Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (116)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Hayat Sigortası Sözleşmesi

Hayat Sigortası SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
240
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-486-654-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Hocam
Prof. Dr. Tahir ÇAĞA\′nın aziz anısına

Önsöz

Hayat sigortası sözleşmesi, ülkemizde sayı olarak en çok akdedilen sözleşmelerden biri olmasına rağmen hukukî açıdan incelenmesi yakın zamanlara kadar hukukçuların her nedense fazla ilgisini çekmemiştir. Ancak son zamanlarda, hayat sigortası sözleşmesi çerçevesinde ortaya çıkan sorunlarla ilgili incelemelerde bir artış gözlenmektedir. Bu çalışmamız bu doğrultudaki gelişmenin bir halkasını oluşturmak ve sorunların çözümüne katkıda bulunma amacını taşımaktadır.

Sigorta hukukuna ilişkin bazı hükümler önümüzde günlerde yeniden şekillenecektir. Anayasa Mahkemesi Türk Ticaret kanunu\′nun prim borcuyla ilgili 1295 ve 1297. maddelerini iptal etmiştir. Bu maddelerin 1994 yılında 537 sayılı Kanun Hükmüne Kararname ile aldıkları son şekil önümüzdeki Nisan ayı içinde yürürlükten kalkacaktır. Kanun boşluğu doğmasını önlemek üzere iptal edilen hükümlerin yerine yenilerinin benimsenmesi gerekmektedir. Ancak yeni hükümler kitabın yayınlanmasından sonra son şeklini alacaktır. Öte yandan, sigortacılığın denetlenmesi alanında da yeni bir kanun tasarısı söz konusudur.

Bu çalışmamızda prime ilişkin olarak yapılacak kanun bakımından oi\′taya atılan öneri ve eğilimler de değerlendirilmiştir. Baskı sırasında yeni kanunî düzenleme kesinleştiği takdirde, buna ilişkin görüşlerimiz küçük bir ek halinde okuyucuya sunulacaktır.

Uygulamada hayat sigortası sözleşmesine ilişkin kanun hükümleri kadar

sigorta genel şartları da önem taşıdığından, çalışmanın son bölümünde yeni ve eski Hayat Sigortası Genel Şartları inceleme konusu yapılmıştır.

Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Hocam Prof. Dr. Rayegân Kender bütün akademik çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışma sırasında da yakın ilgi ve desteğini benden esirgemedi. Kendilerine yine şükran borçluyum. Aynı borç, hiç şüphesiz, emekli Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Hocam Prof. Dr. Ergon Çetingil\′e karşı da mevcuttur.

Kitabın kısa sürede basılmasını sağlayan Beta Yayınevi yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Levent, 19 Mart 1998
Samim Ünan

İÇİNDEKİLER_Önsöz ı
İçindekiler m
Kısaltmalar x
Yararlanılan Kaynaklar xm
GİRİŞ 6
Hayat Sigortası Kavramı 1
Hayat Sigortasının Çeşitleri 1
Birikimli Hayat Sigortaları 2
Hayatta Kalma Şartlı Sigortalar 2
Karma Sigortalar 2
Karşılıklı Hayat Sigortaları 3
Sabit Ödeme Tarihli Sigorta 4
Evlilik Sigortası 4
İpotek Sigortası 5
Yabancı Para Üzerinden Sigorta 5
Ölüm Şartlı (Ölüme Karşı) Sigortalar 5
Birikimli Sigortaya Dönüştürülebilen Sigortalar 6
Ölüme Bağlı Sigorta İçeren Yatırım Plânları 6
Taşınmaz Yatırımlarıyla İlgili Ölüme Bağlı Sigorta 6
Bakiye Borç Hayat Sigortası 7
İrat Sigortası 7
Yeniden Sağlık Kontrolü Yapılmaksızın
Karşılıklı Edimlerin Artırılmasına Dair Özel Şartlar 8
Grup Sigortaları 8
Gerçek Grup Sigortası 9
Gerçek Olmayan Grup Sigortası 12
Karma Grup Hayat Sigortası 12
Hayat Sigortasının Tabi Olduğu Hukuk
Kuralları 13
HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ. 13
Hayat Sigortası Sözleşmesinin Sigorta
Sözleşmeleri İçindeki Yeri 13
Gereksinimin Karşılanması Kıstasına Göre
Yapılan Ayırımda Hayat Sigortalarının Yeri 13


Rizikonun Konusuna Göre Yapılan Ayırımda
Hayat Sigortalarının Yeri 16
Hayat Sigortası Sözleşmesinin Tabi Olacağı
Temel Esaslar 16
Hayat Sigortası Sözleşmesinin Tarafları
Ve Diğer İlgililer IV
Hayat Sigortası Sözleşmesinin Tarafları 17
Sigortacı 18
Sigorta Ettiren 19
Hayat Sigortası İle İlgili Diğer Kişiler 25
Riziko Şahsı 25
Lehtar 29
a) Genel Olarak 29
aa) Alman Hukuku 33
bb) Türk Hukuku 35
b) Lehtara Tanınan Hakkın Kapsamı 38
c) Sigorta Ettiren Ve Lehtar Arasındaki iç İlişki 38
d) Lehtar Tayininin Ölüme Bağlı Oluşu 38
e) Eşin Lehtar Olarak Tayin Edilmesi 40
f) Ahlâka Aykırı Lehtar Tayini ..\′ 40
g) Lehtara Ödeme Suretiyle Sigortacının
Borçtan Kurtulması 42
h) Lehtarın Sigorta Ettirenden Önce Ölmesi 42
i) Birden Fazla Lehtar 42
j) Mirasçıların Lehtar Olarak Tayini 43
k) Lehtar Tayininden Kaynaklanan ispat Zorlukları 45
1) Dönülebilir Lehtar Tayini 46
m) Dönülemez Lehtar Tayini 49
n) Bölünebilir Lehtar Tayini 50
o) Şartlı Lehtar Tayini 50
p) Riziko Şahsının Lehtar Tarafından Öldürülmesi 51
Sigorta Alacağını Devralan Kimse 51
a) Genel Olarak Sigorta Alacağının Temliki 51
b) Sigorta Haklarının Temliki ile Lehtar
Tayini Arasındaki ilişki 54
c) Temlik Yasağı 55
d) Sigorta Ettiren Konumunun Devri 56
Sigorta Alacağı Kendisine Rehnedilen Kimse 56
Sigorta Alacağını Haczettiren Kimse 58
Bazı Özel Durumlar * 60
Sigorta Ettirenin iflâsı 60


Lehtar Tayini Veya Temlik Iş-lemlerinin
Alacakhlarca İptal Ettirilmesi 61
Primin Başka Bir Kimse Tarafından Ödenmesi Ve Başka
Bir Kimsenin Sigorta Ettiren Konumuna Gelmesi 63
a) Prim Borcunun Başka Bir Kimse Tarafından
Yerine Getirilmesi 63
b) Başka Bir Kimsenin Sigorta Ettiren
Konumuna Gelmesi 63
Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesi 65
Miras Hukukundan Kaynaklanan İlişkiler. 65
a) Aynı Zamanda Riziko Şahsı Olan Sigorta
Ettirenin Ölümü 65
b) Aynı Zamanda Riziko Şahsı Olmayan
Sigorta Ettirenin Ölümü 66
c) Lehtarın, Sigorta Alacağını Devralmış Olan
Kişinin Veya Rehinli Alacaklının Ölümü 67
Hayat Sigortası Sözleşmesinin Kurulması 68
Genel Olarak 68
Sözleşmenin İçeriği 69
Sigorta Genel Şartlan 69
a) Sigorta Genel Şartlarının Tabi Olacağı Kurallar 73
b) Açık Olmayan Klozlar. 75
aa )Alman Hukuku 75
bb) İsviçre Hukuku \" 76
c) Alışılmamış (Şaşırtıcı) Klozlar. 77
d) Sigorta Genel Şartları Aksine Anlaşmalar. 78
e) Genel Şartların Sonradan Değişmesi 79
Özel Şartlar, İlave Şartlar. 80
Sigorta Önerisinde Bulunan Kimsenin Temsili 80
Riziko Şahsının Onayı 82
a) Alman Hukuku 82
b) Fransız Hukuku 84
Sigorta Teklifi ile Bağlılık 85
Teklifin Geri Alınması İmkânı 86
Teklifin Kabul Edilmesi 87
Teklif İle Kabulün Farklılık Göstermesi 89
Teklif İle Kabul Arasındaki Sürede Sigorta Ettirenin
Ölümü 91
Sigorta Teklifinde Bulunan Kişinin Kendini
Riziko Şahsı Olarak Göstermiş Olması 92
Sigorta Teklifinde Bulunan Kimsenin Kendinden
Başka Kimseyi Riziko Şahsı Olarak Göstermiş
Olması 97

Sigortacının Riziko Taşıma Süresi 97
Sigortacının Ödeme Yükümlülüğüne Yol
Açan Rizikolar 97
Ölüm 97
Genel Olarak 97
Riziko Şahsının Kendim Öldürmesi 98
Riziko Şahsının Sigorta Ettiren Veya Lehtar Yahut Sigorta Alacağı Üzerinde Hak Sahibi
Başka Bir Kimse Tarafından Öldürülmesi 102
Hayatta Kalma 106
Ek Teminatlar 106
Hayat Sigortasında Prim Ödeme Borcu 109
Genel Olarak 109
Prim Miktarı 109
Prim Borçlusu 110
Primin Ödenme Zamanı 110
Prim Borcunun Ödeneceği Yer 111
Prim Borcunun Ödeme Şekli 111
Prim Ödenmemesinin Sonuçları 115
İlk Prim 115
Sonraki Primler 118
Kanunun Prim Konusundaki Düzenlemesinin Eleştirisi Ve Son Zamanlarda Ortaya Çıkan
Eğilim Ve Önerilerin Değerlendirilmesi 120
537 Sayılı KHK İle Getirilen Düzen 120
Anayasa Mahkemesi\′nin 537 Sayılı KHK\′yi İptal
Etmesi Sonrasında Hazine Müsteşarlığı\′nın Önerisi 124
Sigorta Hukuku Türk Derneği\′nin Önerisi 125
Prim Hakkındaki Yeni Kanunî Düzenleme
Ve Genel Şartlar 128
Primin Geri Verilmesi 128
Üç Yıl Prim Ödenmiş Olmasına Bağlanan Sonuçlar 128
Sigorta Ettirenin Cayması Veya Taahhüdüne
Riayet Etmemesi 129
Prim Ödemeden Muaf Sigorta (Tenzil) 130
Sigorta Ettirenin Sigortanın (Geri) Satın
Alınmasını isteme Hakkı (iştira) 134
Sigorta Ettirenin Ödünç Verilmesini isteme Hakkı
(ikraz) 136
Hayat Sigortasında Görevler 137
Genel Olarak \′ 137


Sözleşme Öncesi ihbar Görevi 140
Şekil Şartına Tabi Olmayışı 140
Görevin Kapsamı 140
Kusur Ve illiyet Bağı 146
a! Kusur 146
b) İlliyet Bağı 149
Görevi Yerine Getirmekle Yükümlü Kişiler 150
Görevin Kime Karşı Yerine Getirileceği 151
Görevin Yerine Getirileceği Zaman Parçası 152
Sözleşme Öncesi İhbar Görevine Ait
Düzenlemenin Emredici Niteliği 153
Sözleşme Değişiklikleri Ve Sona Eren
Sözleşmenin Yeniden Yürürlüğe Konması 153
Görevin İhlâlini ileri Sürme Süresi 153
İspat Yükü 155
Yaşın Yanlış Bildirilmesi 156
Doktor Muayenesi 157
Hile Sebebiyle Sözleşmenin İptali 157
Sözleşme Öncesi ihbar Görevi Hakkında
Yargıtay İçtihadı 158
Rizikoyu Ağırlaştırmama Görevi 163
Rizikonun Gerçekleştiğim ihbar Etme Görevi 164
Sigortacının Yükümlülükleri 167
Sigortacının Poliçeyi Düzenleyip Verme
Yükümlülüğü 167
Sigorta Poliçesi 167
Poliçeyi Düzenleyip Verme Yükümlülüğü 167
Sigortacının Sigorta Bedelini Ödeme Borcu .\". 172
Ödenecek Tutar 172
Ödemenin Nerede Yapılacağı 173
Ödemenin Ne Zaman Yapılacağı 173
Ödeme için Sigortacıya ibrazı Gereken Belgeler. 176
Sigortacının Sır Saklama Yükümlülüğü 176
HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 176
Genel Olarak 176
Yeni Hayat Sigortası Genel Şartları 177
Sigortanın Kapsamı 177
Sigortalı, Sigorta Ettiren Ve Lehdar 177
Sigortanın Konusu 180
Teminat Dışı Kalan Haller. 181Sigorta Bedelinin Artırılması 191
Sigortanın Başlangıcı Ve Sonu 192
Sigortanın Coğrafi Sınırı 193
Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hak
Sahiplerinin Yükümlülükleri 193
Çeşitli Hükümler 199
Sigorta Priminin Ödenmesi Ve Sigortacının
Sorumluluğunun Başlaması 199
Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan
Yükümlülüğü 205
Sigorta Süresi içindeki Beyan Yükümlülüğü 213
Sigortanın Tekrar Yürürlüğe Konulması
Veya Eski Haline Dönüştürülmesi 218
Ücretsiz Sigorta (Tenzil) 219
Satmalına (İştira) 220
Borç Verme (ikraz) 220
Hak Veya Borçların Devri - Menfaattarın
Değiştirilmesi 221
Poliçenin Kaybı 223
Tebliğ Ve İhbarlar. 223
Sigortalıya Ait Sırların Saklı Tutulması 224
Yetkili Mahkeme 225
Zamanaşımı 225
Özel Şartlar , 227
Eski Hayat Sigortası Genel Şartları (Eski HSGŞ) 228
Beyan 228
Eksik Ve/Veya Yanlış Beyan 229
Yürürlüğe Giriş 229
Hususi Şartların Meriyeti 230
İstisnalar 230
Primlerin Ödeme Tarzı 231
Vadesinde Ödenmeyen Primler 231
Emeklilik Kapitalinin indirilmesi 233
Satın Alma 233
Borç Verme 234
Poliçenin Tekrar Yürürlüğe Konması 235
Hak Ve Menfaatlerin Devri 236
Menf\′aatdann Değiştirilmesi 236
Müemmen Meblağın Ödenmesi 237
Yaş Farkı 238
Poliçenin Kaybı 239
Vergi Ve Resimler. < 239
Zamanaşımı 240