Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (51)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Hazine′ye Ait Gayrimenkullerin Satışı Kiralanması Ve Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi

Hazine′ye Ait Gayrimenkullerin Satışı Kiralanması Ve Kat Karşılığı Müteahhide VerilmesiSayfa Sayısı
:  
282
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-6135-75-4

20,00 TL

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ 3
2. BASKIYA ÖNSÖZ 5
SUNUŞ 7
İÇİNDEKİLER 9


I. BÖLÜM


HAZİNE′YE AİT TAŞINMAZ MALLARIN
SATIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
SORU VE CEVAPLAR


I- SATIŞ İŞLEMLERİ 21
1. SORU: Hazine′ye ait bir gayrimenkul satın alınmak istendiğinde öncelikle
ne yapılmalıdır? 21
2. SORU: Satışa çıkarılan Hazine taşınmaz malının fiyatı kim veya kimler ta
rafından nasıl belirlenir? 23
3. SORU: Hazine′ye ait bir taşınmaz malı satın almak için idareye başvurul
ması durumunda taşınmazın doğrudan başvurana satışı mümkün olabilir mi? 26
4. SORU: Bir gazetede Hazine′ye ait gayrimenkullerin satışına ilişkin ilandan
tespit ettiği bir arsayı satın almaya karar veren bir kişi ne yapmalıdır? 26
5. SORU: Hazine′ye ait gayrimenkullerin satışlarından nasıl haberdar olunabilir? 27
6. SORU: Hazine′ye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde teminat olarak yatırı
lan bedeller ile diğer belgelerin ilgilisine iadesi hangi hallerde mümkündür? 28
7. SORU: Hazine′ye ait bir arsanın satışı düşünüldüğünde veya bu yönde bir
\a\ep olduğunda ne gibi işlemler yapılır? 29
8. SORU: Taşınmaz mal satış ihalesini kazanan şahsın ihale bedelini ödeye
mez ve bu suretle ihalenin feshine sebep olursa evvelce yatırmış olduğu geçi
ci teminat ile diğer belgeleri geri alabilir mi? 39
9. SORU: Hazine′ye ait taşınmaz malın ihalesine katılan ve en yüksek teklifi
vererek ihaleyi kazanan bir kişinin, taşınmaz malın bedelini kaç gün içinde
ödemesi gerekir? Taşınmaz tapusunu ne zaman üzerine alabilir? 39
10. SORU: Hazine′ye ait taşınmaz malın ihalesine girilerek alınan taşınmaz
malın satış bedeli taksitle ödenebilir mi? Taksitlendirme koşulları nelerdir?
Taksitlerin bir kısmı ödenmez ise ne olur? 40
11. SORU: Alıcılar açısından Hazine taşınmaz mal satışlarının piyasada ki
emlak ofislerinin taşınmaz mal satışlarına göre avantajları nelerdir? 43
12. SORU: Hazine ile üçüncü kişiler arasında hisseli olan taşınmaz malların
satışı hangi usul ve esaslar dahilinde yapılır? 45
13. SORU: Hazine tarafından yapılan satış ihalelerinde teminat olarak gösteri
lebilecek değerler nelerdir? 47
14. SORU: Üzerinde hizmet binası inşa edilmek üzere bir vakıf üniversitesi le
hine irtifak hakkı tesis edilen bir taşınmazın talep edilmesi halinde ilgili üniver
siteye doğrudan satışı mümkün müdür? Satış bedeli nasıl belirlenir? 49
15. SORU: Köy yerleşim alanlarında bulunan Hazine taşınmaz mallarının kulla
nıcılarına doğrudan satışı mümkün müdür? Mümkün ise satış şartları nelerdir? 50
16. SORU: Üzerinde uzun süreli irtifak hakkı tesis edilen taşınmaz malların ir
tifak hakkı lehtarlarına (adlarına irtifak hakkı tesis edilenlere) doğrudan satışı
hangi şartlar altında mümkündür? Satış bedeli nasıl belirlenir? 51
17. SORU: Hazine′ye ait arsa ve arazilerin ihale yapılmadan doğrudan satışı
mümkün müdür? 53
18. SORU: Hazine′ce yapılan taşınmaz mal satış ilanlarında taşınmaz ile ilgili
gerçek olmayan bilgilere yer verilmiş ise ne olur? 63
19. SORU: Hazine′ye Ait Taşınmazların Satışında Katma Değer Vergisi Alınır
mı? 65
20. SORU: Hazine′ye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan satışı
mümkün müdür? Satışın gerçekleşme şartları nelerdir? 65
21. SORU: Mülkiyeti Hazine′ye ait tarla vasıflı ve tek parsel olan bir arazinin
birden fazla tarımsal amaçlı kullanıcısı olduğunda ve bu kişilerin tamamının
4070 sayılı Kanun′a göre kendilerine doğrudan satış yapılması için idareye
başvuru yaptıklarında satış nasıl gerçekleşecektir? 68
22. SORU: 4070 Sayılı Tarım Arazilerinin Satışı HakkıMa Kanun hükümleri
uyarınca 1996 yılında yapılan müracaatı olumsuz sonuçlanan kişilerin anılan
yasadan yararlanmak amacıyla yeniden müracaatta bulunabilmeleri mümkün
müdür? Bu konuda bir süre sınırlaması var mıdır? 68
23. SORU: 4070 Sayılı Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerine
göre Hazine′nin müşterek olarak malik olduğu tarım arazilerinin hissedarlarına
doğrudan satışı mümkün müdür? 68
24. SORU: 4070 sayılı Kanun′a göre doğrudan yapılan satışlarda, satış bedel
leri hangi koşullarda nasıl ödenir? 69


25. SORU: Hazine ile birlikte iki kişinin daha hissedar olduğu ve 4070 sayılı
Kanun kapsamında kalan tarla vasıflı bir taşınmaz malın Hazine′ye ait hisseyi
satın almak için diğer hissedarlardan sadece biri veya her ikisinin de başvur
ması halinde satış nasıl gerçekleşecektir? 70
26. SORU: Muhtaç çiftçi olmaları nedeniyle kendilerine tarım arazisi kiraya ve
rilen kişilerin 4070 Sayılı Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun karşısında
durumları ne olacaktır? 70
27. SORU: Kısmen tarım arazisi kısmen de başka amaçla kullanılan Hazine
taşınmaz mallarının 4070 Sayılı Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
karşısında durumları ne olacaktır? 71
28. SORU: 4070 Sayılı Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarıca ya
pılan taşınmaz mal satışları ile 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa göre yapı
lan taşınmaz mal satışları arasında satış bedellerinin ödenmesi açısından ne
gibi farklılıklar vardır? 71
29. SORU: Hazine ile şahıs arasında hisseli bulunan tarım arazisinin Hazine
hissesine isabet eden kısmın yarısı diğer hissedar kalanı üçüncü bir şahıs ta
rafından kullanılmaktadır. Her ikisinin de 4070 sayılı Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanun hükümlerine göre müracaat etmesi durumunda satış kime
yapılır? 72
30. SORU: 4070 sayılı Kanun′a göre satın alınan Hazine′ye ait tarım arazileri
nin alıcısı tarafından tarım dışı bir amaçla kullanımı mümkün müdür? 73
31. SORU: 1999 yılından bu yana tarım arazisi olarak kullanılan mülkiyeti Ha
zine′ye ait bir taşınmazın kullanıcısı açısında 4070 Sayılı Tarım Arazilerinin
Satışı Hakkında Kanun′ dan yararlanma şekil ve şartları nelerdir? 73
32. SORU: Mülkiyeti Hazine′ye ait bir taşınmaz mal 1990-1995 ve 2000-2005
yılları arasında olmak üzere muhtaç çiftçi olmaları nedeniyle iki farklı kişiye kira
lanmıştır. Taşınmazın 1990-1995 yıllan arasında kiracısı olan şahıs 06.06.1996
tarihinde 4070 sayılı Kanundan yararlanmak için müracaatta bulunmuş ancak
çeşitli nedenlerle müracaatı bu güne kadar sonuçlandırılamamıştır. Diğer şahıs
ise 15.10.2004 tarihinde müracaatta bulunmuştur. 4070 Sayılı Kanun′un uygu
lanması bakımından her iki şahsın durumu nasıl değerlendirilecektir? 75
33. SORU: Hazine′ye ait tarım arazilerinin satışlarında izlenen usul açısından
2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve Hazine′ye Ait Tarım Arazilerinin Satışını dü
zenleyen 4070 sayılı Kanun arasında ne gibi farklılıklar vardır? 76


34. SORU: Hazine′ye Ait Tarım Arazilerinin Hissedarı durumunda olan tüzel kişili
ğe haiz bir kuruluşun 4070 sayılı Yasa uyarınca Doğrudan Satış hakkından yarar
lanması mümkün müdür? Bir taşınmaz malın hissedarları ve kullanıcılarının farklı
olması ve her ikisinin de 4070 sayılı Yasadan yararlanmak amacıyla müracaat et
mesi durumunda ne olacaktır? 79
35. SORU: Hazine′ye ait tarım arazisi 1980-1995 yılları arasında tarımsal amaçla
kullanımı bulunan şahıs tarafından 4070 sayılı Yasa uyarınca satışı talep edilmiştir.
Satış işlemi tamamlanamayan taşınmazın kullanımı 1996 yılından sonra başka bir
kişiye geçmiş ve söz konusu kullanım 2003 yılına kadar devam etmiştir. Bu arada
taşınmazın ikinci kullanıcısı da 4916 sayılı Yasa′nın yürürlük tarihinden sonra doğ
rudan satış hakkından yararlanmak amacıyla müracaatta bulunmuştur. Bu durumda
hak sahipliği nasıl belirlenecek, 4070 sayılı Yasa uyarınca doğrudan satış kime
yapılacaktır? 80
36. SORU: Üyelerine konut yapmak amacıyla kurulmuş olan Konut Yapı Koope
ratiflerine Hazine′ce taşınmaz mal satışı hangi koşulların varlığına bağlıdır? Bu
konuda herhangi bir öncelik hakkı söz konusu mudur? 81
37. SORU: Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye de taşınmaz
edinmesi mümkün müdür? 85
38. SORU: 1983 yılında yapılan kadastro çalışması sırasında 80 dönümlük
arazinin 50 dönümü şahıs adına kaydedilmiş kalan 30 dönümlük kısmı için ise
taşınmazın tapu kütüğüne "miktar fazlası Hazine′ye aittir" Şerhi konmuştur.
Taşınmazın bahse konu 30 dönümlük kısmı son altı yıldan bu yana üçüncü bir
şahıs tarafından kullanılmaktadır. Her iki şahsın da Hazine′ye ait bu kısmı sa
tın almak için müracaat etmesi durumunda satış kime yapılacaktır? 91
39. SORU: 1976 yılında yapılan kadastro çalışmaları sırasında 90 dönüm
arazinin 50 dönümü şahıs adına, kalanı fazlalık olarak Hazine adına kayde
dilmiştir. Arazinin Hazine adına kayıtlı kısmı Hazine tarafından uzun süreli ki
raya verilmiş ve şu anda üzerinde üç yıldızlı bir otel bulunmaktadır. Taşınma
zın 50 dönümlük kısmı adına tescil edilen şahsın 4072.sayılı Yasa′ya göre
müracaat etmesi durumunda fazlalık olarak Hazine adına kaydedilen bu ta
şınmazı satın alması mümkün olabilir mi? 93
40. SORU: 12.10.2002 tarihinde ihale sonucunda (A) şahsının Hazineden
35.000.000.000 TL bedelle satın aldığı arsa 20.11.2002 tarihinde tapuda adı
na tescil edilmiş ancak, arsa üzerinde tasarruf hakkı kullanılırken orman sınır
ları içinde kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında (A) ne yapabilir? 95
41. SORU: Hazine′ye ait taşınmaz malların satışından elde edilen gelir hangi
kurumlar arasında nasıl pay edilir? 96


42. SORU: Açık veya kapalı teklif usulü ile yapılamayan ihale pazarlıkla yapı
labilir mi? 99
43. SORU: Yapılacak taşınmaz mal ihalelerine kimler katılamaz? 99
44. SORU: Satışı mümkün olmayan Hazine taşınmaz malları hangileridir? 100
45. SORU: Hazine′ye ait taşınmaz mallardan hangilerinin satış bedellerinin
tamamı Hazine′ye değil de diğer kurumların bütçesine gelir kayıt edilir? 102
46. SORU: TOBB, Sanayi ve Ticaret Odaları ile kanunla kurulmuş meslek ku
ruluşlarına doğrudan Hazine′ye ait taşınmaz mal satışı mümkün müdür?
Mümkün ise bu hangi kanun hükümlerine göre, kim tarafından yapılır? 103


II. BÖLÜM

HAZİNE′YE AİT TAŞINMAZ MALLARIN
KİRA VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLE
İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
II- KİRA VE İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ 107
47. SORU: Hazine taşınmaz malları hangi usulle, nasıl kiraya verilir? 107
48. SORU: Hazine′nin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan yerlerdeki taş, kum ve çakıl ocakları ile maden ocaklarında kira-
lama işlemleri nasıl yapılır? 108
49. SORU: Hazine′nin elbirliği veya paylı mülkiyetinde bulunan taşınmazların
kiraya verilmesine yönelik işlemler nelerdir? 114
50. SORU: 3 aylık bir dönem için Sirk gösterisi yapmak üzere Hazineden yer
kiralanması mümkün mü? 115
51. SORU: Ankara Kalesi yakınlarında yer alan eski tarihi bir bina restorasyon
karşılığı kiralanmak istendiğinde, hangi şartlarla kiraya verilir. Kiralamayı kim
yapar? 116
52.SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, bahçe ve çay
ocaklarının kiralama işlemleri nasıl yapılmaktadır? Vatandaşlar tarafından ki
ralanması mümkün müdür? 117
53. SORU: Su ürünleri üretim yeri ile kaynak ve yeraltı sularının kiralaması
yapmak isteyen şahıslar, kiralama yapmak için nereye müracaat etmelidirler? 121
54.SORU Turizm yatırımı teşvik uygulamalarında Hazine′ye ait taşınmaz mal
ların rolü nedir? 122
55. SORU: Mülkiyeti Hazine′ye ait ancak, başka bir kamu kuruluşunun kulla
nımında bulunan binada yer alan kantin veya çay ocağı kimlere, nasıl, kim ta
rafından kiraya verilir? 131
56. SORU: Hazine′ye ait arazilerin ağaçlandırma amacıyla kiralanması müm
kün müdür? Hangi şartlar altında kiralama yapılmaktadır? 133
57. SORU: Birden fazla kişi Hazine′nin özel mülkiyetinde veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar üzerinde ağaçlandırma
amacıyla kiralama yapmak istediklerinde herhangi bir öncelik sırası söz konu
su mudur? 135
58. SORU: Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilecek ağaç türleri
hangileridir? Hangi Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilir? 137
59. SORU: Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmez? 137
60. SORU: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından almış olduğu ön işletme
ruhsatına istinaden ruhsat sahasında çalışmaya başlayan bir kişinin Ruhsat
sahasının bir kısmının mera olduğu belirlenmiştir. Bu durumda kişi ne yapabi
lir? 138
61. SORU: Hazine′ye ait bir taşınmazın uzun süreli kiralanması mümkün mü
dür? 139
62. SORU: Hazine arazileri üzerinde hangi amaçlarla irtifak hakkı kurulabilir? 140
63. SORU: Turistik bir bölgede otel yapmak üzere Hazineden yer kiralanmak
istendiğinde, kira bedeli nasıl belirlenir? 142
64. SORU: Okul yapmak üzere Hazineden uygun şartlarda ve uzun süreli yer
kiralamak mümkün müdür? Mümkün ise kira bedeli hangi esaslara göre belir
lenir? 143
65. SORU: Hazine′ye ait her gayrimenkul kiralanabilir mi? 144
66. SORU: Hazine′den kiralanan taşınmaz malın kira sözleşmesinin daha
sonra bir başka kişiye devredilmesi mümkün mü? xr,~, 145
67. SORU: Kira sözleşmesi hangi durumlarda sona erer? Kira sözleşmesinin
sona ermesini müteakip ne gibi işlemler yapılır? Kira sözleşmesinin sürenin
dolması nedeniyle sona erdiği durumlarda sözleşme süresinin kendiliğinden
uzaması söz konusu olabilir mi? 148
68.SORU Hazine tarafından yapılan kiralama ve irtifak hakkı tesis işlemleri
üzerinden Katma Değer Vergisi alınır mı? 149


III. BOLUM

HAZİNE′YE AİT TAŞINMAZ MALLARIN
ERCİMİSİL İŞLEMLERİ İLE
İLGİLİ SORU VE CEVAPLARIII-ERCİMİSİL İŞLEMLERİ 153
69. SORU: 2981 sayılı Kanun′dan yararlanmak amacıyla kanuni süresinde
müracaatta bulunan gecekondu sahibinden ecrimisil alınabilir mi? 153
70. SORU: (A) şahsı, Hazine′ye ait 10 dönüm yer kullanmakta iken, idarece,
25 dönüm üzerinden hesaplamak suretiyle 250 YTL ecrimisil gönderilmiştir.
Bu durum karşısında (A)′nın nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Ecrimisil Taksitle
Ödenebilir mi? 153
71. SORU: Hazine′nin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındaki taşınmaz malların mahalli tespitinde işgalli oldukları belirlenmiş ve ih
barname ile ecrimisil gönderilmiştir. Kişiler gönderilen ecrimisillere idare nez-
dinde itiraz etmiş, ancak kabul edilmemiştir. Bu konuda dava açma hakları var
mı? Nerede ve nasıl dava açabilirler? 155
72. SORU: Hazine′nin hissedar olduğu taşınmaz mallarda diğer hissedarların
Ecrimisil işlemleri karşısındaki durumları nedir? 156
73. SORU: Vergi borçlarında olduğu gibi Ecrimisilde de zamanaşımı söz ko
nusu mudur? Bu husus mevzuatta nasıl düzenlenmiştir? 157
74. SORU: Ecrimisil Bedelleri Kim Tarafından Nasıl Belirlenir? 159
75.SORU: işgalcilerinden Ecrimisil alınmayacak Hazine taşınmaz malları
hangileridir? Ecrimisil alınmama koşulları nelerdir? 160
M SORU: işgale uğrayan Hazine taşınmaz mallarının tahliyeleri hangi Kanun
hükümlerine göre nasıl sağlanır? 164


IV. BÖLÜM

HAZİNE′YE AİT TAŞINMAZ MALLARIN
DİĞER İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR


IV- DİĞER İŞLEMLER 171
77. SORU: Özel hukukta olduğu gibi Hazine taşınmaz mallarının da kat karşı
lığı verilmesi mümkün müdür? Mümkün ise kat karşılığı inşaat işlemleri hangi
kanun hükümlerine göre yapılır? 171


78 SORU: Kamuoyunda tartışılan 2-B alanları nereleri kapsıyor? Buraların sa
tışına karşı çıkılmasının haklı nedenleri var mı? 176
79. SORU: Teknoloji geliştirme bölgelerinin yer seçimi, planlanması ve proje
lendirilmesi nasıl yapılmaktadır? 180
80. SORU: Meraların satışı mümkün müdür? 185
81.SORU: Yatırımcılara bedelsiz arsa veya arazi verilmesi hangi şartlar altın
da mümkündür? 192
82. SORU: (A) şahsının Sit alanında kalan arsasına karşılık Maliye Bakanlı-
ğı′nca bu şahısa 100.000.YTL değerinde bir belge verildiğinde, şahıs bu bel
geyi nerelerde ve nasıl kullanabilir? 202
83. SORU: Enerji Piyasasında Kamulaştırma ve irtifak Hakkı işlemleri nasıl
yürütülmektedir? 205
84. SORU: Hazine arazilerinin ucuz konut yapmak amacıyla belediyelere dev
ri mümkün müdür? Hazine arsa ve arazilerinin bedelsiz belediyelere devri
hangi kanun hükümlerine göre ve hangi şartlar altında mümkündür? 214
85. SORU: imar planında sağlık alanı olarak ayrılan (A) şahsına ait arsa için
Sağlık Bakanlığı Kamulaştırma kararı almıştır. Ancak, şahıs kamulaştırma
bedeli yerine başka bir Hazine taşınmazını talep etmiştir. Bu talebin yerine ge
tirilmesi mümkün müdür? 222
86. SORU: Mülkiyeti (A) şahsına ait 1000 m2lik arsanın 825 nf′lik kısmı kara
kol binası yapmak üzere kamulaştırılmıştır. Kalan kısmını kullanma imkânı
kalmadığından idari anlamda ne yapılabilir? 224
87. SORU: MORTGAGE ne demektir? 224
88. SORU: Vergi dairesine olan borca karşılık taşınmaz mal verilmesi müm
kün müdür? 235
89. SORU: Organize sanayi bölgelerinde yer alan taşınmaz malların gerçek
veya tüzel kişi yatırımcılara bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esaslar nelerdir? 239
90. SORU: Vergi borcu nedeniyle arsası Hazine tarafından haczedilen şahıs,
yapılan satış ihalelerinde talipli çıkmaması nedeniyle mülkiyeti Hazine′ye ge
çen arsasını ileride parasını ödeyerek geri alabilir mi? 244
91. SORU: Bir kişinin kendisine ait 850 m2′lik arsasının 500 m2lik kısmının
kamulaştırılması sonucunda geri kalan kısmın değerinde eskiye göre önemli
ölçüde azalma olmuştur. Bu durum karşısında ne yapılabilir? 246
92.SORU: Taşlık ekilemez bir arazinin tarıma elverişli hale getiren kullanıcısı
adına tapuya tescili mümkün müdür? 247
93. SORU: Teferruğ (Tefevvüz) ne demektir? Hangi hallerde mümkündür? 25194. SORU: Hazine′ye ait bir taşınmaz malın özel mülkiyette bulunan bir ta
şınmaz malla trampası hangi hallerde mümkündür? Şartları nelerdir? Hangi
taşınmaz malların trampası mümkün değildir? 257
95. SORU: imar Planları ve Bunlara Karşı Vatandaşlarca Yapılabilecek itiraz
Ve Açılabilecek Davalar nelerdir? 262
96. SORU: Hazine′ye taşınmaz mal bağışlanması konusundaki prosedür nasıl
işler? Hazine′ye taşınmaz mal bağışında bulunma koşulları nelerdir? 268
97. SORU: Zamanaşımı ile taşınmaz edinilmesi mümkün müdür? Hangi ta
şınmaz mallar zamanaşımı ile iktisap edilebilir? iktisabın şartları nelerdir? 268
98. SORU: Yap - işlet - Devret Modeli ne demektir? Hangi yatırım ve hizmetleri
kapsar? Bu model neden tercih edilir? 269
99. SORU: Derneklere ihale usulüne tabi tutulmadan doğrudan taşınmaz mal
satışı mümkün müdür? Mümkün ise satış hangi şartlarla yapılır? 270
100.SORU: Kamulaştırma işlem ve Bedellerine karşı vatandaşlarca izlenecek
yollar nelerdir? 271

KAYNAKÇA 281