Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası

Haksız Rekabette Maddi Tazminat DavasıSayfa Sayısı
:  
157
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978 - 605 - 586 - 52

0,00 TLRekabet hakkının kötüye kullanılması neticesinde, bu hukuka aykırı eylemin bazı zararlı etkileri meydana gelir. Bu zararlı etkilerin ortadan kaldırılması, TK m.58’de belirtilen tespit, önleme, eski hale iade ve tazminat davalarıyla mümkün olur. Anılan davalar içerisinde tazminat davalarının, özellikle maddi tazminat davasının önemi tartışılmazdır. Bu önem, hem maddi tazminat davasının niteliğinden hem de o an için mehaz kanunda dahi yer verilmeyen kazanç devri talebinden ileri gelmektedir. Kazanç devri talebinin önemi ve hukukumuza getirdiği yenilikler çok büyük olmakla birlikte, konunun doktrin tarafından yeterince işlenmemiş olması uygulamayı da etkilemiş, hükmün getirdiği yenilikler tam olarak anlaşılamamıştır. Elinizdeki bu eser, maddi zararın tazmini ve kazanç devri taleplerini İsviçre uygulamasıyla da mukayeseli olarak inceleyerek, söz konusu eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır. ( Arka Kapak dan ) İÇİNDEKİLER = SUNUS .........................................................................................vii ÖNSÖZ ......................................................................................... ix İÇİNDEKİLER ............................................................................... xi KISALTMALAR ..............................................................................xv GİRİS ............................................................................................. 1 Birinci Bölüm TİCARET KANUNU’NA GÖRE HAKSIZ REKABET I. Haksız Rekabet Kavramı ......................................................... 3 A. Haksız Rekabet ................................................................. 3 1. Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları.......................... 4 a. Tanımı .................................................................... 4 b. Unsurları ................................................................ 5 (1) Ekonomik Rekabetin Varlığı ...................................6 (2) Ekonomik Rekabet Etme Hakkının Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak Kullanılması .......................7 (3) Bir Zararın veya Zarar Tehlikesinin Varlığı .............8 (4) İlliyet Bağı ..............................................................9 2. Haksız Fiil Olarak Haksız Rekabet ................................ 9 B. Ticaret Kanunu’na Göre Haksız Rekabetin Genel İlkeleri ............................................................................. 10 1. Tarafların Birbirine Rakip Olmalarının Zorunlu Bulunmaması ............................................................ 10 2. Failin Kendine Bir Yarar Sağlamıs Olmasının Zorunlu Bulunmaması ............................................... 12 3. Failin Kusurlu Olmasının Gerekmemesi ..................... 12 4. Mağdurun Zarar Görmüs Olmasının Gerekmemesi..... 13 C. Haksız Rekabetin Benzer Kurum ve Kavramlardan Ayırt Edilmesi .................................................................. 14 1. Rekabet Hukukundan ................................................ 14 2. Rekabet Yasağından ................................................... 16 3. Rekabet Yasağı Sözlesmesinden ................................. 17 4. Fikri Mülkiyet Hukukundan ...................................... 18 D. Mevzuatımızdaki Haksız Rekabete İliskin Düzenlemeler ... 20 1. Genel Nitelik Tasıyan Düzenlemeler ........................... 20 a. Anayasadaki Düzenleme ....................................... 20 b. Borçlar Kanunundaki Düzenleme ......................... 22 c. Ticaret Kanunundaki Düzenleme .......................... 22 d. İkili Düzenlemenin Elestirisi ................................. 23 2. Özel Nitelik Tasıyan Düzenlemeler .............................. 25 II. Ticaret Kanununda Sayılan Haksız Rekabet Örnekleri .......... 27 A. Yasanın Sistematiği ve Hükümlerin Uygulanıs Sırası ....... 27 B. TK m.57’de sayılan Haksız Rekabet Örnekleri .................. 29 1. Kötüleme ................................................................... 29 2. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek ....................................... 31 3. Yanlıs, Yanıltıcı Bilgi Verme–Aldatıcı Reklamlar .......... 33 a. Abartılı Reklamlar ................................................. 36 b. Karsılastırmalı Reklamlar ..................................... 37 c. Bilimsel Arastırma Sonuçlarına Dayanan Reklamlar ............................................................. 40 d. Fiyat Unsurunun Ağırlık Tasıdığı Reklamlar ......... 40 4. Kendini Üstün Yetenekli Göstermek ........................... 41 5. İltibas (Karısıklığa Neden Olmak) ............................... 42 a. İltibas Kavramı ..................................................... 42 b. Emeğin Korunması İlkesi ve İltibas ....................... 45 c. İltibasın Tespiti ..................................................... 46 d. İltibasa Konu Ürünü Satısa Arzetme veya Elinde Bulundurma .............................................. 49 6. Baskasının Yardımcılarını Görevlerini Kötüye Kullanmaya Sevketmek .............................................. 51 7. Yardımcıları Kandırarak İsletmenin Sırlarını Ele Geçirmek ................................................................... 53 8. Üretim ya da Ticaret Sırlarından Yararlanmak ve Bunları Yaymak ......................................................... 54 9. Üçüncü Kisileri Kandırmaya Elverisli Belgeler Düzenleyip Vermek .................................................... 56 10. İs Yasantısı Kosullarına Uymamak ............................. 57 III. Haksız Rekabet Dolayısıyla Açılabilecek Hukuk Davaları ....... 60 A. Tespit Davası ................................................................... 61 B. Önleme (Men) Davası ....................................................... 63 C. Eski Hale İade Davası ...................................................... 65 D. Tazminat Davası .............................................................. 66 IV. Ticaret Kanunu Tasarısındaki Durum ................................... 68 İkinci Bölüm HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT I. Haksız Rekabet Dolayısıyla Maddi Tazminat Sorumluluğunun Unsurları .................................................. 74 A. Kusur .............................................................................. 74 B. Zarar ............................................................................... 77 1. Maddi Zararın Tazmini Talebi (TK m.58/I-d) ............... 78 a. Maddi Zararın Türleri ........................................... 79 (1) Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kar ..........................79 (2) Mevcut Zarar - Gelecekteki Zarar .........................82 b. Maddi Zarar Miktarının Belirlenmesi..................... 83 (1) Kavram ................................................................83 (2) Zarar Miktarının Tayini ........................................86 (3) Zarar Miktarının Belirlenmesine Esas Alınacak Tarih ....................................................................87 (4) Denklestirme .......................................................88 2. Kazanç Devri Talebi (TK m.58/I-e) .............................. 90 a. Genel Olarak ........................................................ 92 b. Talebin Kaynağı .................................................... 94 c. Hükmün Uygulama Alanı ..................................... 97 d. Talebin Kapsamı ................................................. 101 3. Maddi Zararın Tazmini ve Kazanç Devri Talepleri Arasındaki İliski ....................................................... 103 C. İlliyet Bağı ..................................................................... 107 II. Maddi Tazminat Kavramı ve Maddi Tazminatın Türleri ........ 108 A. Maddi Tazminatın Tanımı ve Amacı ............................... 108 B. Maddi Tazminatın Türleri .............................................. 109 1. Aynen Tazmin ......................................................... 109 2. Nakden Tazmin ........................................................ 110 3. Borçlar Kanunu Sistemi ........................................... 110 III. Maddi Tazminatın Kapsamını Etkileyen Unsurlar ............... 111 A. Haksız Rekabet Nedeniyle Uğranılan Zarar .................... 112 B. Haksız Rekabet Failinin Kusurunun Ağırlığı .................. 113 C. Haksız Rekabet Mağdurunun Birlikte Kusuru ............... 113 D. Diğer Hususlar .............................................................. 114 IV. Maddi Tazminat Miktarına Uygulanacak Faiz ...................... 115 Üçüncü Bölüm HAKSIZ REKABET NEDENİYLE AÇILAN MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ I. Maddi Tazminat Davasının Tarafları ................................... 119 A. Davacılar ....................................................................... 119 1. Haksız Rekabete Uğrayan ......................................... 119 2. Müsteriler ................................................................ 120 B. Davalılar ....................................................................... 122 1. Haksız Rekabeti Yapan ............................................. 122 2. İstihdam Eden ......................................................... 123 3. Basında Görev Yapanlar ........................................... 125 II. Yetkili ve Görevli Mahkeme ................................................. 127 A. Yetkili Mahkeme ............................................................ 127 B. Görevli Mahkeme .......................................................... 128 III. İhtiyati Tedbirler ................................................................. 130 IV. İtiraz ve Def’iler ................................................................... 132 V. Deliller ve İspat ................................................................... 133 A. Deliller .......................................................................... 133 1. Delil Tespiti .............................................................. 133 2. Mahkemeye Sunulabilecek Deliller ........................... 134 B. İspat ............................................................................. 136 VI. Maddi Tazminat Davasının Ceza Davasıyla İliskisi .............. 138 VII. Zamanasımı ........................................................................ 139 A. Bir Yıllık Zamanasımı .................................................... 139 B. Üç Yıllık Zamanasımı .................................................... 140 C. Ceza Zamanasımı .......................................................... 141 VIII. Hükmün İlanı ..................................................................... 142 SONUÇ ...................................................................................... 145 BİBLİYOGRAFYA ....................................................................... 149