Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Haksız Rekabet Hukuku ( 6102 Sayılı TTK , 6098 Sayılı BK , 6100 Sayılı HMK , 551 - 554 - 556 Sayılı KHK Hükümleri Çerçevesinde Hazırlanmış )

Haksız Rekabet Hukuku ( 6102 Sayılı TTK , 6098 Sayılı BK , 6100 Sayılı HMK , 551 - 554 - 556 Sayılı KHK Hükümleri Çerçevesinde Hazırlanmış )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1542
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-46-9

250,00 TL

"6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU

6100 SAYILI YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

551 - 554 - 556 Sayılı KHK Hükümleri Çerçevesinde HazırlanmıştırHAKSIZ REKABET HUKUKUEngin ERDİLİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

İÇİNDEKİLER VII

Kısaltmalar Cetveli XLIX

GİRİŞ 1

Birinci Kitap Haksız Rekabetin Genel Çerçevesi Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Genel Haksız Rekabet Rejimi

BİRİNCİ BÖLÜM Rekabetin Genel Çerçevesi

I. Rekabet 7

I. Genel Olarak Rekabet 7

1. İktisadi Rekabet 8

2. Kollektif Rekabet 8

II. Rekabet Hakkı 9

A. Rekabet Etme Hakkı 9

B. Tarihi Gelişim 10

II. Roma Hukukunda 10

III. Diğer Hukuklarda 11

C. Rekabetin Hukuki Temelleri 12

1- Rekabetin Anayasal Temelleri 14

2- Uluslararası Sözleşmeler 15

aa. Paris Sözleşmesi 15

bb. Trips 16

III. Rekabetin Yasal Temelleri 16

aa. Genel Hükümler 16

aaa. Şahsiyet Haklarını İhlal Eden Fiil Olarak Rekabet 16

bbb. Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Fiil Veya Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Rekabet 16

ccc. Haksız Fiil Olarak Rekabet 17

,bb. Özel Hükümler 17

aaa. Haksız Rekabet Hakkındaki Kanunlar 17

bbb. Rekabeti Sınırlayıcı Fiillere Karşı Kanunlar 18

İKİNCİ BÖLÜM Haksız Rekabetin Benzer Kurum Ve Kavramlarla İlişkisi

II. Rekabet Yasağı İle İlişkisi 19

III. Rekabet Hukuku İle İlişkisi 20

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmalıklarda Uygulanacak Hukuk

IV. Genel olarak 23

V. Uygulanacak Hukuk 24

3. “Piyasanın Doğrudan Etkilendiği Yer Hukuku(m.37/I) 24

4. İşletmenin İşyeri Hukuku(m.37/II) 25

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ticaret Kanununda Düzenlenen Haksız Rekabet

D. TTK’da Öngörülen Haksız Rekabet Rejimi 27

E. Haksız Rekabetin Hükümlerinin Amacı 28

F. Haksız Rekabet Kavramı 31

IV. Haksız Rekabetin Kavramı 31

B- Haksız Rekabetin Hukuki Mahiyeti 32

G. Haksız Rekabetin Temel İlkeleri 32

3- Varlığı İçin Tarafların Rakip Olmalarının Gerekli Olmaması 32

4- Failinin Yarar Sağlamasının Gerekli Olmaması 38

5- Eylemi Yapanın Kusurlu Olmasının Gerekmemesi 38

6- Haksız Rekabete Uğrayanın Zarar Tehlikesine Uğramış Olmasının Yeterli Olması, Zarar Görmüş Olmasının Sadece Tazminat Talebinde Aranan Bir Şart Olması 38

IV. Haksız Rekabetin Unsurları 44

VI. Ekonomik Rekabetin Varlığı 44

VII. Ekonomik Rekabet Etme Hakkımh Dürüstlük Kuralına Aykın Olarak Kullanılması 46

VIII. Bir Zarar Veya Zarar Tehlikesinin Varlığının Şart Olmaması 48

IX. İlliyet Bağı 49

V. - Türk Ticaret Kanunda Düzenlenen Haksız Rekabet Halleri 49

5. Haksız Rekabetle İlgili Genel Hükmünün Kapsamı 50

6. TTK’daki Haksız Rekabete İlişkin Genel Hüküm İle Özel Hükmün Uygulanma Sırası 55

C- TTK’da Örnek Kabilinden Sayılan Haksız Rekabet Halleri 57

H. Genel Olarak 57

İ. ETTK İle 6102 Sayılı TTK’da Yer Alan Haksız Rekabet Fiilleri 62

V. Kötüleme 62

VI. Yanlış Ve Yanıltıcı Bilgi Vermek 82

aa. Genel Olarak 82

bb. Reklam Vasıtasıyla Yanlış Ve Yanıltıcı Bilgi Vermek 91

aaa. Genel Olarak 91

bbb. Karşılaştırmalı Reklâm 92

ccc. Aldatıcı Reklamlar 97

ddd. Rakibi Sömürücü Reklam 102

eee. Test Sonuçlarına Dayanan Reklamlar 103

VII. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece Ve Sembolleri Kullanmak 105

VIII. İltibas 106

aa. Genel Olarak 106

bb. Karıştırılmanın (İltibasın) Varlığının Tespiti 114

cc. Özel Karıştırılma (İltibas) Halleri 116

aaa. Faaliyette Karıştırılma (İltibas) 116

bbb. Ticari İşletmede Karıştırılma (İltibas) 118

bbb.l. Genel Olarak 118

bbb.2. Kataloglarda karıştınlma(iltibas) 119

bbb .3 .Ürün Kodlarında karıştırılma(iltibas) 123

ccc. Emtiada ve özellikle emtianın ambalajında veya dış şekilde

Karıştırılma (İltibas) 126

ddd. İş Mahsulleri Üzerinde Kanştırılma(İltibas) 146

ddd.l. Genel Olarak 146

ddd.2. Tasarımlarda karıştırılma(iltibas) 149

ddd.3. Patentsiz buluşlarda kanştınlma(iltibas) 164

ddd.4.Faydalı Model Belgesi Alınmayan Buluşlarda

kanştınlma(İltibas) 166

eee. Tanıtma vasıtalarında kanştırılma(iltibas) 167

eee.l. Marka Ve İşaretlerde Karıştınlma(İltibas) 167

eee.2. Ticaret Unvanında Kanştmlma(İltibas) 172

eee.3. Ad Üzerinde İltibas 200

eee.4.. İnternet Alan Adlan İle İltibas 203

eee .5 .S loganlarda İltibas 20 8

eee .6 Spor Klüplerinin Tanıtma Vasıtalarında İltibas 211

fff. Renklerde Karıştırılma 216

ggg. Marka İle Ticaret Unvanı Arasında Karıştınlma(İltibas) 220

hhh. Rakip Malların Sürümünü Engelleme 232

VI. Üçüncü Kişilerin Yardımcılarını Görevlerini İhale Sevk Etme 240

VII. Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek 241

VIII. Ticaret Sırlarından Haksız Yere Faydalanmak Veya Bunları Yaymak 246

IX. İş Hayatı Koşullarına Riayet Etmemek 251

X. ETTK’da Yer Alan 6102 sayılı Yeni TTK’da Yer Almayan Haksız

Rekabet Fiilleri 267

7. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek 267

8. Gerçeğe Aykırı İyi Hal Şahadetnameleri Vermek 268

XI. ETTK’da Yer Almayan 6102 sayılı Yeni TTK İle Hukukumuza Giren

Haksız Rekabet Fiilleri 268

J. Karşılaştırmalı Reklam 268

K. Göstermelik(Mostra) İle/ Yem İle Aldatma 269

L. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak 272

M. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama-Saldırgan Satış 273

N. Gizleme 274

O. Tüketicinin Korunması İle İlgili Haksız Rekabet Halleri 275

aa. Taksitli Satışlar İle Benzeri Hukuki İşlemlere İlişkin İlanlarda

Toplam Maliyeti Belirtmeme 276

bb .Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmama 276

cc. Eksik Veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanma 277

X. Sözleşmeyi İhlâle Veya S ona* Erdirmeye Yöneltmek 277

aa. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlale Yöneltme 277

bb. Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal İle Çıkar Sağlama 278

cc. Çalışanları Sırlan Açıklamaya veya Ele Geçirmeye Yöneltme 278

dd. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Feshetmeye Yöneltme 278

XI. Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma 278

aa. Kendisine emanet edilmiş iş ürününden yetkisiz yararlanmak 282

bb. Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Bir İş

Ürününden Yararlanma 283

cc .Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Yararlanmak 283

XII. Dürüstlük kurallarına aykırı genel işlem şartlan kullanma 284

aa. Yasal Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem

Şartlan Kullanma , 285

bb. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem

Şartlan Kullanmak 285

D- Diğer Bazı Haksız Rekabet Halleri 285

XII. Boykot 286

XIII. Orijinal Mallann Kitle Halinde Karşılıksız Olarak Dağıtılması 288

XIV. İşletme Personelinin Ayartılması 288

XV. Çalışma ilişkisi devam ederken veya bittikten sonra eski işverene

karşı yapılan haksız rekabet 290

XVI. Tek satıcılık çerçevesinde Paralel ithalat yoluyla haksız rekabet 294

XVII. Sözleşmede kararlaştmlan rekabet yükümlülüklerine aykırılık 305

XVIII. İlaç Verilerinin Haksız kullanımı 306

XIX. Adwords Reklamlar ile Haksız Rekabet 307

BEŞİNCİ BÖLÜM HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ HİMAYESİ

XIII. Dava Hakkı ve Husumet 311

XX. Davacılar 312

9. Zarar Gören veya Zarar Görme Tehlikesine Maruz Kalan Kimse 316

10. Müşteriler 318

11. Mesleki ve iktisadi birlikler 319

12. Kamusal nitelikteki kurumlar 320

XXI. Davalılar 321

P. Fail 322

Q. Çalıştıran 323

R. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları 323

XIV. Açılabilecek davalar 325

IX. Hukuk Davaları 325

7- Tespit Davası 326

1- Genel Olarak 326

2- Davanın şartları 328

8- Rekabetin Men’i Davası 330

1. Genel Olarak 330

2. Davanın Hukuki Niteliği 330

3. Davanın Şartları ve içeriği 330

4. Dava Sonunda Mahkemece Verilecek Karar 332

9- Rekabetin Ref’i Davası 338

A. Genel Olarak 338

B. Davanın Hukuki Niteliği 339

C. Davanın İçeriği 339

10- Tazminat Davası 346

(a) Tazminat Talebinin Koşullan 346

aa .Hukuka Aykırı Fiil 347

bb. Kusur 349

cc. Zarar Veya Zarar Tehlikesi 353

aaa. Maddi Zararın Tazmini Talebi 358

aaa.l. Fiili Zarar 360

aaa.2.Yoksun kalınan kar 361

aaa.3..Kazanç devri(menfaat karşılığını iade) talebi 367

XV. Genel olarak 367

XXII. Kazanç devrinin kapsamı 375

aaa.4. Maddi Tazminatın Hesabında Dikkate Alınacak Esaslar 385

13. Genel olarak 385

ii .Tazminatın kapsamını etkileyen esaslar 386

İa.Uğranılan zararın tespiti 386

Îb. Zarardan faydaların indirilmesi(Denkleştirme) 387

İc. Kusurun ağırlık derecesi 387

Id. Zarara uğrayanın rızası 389

İe. Zarar görenin birlikte kusuru 389

İf. Hal ve şartlar 389

bbb. Manevi Zararın Tazmini Talebi (Manevi Tazminat Davası) ... 389

bb. Tazminat Davasında Geçici Ödemeler 395

dd. İlliyet bağı 396

S. Hükmün ilanı 396

X. Delil tespiti 398

XI. Ihtiyati Tedbirler 399

11- Genel Açıklama 399

12- Talepte Bulunmaya Yetkili Olanlar 400

13- İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunma Zamanı 400

14- Görevli ve Yetkili Mahkeme 400

15- İhtiyati Tedbir Nedeni 401

16- İhtiyati Tedbirde İspatın Derecesi 401

17- Mahkemece Verilecek İhtiyati Tedbir Çeşitleri 402

aa.Eski Hale Getirmeye Yönelik Tedbirler 402

bb .Haksız Rekabetin Men’ine Yönelik İhtiyati Tedbirler 402

cc. Gümrüklerde Geçici El Koyma 403

dd. Lüzumlu Diğer Tedbirler 405

18- Teminat Gösterilmesi 405

19- Kararın İcrası 406

j. Haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat 407

3- Yargılama Usulü 409

XVI. Haksız Rekabet Davalarında İspat 411

V-Yetkili Mahkeme 416

XXIII. Görevli Mahkeme * 418

XXIV. Kararın Kapsamı(Hükmün Başka Bir Kişi Hakkında İcra Olunması) 435

VIII- Zamanaşımı 436

14. Genel Olarak 436

15. Sessiz Kalma Nedeniyle Dava Açma Hakkının Kaybı 440

T. Genel Açıklama 440

U. Sessiz Kalma Nedeniyle Dava Açma Hakkının Kaybı için

Gerekli Şartlar 441

XII. Haksız Rekabete Maruz Kalan Hak Sahibinin İhlale Muttali

Olması 441

XIII. Dava Hakkı Sahibinin İhlale Muttali Olmasından İtibaren

Belli Bir Sürenin Geçmesi 444

XIV. Sürenin Geçmesine Rağmen Dava Hakkı Sahibinin Kendi İsteğiyle Hareketsiz Kalması 448

XV. Dava Hakkı Sahibinin Hareketsiz Kalmasının Hakkın Kötüye Kullanılmasına Yol Açması ., 449

XVI. İhlalde Bulunan Kişinin Korunmaya Değer Bir Konumda Bulunması 449

XVII. Haksız Rekabet Fiilini İşleyen Kişinin İyiniyetli Olması 450

XVIII. Kamu Yararının Söz Konusu Olmadığı Bir İhlalin Söz Konusu Olması 451

V. Hak Kaybının Sonuçları 451

IX. Haksız Rekabet Davalarında Faiz 452

ALTINCI BÖLÜM Haksız Rekabetin Cezai Himayesi

20- Genel Olarak 455

21- Haksız Rekabet Suçlarında Fail 456

4- Genel Olarak 456

5- Tüzel Kişi Adına Hareket Etmiş ve Etmesi Gerekmiş Kişilerin Failliği 456

6- Tüzel kişilerin Sorumluluğu 457

7- Basın 459

III .Haksız Rekabet Suçlarında Şikayet Hakkım Haiz Kişiler 460

5. Haksız Rekabet Suçlarında Manevi Unsur 461

XVII. Haksız Rekabet Suçlarında Tipe Uygun Fiiller 462

XVIII. Hukuka Genel Uygunluk sebepleri 472

XXV. Kanun Hükmü ve Amirin Hükmü ,. 472

XXVI. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali 472

XXVII. Hakkın Kullanılması 473

XXVIII. Hak Sahibinin Rızası 474

XIX. Suçların Takibi 475

16. Genel Olarak 475

17. Şikayet Süresi 476

18. Uzlaşma 476

XX. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 477

W. Teşebbüs 477

X. İştirak 478

Y. İçtima 479

XXI. Haksız Rekabet Suçlannda Cezalar 479

XIX. 6762 Sayılı TTK Açısından 479

XX. Yeni TTK Açısından 480

YEDİNCİ BÖLÜM BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN HAKSIZ REKABET .481

SEKİZİNCİ BÖLÜM FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA HAKSIZ REKABET HALLERİ

22- Genel Açıklama 489

2 Eserin Ad ve Alametlerinin Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması ..490

8- Genel olarak 490

9- Korumanın Süresi 506

10- Müeyyide 506

6. İşaret, Resim, Ses, Eser Mahiyetinde Olmayan Fotoğraflar, Resimler ve Sinema Mahsûllerinin Haksız Rekabet Hükümleri Gereğince Korunması 507

D. Genel olarak 507

E. Korumanın Süresi 515

F. Müeyyide 516

İKİNCİ KİTAP HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER

DOKUZUNCU BÖLÜM HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER

XXII. Haksız Rekabete İlişkin Özel Düzenlemeler 521

A.Genel olarak 521

B .Özel Haksız Rekabet Düzenlemelerinin Uygulama Alanı 521

XXIII. TESCİLLİ MARKANIN HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUNMASINDA 556 SAYILI KHK REJİMİ 532

A. Markanın Tanımı ve Türleri 533

XXIX. Markanın Tanımı 533

XXX. Markanın Unsurları 533

19. Ayırd Etme Özelliği 535

a.l. Genel Kural 535

a.2. İstisna: Kullanım Sonucu Ayırt Edici Hale Gelme 539

20. Çizimle Görüntülenebilir Veya Benzer Biçimde İfade Edilebilir Nitelikte Olma 549

21. Baskı Yoluyla Yayımlanabilme Ve Çoğaltılabilme 549

XXXI. Marka Türleri 549

Z. Biçime(Şekle) göre Marka Türleri 550

aa. Kişi adlan 550

bb. Coğrafi Yer adlan 550

cc. Sözcük 553

dd. Resim 555

ee. Şekil 555

ff. Harf ve sayılar 558

gg. Ses ve melodi 558

hh. Renkler 558

ii.Koku 561

jj. Mal yada Ambalajın Orijinal Biçimi 561

kk. Karma markalar 562

AA. Amacına Göre Marka Türleri 564

aa. Ticaret(Mal) Markası 564

bb. Hizmet markası 564

cc. Koruyucu marka 564

XXIV. Sahiplerine Göre Marka Türleri 565

aa. Bireysel(Ferdi) Marka 565

bb. Ortak Marka 565

cc. Garanti Markası 566

XXV. Tanınmış Olup Olmamaya Göre Marka Türleri 567

aa .Alelade marka 567

bb .Tanınmış Marka 567

XXVI. Diğer marka türleri 572

aa. Vekil(temsilci) markası 572

bb. Topluluk markası 572

cc. Seri Markalar 573

XXXII. Marka Hakkı ve Sahibi 576

22. Marka Hakkı 576

23. Marka Sahibi 576

XXXIII. MarKKH’ya Hakim Olan İlkeler 577

BB. Marka Hakkının Korunmasında Ülkesellik İlkesi 577

CC. Rüçhan Hakkı İlkesi 580

XXI. Milletlerarası Sözleşmelere Dayanan Başvurulardan Doğan

Rüçhan Haklan 581

XXII. Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Haklan 581

XXIII. Rüçhan Hakkının Hükmü 582

DD. Tescil İlkesi Ve Tescilin Hüküm Ve Sonuçlan 582

23- Genel olarak 582

24- Mükener Tescilin Mümkün Olmaması 589

25- Tescil Başvurusunun Niteliği ve Sonuçları 597

XXXIV. Marka Sahibinin Hakları Ve Marka Hakkına Tecavüz Halleri 600

11- Genel Olarak 600

12- Tecavüz Halleri 604

7. Markayı iltibas yaratacak şekilde kullanmak, taklit etmek 604

aa. Genel Olarak 604

bb. İltibas Ve Taklit Kavramları 610

cc .İltibas Ve Taklit Halleri 612

aaa.Aynı İşaretin Aynı Mal veya Hizmetler İçin Kullanılmasının

engellenmesi ...., 612

bbb .Benzer işaretin Aynı Mal ve Hizmetler İçin Kullanılmasının

engellenmesi 614

ccc. Aynı İşaretin Benzer Mal Ve Hizmetler İçin Kullanılmasının

Engellenmesi 623

ddd .Benzer İşaretin Benzer Mal Ve Hizmetler İçin Kullanılmasının

Engellenmesi 627

eee.Tanmmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın Veya Benzerinin Başka Mal Ve Hizmetler İçin Kullanılmasının Engellenmesi 629

XXVII. Genel olarak 629

XXVIII. Hükmün uygulanma şartları 630

XXXV. a. Toplumda tanınmış düzeyine erişmiş olma 630

24. b. İhlal Hallerinden Birinin gerçekleşmesi 633

EE. 2.b.l. Haksız bir yarann sağlanması 633

XXIV. 2.b.2. Markanın İtibarına zarar verilmesi 637

26- b.3 Markanın Ayırt edici Karakterinin Zedelenmesi 639

dd.Marka Sahibinin Yasaklayabileceği Faaliyetler 639

aaa. Genel olarak 639

bbb .İşaretin Mal veya Ambalaj Üzerine Konulması 642

ccc. İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya

o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması 645

ddd. İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe

onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması 647

eee. İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması 651

fff. Markanın İnternet ortamında ticari etki yaratacak şekilde

kullanımı 655

13- Genel olarak 655

ii. Hükmün Uygulanmasının Şartları 655

ii.a. İşaretin aynısının veya benzerinin kullanılması 656

iib. İşareti kullananın kullanıma ilişkin hakkının veya

meşru bir bağlantısının olmaması 656

iic. Kullanımın ticari etki yaratacak biçimde olması 658

iid. Kullanımın internet ortamında alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde olması 659

XXIX. Tecavüz Yoluyla Kullanılan Markayı Taşıyan Ürünleri Satmak,

Dağıtmak, Ticari Amaçla Elde Bulundurmak 661

XXX. Lisans Yoluyla verilmiş Hakları Genişletmeyi veya devretmeyi engelleme hakkı ! 668

aa. Genel olarak 668

bb. Lisans Sözleşmesiyle Verilen Hakları İzinsiz Genişletmek 669

cc. Lisans Yoluyla verilen Haklan İzinsiz Devretmek 676

XXXI. Markanın Sözlük veya Başvuru Eserlerinde Yer Alması Halinde Düzeltme Talep Etme Hakkı 676

XXXII. Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markanın kullanımının yasaklanması 678

XXXIII. Sonraki Marka Tescillerine İtiraz Hakkı 679

aa.Mutlak red nedenleri 679

aaa.Genel olarak 679

bbb .Mutlak Red Nedenleri 680

XXXVI. 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler 680

ii. Daha önce tescil edilmiş bir marka ile aynı veya ayırt

edilemeyecek kadar benzer olan markalar 681

iii) Tasviri işaretler 685

ıv) Mala Özgü Karakteristik Vasıflar 702

25. Yanıltıcı markalar 702

vı) Devlete ait Arma, Bayrak ve Diğer Hükümranlık

Belirtilerini İçeren Markalar 704

vıı) Halka Mal Olmuş Amblem, Nişanları, Tarihi ve Kültürel

değerleri İçeren Markalar 704

vııı) Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar 706

ıx) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar 720

x) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar 720

ccc. Mutlak Red nedenleri açısından yapılan inceleme ve

başvurunun yayınlanması 722

FF. Marka Başvurusunun Mutlak Red Nedenleri Sebebiyle Reddi 722

GG. Mutlak Red Sebeplerinin Bulunmaması Nedeniyle

Başvurunun Kabulü 724

bb. Nisbi Red Nedenleri 724

aaa. Genel olarak 724

bbb. Nisbi Red Nedenleri 725

XXV. Daha önce tescil edilmiş olan marka ile aynı olan marka ...725

XXXIV. Daha Önce Tescil Edilmiş veya Tescili İçin Başvuruda

Bulunulmuş Marka İle İltibasa Neden olan Marka 726

ii.a. Genel Olarak 726

XXXVII. b. İltibasın tespiti nasıl yapılır? 737

26. c.Mal ve Hizmet Sınıflandırmasının Önemi 740

27. Başka Bir Kişiye Ait Tescilsiz Marka ve İşaret 750

iv. Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması . 758

iv.a. Genel Olarak 758

iv.b..MarKHK m.8/IV hükmünün uygulanma şartlan 760

iv.b.l. Toplumda tanınmış düzeyine erişmiş olma 760

iv.b.2. İhlal Hallerinden Birinin gerçekleşmesi 764

iv.b.2.a. Haksız bir yarann sağlanması 764

iv.b.2.b. Markanın İtibanna zarar verilmesi 767

iv.b.2.c. Markanın Ayırtedici Karakterinin Zedelenmesi 769

v. markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı

veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması 769

vi .Ticari vekil veya temsilcinin marka sahibine ait markayı

kendi adına tescilini istemesi 776

HH. Koruma süresinin sona ermesinden sonra yenilenmeyen

markanın aynı veya benzeri olan marka 777

viii. Sona Eren Ortak Marka veya Garanti Markasının Aynı veya Benzeri Olan Marka 778

ccc. Nispi Red Nedenlerine Dayanılarak Yapılacak İtiraz

ve İtirazın Sonuçlan 778

XXVI. Marka Sahibine Tanınan Haklann Sınırlan 780

27- Üçüncü Kişilerin Kendi Ad ve Adreslerini veya Tasviri Nitelikteki 780

Açıklamalan Kullanma Hakkı 795

28- Marka Hakkının Tüketilmesi 795

aa. Genel olarak 795

bb. Koşullan 796

cc. Tükenme ilkesinin Uygulanamayacağı Haller 811

cc.l. Genel Olarak 811

cc.2. Koşulları 811

cc.2.1. Markalı Mallar Üzerinde Değişiklik veya

Kötüleştirme Yapılması 811

cc.2.2. Değiştirme veya Kötüleştirmenin Ticari Kullanım

Amaçlı Olarak Yapılması 816

cc.2.3. Haklı Sebeplerin Varlığı 816

XXXV. Sessiz Kalma Yoluyla Hakkın Yitirilmesi 816

XXXVI. Yenilenmemiş Bir Markanın Eski Sahibi Tarafından Korunmadan Yaralanmadan Kullanılması 822

XXXVII. Kullanma Zorunluluğu 822

XXXVIII. Markanın Hükümsüzlüğü Ve Marka Hakkının Sona Ermesi 836

1. Markanın Hükümsüzlüğü 836

28. Genel Olarak 836

29. Hükümsüzlük Halleri 841

aa. Mutlak Red Sebeplerinden Herhangi Birisinin Varlığına Rağmen Bir İşaretin Marka Olarak Tescili 842

aaa. Genel Olarak v. 842

bbb. İstisna 843

bb. Nispi Red Sebeplerinden Herhangi Birisinin Varlığına

Rağmen Bir İşaretin Marka Olarak Tescili 844

cc. Markanın Kullanılmaması 847

dd. Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi 849

ee. Markanın Yanlış Anlamaya Neden olması 850

ff. Markanın Teknik Yönetmeliğe aykırı kullanılması 850

gg. Temsilcinin Markayı Kendi Adına Tescil Ettirmesi 851

hh. Kötüniyetli Tescil 852

30. Hükümsüzlük Davası 865

aa. Davanın Özellikleri 865

bb. Davanın tarafları 866

aaa. Davacı 866

bbb. Davalı 870

cc. Davanın açılmasında süre 872

dd. Görevli ve yetkili Mahkeme 876

ee. Yargılamada Dikkate Alınacak Hususlar 877

ff. Davanın sonuçları 877

İİ. Marka Hakkının Sona Ermesi 882

XXVII. Koruma Süresinin Dolması Ve Yenileme Talebinde Bulunulmaması 882

XXVIII. Marka Sahibinin Hakkından Vazgeçmesi 883

XXXIX. Marka Hakkına Tecavüz Halinde Hukuki Korunma Yollan 884

29- Hukuki Sorumluluk 884

14- Açılabilecek Davalar 884

aa.Delillerin Tespiti 885

bb. Tespit Davası 886

cc. Tecavüzün Men’i Davası 888

aaa. Genel olarak 888

bbb. Davanın Hukuki Niteliği 889

ccc. Davanın Şartlan ve İçeriği 889

ddd. Dava Sonunda Mahkemece Verilecek Karar 890

dd. Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti (Menfi Tespit) Davası 892

ee. Tecavüzün Ref’i Davası 898

aaa. Genel olarak 898

bbb. Özel Ref Talepleri 899

XXXVIII. El Koyma Talebi 899

ia.Üretilmesi Veya Kullanılması Cezayı Gerektiren Eşya ..900

ib. Üretilmesi Veya Kullanılması Cezayı Gerektiren Eşyayı Üretmeye Yarayan Araçlar 900

XXXIX. El Konulan Ürünler Üzerinde Mülkiyet Tanınması Talebi .901

XL. Silinme ya da Kaçınılmaz İse İmha Talebi 902

ff. Tazminat Davalan 907

aaa. Tazminat Talebinin Koşulları 908

XL. Hukuka Aykın Fiil 908

XLI. Kusur 909

XLII. Zarar veya zarar tehlikesi 912

XLIII. İlliyet bağı 914

bbb. Maddi Zarann Tazmini Talebi 914

31. Genel olarak 914

32. Maddi Tazminatın Kapsamı 916

ii.a. Genel olarak 916

ii.b. Fiili Zarar 917

ii.c. Yoksun Kalman Kazanç Talebi 919

ii.c.l. Genel olarak 919

JJ. c.2. Yoksun Kalınan Kazancın Tespiti Yöntemleri 920

XXIX. c.2.1 Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edebileceği muhtemel

gelire göre 924

30- c.2.2 Marka hakkına tecavüz edenin, markayı

:

kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre . 925

XLI. c.2.3 Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre (Lisans ömeksemesi) ....929

XLIV. c.3. Yoksun Kalman Kazancın Arttınmı 932

XLV. Maddi Tazminatın Hesabında Dikkate Alınacak Esaslar ..934

ccc. Manevi Zararın Tazmini Talebi 935

ddd .İtibar Tazminatı Talebi 942

eee. Tazminat Davasında Geçici Ödemeler 944

fff. Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler 944

gg. Gümrüklerde el koyma 945

hh. İhtiyati Tedbir Talebi 947

aaa. İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunabilmenin Şartlan 948

bbb. İhtiyati Tedbirin Niteliği Ve Kapsamı 949

İ. Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eden Fiillerin Durdurulması 949

33. Marka Hakkına Tecavüz Edilerek Üretilen Veya İthal Edilen Şeylere Türkiye Sınırları İçinde Veya Gümrük Ve Serbest Liman Veya Bölge Gibi Olanlar Dahil, Bulunduklan Her Yerde El Konulması Ve Bunlann Saklanması 949

34. Herhangi Bir Zarann Tazmini Bakımından Teminat Verilmesi 950

ccc. İhtiyati Tedbir Karannın İcrası 950

ddd. Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat 951

ıı. Mahkeme Karannın İlgililere Tebliği Ve Kamuya Duyurulması 951

KK. Hükmün İlanı 952

XXX. Davanın Taraflan 952

aa. Davacı 952

bb. Davalı 958

cc. Dava Açılamayacak Kişiler 961

XXXI. Görevli Mahkeme 962

XXXII. Yetkili Mahkeme 968

XXXIII. Yargılamada Mahkemece Dikkate Alınacak hususlar 971

XXXIV. Zamanaşımı 973

31- Tescilli Markalann Cezai himayesi 974

15- Genel Açıklama 974

16- Marka Suçlarında Fail 978

aa. Genel Olarak 978

900

bb. Tüzel kişilerin Sorumluluğu 979

XLII. Marka Suçlarının Unsurlan 979

aa. Manevi unsur 979

bb. Suç teşkil eden fiiller 979

aaa. Marka Hakkına İktibas Veya İltibas Suretiyle Tecavüz Suçu 980

bbb. Marka Koruması Olduğunu Belirten İşareti Yetkisi Olmadan

Kaldırma Suçu 980

ccc. Marka Üzerinde Yetkisiz Tasarruf Suçu 988

cc. Hukuka Uygunluk Sebepleri 988

aaa.Hukuka Genel Uygunluk sebepleri 989

bbb. Hukuka Özel Uygunluk Sebepleri 989

XLVI. Markanın Dürüstçe Kullanılması 989

XLVII. Markadan Doğan Hakkın Tüketilmesi 989

XLVIII. Markanın Başvuru Eserlerinde Kullanılması 989

dd. Marka Suçlarında Cezalar 990

ee. Ceza Muhakemesi Şartı 990

ff. Etkin Pişmanlık 990

gg. Müsadere 990

hh. Kovuşturma Usulü 990

35. Şikayetçi 991

jj. Şikayet Süresi 991

kk. Uzlaşma 992

LL. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 993

mm. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 993

XXXV. PATENTİ ALINAN BULUŞUN HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUNMASINDA 551 SAYILI KHK REJİMİ

32- Kümülatif Uygulama 994

33- Patent ile Buluş İlişkisi 994

34- Patent Sistemine Hakim Olan İlkeler 995

17- KHK Kapsamında Patent koruması için tescilin varlığı 995

18- Patent İlk Başvuru Yapana Verilir 996

19- Patentin Sağladığı Korumanın Kapsamını İstemler Belirler 997

8. İstem veya istemler 997

9. Eşdeğer unsurlar 997

XLIII. başvuru sahibinin beyanları 998

XLIX. Ülkesellik İlkesi 999

L. Gerçek Buluş Sahibi İlkesi 999

LI. Bölünmezlik İlkesi 1000

LII. Rüçhan Hakkı İlkesi 1000

36. Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan

Rüçhan Hakları 1000

37. Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Haklan 1001

38. Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Belgelendirilmesi 1002

39. Rüçhan Hakkının Hükmü 1002

MM. Patent Verilecek Buluş’un Tanımı Ve Türleri 1003

XXXVI. Buluşun Tanımı 1003

XXXVII. Buluş Türleri 1004

35- Ürün Buluşları 1004

36- Usul Buluşları 1005

XXXVIII. Buluş Sayılmayan Konular 1006

20- Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotlan 1006

b - Zihni,-ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar 1007

c- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımlan 1008

XLIV. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili

teknik yönü bulunmayan usuller 1009

e- İnsan -eya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri

ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri 1009

aa.Teşhis usulleri 1009

bb. Cerrahi usuller 1010

cc. Tedavi usulleri 1013

XXXIX. Patent Verilecek Buluşun Unsurları 1013

10. Koruma Şartlan 1013

aa.Yenilik 1013

aaa. Genel Olarak 1013

bbb. Yeniliği Ortadan Kaldıran Açıklamalar 1014

ccc. Yeniliği Ortadan Kaldırmayan Açıklamalar 1016

bb. Teknik Niteliğe Sahip Olma 1017

cc .Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması 1018

dd. Sanayiye Uygulanabilir Olma 1020

XLV. Koruma Dışı Haller 1020

aa. Konusu Kamu Düzenine Veya Genel Ahlaka Aykırı Olan Buluşlar ..1021 bb. Bitki Ve Hayvanlar Üzerindeki Patentler 1022

aaa. Bitki Çeşitleri 1022

bbb. Hayvan Irkları 1022

ccc. Önemli Ölçüde Biyolojik Esaslara Dayanan Bitki Veya Hayvan Yetiştirilmesi Usulleri 1022

XLVI. Korumanın Süresi 1022

LIII. Patent Sahibinin Haklan 1023

1. Patent Hakkı 1023

40. Patent Sahibinin Manevi Haklan 1024

aa. Adın Belirtilmesi 1024

bb. Buluşu Kamuya Arz Edip Etmeme Hakkı 1024

cc. Buluşun Kötülenmesi Halinde Kişiliğin Korunması Davası 1025

41. Patent Sahibinin Mali Hakları 1025

aa. Doğrudan Kullanımı men yetkisi 1025

aaa. Ürün Patenti Kapsamındaki Yetkiler 1028

NN. .Ürünün Üretilmesi 1029

OO. Ürünün Satılması 1030

PP. Ürünün Kullanılması 1030

QQ. Ürünün İthal Edilmesi 1030

RR. Ürünün Kişisel İhtiyaçtan Başka Bir Nedenle Elde Bulundurulmasının Engellenmesi 1031

bbb. Usul Patenti Kapsamındaki Yetkiler 1031

XL. Usulün Kullanılması 1031

XLI. Usulün Kullanılmasının Teklif Edilmesi 1031

ccc. Patent Konusu Usul İle Doğrudan Doğruya Elde Edilen

Ürünlere İlişkin Yetkiler 1032

37- Genel Olarak 1032

38- Usulün Kullanılması Sonucu Üretilen Ürünlerin İthali İle

İlgili Haklar 1033

bb. Dolaylı Kullanımı Men Yetkisi 1034

21- Patent Hakkının Sınırlan 1036

11. Patentten Doğan Hakkın Genel Sınırlan 1036

aa. Sınai Veya Ticari Bir Amaç Taşımayan Ve Özel Maksatla Sınırlı

Kalan Fiiller 1036

bb. Deneme Amaçlı Fiiller 1037

cc. Eczanelerde Reçetelere Göre İlaç Hazırlanması 1040

dd. Uluslararası Trafik Serbestisi Gereği Olarak Araçların Kullanılması 1040

ee. Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasında Öngörülen Filler 1041

ff. Koruma Süresi Yönünden Sınırlama 1043

gg. Önceki Tarihli Patentin Etkisi 1043

XLVII. Patentten Doğan Hakkın Özel Sınırlan 1043

aa. Ön Kullanım Hakkı(Uygulamadan Önce Gerçekleştirilen İşlemler) ... 1043

aaa. Koşullan 1044

bbb. Hakkın Niteliği 1045

ccc. Sınırlamanın Kapsamı 1046

ddd. Sınırlamadan Yaralanacak Kişiler 1046

eee. Hakkın Sona Ermesi 1046

bb. Patent Hakkının Tüketilmesi 1046

cc. Patent sahibinin Lisans verme teklifinde bulunması 1049

dd. Haksız rekabet halinde lisans vermeye mecbur tutulma 1050

ee. Kullanma Zorunluluğu 1050

aaa. Genel esaslar 1050

bbb. Kullanımın İspatı 1051

ccc. Kullanım Zorunluluğuna Aykırılık Halinde Sonuç 1051

ff. Zorunlu Lisans 1051

aaa.Zorunlu Patent Verilmesinde PatKHK’nm Öngördüğü Sistemler 1052

bbb. Zorunlu Lisansın İçeriği 1052

ccc. Zorunlu Lisansın Verilme Şartları 1052

ddd. Zorunlu Lisansa Karar Verecek Makam 1055

LIV. Normal Zorunlu lisans halinde 1055

LV. Şartlı Zorunlu Lisans halinde 1055

eee. Arabuluculuğun Talep edilmesi 1056

fff. Zorunlu Lisansın Mahkemeden Talep Edilmesi 1058

ggg. Zorunlu Lisans İşleminin Başlaması 1058

hhh. Mahkemenin Zorunlu Lisans Karan 1059

ııı. Zorunlu Lisansın Kapsamı 1059

LVI. Zorunlu Lisansın Devri 1060

jjj. Zorunlu Lisans Şartlarında Değişiklik Talebi 1060

kkk. sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği 1060

XLVIII. zorunlu Lisansı özendirme tedbirleri 1061

mmm. Lisans Bedelinin Ödenmesi Gerekliliği 1061

gg. Patent Konularının Bağımlılığı 1061

hh. Kamu Yararı 1062

LVII. Kanuni Tekel 1062

jj. Sessiz kalma nedeniyle hak kaybı 1063

42. Buluş Sahipliği 1064

SS. Tek Buluşçu 1065

TT. Birden Çok Buluşçu(Birlikte Buluş Sahipliği) 1065

XLII. Genel olarak 1065

XLIII. Tek Başına Yapılabilecek İşlemler 1066

aa) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma 1066

bb) Diğer hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra buluşu

kullanma 1066

cc) Buluşun korunması için gerekli önlemleri alma 1066

dd) Hukuk ve ceza davalarını açma 1067

XLIV. Oybirliği gerektiren işlemler 1067

UU. Buluş Sahipliğine İlişkin Karineler 1067

VV. Çalışanların Buluşlarında Hak Sahipliği 1067

39- Genel esaslar 1067

aa. İşçi Buluşunun Kapsamı 1067

bb. Emredicilik 1068

cc. Hakkaniyete Uygunluk Şartı 1068

dd. Sır Tutma Yükümlülüğü 1069

ee. İş İlişkilerinin Yükümlülükleri Etkilememesi 1069

ff. İşçinin Ön alım Hakkı 1069

gg. Hükümlerin uygulama alanı 1069

40- Özel Hukuk İlişkisi İçinde Olan İşçilerin Buluşları 1070

aa. İşçi Kavramı 1070

bb. İşçi Buluşlarının Türleri 1070

aaa. Hizmet Buluşları 1070

22- Hizmet Buluşu Kavramı 1070

23- . Hizmet Buluşunun Sahibi 1071

XLIX. İşçinin Bildirim Yükümlülüğü 1071

L. İşverenin İşçinin Bildirimi Üzerine Yapması Gerekenler .... 1072

LI. İşverenin Buluşa İlişkin hakkı 1072

ia.. Talebin İçeriği 1072

ib .Talebin Şekli ve süresi 1072

ic.Talepten Önceki Tasarrufların Geçersizliği 1073

id. Tam Hak Talebi 1073

id.l. Talebin Ulaşmasının Sonucu 1073

id.2. İşverenin Haklan 1073

vı. İşverenin yükümlülükleri 1073

ia. İşverenin Buluşa İlişkin Ülke İçinde Başvuruda

Bulunma Yükümlülüğü 1073

İa.l. Genel Kural 1073

İa.2. İstisna 1074

ib. Başvuru İle İlgili İşverenin Yükümlülükleri 1074

İb.l. Başvuruyu İşçiye Bildirme 1074

İb.2. Başvuruyu Takip etmekten veya patent hakkının

korunmasından vazgeçme halinde işçiye bildirme 1074

İb.3. İşverenin Hizmet Buluşuna İlişkin Yabancı Ülkede de

Başvuruda Bulunma Hakkı 1074

LVIII. İşçinin Haklan 1075

ia. Manevi hak 1075

ib. Bedel Talep Etme Hakkı 1075

ic. Kısmi Hak Talebi 1075

İc.l. Talebin Ulaşmasının Sonucu 1075

İc.2. Kısmi Hak Talebinde Bedel 1076

LIX. Başvuru ile ilgili işçinin yükümlülükleri 1076

ıx. Hizmet Buluşunun Serbest Buluşa Dönüşmesi 1076

bbb. Serbest Buluşlar 1077

43. Serbest Buluş Kavramı 1077

44. Bildirim Yükümlülüğü 1077

45. Teklifte Bulunma Yükümlülüğü 1077

46. Teknik İyileştirme Teklifleri 1078

WW. Kamu Hizmeti Gören Kurumlarda Çalışanlann Buluşlan 1078

aa. Memurların ve Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Buluş ve

Teknik İyileştirme Teklifleri 1078

bb .Üniversite Mensuplarının Hak sahipliği 1078

LII. Patent Verilmesinde Tercih Edilecek Sistemler 1080

LX. Încelemesiz Patent Verilmesi Sistemi 1080

aa. TPE’nin Karara Bağlama Süreci 1080

bb .İncelemesiz patent sahibinin haklan 1081

LXI. İncelenerek Patent Verilmesi Sistemi 1081

LIII. Patentin Hükümsüzlüğü Ve Patent Hakkının Sona Ermesi 1083

1. Patentin Hükümsüzlüğü 1083

47. Hükümsüzlük Halleri 1084

aa.Koruma Şartlannm Bulunmaması 1084

bb. Buluş Konusunun Yeterli Açıklığı Taşımaması 1085

cc. Patent Konusunun Başvurunun Kapsamı Dışına Çıkması 1087

dd. Patentin Bütünlük İlkesi Nedeniyle Ayrılmış Bulunan

Buluşa Ait Olması 1087

ee. KHK m.l2’ye dayalı olarak yapılan başvurunun Kapsamı

Aşması 1088

ff. Patent Sahibinin Gerçek Buluş Sahibi Olmaması 1088

48. Hükümsüzlük Davası 1088

aa. Davanın Özellikleri 1088

bb. Davanın tarafları 1089

aaa. Davacı 1089

bbb. Davalı 1089

cc. Davanın açılmasında süre 1090

dd. yetkili Mahkeme 1090

ee. Görevli Mahkeme 1090

ff. Yargılamada Dikkate Alınacak Hususlar 1091

gg. Davanın sonuçları 1093

Patent Hakkının Sona Ermesi 1097

XX. Koruma Süresinin Dolması 1097

YY. ücretlerin ödenmemesi 1097

aa. Genel olarak 1097

bb. Mücbir sebepler yüzünden yıllık ücretin ödenememesi 1097

ZZ. Patent Sahibinin Hakkından Vazgeçmesi 1098

LIV. Sona Ermenin Hükmü 1098

İ. Patent Hakkına Tecavüz 1099

1. Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Filler 1099

LXII. Taklit 1101

LXIII. Tecavüz yoluyla üretilen patente konu ürünleri izinsiz Kullanmak .1103

LXIV. Usul Patentini izinsiz Kullanmak 1105

LXV. Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek 1107

aa. Lisans Sözleşmesiyle Verilen Haklan İzinsiz Genişletmek 1107

bb. Lisans Yoluyla verilen Hakları İzinsiz Devretmek 1108

LXVI. İhlal Fiilerine İştirak ve Yardım İle Bu Eylemleri Teşvik Etmek, Kolaylaştırma 1108

LXVII. Kendisinde Bulunan ve Haksız Olarak Üretilen veya Ticaret Alanına Çıkarılan Eşyanın Nereden Alındığını veya

Nasıl Sağlandığını Bildirmek Kaçınmak 1109

LXVIII. Buluş Başvurusunun Gaspı 1109

h- Patentin Gasbı 1110

J. Patent Hakkına Tecavüz Halinde Hukuki Korunma Yolları 1110

1. Hukuki Sorumluluk 1110

49. Açılabilecek Davalar 1110

aa. Delillerin Tesbiti 1111

bb. Tespit Davası 1112

cc. Tecavüzün men’i ve önlenmesi davası 1114

aaa. Genel olarak 1115

bbb. Davanın Hukuki Niteliği 1115

ccc. Davanın Şartları ve İçeriği 1115

ddd. Dava sonunda mahkemece verilecek karar 1115

dd. Tecavüzün mevcut olmadığının tespiti(menfi tespit)davası .... 1115

ee. Tecavüzün ref’i davası 1119

aaa. Genel olarak 1119

bbb. Özel ref talepleri 1120

AAA. El Koyma Talebi 1120

BBB. El Konulan ürünler üzerinde Mülkiyet tanınması talebi ..1121

CCC. Silinme ya da kaçınılmaz ise imha talebi 1121

ff. Tazminat davaları 1121

aaa. Genel olarak 1122

bbb. Tazminat talebinin koşullan 1122

LV. Hukuka aykırı fiil 1123

LVI. Kusur 1123

LVII. Zarar veya zarar tehlikesi 1126

LVIII. İlliyet bağı 1127

ccc..maddi zarann tazmini talebi 1128

LXIX. Maddi tazminatın kapsamı 1128

İa. Fiili zarar talebi 1129

ib. Yoksun kalman kazanç talebi 1130

ib. 1. Genel olarak 1130

İb.2. Yoksun Kalman Kazancın Tespiti Yöntemleri ..1131

İb.2.1 Patent hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, patent sahibinin patentin kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre 1134

İb.2.2. Patent hakkına tecavüz edenin, Patenti kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre 1134

İb.2.3. Patent hakkına tecavüz edenin, patenti bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre 1136

İb.3. Yoksun Kalman Kazancın Arttırımı 1137

LXX. Tazminatın indirilmesi 1137

LXXI. Maddi Tazminatın Hesabında Dikkate

Alınacak Esaslar 1138

50. a. Uğranılan zararın tespiti 1138

DDD. b.Zarardan faydalann indirilmesi (Denkleştirme .. 1138

XLV. c. Kusurun ağırlık derecesi 1138

ddd. Manevi zararın tazmini talebi 1138

eee. İtibar tazminatı talebi 1139

fff. Tazminat Davasında Geçici Ödemeler 1140

ggg Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler 1140

41- Buluş Başvurusunun Gaspı Davası 1141

aaa. Genel Olarak 1141

bbb. Davanın Hukuki Niteliği 1142

ccc. Dava devam ederken başvurunun geri alınamaması 1142

ddd. Patent İşlemlerin Ertelenmesi 1142

eee. Davanın Sonuçlan 1142

hh- Patentin Gasbı Halinde Devir Davası 1142

aaa. Genel Olarak 1143

bbb. Davanın konusu 1143

ccc. Davanın Hukuki Niteliği 1143

ddd. Davanın taraflan 1143

eee. Davanın süresi 1144

fff. Davanın İçeriği 1144

ıı. ihtiyati tedbir talebi 1144

aaa.İhtiyati tedbir talebinde bulunabilmenin şartlan 1145

bbb. İhtiyati tedbirin niteliği ve kapsamı 1146

LIX. Davacının patentten doğan haklanna tecavüz teşkil eden

fiillerin durdurulması 1146

LX. Patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere Türkiye sınırlan içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması 1146

LXI. Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi 1146

ccc. İhtiyati tedbir karannın icrası 1147

ddd. Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat 1148

LXXII. Mahkeme kararının ilgililere tebliği ve kamuya duyurulması 1148

jj. Hükmün ilanı 1148

51. Davanın taraflan 1149

aa. Davacı 1149

bb. Davalı 1153

cc. dava açılamayacak kişiler 1154

52. görevli Mahkeme 1155

53. yetkili Mahkeme 1155

54. Yargılamada Mahkemece Dikkate Alınacak hususlar 1156

55. Zamanaşımı 1156

EEE. Patentin Cezai himayesi 1158

XLVI. Yasal Değişiklikler Sebebiyle Patentlerde Ceza Korumasının Bulunmadığı 1158

XLVII. Cezai Sorumluluğa İlişkin KHK Rejimi 1158

aa. Patent Suçlannda Fail 1160

aaa .Genel Olarak

bbb. Çalışanların Sorumluluğu 1160

ccc .Tüzel kişilerin Sorumluluğu 1160

bb. Patent Suçlarında Şikayet Hakkını Haiz Kişiler 1160

cc. Patent Suçlarının Unsurları 1161

aaa. Manevi unsur 1161

bbb.Suç Teşkil Eden Filler 1161

ccc. Hukuka Uygunluk sebepleri 1161

LXII. Genel Hukuka uygunluk sebepleri 1161

LXIII. Özel Hukuka Uygunluk Nedenleri 1161

ddd. Patent Suçlarında Cezalar 1162

eee. Kovuşturma Usulü 1163

fff. Şikayet Süresi 1163

ggg. Müsadere, El Koyma ve İmha 1164

hhh. Uzlaşma 1164

LXIV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1164

LXXIII. Faydalı Modelin Haksız Rekabete Karşı Korunması 1166

56. Kümülatif Uygulama 1166

57. Pat KHK’mn Faydalı Model Rejimi 1167

58. Faydalı Modele Uygulanacak Hükümler 1168

59. Faydalı Model Sistemine Hakim Olan İlkeler 1170

FFF. KHK Kapsamında Faydalı Model koruması için tescilin varlığı 1170

GGG. Faydalı Model Belgesi İlk Başvuru Yapana Verilir 1170

HHH. Faydalı Model Belgesinin Sağladığı Korumanın Kapsamını

İstemler Belirler 1171

XLVIII. İstem veya istemler 1171

XLIX. Eşdeğer unsurlar 1171

L. Başvuru Sahibinin Beyanları 1173

İİİ. Ülkesellik İlkesi 1173

60. Koruma Şartları Ve Koruma Dışı Haller 1173

42- Koruma Şartları 1173

24- Yenilik 1174

aa. Genel olarak 1174

bb. Yeniliği Ortadan Kaldırmayan Açıklamalar 1181

25- Sanayiye Uygulanabilirlik 1184

2- Faydalı Model Belgesi Verilemeyecek Konu ve Buluşlar 1184

LXV. Buluş Niteliğinde Olmadığı İçin Faydalı Model ve ( ve Patent)

Belgesi Verilemeyecek Konular 1184

LXVI. Buluş Niteliğine Olmasına Rağmen Faydalı Model ( ve patent) Belgesi Verilemeyecek Hususlar 1185

LXVII. Patent Korumasından Yararlanan, Ancak Faydalı Model Korumasından Faydalanamayan Buluşlar 1185

LXXIV. Korumanın Süresi 1187

61. Faydalı Model Sahibinin Hakları 1187

62. Faydalı Model Hakkının Sınırları 1188

63. Faydalı Model Sahipliği 1188

JJJ. Tek Buluşçu 1189

KKK. Birden Çok Buluşçu(Birlikte Buluş Sahipliği) 1189

LI. Tek Başına Yapılabilecek İşlemler 1189

aa. Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma 1190

bb) Diğer hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra

tasarımı kullanma 1190

cc) Buluşun korunması için gerekli önlemleri alma 1190

dd) Hukuk ve ceza davalarını açma 1190

LII. Oybirliği gerektiren işlemler 1191

LLL. Buluş Sahipliğine İlişkin Karineler 1191

MMM. Çalışanların Buluşlannda Hak Sahipliği 1191

İ. Başvuru, Tescil, İtiraz Ve Başvurunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi 1191

1- Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi 1193

43- Patent başvurusunun faydalı model belgesi başvurusuna değiştirilmesi 1193

44- Faydalı model belgesi konusunun endüstriyel tasarım olarak tescili .... 1193

45- Aynı buluşa patent ve faydalı model belgesi verilememesi 1194

J. Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Ve Hakkın Sona Ermesi 1197

26- Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü 1197

12. Hükümsüzlük Halleri 1198

aa. Koruma Şartlarının Bulunmaması 1198

bb. Buluş Konusunun Yeterli Açıklığı Taşımaması ve Tam Olarak

Tanımlanmaması 1206

cc. Patent Konusunun Başvurunun Kapsamı Dışına Çıkması 1206

dd. Patentin Bütünlük İlkesi Nedeniyle Ayrılmış Bulunan Buluşa

Ait Olması 1207

ee. PatKHK m,12’ye dayalı olarak yapılan başvurunun Kapsamı

Aşması 1207

ff. Faydalı model belgesi Sahibinin Gerçek Buluş Sahibi Olmaması. 1208

LXVIII. Hükümsüzlük Davası 1208

aa. Davanın Özellikleri 1208

bb .Yenilik Taşımama İddiasıyla Hükümsüzlük Davası Açılmasının

Etkisi 1209

cc. Davanın taraflan 1211

aaa. Davacı 1211

LXXV. Zarar Gören Üçüncü Kişiler 1211

LXXVI. Cumhuriyet Savcısı Vasıtasıyla İlgili Resmi Makamlar 1212

LXXVII. Faydalı Model belgesi isteme hakkına sahip kişiler 1212

bbb. Davalı 1212

dd. Davanın açılmasında süre 1214

ee. yetkili Mahkeme 1215

ff. Görevli Mahkeme 1215

gg. Yargılamada Dikkate Alınacak Hususlar 1215

hh. Davanın sonuçları 1219

64. Faydalı Model Hakkının Sona Ermesi 1221

K. Faydalı Model Hakkına Tecavüz 1222

NNN. Korumanın Kapsamı 1222

OOO. Faydalı Model Hakkına Tecavüz Sayılan Filler 1223

L.Fay dalı model Hakkına Tecavüz Halinde Korunma Yollan 1224

LIII. Hukuki Sorumluluk 1224

LIV. Faydalı Modelin Cezai himayesi 1227

46- Genel Olarak 1227

47- Ceza Sorumluluğuna İlişkin KHK Rejimi 1229

27- TASARIMIN HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUNMASINDA TASKHK REJİMİ

13. Kümülatif Uygulama 1231

14. Tasanmın Tanımı Ve Türleri 1231

G. .Tasanmın Tanımı 1237

LXIX. Tasarımın Unsurları 1244

LXXVIII. Ürün ve/veya ürün parçası 1245

aa. endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesne 1245

bb. bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları

(birleşik ürün ve parçaları) 1247

cc. takım ve setler 1247

dd. ambalaj 1248

ee. birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen

bileşimleri 1248

ff. grafik semboller 1249

gg. tipografik karakterler 1249

hh. taşınmazların dış görünümü 1249

LXXIX. İnsan duyuları ile algılanabilir iki ve/veya üç boyutlu görünüm 1249

LXXX. Tasarımın işlevsel olmasına veya estetik bir değer taşımasına

gerek olmaması 1250

LXX. Tasarımı Koruma Şartları 1251

65. Genel olarak 1251

66. koruma şartlan 1259

aa. Yenilik 1259

bb .Ayırt Edici Nitelik 1265

aaa. Ayırt Ediciliğinde Tespitinde Kullanılacak Kriter