Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu

Hasta Hakları Açısından Hekim SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
180
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6068-27-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ


Tıp bilimi hızla gelişen ve değişen bir bilim dalıdır. Her geçen gün yeni müdahale yöntemleri ortaya konulmakta, yeni ilaçlar imal edilmektedir. Bu hızlı gelişme birtakım hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Yapılan yasal düzenlemeler ve hekimler açısından konulan etik kurallar ile hastalar korunmaya çalışılmaktadır.

Anayasanın 17. maddesinin 1. fıkrasına göre \"Herkes, yaşama , maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.\" Devlet, kişilerin yaşam haklarının korunması ve kendilerini geliştirebilmeleri için üzerine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Nitekim yine Anayasanın 56. maddesinin 3.fıkrasında, Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Devlet, sağlık hizmetini imkanlarının elverdiği ölçüde bizzat kendisi kamu hizmeti şeklinde sunabileceği gibi özel kesimler aracılığıyla da yürütebilir. Uygulamada, mali imkanların da yetersiz olması sebebiyle, Devlet eliyle yürütülen sağlık hizmetleri yetersiz kaldığından özel sektöre yönelme ihtiyacı doğmuştur. Yapılan yasal düzenlemelerle, hekimlerin muayenehane açarak sağlık hizmeti vermesine veya özel hastaneler kurularak, sağlık hizmeti verilmesine izin verilmiştir. Devlet, sağlık hizmetinin özel sektör aracılığıyla yürütüldüğü durumlarda, bu hizmetin mevzuata uygun verilip verilmediğini denetlemekle yükümlüdür.

Sağlık hizmetinin, bizzat Devlet tarafından kurulan kamu hastanelerinden, kamu personeli statüsünde bulunan hekimler tarafından sunulması durumunda, kamu hizmeti sayılacak ve idare hukuku ilkelerine tabi olacaktır. Dolayısıyla, bu hekimlerin hastanın haklarını ihlal ederek, zarar vermeleri durumunda, bu zarar hizmet kusuru kapsamında idare tarafından tazmin edilecektir.

Serbest çalışan hekimin, muayenehanesinde sağlık hizmeti verirken hastanın haklarım ihlal etmesi durumunda hukuki, cezai ve disiplin yönünden sorumluluğu doğmaktadır. Çalışmamızın konusunu, hekimin hastanın haklarını ihlal etmek suretiyle bir zarara sebebiyet vermesi durumunda bu zararı tazmin etmesi yani hukuki sorumluluğu oluşturmaktadır. Hekimin cezai sorumluluğu ile bağlı olduğu meslek kuruluşuna karşı disiplin sorumluluğu kapsam dışındadır.


İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR CETVELİ XI
GİRİŞ 1


BİRİNCİ BÖLÜM

HASTA HEKİM İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR


1. HASTA HEKİM İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3
I. TIP BİLİMİ VE HEKİMLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3
II. HEKİMİN SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ ..4
III. HASTA HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 6
2. TEMEL KAVRAMLAR 8
I. KİŞİİLİK HAKLARI KAVRAMI 8
A- Genel Olarak 8
B- Kişilik Haklarının Özellikleri 9
II. YAŞAMA VE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ
HAKKI KAVRAMI 10
III. HEKİMLİK KAVRAMI 11
A- Genel Olarak 11
B- Uzman Hekimlik 15
IV. HASTA VE HASTA HAKLARI KAVRAMI 16
V. TIBBİ MÜDAHALE (TEŞHİS VE TEDAVİ) KAVRAMI... 17
A- Genel Olarak 17
B- Tıbbi Müdahalelerin Sınıflandırılması 19
C- Hukuki ve Tıbbi Açıdan Özellik Arzeden Tıbbi
Müdahaleler 20


İKİNCİ BOLUM

HEKİMİN FAALİYET YERİNE GÖRE DURUMU,
HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ


3. HEKİMİN FAALİYET YERİNE GÖRE DURUMU 28
I. SERBEST (BAĞIMSIZ) ÇALIŞAN HEKİMİN DURUMU . 28
A- Kamu Hastanesinde Çalışan Hekimin Durumu 29
B- Özel Hastanede Çalışan Hekimin Durumu 30
VII


4. HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ 31
I. SÖZLEŞME 31
A- Sui Generis Sözleşme Görüşü 32
B- Karma Sözleşme Görüşü 32
C- Kanunda Düzenlenen Tipik Sözleşme Görüşü 33
II. HEKİM İLE HASTA ARASINDA SÖZLEŞME
BULUNMAMASI 39
A-Haksız Fiil 39
B- Vekaletsiz İş Görme 43


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI,
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ


5. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 47
I. Genel Olarak 47
II. Zımni Kabul 47
III. Şekil 48
IV.Ehliyet 49
6. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 50
I. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 51
A- Teşhis Koyma 51
B- Tedavi Yönetimini Seçme ve Uygulama 52
C- Tedaviyi Bizzat Yapma Yükümlülüğü 54
D- Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü 56
E- Hastanın Rızasının Alınması 67
F- Hekimin Sadakat ve Özen Yükümlüğü 72
G- Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü 76
II. HASTANIN HAKLARI 78
A- Hekimi Seçme Hakkı 78
B- Bilgilendirilme ve Aydınlatılmış Onam 80
C- Tedaviyi Reddetme Hakkı 82
D- Mahremiyet ve Özel Hayata Saygı 82
E- Başvuru (Şikayet) Hakkı) 84
F- Onurlu Ölüm Hakkı ve Ötenazi Yasağı 85
VIII

III. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 87
A- Genel Olarak 87
B- Ücret Ödeme Yükümlülüğü 87
C- Tedavi Masraflarını Ödeme Yükümlülüğü 89
D- Hastanın Gerekli Bilgi ve Belgeleri Verme
Yükümlülüğü 90
7. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 91
I. Genel Olarak 91
II. Hekimlik Sözleşmesinin İfa ile Sona Ermesi 91
III. Hekimlik Sözleşmesinin İstifa veya Azille Sona Ermesi 92


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HEKİMİN SORUMLULUĞU, SORUMLULUĞUN
SONUÇLARI, SORUMLULUĞU KALDIRAN VEYA
AZALTAN SEBEPLER

8. HEKİMİN SORUMLULUĞU
I. Genel Olarak 94
II. Serbest Çalışan Hekimin Hukuki Sorumluluğu 94
B- SERBEST ÇALIŞAN HEKİMİN HAKSIZ FİİLDEN
DOĞAN SORUMLULUĞU 118
1. Genel Olarak 118
2. Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartlan 119
3. Sorumluluğun Sözleşmeye veya Haksız Fiile
Dayanmasının Önemi 121
C- SERBEST ÇALIŞAN HEKİMİN VEKALETSİZ İŞ
GÖRMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU 122
1. Genel Olarak 122
2. Sorumluluğun Kapsamı 123
III. KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEKİMİN
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TIBBİ MÜDAHALELERDEN
DOĞAN SORUMLULUK 125
A- Genel Olarak 125
B- Kamu Hastaneleri 125
C- Hasta ile Kamu Hastanesi ve Hekim Arasındaki
İlişkinin Hukuki Niteliği 126
D- Kamu İdaresinin Sorumluluğunun Şartlan 126
E- İdarenin Sorumluluğunun Sonuçlan 130
IX

9. SERBEST ÇALIŞAN HEKİMİN SORUMLULUĞUNUN
SONUÇLARI 131
I. Genel Olarak 131
II. MADDİ TAZMİNAT 132
A- Vücut Bütünlüğünün İhlali Halinde Maddi Tazminat 132
B- Ölüm Halinde Maddi Tazminat 134
III. MANEVİ TAZMİNAT 134
10. SORUMLULUĞU AZALTAN VEYA ORTADAN
KALDIRAN HALLER 135
I. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 135
A- Tanımı 135
B- Sorumsuzluk Anlaşmasının Koşulları 136
C- Yardımcı Şahsın Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk
Anlaşması 137
D- Müterafik Kusur 138
SONUÇ 141

-EKLER-

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ 147
BİLDİRGELER 165
ÖZET 176
KAYNAKÇA 177