Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

GÜMRÜK

GÜMRÜKSayfa Sayısı
:  
84
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-133-621-3

18,00 TL

ÖNSÖZ

Dış ticaretin kolaylaştırılması ve ülkeler arası sermaye akımının artırılması için, 1996 tarihinde AB ile Gümrük Birli­ği anlaşması imzalayan Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için 1999 yılından itibaren görüşmelere başlamıştır. Bu görüş­melerin somut bir neticesi, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun yürürlükten kaldırılarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun yürürlüğe girmesi olmuştur.

Aynı şekilde gümrük kaçakçılığı fiillerini düzenleyen 21.3.2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 31.03.2007 tarih ve 26479 sayılı Resmî Gazete'de yayınlana­rak aynı gün yürürlüğe girmiştir. 28.03.2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun'la, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu önemli deği­şikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler sonucu, Kanun metnin­den kaçakçılık kabahatleri çıkarılmış olup sadece kaçakçılık suçları incelenmiştir ayrıca, bu suçlara konusu akaryakıt olan kaçakçılık fiilleri de eklenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ile birlikte 5607 sayılı Kaçak­çılıkla Mücadele Kanunu, gümrük işlemlerinin insan haklan ihlallerine neden olmadan en uygun şekilde sağlanmasını ve ülke güvenliğimize zarar verici ve ekonomimizi bozucu nitelik­teki fiilleri yaptırıma bağladıkları için; bu kanunların verimli ve uyumlu olarak uygulanabilmesi haliyle büyük önem taşımakta­dır. Çünkü gümrük mevzuatındaki temel amaç, ülke ekonomi­mizin zarara uğramaması ve ülke güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu çalışma, yukarıda ifade ettiğimiz mevzuatın özet ve yüzeysel anlatımına sahip ve konuya ilgi duyacak okuyucu­lardan başka, daha çok Dış Ticaret Bölümü lisans öğrencileri­ne ve çalışma alanı gümrük konusu olan uygulayıcılara hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. İstifade edecek okuyucularımı­za katkı sağlaması dileğiyle...

Hüseyin Ertuğrul Kırşehir -12.08.2013

 


İÇİNDEKİLER Bölüm 1: GÜMRÜK KAVRAMI, GÜMRÜK REJİMLERİ............................. 1

I.  GÜMRÜK KAVRAMIYLA İLGİLİ GENEL
AÇIKLAMALAR....................................................................................... 1

II.  İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR................................................................. 3

A.                                                                                                                GÜMRÜK VERGİLERİ   3

B.  GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER.............................................................. 3

C.  GÜMRÜK İŞLEMİ............................................................................. 3

D. FOB KIYMET (Free On Board: Gemi Güvertesinde
Teslim)...................................................................................................... 3

E.  CİF KIYMET (Cost Insurance Freight: Malın

Bedeli Sigorta Masrafı Navlun)..................................................... 4

F.  AKARYAKIT..................................................................................... 4

III.   GÜMRÜK REJİMLERİ............................................................................ 4

A. EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ................................ 6

 1. Antrepo rejimi................................................................................ 6
 2. Dâhilde İşleme Rejimi................................................................... 7
 3. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi.................................... 7
 4. Geçici İthalat Rejimi...................................................................... 8
 5. Hariçte İşleme Rejimi.................................................................... 9

B.  EKONOMİK ETKİLİ OLMAYAN GÜMRÜKREJİMLERİ9

 1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi...................................................... 9
 2. Transit Rejimi............................................................................... 10
 3. İhracat Rejimi............................................................................... 10
Bölüm 2: GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI.................................... 13

I.  GENEL AÇIKLAMALAR....................................................................... 13

II.  KAÇAKÇILIK SUÇLARI....................................................................... 13

A. GİRİŞ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI.................................................. 14

 1. Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın
  Türkiye'ye Sokmak Suçu............................................................ 14
 2. Sahte Beîge Kullanmak Suretiyle Gümrük Vergilerini
  Kısmen veya Tamamen Ödemeksizin Eşyayı
  Türkiye'ye Sokmak Suçu............................................................ 20
 3. Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Serbest

Dolaşımda Bulunmayan Eşyayı Rejim Hükümlerine
Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinde Bırakmak Suçu................. 24

4.  Belli Bir Amaç İçin Kullanılmak veya İşlenmek Üzere
Ülkeye Geçici İthalat ve Dâhilde İşleme Rejimi
Çerçevesinde Getirilen Eşyayı Sahte Belge İle Yurt
Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak Suçu................................. 27

 


 1. Birinci İla Dördüncü Fıkralarda Tanımlanan
  Fiillerin İşlenmesine İştirak Etmeksizin, Bunların
  Konusunu Oluşturan Eşyayı, Bilerek ve Ticari
  Amaçla Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak,
  Taşımak veya Saklamak Suçu.................................................... 30
 2. Özel Kanunları Gereğince Gümrük Vergilerinden
  Kısmen veya Tamamen Muaf Olarak İthal Edilen
  Eşyayı, İthal Amacı Dışında Başka Bir Kullanıma
  Tahsis Etmek, Satmak, Devretmek veya Bu
  Özelliğini Bilerek Satın Almak, Kabul

Etmek Suçları................................................................................ 33

7.  Kanun Gereği İthali Yasak Eşyayı İthal Etmek ya da
Bu Özelliğini Bilerek Eşyayı Satın Almak, Satışa

Arz Etmek, Satmak, Saklamak, Taşımak Suçları....................... 36

B. ÇIKIŞ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI................................................... 38

 1. Kanun Gereği İhracı Yasak Eşyayı Ülkeden
  (Türkiye'den) Çıkarmak Suçu..................................................... 38
 2. İhracat Gerçekleşmediği Hâlde Gerçekleşmiş Gibi
  Göstermek ya da Gerçekleştirilen İhracata Konu
  Malın Cins, Miktar, Evsaf veya Fiyatını Değişik
  Göstererek İlgili Kanun Hükümlerine Göre Teşvik,
  Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak
  Suretiyle Haksız Çıkar Sağlamak Suçu..................................... 40

III.  KONUSU AKARYAKIT OLAN KAÇAKÇILIK

SUÇLARI.................................................................................................. 42

IV.  KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN ÖZEL GÖRÜNÜŞ
ŞEKİLLERİ................................................................................................ 44

A. TEŞEBBÜS........................................................................................... 44

B.  İŞTİRAK............................................................................................ 46

C.  İÇTİMA............................................................................................. 48

II. 5607 SAYILI KANUNDA YAPTIRIM REJİMİ................................... 49

A. ARAMA VE EL KOYMA............................................................... 49

B.  MÜSADERE..................................................................................... 50

C.  ETKİN PİŞMANLIK........................................................................ 52

EK.......................................................................................... 55 KAYNAKÇA....................................................................... 81