; opsiyon piyasasında arbitraj fırsatları ve satın alma ve satma opsiyonları üzerinde ki arbitraj sınırlamaları analiz edilmiştir. Ayrıca. opsiyonların işleme konmalarında izlenecek stratejiler ve bazı temel özellikler bu bölümde verilmiştir. Altıncı bölümde; ağırlıklı olarak opsiyon fiyatlama teorileri çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Özellikle, opsiyonun değerini belirleyen faktörler. Black-Scholes ve Binomial Opsiyon Fiyatlama Modeli ve modellerin duyarlı GİRİŞ olduğu parametreler detaylı bir şekilde tartışılmış olup, sözkonusu parametreler arasındaki ilişkiler şekillerle gösterilmiştir. Son olarak opsiyon fiyatlama teori¬lerinin opsiyon borsalarındaki testi ve sonuçlarının analizi yapılmıştır. Yedinci bölümde: finansal mühendisliğin faaliyet alanlarından biri olan organize olmamış piyasalarda opsiyonlar ve yeni fınansal enstrümanlara yer verilmiştir. Ayrıca, opsiyon işlemlerinin uiuslararasılaşması ve 1997 yılı Eko¬nomi Nobel ödülünün opsiyon değerleme modelleriyle ilgili çalışmaya verilme¬sinin gerekçeleri incelenmiştir. Sekizinci bölümde; Türk sermaye piyasasında yaşanan son yıllardaki ge¬lişmeler, opsiyon işlemleri ve yasal düzenlemeler üzerinde durulmuştur. Bunla¬ra ek olarak, Türkiye′de gelecekte kurulacak bir opsiyon borsasının başarı şan¬sının olması için yapılması gerekenler bir öneri şeklinde sıralanmıştır. Türki¬ye′deki opsiyon borsasının yabancı yatırımcılar ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası′nin performansı üzerinde yaratacağı pozitif etkilerde detaylı olarak sunulmuştur. Dokuzuncu ve son bölümde; dinamik opsiyon stratejisiyle ilgili bir model ve uygulama yapılmıştır. Delta ve gamma parametreleriyle opsiyon portföyü oluşturulmuş ve sonuçları analiz edilmiştir. Sonuç bölümünde de, opsiyon borsalarının ekonomik fonksiyonları, son gelişmeler ve gelecekteki başarısı yorumlanmıştır. Opsiyonlar, özellikle portföy yönetimi ve finansal risklerden korunmak isteyen tarafların göz ardı edemeye¬ceği bir yatırım alternatifi olduğuna değinilmiştir. İÇİNDEKİLER Sav/ GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1. TEMEL KAVRAMLAR , 7 1.1. OPSİYONUN TANIMI 7 1.2. OPSIYONLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 8 1.3.0PSİYON İŞLEMLERİ VE YATIRIMCILAR 9 1.4. OPSİYONLARIN HİSSE SENETLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 10 1.5. OPSİYON İŞLEMLERİNDE TARAFLAR 12 1.5.1. Opsiyon Sahibi (Alıcısı) 12 1.5.2. Opsiyon Satıcısı (Yazıcısı) 13 1.6. OPSİYON TÜRLERİ 13 1.6.1. Salın Alma Hakkı Tanıyan Opsiyonlar (Cali Options) 13 1.6.1.1. Satın Alma Opsivonlannda Karşılıklı ve Karşılıksız Pozisyon 16 1.6.1.2. Satın Alma Opsiyonunda Efektif Alış ve Satış Fiyatı 17 1.6.1.3. Satın Alma Opsiyonu Primi. Özgü ve Zaman Değeri 1 7 1.6.2. Satma Hakkı Tanıyan Opsiyonlar (Put Options) 20 1.6.2.1. Satma Opsiyonlarında Karşılıklı ve Karşılıksız Pozisyon 23 1.6.2.2. Satma Opsiyonunda Efektif Alış ve Satış Fiyatı 24 1.6.2.3. Satma Opsiyonu Primi . Özgü ve Zaman Değeri 25 1.6.3. Vade/erine Göre Opsiyon Türleri 26 1.6.3.1. Amerikan Tipi Opsiyonlar 26 1.6.3.2. Avrupa Tipi Opsiyonlar 27 1.6.3.3. LEAPS (Uzun Vadeli Hisse Senedi Opsiyonları) 27 1.6.3.4. FLEX (Esnek) Opsiyonlar 28 1.6.3.5. PERCS (Prcferred Equity Redemption Cunıulativc Stock) Opsiyonları 29 1.6.4. Konusuna Göre Opsiyon Türleri 29 1.6.4.1. Misse Senedi Opsiyonları 30 1.6.4.2. Geleeek Sözleşmesi (Futures) Üzerine Opsiyonlar 3(1 1.6.4.3. Döviz Opsiyonları 31 1.6.4.4. Endeks Opsiyonlar 32 1.6.4.4.1. Endeks Opsiyonu ve Hisse Senedi Opsiyonu Sözleşmeleri Arasındaki Farklar 35 1.6.4.5. Faiz Opsiyonu 37 1.6.4.6. Altın Opsiyonu 37 1. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 38 İKİNCİ BOLUM OPSIYON İŞLEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE OPSİYON PİYASALARININ YAPISI 2. OPSİYON İŞLEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE OPSİYON PİYASALARININ YAPISI 45 2.1. OPSİYON İŞLEMLERİYLE İLGİLİ TARİHİ KAYITLAR 45 2.2. 1800′Lİ YILLARDA WALL STREETTE OPSİYON İŞLEMLERİ 47 2.3. İLK ORGANİZE OLMUŞ OPSİYON BORSASI 49 2.4. BORSA OPSİYONLARI 51 2.4.1. Standartlaştırma 51 2.4.2. Halka A çık Fiy ati andırma 53 2.4.3. Takas Merkezi 53 2.4.4. Marj in 55 2.4.5. Likidite Kolaylığı 55 2.5. OPSİYONLARIN İŞLEME KONMASI 55 2.6. KÂR PAYLARI VE HİSSE SENEDİ BÖLÜNMESİ 55 2.7. POZİSYON VE İŞLEM LİMİTİ 56 2.8. OPSİYON KÂR VE ZARARLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 56 2.9. OPSİYON BENZERİ MENKUL KIYMETLER 58 2.9.1. Geri Çağrılabilir Tahviller 58 2.9.2. Değiştirilebilir Menkul Kıymetler 59 2.9.3. Varantlar 62 2. 9.4. Karşılıklı Borçlar 63 2.10. KOMİSYONLAR 65 2.11. EMİR TÜRLERİ 66 2.11.1. Pazar Emirleri veya En İyi Fiyatla Emirler(Market Orders) 66 2.11.2. Limitli Emirler (Limit Orders) 67 2.11.3. Zararı Durdurma Emri (Stop Order veya Stop Loss Order) 67 Şartlar 67 2.11.4. Açık veya İptal Edilinceye Kadar Geçerli Olan Emirler (Öpen or Good-ti/l-Cancelled Orders) 67 2.12. KÂRLAR VE KÂR GRAFİKLERİ 68 2. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 69 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OPSİYON STRATEJİLERİ 3. OPSİYON STRATEJİLERİ 73 3.1. OPSİYON STRATEJİLERİ 73 3.1.1. Satın Alma Opsiyomı Stratejisi 73 3.1.1.1. Salın Alma Opsiyonu Sahibinin Riski ve Getirişi 75 3.1.1.2. Satın Alma Opsiyonunun Alınmasında Uygulanan Farklı Stratejiler 77 3.1.1.2.1. Satın Alma Opsiyonunun Yazılması Stratejisi 77 3.1.1.2.2. Kısa Satış Riskinden Korunma (Synthetic Put) Stratejisi 77 3.1.1.2.3. Nal (Straddle) Opsiyonu veya Ters Sigortalama Stratejileri 79 3.1.1.3. Satın Alma Opsiyonu Yazma Rasyosu (Ratio Cali Writing) 84 3.1.1.4. Spreads Satın Alma Stratejileri 87 3.1.2. Satma Opsiyonu Strateji/eri 92 3.1.2.1. Satma Opsiyonunun Satın Alınması 93 3.1.2.2. Satma Opsiyonunun ve Hisse Senedinin Birlikte Satın Alınması Stratejisi .93 3.1.2.3. Satma Opsiyonu Rasyosu (Put Ratio Spread) 95 3.1.2.4. Satma ve Satın Alma Opsiyonunun Birlikte Satın Alınması 96 3.1.3. Satın Alma ve Satma Opsiyonlarıyla Sağlanan Synthetic Hisse Senedi Stratejileri 10ü 3.1.3.1. Synthetic Hisse Senedinin Satın Alınması 100 3.1.3.2. Synthetic Kısa Satış 102 3.1.4. Opsiyon Stratejilerinin Belirlenmesinde Simülasyon (Benzetim) Tekniği 104 3. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 104 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PORTFÖY SİGORTASI 4. PORTFÖY SİGORTASI 109 4.1. KORUNMA (HEDGİNG) STRATEJİLERİ I 10 4.1.1. Korunma Amaçlı Salma Opsiyonun Satın Alınması Stratejisi /10 4.1.2. Sıfır Primle Korunma Stratejisi / / / 4.1.3. Ters İşlemle Riski Ortadan Kaldırma Stratejisi / / / 4.1.4. Satın Alma Opsiyonunun Yazılması Stratejisi 112 4.2. PORTFÖY SİGORTASIYLA İLGİLİ GENEL STRATEJİLER 1 12 4.2.1. Pasif Portföy Sigortası 112 4.2.2. Aktif (Dinamik) Portföy Sigortası 114 4.3. PİYASA KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİMİN ETKİLERİ 123 4.4. PORTFÖY SİGORTASI MALİYETİNİN KONTROL EDİLMESİ 124 4. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 124 BEŞİNCİ BÖLÜM OPSİYON ARBİTRAJ İLİŞKİSİ 5. OPSİYON ARBİTRAJ İLİŞKİSİ 129 5.1. SATIN ALMA VE SATMA OPSİYONLARININ ARBİTRAJ İLİŞKİSİ. 129 5.2. ARBİTRAJ İLE İLGİLİ VARSAYIMLAR 129 5.3. ARBİTRAJ TEORİSİ VE VARLIK FİYATLANDIRMA 130 5.4. RİSKSİZ ARBİTRAJ VE TEK FİYAT KANUNU 133 5.5. Satın Alma Opsiyonu Fiyatlama İlişkisi 135 5.6. SATIN ALMA OPSIYONUNDA OPTIMAL İŞLEM (KULLANİM) POLİTİKASI 138 5.7. SATMA OPSİYONU FİYATLAMA İLİŞKİSİ 140 5.8. SATMA OPSİYONUNDA OPTİMAL İŞLEM POLİTİKASI 141 5.9. SATIN ALMA VE SATMA OPSİYONLARINDA İŞLEM VE OPSİYON FİYATI İLİŞKİSİ 142 5.10. SATMA VE SATİN ALMA PARİTE İLİŞKİSİ 143 5.11. DİĞER FİYATLAMA İLİŞKİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 144 5. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 145 ALTINCI BÖLÜM OPSİYON FİYATLAMA MODELLERİ 6.1. OPSİYON FİYATLAMA MODELLERİNİN GELİŞİMİ 149 6.2. HİSSE SENEDİ OPSİYONUNUN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 150 6.2.1. Hisse Senedi Fiyatı ve İşlem (Kullanım) Fiyatı) 150 6.2.2. Vade Uzunluğu 152 6.2.3. Hisse Senedi Fiyatının Değişkenliği (Volatility) veya Standart Sapması 153 6.2.4. Risksiz Faiz Oranı 155 6.2.5. Kâr Payları 156 6.3. BLACK-SCHOLES OPSİYON MODELİ 1 56 6.3.1. Blaek-Seholes Modelinde Temel Varsayımlar 158 6.3.2. Blaek-Seholes Modeline İlişkin Ampirik Çalışmalar 159 6.4. BLACK-SCHOLES FORMÜLÜ VE SATIN ALMA OPSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 160 6.5. HİSSE SENEDİ FİYAT DEĞİŞMELERİ VE LOGNORMAL DAĞILIM 164 6.6. BLACK-SCHOLES OPSİYON FİYATLAMA MODELİ VE KÂR PAYI DAĞITIMI 166 6.7. BLACK-SCHOLES FORMÜLÜNDEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE SATIN ALMA OPSİYONLARININ DEĞERLERİ 167 6.8. YANLIŞ FİYATLANDIRILMIŞ OPSİYONLAR 167 6.9. BLACK-SCHOLES OPSİYON FİYATLAMA MODELİNDE RİSKİN YORUMLANMASI 168 6.9.1. Riskin Hesaplanmasında Tarihi Verilerin Kullanılması 174 6.9.2. Opsiyon Fiyatının Riske Karşı Duyarlılığı 179 6.10. SATMA OPSİYONUNUN FİYATLANDIRILMASI 181 6.10.1 Satma-Satın Alma Paritesi ( Pııt-Call Parity ) 181 6.11. OPSİYONLARLA RİSK YÖNETİMİ 182 6.11.1. Delta 182 64 1.1.1. Pozisvon Deltası 185 6.11.1.2. Riskten Korunma ve Delta 1X6 6.11.2. Esneklik (Lambda) 1 H~ 6.11.3. Gamma (y) ESÜ 6.11.4. ThetafB) 191 6.11.5. Vega 194 6.11.6. Rho 196 6.12. BİNOMİAL(İKİ TERİMLİ) OPSİYON FİYATLAMA MODELİ 197 6.12.1. Olası Sonuçlar I9H 6.12.2. Binomial Model ile Salın Alma Opsiyonıı Fiyatlarının Tespiti 199 6.12.3. Binomial Modelin Genişletilmesi 200 6.12.4. Çok Dönem/i Binomial Model (Cox-Ross- Rııbinslein Modeli) 200 6.12.5. Eşit Olasılık Ağaçları 204 6.12.6. Kâr Paylar ve Binomial Ağaçları 204 6.12.7. Binomial Model ile Opsiyonlarm Fiyatlandırılnıası 206 6.12.8. Binom Modelinde Hedge Parametre/er 20,S 6.12. 9. Opsiyon Fiyatlama Modelleriyle İlgili Diğer Çalışmalar 210 6.12.9.1. Galai′nin Çalışmaları 210 6.12.9.2. Bhattacharya′nn Çalışması 21 1 6.12.9.3. MacBeth-Merville′in Çalışmaları 21 I 6.12.9.4. Rubinstein′in Çalışması 2 12 ALTİNCİ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 212 YEDİNCİ BÖLÜM ORGANİZE OLMAMIŞ PİYASALARDA OPSİYONLAR VE FİNANSAL YENİLİKLER 7. ORGANİZE OLMAMIŞ PİYASALARDA OPSİYONLAR VE FİNANSAL YENİLİKLER 219 7.1. ORGANİZE OLMAMIŞ PİYASALARDA OPSİYON İŞLEMLERİNİN VARLIĞININ NEDENLERİ 219 7.2. ORGANİZE OLMAMIŞ PİYASALARDA İŞLEM GÖREN OPSİYONLAR 219 7.2.1. Fa i: Oranı Ops iyonları 220 7.2.1.1. Caps. Floors ve Collars 220 7.2.1.2. Faiz Oranlarının Fiyatlandırılması 22 1 7.2.2. Ortalama Oran Ops iyonları (Average-Rate Options) 222 7.2.3. Birleşik Opsiyonlar 222 7.2.4. Lookback ve Barrier Opsiyonlar 222 7.2.5. Bermuda ve Asya Opsiyonları 223 7.3. FİNANSAL YENİLİKLER VE EKONOMİK GÖSTERGELERİ 223 7.4. OPSİYON İŞLEMLERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 225 7.5. OPSİYON DEĞERLEME MODELLERİ VE 1997 YILI EKONOMİ NOBEL ÖDÜLÜ 227 7.6. OPSİYON İŞLEMLERİNİN ULUSLARARASILAŞMASI 229 7. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 229 SEKİZİNCİ BOLUM TÜRKİYE VE OPSIYON BORSALARI 8. TÜRKİYE VE OPSİYON BORSALARI 233 8.1. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI′NDAKİ GELİŞMELER233 8.2. TÜRKİYE′DE TÜREV PİYASALAR 237 8.3. OPSİYON İŞLEMLERİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 238 8.4. TÜRKİYE′DE ORGANİZE OLMUŞ OPSİYON BORSASI′NIN BAŞARI ŞANSI 239 8.5. TÜRKİYE′DE KURULACAK OLAN OPSİYON BORSASI′NIN YABANCI YATIRIMCIYA FAYDASI 242 8.6. GELİŞMEKTE OLAN SERMAYE PİYASALARINA YATIRIM VE TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ 246 (V. 6.1. Gelişmekte Olan Piyasalara Sermaye Akışı 248 8.7. GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA TÜREV ÜRÜNLER 252 8.8. GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ .253 SONUÇ 255 8. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 260 DOKUZUNCU BÖLÜM OPSİYON BORSASINDA DİNAMİK OPSİYON STRATEJİSİ OLUŞTURULMASI 9. OPSİYON BORSASINDA DİNAMİK OPSİYON STRATEJİSİ OLUŞTURULMASI 265 9.1. OPSİYONA KONU OLAN META: DOW JONES İNDUSTRIAL AVERAGE ENDEKSİ 265 9.2. ENDEKSİN FİYATININ BELİRLENMESİ 268 9.3. MODELİN OLUŞTURULMASI 268 9.4. DİNAMİK OPSİYON STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI 269 9.5. DELTA VE GAMMA İLE OPSİYON PORTFÖYÜ OLUŞTURULMASI278 9.6. PORTFÖY GETİRİŞİNİN SİGORTALANMASI 280 9. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 285 EKLER 289 30! YARARLANILAN KAYNAKLAR