Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Göç – İltica ve Sığınma Hukuku

Göç – İltica ve Sığınma HukukuSayfa Sayısı
:  
632
Kitap Ölçüleri
:  
16*23
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4233-5

102,00 TL

Göç, iltica ve sığınma hukukunun Türkiye için önemi, bugüne kadar ayrıntılı bir mevzuatı olmaksızın yürütülmesindendir. Yine de uluslararası korumanın temeli olan 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, 1967 Protokolüne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye ulusal mevzuatı olmasa da mülteciler konusundaki uluslararası sorumluluktan kaçınamamıştır.

Yabancılar Hukuku ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 04.04.2013 tarihinde kabul edilmesi ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ilişkin hükümler dışındaki hükümler 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu suretle ilk defa Türkiye'nin ayrıntılı bir "Göç, iltica, Sığınma" mevzuatı olmuştur. Sorun, 1951 Cenevre Mülteciler Hukuku Sözleşmesi'nde Türkiye'nin saklı tuttuğu "Avrupa'dan gelen mülteciler kaydının" AB ile yapılan geri kabul anlaşması ile bağlantılı olarak kaldırılıp, kaldırılmayacağıdır.

Türkiye'nin, son zamanlarda doğudan, özellikle Suriye'den kitle akını halinde gelen çok sayıda mülteciye kapısını açmak zorunda kalması, konunun önemini daha da arttırmaktadır. Geçici koruma statüsü verilen bu kişilerin Türkiye'de kalışları 2011'den beri sürmektedir. Savaş devam ettiği için ülkelerine dönemeyen sığınmacılar için kalıcı bir çözüm yolu henüz bulunamamıştır.

Ekonomik nedenlerle Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sayısında da son yıllarda artış olmuştur. Avrupa ülkeleri ve ABD çözümü sınırlarına duvar çekmekte bulmuştur. Ancak bu duvarların zorunlu göçü önleyip önleyemeyeceğini zaman gösterecektir. Batı'ya doğru göçün artması ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi popülist eğilimlerin artmasına neden olmaktadır.   İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Takdîm  7
Önsöz  11
2. Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  29
Giriş  33
1. Bölüm  
TARİHÇE, KAYNAKLAR VE TANIMLAR  
§1. GÖÇÜN TARİHÇESİ  37
I. İNSANCIL HUKUK YAKLAŞIMLARI  37
A. İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Kavramları  37
B. Haklı Savaşın Davranış Kuralları  38
C. Sığınma Hakkının Kökeni  40
1. Genel Olarak  40
2. Dini Yaklaşımlar  41
3. Egemenlik Alanı Olarak Ülkedeki Yabancıların Kontrolü  42
D. Teorik Görüşler  42
1. Grotius – Sığınma ve Uluslararası Ceza Hukuku  42
2. Grotius ile Mücadele: Pufendorf, Wolff, Vattel  44
a. Pufendorf  44
b. Wolff  45
c. Vattel  46
II. SİYASİ SUÇLAR İSTİSNASI  48
A. İngiliz Geleneği  48
B. Kara Avrupasının Tutumu  49
C. Bir Aksiyon Adamı Olarak Nansen  51
III. SUÇLULARIN İADESİNDEN SINIRDIŞI ETMEYE; SIĞINMACILAR İÇİN GÖÇ POLİTİKASININ FARKINA VARMAK  52
IV. SIĞINMAYI GELİŞTİREN POLİTİK DEĞERLER  53
§2. GÖÇ VE SIĞINMA HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI  56
I. GENEL OLARAK  56
II. ULUSLARARASI KAYNAKLAR  56
A. Uluslararası Adalet Divanı Statüsü  56
B. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  59
C. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme ve 1967 Protokolü  60
D. İşkencenin ve Diğer Zalimane Onur Kırıcı İnsanlık Dışı Muamele ve Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi  60
E. Avrupa İnsan Haklarını Koruma ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi ve Ek Protokoller  61
F. Diğer İnsan Hakları Sözleşmeleri  62
G. Yapılageliş Kuralları (Customary Rules)  63
1. Genel Olarak  63
a. Maddi Unsur (Material Element)  63
b. Manevi Unsur (Opinion Juris)  64
2. İnsan Hakları Konusundaki Evrensel Kurallar  64
H. Genel Hukuk İlkeleri (General Principles of Law) (Principes Généraux de Droit)  65
1. Ahde Vefa (Pacta Sund Servanda) İlkesi  67
2. Buyruk Kural (Jus Cogens)  68
§ 3. TANIMLAR  72
I. TERİM SORUNU  72
II. HUKUKİ AÇIDAN MÜLTECİ TANIMI  74
A. Genel Olarak  74
B. Andlaşmaların Yorumu  76
C. Cenevre Sözleşmesindeki Tanım  81
1. Mülteci Statüsü Kazanılmasının Şartları  82
a. Ülke Dışında Bulunma Koşulu–Yabancı Olmak  82
b. Vatansızların Durumu  83
c. Birden Çok Vatandaşlığa Sahip Kişilerin Durumu  86
d. Haklı Nedenlerle Zulüm Korkusu  87
aa. Zulüm Nedenleri  90
aaa. Irka Dayalı Zulüm  90
bbb. Dine Dayalı Zulüm  94
ccc. Belli Sosyal Gruba Aidiyet  99
ddd. Siyasi Görüş Nedeniyle Zulüm  104
bb. Haklı Zulüm Korkusu’nun “Well–Founded Fear of Persecution” Yeniden Yorumlanması  107
cc. Uluslararası Korumaya İhtiyacı Olmayan Kişiler  109
dd. Uluslararası Korumaya Layık Olmayan Kişiler  110
aaa. Barışa Karşı Suç, Savaş Suçu ve İnsanlığa Karşı Suç  110
bbb. Siyasi Olmayan Ağır Suçlar (1 (F)/b)  111
ccc. Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkelerine Aykırı Eylemler (1 F(c))  113
2. Mülteci Statüsünün Sona Ermesi  114
a. Statüyü Sona Erdiren İradi Nedenler  114
b. Statüyü Sona Erdiren Diğer Nedenler  116
D. Diğer Sözleşmelerdeki Tanımlar  117
1. Milletler Cemiyeti Döneminde Mülteci Tanımı  117
2. BM Döneminde Mülteci Tanımları  118
3. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  121
III. SIĞINMACILAR  124
IV. YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLER  127
V. GÖÇMENLER  128
VI. GÖÇMEN İŞÇİ VE HUKUK DIŞI GÖÇMEN İŞÇİLER  130
2. Bölüm  
ULUSLARARASI, BÖLGESEL VE ULUSAL KORUMA  
§1. MÜLTECİLERİN ULUSLARARASI HUKUKTA KORUNMASI (The Protection of Refugees in International Law)  135
I. ULUSLARARASI HUKUKTA KORUMA YOLLARI  135
A. Genel Olarak  135
B. Andlaşmalar ve İç Hukukta Uyum Sorunları (Treaties and Municipal Law)  136
C. Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü  138
II. KORUMA KONULARI VE ÇÖZÜMLER  140
A. Ülkeye Giriş ve Kalışın Engellenmemesi  140
1. Kabul (Access)  140
2. Cezalandırılmama İlkesi (Non–Penalization)  143
3. Durdurma (Interception)  145
4. Ülkeye Ulaşımı Engelleme Politikaları  146
5. Ön–Giriş İzni ve Taşıyıcı Cezaları (Carrier Sanctions)  147
6. İdari Gözetim (Administrative Detention) Yasağı  148
a. Genel Olarak  148
b. Cenevre Sözleşmesindeki Hükümler  149
c. İstisnalar  151
d. Tutuklamanın Alternatifleri  152
e. Usuli Garantiler  153
f. Özel Durumdaki Kişiler  153
aa. 18 Yaşın Altındakilerin Tutuklanması  153
bb. Kırılgan (Vulnerable) Kişilerin Tutuklanması  154
cc. Kadınların Tutuklanması  155
dd. İnsan Ticareti Mağdurlarının Tutuklanması  155
ee. Engelli Sığınma Arayanlar  155
ff. Yaşlı Sığınma Arayanlar  155
gg. Lezbiyen, Gay, Çift Cinsiyetli (Bisexual), Cinsiyet Değiştiren (Transgender) Sığınma Arayanlar  155
g. İdari Gözetim Koşulları  156
h. İdari Gözetim ve Kitle Akını  157
B. Sınırdışı (Expulsion) veya İade Etme (Return “refoulement”) ve Geri Verme (Extradition) Yasağı  158
1. Sınırdışı Etme (Expulsion) Yasağı  158
2. Geri Göndermeme (Non–refoulement) İlkesi  160
a. Genel Olarak  160
b. Geri Göndermeme İlkesine İlişkin Uluslararası Örf ve Âdet Hukuku Kaynakları  162
c. Geri–Göndermeme İlkesinin Sonuçları  163
d. Kitle Akını (mass influx) ve Geri–Göndermeme (non–refoulement) Prensibi  164
e. Devlet Uygulamalarından Örnekler  165
3. İade Etme (Extradition) Yasağı  166
a. Kural  166
b. İstisnalar  168
§2. BÖLGESEL KORUMA  170
I. AFRİKA’DA KORUMA  170
A. Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi  170
B. Mültecilere Karşı Muameleye İlişkin İlkeler  170
II. CARTAGENA MÜLTECİLER BİLDİRİSİ (1984)  171
III. ARAP BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ  172
IV. AVRUPA KONSEYİ’NDE KORUMA  174
A. AİHS Bakımından  174
B. Ek Protokollerde  175
1. İnsan Haklarını Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 4 No.lu Protokol  175
2. AİHS’ye Ek 7 No.lu Protokol  175
C. Avrupa İkamet Sözleşmesi  176
D. Suçluların İadesi Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokoller  176
E. Avrupa Sosyal Şartı  177
V. AİHM’NİN KARARLARI  178
A. AİHS’nin 3. Maddesine Aykırılıkla İlgili Davalar  178
1. K.R.S. v. Birleşik Krallık Davası  178
2. Boutagni v. Fransa Davası  178
3. Hursi Jamaa v. İtalya Kararı  179
4. I. M. v. Fransa Kararı  180
5. Rahimi c. Greece Davası  181
6. M.S.S. v. Belgium And Greece Kararı  183
7. A.G.R.v. Netherlands Kararı  184
8. Abdi Mahamud v. Malta Kararı  184
B. AİHS 5. Maddeyle İlgili Kararlar  185
1. Saadi c v. United Kingdom Davası  185
2. Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium Kararı  187
3. Moghaddas v. Türkiye Kararı  189
4. Asalya v. Türkiye Kararı  190
5. Yarashonen v. Türkiye Kararı  190
6. A.D ve Diğerleri v. Türkiye  191
7. A. H and S. K v. Cyprus Kararı  192
C. AİHS 2, 8 ve 13. Maddeyle İlgili Kararlar  193
1. T.I. c. Royaume–Uni Kararı  193
2. Gül v. Switzerland Kararı  195
3. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The United Kingdom Kararı  195
4. Kaplan and others v. Norway Kararı  196
5. F. G. v. Sweden Kararı  197
6. M. P. E. V. and others v. Switzerland Kararı  198
D. Değerlendirme  199
1. Devletin İşkence ve Kötü Muameleyi Soruşturma Yükümlülüğü  199
2. Etkili Başvuru Hakkının Maddi ve Usuli Haklarla Olan İlişkisi  200
a. 13. Maddenin Sözleşmenin 2. ve 4. Maddeleri ile İlişkisi  200
b. 13. Maddenin 8. Madde ile İlişkisi  201
c. Usuli Haklarla İlişkisi  202
d. Sözleşmenin 2. ve 3. Maddesi Arasındaki İlişki  203
e. Sınırdışı Etme ve 5. Madde  203
f. Adil Yargılanma Hakkı  204
g. Diğer İlgili Maddeler  205
VI. AB’DE SIĞINMACILARIN KORUNMASI  205
A. Schengen Kazanımları  205
1. Amsterdam Andlaşmasından Önce  205
2. Amsterdam Andlaşmasından Sonra  206
B. Viyana Eylem Planı  207
C. Tampere Zirvesi ve Ortak Bir Sığınma Sisteminin Ortaya Çıkışı  207
D. Avrupa Mülteci Fonu’nun Kurulması  208
E. Lahey Programı  209
F. AB’de Ayrımcılık Yasağı  209
1. Genel Olarak Eşitlik Prensibi  209
2. AB’de Eşitlik ve Ayrımcılık Yapmama İlkesi  211
3. Avrupa Vatandaşlığı  212
G. Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  215
1. Ülkeye Giriş, İkamet ve Aile Birleşmesi Hakkı  215
2. Sınır Kontrolü  216
3. Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  217
a. Göçün Kontrolü  218
b. İnsan Hakları Boyutu  220
c. Avrupa Dayanışması  222
d. Dönüş Direktifi  223
e. Uzun Süreli İkamet Direktifi  224
f. AB 2016/801 Sayılı ve 11 Mayıs 2016 Tarihli (Recast) Direktifi  226
H. Avrupa Birliği’nin Göç ve Sığınma Politikası  227
1. Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Andlaşmada (Birincil Normlar) Yer Alan Hükümler  227
a. AB Temel Haklar Şartı ve AB’nin AİHS’ye Katılımı  228
b. Geri Kabul (Readmission) Andlaşmaları  229
c. Stockholm Programı  230
2. İkincil Mevzuat  231
a. Sorumlu Devletin Belirlenmesine İlişkin Konsey Tüzüğü  231
b. Vasıf Yönergesi  235
c. Kabul Koşulları Yönergesi  239
d. Geçici Koruma Yönergesi  240
e. Usul Yönergesi  242
VII. BMMYK’NİN AB İKİNCİL MEVZUATINA BAKIŞI  244
A. Geçici Koruma Yönergesine İlişkin Eleştiriler  245
B. Ülkeye Kabulün Asgari Standartları Belirleyen Yönerge Hakkında Görüş  245
C. 2003/86 Sayılı Aile Birleşmesi Yönergesi ile İlgili Görüş  246
D. Vasıf Yönergesine İlişkin Eleştiriler  247
E. BMMYK’nin 2725/2000 Sayılı Eurodac’ın Kullanılması ile İlgili Tüzüğe ve Bu Tüzüğün Uygulanması Kurallarını Belirleyen 407/2002 Sayılı Tüzüğe İlişkin Görüşleri  248
F. 343/2003 Sayılı Konsey Tüzüğü ve Uygulanmasına Yönelik Ayrıntılı Kuralların Belirlendiği 1560/2003 Sayılı Komisyon Tüzüğü Hakkındaki Görüşü  249
G. Avrupa Mülteci Fonu Hakkındaki Görüş  249
VIII. ABAD KARARLARINDA SIĞINMA HAKKI  250
A. AB Vatandaşlığı ve Serbest Dolaşım Hakkı  250
1. Rottman Kararı  250
2. Micheletti Kararı  250
3. Melki/Abdeli Kararı  251
B. Sığınma Hakkı (The Right to Seek Asylum)  251
1. Dublin Tüzükleri İlgili ABAD Kararları  251
a. Migrationsverket v. Petrosians Davası  251
b. C–130/08 Komisyon v. Yunanistan Davası  252
c. C–411/10 ve 493/10 Sayılı Birleşik Dava  253
d. C–620/10 Kastratis Davası  255
e. C–4/11, Federal Alman Cumhuriyeti v. Kaveh Puid Davası  255
f. C–245/11, K. v. Austria Davası  256
g. C–528/11, Zuheyr Freyeh Halaf v. BulgaristanDavası  256
h. C–648/11, İngiltere v. İçişleri Bakanlığı Davası  258
ı. C–155, George Karim v. Migrationsverket Kararı  258
i. C. 63/15 Mehrdad Ghezelbash Kararı  259
j. C–695/15 PPU Mirza v. Hungary Kararı  259
2. Geçici Koruma Direktifi İlgili Karar  260
3. Kabul Şartları Direktifleri ile İlgili Kararlar  260
a. C–102/06 Sayılı ve 26 Ekim 2006 Tarihli Karar  260
b. C–72/06 Sayılı ve 19 Nisan 2007 Tarihli Karar  261
c. C–179/11 Sayılı ve 18 Nisan 2011 Tarihli Başvuru  261
d. C–601/15 Sayılı Karar  261
4. 2003/86/AT Sayılı Aile Birleşmesi Direktifi ile İlgili Kararlar  262
a. European Parliament v. Council of the European Union davası  262
b. C–57/07 Sayılı ve 6 Aralık 2007 Tarihli Karar  263
c. C–578/08 Sayılı ve 4 Mart 2010 Tarihli Karar  263
d. C–155/11PPU Sayılı 10 Haziran 2011 Tarihli Bibi Mohammad Imran v. Hollanda Dışişleri Bakanlığı Davası  264
e. C. 601/15 PPU sayılı ve 15 Şubat 2016 tarihli karar  265
5. Vasıf Direktifleri ile İlgili Kararlar  266
a. C–191/08 Sayılı ve 7 Mayıs 2008 Tarihli Dava  266
b. C–220/08 Sayılı ve 22 Mayıs 2008’de Açılan Dava  266
c. C–269/08 Sayılı ve 20 Haziran 2008 Tarihli Komisyon’un Malta Cumhuriyeti Aleyhine Açtığı Dava  266
d. C–293/08 Sayılı ve 5 Şubat 2009 Tarihli Karar  266
e. C–256/08 Sayılı ve 30 Nisan 2009 Tarihli Karar  267
f. C–322/08 Sayılı ve 14 Mayıs 2009 Tarihli Karar  267
g. C–272/08 Sayılı ve 9 Temmuz 2009 Tarihli Karar  268
h. Birleşik Dava C–175/08, C–176/08, C–178/08, C–179/08, 2 Mart 2010  268
ı. Birleşik Dava C–57/09 ve C–101/09, 9 Kasım 2010  269
i. C–71/11, C–99/11 Sayılı ve 05.09.2012 Tarihli Karar  272
j. C–277/11 Sayılı ve 6 Haziran 2011’de Açılan Dava  273
k. C–364/11 Sayılı ve 11 Temmuz 2011’de Açılan Dava  273
l. C–465/07 Sayılı Elgafaji Davası  273
m. c.443/14 ve c. 444/14 Sayılı Birleşik Dava  274
6. Usul Direktifleri ile İlgili Kararlar  275
a. C–133/06 Sayılı ve 6 Mayıs 2008 Tarihli Karar  275
b. C–105/10 Sayılı ve 25 Şubat 2010 Tarihli Finlandiya Mahkemesi Başvurusu  276
c. C–431/10 Sayılı ve 7 Nisan 2011 Tarihli Karar  277
d. C–175/11 Sayılı ve 13 Nisan 2011 Sayılı Başvuru  278
e. C–69/10 Sayılı ve 28 Temmuz 2011 Tarihli Karar  278
f. Case c. 601/15  280
g. Case c. 348/16  280
§3. ULUSAL UYGULAMALAR  280
I. DEVLETLERİN UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER  280
A. Avustralya  280
B. Belçika  281
C. Fransa  282
D. Almanya  283
E. İtalya  285
F. Lüksemburg  286
G. Hollanda  286
H. İspanya  286
I. İsveç  288
İ. Birleşik Kırallık  288
J. İrlanda  289
K. ABD  290
3. Bölüm  
MÜLTECİLERİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  
§1. ULUSLARARASI HUKUK VE ULUSAL HUKUKTA KORUMA  291
I. ULUSLARARASI KORUMA  291
A. BMMYK (UNHCR)  291
B. Uluslararası Hukuk Açısından BMMYK ile BM Genel Kurulunun İlişkileri  292
C. AİHM’nin Koruma Kıstasları  293
II. ULUSAL KORUMA  296
III. BMMYK KARARLARININ VE ULUSÜSTÜ YARGI KARARLARININ ULUSAL HUKUKA ETKİSİ  297
A. Kararların Bağlayıcılığı  297
B. Geçici Önlemler Konusunda Uluslararası Yargı–Ulusal Yargı İlişkileri  298
C. Uluslararası veya Uluslarüstü Mahkeme Kararlarının Âkit Devletlerde Uygulanması  301
D. Ulusötesi Uygulamalar  303
§ 2. MÜLTECİLERİN ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKLARI  307
I. MÜLTECİLER SÖZLEŞMESİNDE KABUL EDİLEN GENEL ESASLAR  307
A. Devlet Yetkisine Tâbi Olmak  307
B. Statüye Göre Değişen Haklar  308
1. Fiziki Bulunmaya (Physical Presence) Tâbi Haklar  311
2. Hukuka Uygun Bulunmaya (Lawful Presence) Tâbi Haklar  312
3. Hukuka Uygun Kalmaya (Lawful Stay) Tâbi Haklar  314
4. Sürekli Oturmaya (Durable Residence) Tâbi Haklar  314
II. GENEL MUAMELE STANDARTLARI (The General Standards of Treatment)  315
A. Yabancılarla Aynı Muameleye Tâbi Tutulmak (Same Treatment with Aliens)  316
B. Aşılması Güç İstemlerden Muafiyet (Exemption From Insurmountable ments)  317
C. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (Most Favored Nation Clause)  318
D. Milli Muamele İlkesi (National Treatment)  319
III. MUTLAK (ABSOLUTE) VE ŞARTA BAĞLI (CONTINGENT) HAKLAR  320
IV. TAMAMLAYICI KORUMA ŞEKİLLERİ: De Facto Mülteciler  321
A. Genel Olarak  321
B. Tamamlayıcı Koruma ve Çocuk Hakları  322
V. MADDİ HAKLAR (Substantive Rights)  324
A. Ülkeye Girme ve Kalma Hakkı  324
1. Ülkeye Girişin Önlenmesi, İade ve Geri Gönderme Yasağı  324
2. İkamet ve Serbest Dolaşım Hakkı (Right of Entry and Establishment)  327
3. İstisnai ve Geçici Önlemler  329
B. Fiziki Güvenlik Hakkı (Pyhsical Security)  330
1. Yaşam Hakkı (Right to Life)  330
2. İşkence, Kötü, İnsanlıkdışı ve Onur Kırıcı Muameleye Tâbi Olmamak Hakkı (Right to Protection Against Torture, Inhuman, Cruel and Degrading Treatment)  331
3. Kişi Güvenliği Hakkı (Security of Person)  332
C. Yaşam İhtiyaçlarının (Necessities of Life) Karşılanması Hakkı  333
1. Yoksunluktan Muafiyet (Freedom from Deprivation)  333
2. Yiyecek (Tayın) Hakkı (Rationing)  334
3. Barınma Hakkı (Access to Shelter)  336
4. Sağlık Hizmetlerine Ulaşma (Access to Health Care) ve Sosyal Yardım  336
D. Mülkiyet Hakları (Property Rights)  338
1. Mallara Sahip Olmak Hakkı veya Zilyetlik Hakkı  338
2. Vergi Eşitliği  340
3. Fikri Mülkiyet Hakkı  341
E. Aile Birleşmesi Hakkı (Family Unity)  341
F. Düşünce, İnanç ve Din Hürriyeti (Freedom of Thought, Belief and Religion)  345
G. Eğitim Hakkı (Education)  346
H. Kimlik Belgesi ve Statü (Identity Card and Status)  347
I. İdari Yardım Hakkı  348
İ. Mahkemelere Başvuru Hakkı (Right of Appeal to Court)  350
J. Çalışma Hakkı (Freedom of Work)  351
1. Ücretli Çalışma  351
2. Serbest Meslekler (Self–Employment)  352
K. Sosyal Güvenlik Hakkı (The Right of Social Security)  353
L. Düşünceyi Açıklama ve Dernek Kurma Özgürlüğü (Freedom of Expression of Thought and Right of Association)  355
M. Uluslararası Seyahat Hakkı (Freedom of Travel)  356
4. Bölüm  
UYGULANAN USULLER VE ÇÖZÜM YOLLARI  
§1. STATÜ KAZANILMASINDAN ÖNCEKİ DURUM  359
I. CENEVRE SÖZLEŞMESİNDE USULE İLİŞKİN TEMEL İLKELER  359
A. Genel Standartlar  359
B. İdari Usuller (25. md.)  360
1. Kimlik Belgeleri (27. md.) (Identity Documents)  360
2. Seyahat Belgeleri (28. md.) (Travel Documents)  361
3. Hukuka Aykırı Olarak Ülkeye Girenlerin Durumu (31. md.)  361
4. Sınırdışı Etme (Expulsion) (32. md.)  363
C. İltica–Sığınma Usulüne Kabul (Access to Procedures for Determining Refugee Status)  363
1. Kişisel (Bireysel) Belirleme Usulü  364
2. Tamamlayıcı Koruma (Complementary Protection)  365
3. Geçici Koruma (Temporary Protection)  366
D. Başvurunun İncelenmesi  367
II. MÜLTECİ STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ USULÜ VE KANUN YOLLARI  369
A. Statü Belirleme Usulü  369
B. Kanun Yollarına Başvuru veya İtiraz Hakkı (AppealReview)  370
III. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GÖZETİM ALTINDA TUTULMASI  372
IV. SORUMLULUĞUN PAYLAŞILMASI  373
A. İlk Sığınma Ülkesi (First Country of Asylum)  373
B. “Güvenli 3. Ülke” Kavramı (The “Safe Third Country” Concept)  374
C. Başvuru İçin Sınırlı–Süre Zorunluluğu  375
§2. STATÜ KAZANILMASI VEYA BAŞVURUNUN REDDİ  375
I. CENEVRE SÖZLEŞMESİ VE 1967 PROTOKOLÜNE GÖRE  375
II. MİLLİ HUKUKLARA GÖRE  376
III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNA GÖRE  377
A. Birincil Hukuka Göre  378
B. İkincil Hukuka Göre  378
1. Sınır Kontrolleri  378
2. İltica Usulü  379
§3. KİTLE AKINLARI, YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLER VE İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINA UYGULANACAK USULLER  379
I. GENEL OLARAK  379
II. KİTLE AKINLARI (Large–scale Influx)  381
A. Prensipler  381
B. Alınacak Önlemler  382
1. Materyal (Malzeme) Yardımı  382
2. Mali Yardım  383
3. Uzun Süreli Kalma  384
4. İnsancıl Yerleştirme (Evacuation) ve Transfer  384
5. Yeniden Yerleştirme (Resettlement)  385
C. Usul Mekanizmaları  386
III. YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLER  386
A. Genel Olarak  386
B. Yerinden Edilmiş Kişileri Koruma Prensipleri  388
1. Yer Değiştirmeden Korunmaya İlişkin Prensipler  388
2. Yer Değiştirme ile İlgili Prensipler  389
3. Yerlerine Dönme, Yeniden Yerleşme ve Yeniden Entegrasyon  389
C. BMMYK’nin Rolü  390
D. İç Hukukta Koruma ve Dış Denetim