Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Haciz ve Hacze İştirak

Haciz ve Hacze İştirakSayfa Sayısı
:  
816
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-300-710-4

165,00 TL

KİTAP HAKKINDA

I- “HACİZ ve HACZE İŞTİRAK” adını taşıyan bu kitapta;

2004 sayılı İİK.’ya ve 6183 sayılı AATUHK.’ya göre: Haciz ve Hacze İştirak konuları 30 paragraf halinde ve her paragrafta alt başlıklarda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Konular incelenirken özellikle uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren ilke kararı niteliğindeki yeni tarihli Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi kararlarına da geniş ölçüde yer verilmiştir.

·         2004 sayılı İİK.’ya göre Haciz ve Hacze İştirak:

·         Haciz; tanımı, hukukî niteliği, çeşitleri ve yapılması

·         Haczin konusunu teşkil edebilecek mallar ve haklar

·         Taşınır ve taşınmaz malların haczi

·         E şlerden birinin borcu için diğer eşin mallarının haciz edilip edilemeyeceği

·         Kara taşıt araçlarının haczi

·         Payların haczi

·         Aylık ve ücret alacaklarının haczi

·         Emekli aylığının haczi, bloke edilmesi

·         Emekli ikramiyesinin haczi

·         Bayram ikramiyesinin haczi

·         Borçlunun üçüncü kişilerdeki para alacaklarının ve taşınır mallarının haczi

·         Müşterinin, kredi veya banka kartını POS makinesinde kullanmasıyla satıcının mevduat hesabına giren alacağın haczi

·         İntifa hakkının haczi

·         Gemilerin haczi, paraya çevrilmesi ve paraların paylaştırılması

·         Yetişmemiş mahsullerin haczi

·         Mütemmim cüz ve teferruatın haczi

·         Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satılan malların haczi

·         İcra dairesinin, borçlu adına tescili talep veya tescili dava etme yetkisini alacaklıya vermesi

·         Haczi caiz olmayan veya kısmen haciz edilebilen mallar ve haklar

·         Hacze takipli iştirak

·         Hacze takipsiz iştirak

·         İhtiyatî haciz: özellikleri, hangi borçlardan dolayı, nereden, nasıl istenebileceği

·         İhtiyatî haciz kararının hukukî niteliği, içeriği ve uygulanması

·         İhtiyatî haciz kararına itiraz, ihtiyatî haczin kaldırılması, ihtiyatî hacze karşı müracaat imkânları

·         İhtiyatî haczi tamamlayan merasim

·         Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası 6183 sayılı AATUHK.’ya göre: Haciz ve Hacze İştirak

·         Kamu alacaklarının cebren tahsili

·         Hacze iştirak ve paylaştırma

·         İcra Takibinde: Tebligat ve Vekâlet

II- Prof. Dr. Mehmet Kâmil YILDIRIM / Prof. Dr. Nevhis DERENYILDIRIM’ın İCRA HUKUKU adını taşıyan 4. ve 5. basıları ile iflâs hukukunu da ekleyip İCRA VE İFLÂS HUKUKU adını verdikleri müşterek eserlerinin 6. ve 7. basıları hakkındaki objektif ve bilimsel esaslara uygun inceleme, irdeleme ve değerlendirmelerimizi aksettiren çalışmayı “Kitap İncelemesi” başlığı altında okuyucunun istifadesine sunmayı önemine binaen uygun gördük. III- Yetişmem sırasında çok büyük özveride bulunmuş olan rahmetli annem ve babam; MEDİHA MUŞUL ile İHSAN ALİ MUŞUL’un aziz hatıralarına ithaf ettiğim; “HACİZ ve HACZE İŞTİRAK” adlı kitabın, hukuk fakültesi ile adalet meslek yüksekokulu öğrencilerine, araştırmacı ve uygulamacılara faydalı olmasını dilerim.