Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Haciz İhbarnameleri (Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Alacak ve Diğer Haklarının Haczi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 89. Maddesi ilgili Mevzuat İncelemesi)

Haciz İhbarnameleri (Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Alacak ve Diğer Haklarının Haczi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 89. Maddesi ilgili Mevzuat İncelemesi)Sayfa Sayısı
:  
352
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-975-02-5812-1

83,00 TL

İİK'nın 89. maddesi gereği, borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerekir. Bu durum 3. kişinin hukukunu ilgilendirmekte olup, borçlunun korunmaya değer hukuki yararı olmadığından onun tarafından şikayet konusu yapılamaz. (Yargıtay 12.HD'nin 2015/19542 Esas, 2015/29950 Karar sayılı ve 01.12.2015 tarihli kararı.) Ayrıca, başka bir davada tedbiren takibin durdurulmasına karar verilmiş olması, bu şikayetin sonucuna etkili değildir.
Üçüncü kişi, birinci haciz ihbarnamesinin kendisine TEBLİĞİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇİNDE İTİRAZ ETMEZSE, BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ İLE İSTENEN BORÇ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZİMMETİNDE SAYILIR. Yani üçüncü kişi, kendisinden birinci haciz ihbarnamesi ile istenen alacak miktarını takip borçlusuna borçlu olduğunu KABUL ETMİŞ SAYILIR (m.89/III c.1).
Yedi gün içinde birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmemiş olan üçüncü kişinin takip borçlusuna borçlu olduğunu kabul etmiş sayılmasına ilişkin BU KARİNE, KESİN BİR KARİNE DEĞİLDİR. Zira üçüncü kişi, İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİ aldıktan sonra da itirazda bulunabilir (m.89/III c.2).
İİK md 89 , takip borçlusuna borçlu olan üçüncü şahsa karşı takip alacaklısının sahip olduğu hakları düzenlemektedir. Uygulamada çok fazla işlerliğe sahip olan İİK md 89, süreç içerisinde kötü niyetli kullanımlara bağlı olarak değişikliklere uğramıştır. Örneğin, bu maddeye göre açılacak menfi tesbit davaları nisbi harca tabi iken maktu harca dönüştürülmesi ya da ikinci, üçüncü haciz ihbarnamelerinin oluşturulması bu değişikliklerden bazılarıdır. Kurum olarak haciz ihbarnamesi, alacaklının, borçlunun ve üçüncü şahısların hak ve menfaatlerini ilgilendirmektedir. Bunun yanında yargılama boyutunda hukuk ve ceza yargılamasını içerdiği dikkate alındığında, tüm uygulamacılar açısından konunun ne kadar büyük önem taşıdığı anlaşılabilir.
Konu Başlıkları
Yargıtay Kararları
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
1., 2., 3. Haciz İhbarnamesi – İtiraz Süresi
Hukuki ve Cezai Sorumluluğu – Yasal Şart ve Sonuçları
Menfi Tesbit – Şikayet – İstirdat Davaları
Konularına Göre Tasnifli – Uygulama ve Örneklerle
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL BİLGİLER  15
I. GENEL BİLGİLER  15
A. İcra Takibinde Haciz İhbarnameleri  15
a. Usul ve Yargılama ile İlgili Açıklamalar  15
b. Haciz  16
c. Müstakbel Alacak  17
d. Menkul Haczi Hükümleri  17
e. Para ya da Alacak Hacizlerine İlişkin İşlemler  18
f. Taşınmazlar İİK'nın 89. Maddesine Göre Haczedilemez  19
B. 1. –2. – 3. Haciz İhbarnameleri  23
a. 1.Haciz İhbarnamesi.  23
aa. İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği  23
bb. 1. Haciz İhbarnamesi – Açıklamalar,  24
b. İkinci Haciz İhbarnamesi  25
aa. İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği  25
bb. 2. Haciz İhbarnamesi – Açıklamalar  25
c. Üçüncü Haciz İhbarnamesi  26
aa. İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği  26
bb. 3. Haciz İhbarnamesi – Açıklamalar  27
C. Genel Tanımlar – Kavramlar  28
a. Limited Şirket – Anonim Şirket – Adi Ortaklık  28
b. Belirsiz Alacak Davası Niteliği  30
c. İstihkak Davaları İİK’nin 97/11. Maddesi Uyarınca Genel Hükümler Dâhilinde Basit Yargılama Usulüne Tabidir  34
d. Menfi Tespit  35
e. Haciz Yazısı  36
f. Sıra Cetveli  38
g. Tebligat  39
aa. 3. Kişinin Süresiz Şikayet Hakkı  40
bb. Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde, Tebligat  41
h. Şikayet – Hakikate Muhalif Beyanda Bulunma Suçu  41
ı. Ticari Defterlerin İspat Külfeti  42
i. Haczedilmezlik  43
aa. 01/01/2012 Tarihinde yürürlüğü giren 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  44
bb. Gemi İpoteği  45
cc. İİK’nın 83/c. Maddesinde İse; "Taşınmaz Rehni İpotek Akit Tablosunda Sayılı Bulunan Eklenti, Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemez  45
dd. 5018 Sayılı Kanuna ekli bir sayılı cetvelde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Bakanlığının Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri  48
ee. Alacağın Temliki  48
İKİNCİ BÖLÜM:
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YARGITAY KARARLARI  103
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI  103
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  107
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  152
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  170
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  283
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  287
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  296
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
UYGULAMA VE ÖRNEKLER  329
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ  329
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE, ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ  330
1. HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ  331
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE, BORÇLUNUN KİM OLDUĞU BELİRTİLMEDİĞİNDEN BORÇLU OLMADI– – TARAF SIFATINA – İTİRAZ  332
ALACAĞIN TEMLİKİ, SULH, İBRA VE FERAGAT SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN KALDIRILMASI  333
EK TEMYİZ BEYANLARI – SÖZLEŞMENİN FESHİ  335
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ  339
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ  341
ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ (BİLDİRİM)  343
Kaynakça  345
Kavram Dizin  347