Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (117)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Gerekçeli, Açıklamalı, İçtihatlı Kabahatler Kanunu

Gerekçeli, Açıklamalı, İçtihatlı Kabahatler KanunuSayfa Sayısı
:  
444
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-333-142-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...
ÖNSÖZ 


İlk kez 1736 tarihinde İngiltere'de ve daha sonra XIX. yüzyılın sonlarında Almanya'da görülen basit ihlalleri suç olmaktan çıkarma eğilimi, son elli yılda tüm dünyada hız kazan­mıştır. Türk hukukunda da, bazı özel kanunlardaki cezaların idari yaptırıma dönüştürül­mesine ve bu tür ihlallerin ceza hukukunun kapsamından çıkartılmasına 1980'li yıllardan itibaren başlanmıştır.


 


765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde yaptırımı hafif hapis ve hafif para cezası ola­rak belirlenmek yani suç yaptırımına tabi tutulmak suretiyle ceza ve dolayısıyla ceza muha­kemesi hukukunun kapsamı içinde tutulan bu basit ihlaller, sadece Türk Ceza Kanunu'nda değil, mevzuatımızda birçok kanunda tanımlanmıştı ve sayıları da oldukça fazlaydı. Bu ih­lallerin suç olması ve ceza muhakemesi hükümlerine tabi olması hem suç siyaseti ilkeleri ile ters düşmekte hem de yargının aşırı yüklenmesine neden olmaktaydı.


 

Kabahatleri suç olmaktan çıkarma akımı ülkemizde 2005 yılında son noktaya ulaşmış ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile kabahatler suç olmaktan çıkartılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun kapsamından çıkartılan kabahatler yani basit nitelikteki ihlaller, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile büyük ölçüde ceza hukukunun prensipleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve idari makamlara bu ihlaller nedeniyle yaptırım uygulama yetkisi tanınmıştır.

 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda kabahat olarak nitelendirilen bu ihlallerin bir kısmı suç olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda muhafaza edilmeye devam edilmiş; ancak Türk Ceza Kanunu'nda yer alanların büyük bir kısmı ve özel ceza yasalarında yer alanlar ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile kural olarak ceza ve ceza muhakemesi hukuku dışında ayrı bir rejime tabi tutulmuştur. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu bu yeni disiplinin temel-genel kanunu olarak kaleme alınmıştır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile bu basit ihlallerin genel ilkeleri, ihlallerin yapısına ilişkin özellikler, bu ihlallerin karşılığını oluşturan yaptırımlar ve bu yaptırımlara karar verme usulü, başvuru ve kanun yollarıyla birlikte düzenlenmiştir. Bu küçük ihlallerin hukuki niteliğinde fark yaratılmış ise de 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "kabahat" kavramı korunmuştur. Bu hukuki nitelik değişikliğini, "suç teşkil eden kabahatlerden" "idari ihlal sayılan kabahatlere" şeklinde ifade etmek mümkündür.

 

Suç teşkil eden kabahatlerden idari ihlal sayılan kabahatlere geçilmesiyle idare hukuku ve ceza hukukunun kesiştiği yeni bir disiplin ortaya çıkmıştır. Aslında 1980'lerden itibaren suç olmaktan çıkarmalarla oluşmaya başlamış olan bu disiplin, genel kanununa kavuşmuş ve idari ceza hukuku yeni bir şekil almıştır.

 

Belirtelim ki, kural olarak ceza hukukunun genel prensiplerine göre yapılandırıl­mış olan bu yeni disipline ilişkin monografiler ve şerh niteliğindeki çalışmalar sınırlıdır. Bizim çalışmamız da esas itibariyle bir şerh çalışması başlangıcı niteliğindedir. Bu ilk adımla amacımız, bu alanda çalışma yapmak isteyenlere kabahatler genel teorisine, idari yaptırım muhakemesine ilişkin örnek birer çalışma ve kaynakça/literatür sunmaktır. Aslında birkaç kabahati de suç inceleme şablonuna uygun olarak inceledik ve bir kabahat inceleme şablonu oluşturduk. Bu çalışmada bir "kabahat inceleme şablonu" da sunmak arzusundaydık. Ancak incelediğimiz kabahat sayısını arttırarak bu çalışmalarımızı bir sonraki basıda yayınlayaca­ğız. Ümidimiz bu çalışmanın zaman içinde tam bir şerhe dönüşmesidir.

 Çalışmada; "Kabahatler Genel Teorisine Giriş" başlığı altında Kabahatler Hukukunun kaynakları, Kabahatler Hukukunun anayasal prensipleri, Kabahatin yapısı (kabahatler genel teorisi), Kabahatin özel beliriş şekillerini ele aldık.


 

"İdari Yaptırım Muhakemesi" başlığı altında ise idari yaptırım usulü hakkında bilgi verdik.

 


Kabahatler Kanunu'nun her bir maddesinin altında yıldız işaretiyle hükümlerin ilgi­li olduğu temel yasalarla ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca Başlangıçta Kabahatler Kanunu'nun genel gerekçesine yer verdik. Maddelerin altında ise Hükümet Tasarısındaki Madde Gerekçeleri ile Adalet Komisyonu Raporu'nayer verilmiştir. Bazı maddelerin altında bu süreçte yapılan değişikliklerin takibini sağlayabilmek için gerekli olduğu yerlerde kısa açıklamalara yer verilmiştir.


 


Ayrıca ilgili maddelerin altında bu güne kadar Kabahatler Kanunu çerçevesinde veril­miş olan ve ulaşabildiğimiz önemli Anayasa Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay içtihatlarına da yer vermeye çalıştık. Üzüntüyle gördük ki, Kabahatler Kanunu'na ilişkin ilkeleri te­orik olarak ortaya koyan ve açıklayan yol gösterici nitelikteki kararlar oldukça sınırlı.


 

Kitapta, Kabahatler Hukuku ile ilgili olarak bir kaynak/literatür derlemesine de yer verdik. Bu bölümle, Kabahatler Hukukuna ilişkin araştırma yapmak isteyenlerin çalışma­larını kolaylaştırmayı amaçladık.

 


Her zaman olduğu gibi son sözümüz bu çalışmanın ortaya çıkmasına katkıda bulu­nanlara. Teşekkürlerin en büyüğü sevgili Hocamıza. Her üç yazarın da Hoca’sı olan ve aka­demik hayatımızın önemli aşamalarında yanımızda bulunan, her zaman kendimize örnek almaktan gurur duyduğumuz sevgili hocamız Prof. Dr. Nur Centel'e.


 


Çalışmamızı kitlelerle buluşturan ve kendimizi bir parçası olarak gördüğümüz Beta ailesine de teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu vesileyle çalışmamızın en kısa sürede yayınlan­masını sağlayan sayın Seyhan Satar'a ve özenli bir biçimde yayına hazırlayan sevgili Gülgon-ca Çarpık'a, bizi daima Beta Yayınevinde güler yüzle karşılayan Beta çalışanlarına en içten sevgi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.


 


Kabahatler Kanunu'na ve uygulanmasına ilişkin teorik yaklaşımların ortaya koyuldu­ğu ve değerlendirmelerin yapıldığı bilimsel çalışmaların artması dileğiyle. ...


 


İstanbul / Haydarpaşa, Temmuz 2014


Prof.Dr. Hamide ZAFER / Dr. Gülfem PAMUK / Arş.Gör. Kerim ÇAKIR


 İÇİNDEKİLER 

KABAHAT GENEL TEORİSİNE GİRİŞ            1

1              Genel olarak          1

2              Kabahatler hukukunun kaynakları     5

3              Kabahatler hukukunun anayasal prensipleri      6

4              Kanunilik ilkesi      6

5              Geriye etkili olma yasağı      7

6              Kıyas yasağı           9

7              Kusursuz idari yaptırım olmaz            9

8              Kabahatlerde şahsilik            9

4              Kabahatin yapısı (kabahatler genel teorisi)        II


 1. Kabahatin maddi unsuru      11


 2. Kabahatin manevi unsuru    11


 3. Kabahatin hukuka aykırılık unsuru    12


 4. Kabahat dolayısıyla kusur     125              Kabahatin özel beliriş şekilleri             13


 1. Kabahate teşebbüs 13


 2. Kabahate iştirak     13


 3. Kabahatlerin içtimai              136              Suç ve kabahat arasındaki farklılıklar  15

İDARİ YAPTIRIM MUHAKEMESİ   19


 1. Genel olarak          19


 2. İdari yaptırım kararı verilmesi            21


 3. İdari mercilerin karar verme yetkisi   21


 4. Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi      21


 5. Mahkemenin karar verme yetkisi       22


 6. İdari yaptırım kararının içeriği           23


 7. İdari yaptırım kararının tebliği           23V İdari yaptırım kararlarının denetimi              24

1. İdari merciler ile Cumhuriyet savcılarının kararlarına karşı başvuru        24


 1. Başvuru yeri, süresi ve şekli 24


 2. Başvurudan vazgeçme ve kabul           ..26


 3. Başvurunun incelenmesi     26aa. Usule ilişkin inceleme     26

bb. Esasa ilişkin inceleme    27

cc. Karar çeşitleri   27

dd. Kanun yolu     28

2. Mahkeme kararlarına karşı itiraz      29

KABAHATLER KANUNU GENEL GEREKÇE       31

KABAHATLER KANUNU

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

Madde 1- Amaç ve kapsam  35

Açıklamalar            35

Madde 2 - Tanım  36

Açıklamalar            36

Kararlar  37

Madde 3 - Genel kanun niteliği           42

Açıklamalar            42

Kararlar                                  43

Madde 4 - Kanunilik ilkesi   66

Açıklamalar            66

Kararlar  67

Madde 5 - Zaman bakımından uygulama           80

Açıklamalar            81

Kararlar  82

Madde 6 - Yer bakımından uygulama 88

Açıklamalar            88

Kararlar  89

İKİNCİ BÖLÜM Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları

Madde 7- Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi              90

Açıklamalar            91

Madde 8 - Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk              91

Açıklamalar            91

Kararlar  92

Madde 9 - Kast veya taksir   93

Açıklamalar            93

Madde 10 - Hata   94

Açıklamalar            94

Madde 11 - Sorumluluk        95

Açıklamalar            95

Kararlar  95

Madde 12 - Hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan

kaldıran nedenler   99

Açıklamalar            99

Madde 13 - Teşebbüs           101

Açıklamalar            101

Kararlar  102

Madde 14 - İştirak 103

Açıklamalar            103

Kararlar  104

Madde 15 - İçtima 106

Açıklamalar            107

Kararlar  107

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdarî Yaptırımlar

Madde 16 - Yaptırım türleri 110

Açıklamalar            110

Kararlar  110

Madde 17 - İdarî para cezası                116

Açıklamalar            118

Kararlar  119

Madde 18 - Mülkiyetin kamuya geçirilmesi         137

Açıklamalar            138

Kararlar  139

Madde 19 - Saklı tutulan hükümler      147

Açıklamalar            147

Kararlar  148

Madde 20 - Soruşturma zamanaşımı   165

Açıklamalar            166

Kararlar  167

Madde 21 - Yerine getirme zamanaşımı             173

Açıklamalar            174

Kararlar  175

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları

Madde 22 - İdarî yaptırım kararı verme yetkisi   179

Açıklamalar            179

Kararlar  182

Madde 23 - Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi      183

Açıklamalar            184

Kararlar  184

Madde 24 - Mahkemenin karar verme yetkisi     195

Açıklamalar            195

Kararlar  196

Madde 25 - İdarî yaptırım kararı          227

Açıklamalar            227

Kararlar  227

Madde 26 - Kararların tebliği               230

Açıklamalar            231

Kararlar  231

Madde 27- Başvuru yolu       232

Açıklamalar            233

Kararlar  234

Madde 28 - Başvurunun incelenmesi 293

Açıklamalar            294

Kararlar  295

Madde 29 - İtiraz yolu          305

Açıklamalar            305

Kararlar  306

Madde 30 - Vazgeçme ve kabul           314

Açıklamalar            315

Madde 31 - Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi     315

Açıklamalar            315

Kararlar  316

İKİNCİ KISIM Çeşitli Kabahatler

Madde 32 - Emre aykırı davranış         321

Açıklamalar            321

Kararlar                                  323

Madde 33 - Dilencilik           334

Açıklamalar                                           334

Kararlar  335

Madde 34 - Kumar               336

Açıklamalar            337

Kararlar  337

Madde 35 - Sarhoşluk           339

Açıklamalar            339

Kararlar  339

Madde 36 - Gürültü              345

Açıklamalar            345

Kararlar  345

Madde 37- Rahatsız etme     368

Açıklamalar            368

Kararlar  368

Madde 38 - İşgal   371

Açıklamalar            372

Kararlar  372

Madde 39 - Tütün mamullerinin tüketilmesi      376

Açıklamalar            377

Kararlar  378

Madde 40 - Kimliği bildirmeme          378

Açıklamalar            379

Kararlar  380

Madde 41- Çevreyi kirletme  391

Açıklamalar            392

Kararlar  393

Madde 42 - Afiş asma           399

Açıklamalar            400

Kararlar  401

Madde 43 - Silah taşıma       404

Açıklamalar                                           404

Kararlar  404

Madde 43/A - Tüzel kişilerin sorumluluğu        413

Açıklamalar            414

Madde 43/B - Tüzel kişilerin bildirim yükümlülüğü         414

Açıklamalar            414

Ek Madde 1-         415

Açıklamalar            415

Geçici Madde 1-    415

Açıklamalar            416

Geçici Madde 2-    416

Açıklamalar            416

Kararlar  416

Geçici Madde 3-    418

Açıklamalar            418

Madde 44 - Yürürlük            419

Açıklamalar            419

Madde 45 - Yürütme            419

Açıklamalar            419

ADALET KOMİSYONUNCA HÜKÜMET TASARISINDAN

ÇIKARTILAN HÜKÜMLER           420

ADALET KOMİSYONUNCA HÜKÜMET TASARISINA EKLENEN HÜKÜMLER      421

5326 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              422

KABAHATLER HUKUKU LİTERATÜRÜ  437