Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (74)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Gemi İnşa Sözleşmesinin Kurulması ve Tarafların Borçları - SİNAN MİSİLİ

Gemi İnşa Sözleşmesinin Kurulması ve Tarafların Borçları - SİNAN MİSİLİ

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
495
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9786059263276

840,00 TLÖNSÖZ


Bu çalışma Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı çerçevesinde Prof. Dr. Cevdet Yavuz danışmanlığında hazırlanmış ve 05.12.2014 tarihinde Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Prof. Dr. Serap Helvacı, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Prof. Dr. Gökhan Antalya ve Prof. Dr. Faruk Acar’dan oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Çalışmamızın kitap haline getirilmesi sırasında tezde anlamsal değişikler yapılmamış, sadece şekli değişikler yapılması ile yetinilmiştir.


Ülkemizde gemi inşasında geçmişe oranla önemli bir artış göze çarpmaktadır. Türkiye otomobil ve otomobil yan sanayinde yakaladığı başarıyı gemi inşa ve yan sanayisinde de yakalayabilir. Gemi inşasının ülkemizde kazandığı önem karşısında, bunun hukuki yönüne ışık tutabilecek eserlere de ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bu çalışma bu ihtiyacı karşılamada bir nebze yardımcı olursa, çabamız ve emeğimiz karşılık bulacaktır. Çalışmamın uygulayıcılara, yüksek lisans - doktora öğrencilerine ve akademisyenlere yararlı olmasını diliyorum.


Çalışmam boyunca değerli yorum ve eleştirileri ile tezimi tamamlamama çok büyük yardımları dokunan sayın hocam, tez danışmanım Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a öncelikle teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Yine çalışmam boyunca bana fikren ve manen desteklerini esirgemeyen sayın hocalarım Prof. Dr. Merih Kemal Omağ ve Prof. Dr. Serap Helvacı’ya teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmam süresince bana rahat bir çalışma ortamı sunan sayın hocam Prof. Dr. Gürbüz Gökçen’e ve tezimle ilgili yapıcı eleştiriler de bulunarak tezimi sunuma hazır hale getirmemde ki verdiği desteklerden dolayı sayın hocam Prof. Dr. Gökhan Antalya’ya da teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek doktora ve gerekse tez çalışmam boyunca manen ve fikren desteklerini unutamayacağım değerli hukukçu ve meslektaşım sayın Hakan Muran’a da şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.


 


Ayrıca çalışmam boyunca beni her zaman destekleyen babam Ali Rıza Misili, annem Yurdanur Misili, kardeşim Sinem Misili, kayınpederim NayifSaltekin, kayınvalidem Sevim Saltekin ve sevgili eşim Şule Misili ile kızım LinaMisili’ye çok teşekkür ederim.


Son olarak Vedat Kitapçılık sahibi sayın Vedat Carbaş ile çalışmamın basımı ve yayımlanmasında emeği geçen başta sayın Berrin Doğrul olmak üzere tüm Vedat Kitapçılık çalışanlarına teşekkür ediyorum.


 


Dr. Sinan MİSİLİ


Bursa, 2016


ÖZET


 


Gemi inşa sözleşmesi, bir tarafında yeni bir gemi inşa ettirmek isteyen iş sahibi ile diğer tarafında gemi inşa işinde uzman olarak yüklenici tersanecinin olduğu, yüklenicinin yeni bir gemi inşa, imal, dizaynını ve teslimini, iş sahibinin bunun karşılığında sözleşme ücretini ödemeyi borçlandığı, karşılıklı borç doğuran, ivazlı, rızai bir eser sözleşmedir. Gemi inşa sözleşmesinin temel unsurunu yüklenicinin gemi meydana getirme borcu ve geminin teslimi oluşturmaktadır. Yüklenicinin sayılan temel borçları karşılığında iş sahibi de sözleşme ücretini ödemek borcu altındadır. Gemi inşa sözleşmesinin konusunu inşa edilecek ve tamamlandığında gemi olacak yapı ve  inşa faaliyeti oluşturmaktadır.


 


 


 


ABSTRACT


 


Theshipbuildingcontract, in whichonepartywhowant a shipto be built; thebuyer, withtheotherpartywho is as an expert on shipbuilding; thecontractor, thatthecontractorundertakestobuild, manufacture, designanddeliverytheshipand in returnthebuyerobligeto pay thecontractfee, is a mutual, onerous, consensualcontract of work. Theessentialelements of shipbuildingcontractarethecontractor’sobligation of formingtheshipanditsdelivery. Inreturnthesaidobligations of thecontractor, thebuyer is undertheobligation of payingthecontractfee. Thesubject of theshipbuildingcontract is a structurewhichto be builtandwhencompletedto be a shipandbuildingactivity.


 


GİRİŞ


 


Çalışmamızın amacı gemi inşa sözleşmesinin kurulmasının ve sözleşme taraflarının borçlarının incelenmesidir. Çalışmamızda esas alınan ticari gemilerin inşası olup, gemi inşası terimini kullandığımızda kastettiğimiz ticari gemilerin inşasıdır.


Dünya ticaretinin büyük çoğunluğunun gemiler aracılığı ve sayesinde gerçekleştirildiği bilinmektedir. Ham maddeler, cevherler, yarı mamul ve mamul ürünlerin dünyanın bir ucundan öbür ucuna taşınmasının yükünü büyük oranda gemiler üstlenmektedir.Gemiler kompleks eşyalar olup, inşasında birçok yan sanayi ile birlikte ülke ekonomilerine büyük katkı yapmaktadır. Devletler tarafından gemi sanayinin gelişmesi teşvik edilmekte ve özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, işsizliğe çare olabilecek bir sanayi kolu olarak öne çıkmaktadır.


Türk ekonomisine katkısı büyük olan gemi inşa işinin niteliği gereği hukuki uyuşmazlıklara yol açması mümkündür. Özellikle ayıp ve geç teslim nedeni ile uyuşmazlıkların ortaya çıkması, geminin değeri de hesaba katıldığında kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca geminin finansmanı,ipotek ve hasar ile ilgili konular da pek önemlidir. Diğer yandan yüklenicinin özen borcu, işe zamanında başlama ve devam etme gibi önemli yan borçları da hukuki uyuşmazlıklar çıkarabilmektedir.Hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkabilme ihtimalinin yüksekliğine rağmen, gemi inşa sözleşmesine dair yayınlanmış Yargıtay kararlarının sayısı pek azdır. Oysa İngiliz mahkeme kararları bu sözleşme alanında oldukça zengindir.Bu nedenle de çalışmamızda önemli İngiliz mahkeme kararlarına da yer verilmiştir.


Çalışmamız her nekadar Türk Hukuku eksenli olsa da, gemi inşa sözleşmesinin sıklıkla yabancı unsurlu olması bizi karşılaştırmalı hukukta ve özellikle İngiliz Hukuku’nda da gemi inşa sözleşmesini incelemeye sevk etmiştir. Bu nedenle ulaşabildiğimiz önemli İngiliz Hukuku’na göre yazılmış dokümanlar da çalışmamıza konu edilmiştir. Gemi inşa sözleşmesi hukukunda İngiliz Hukuku ve İngiliz Yüksek Mahkeme kararlarının önemli olduğunu belirtmeliyiz. Çalışmamızın konusu olan gemi inşa sözleşmeleri uygulamada standart formlara dayanıyor olduğundan, çalışmamız boyunca dünyada en sıklıkla uygulanan  formlar Türk Hukuku ile karşılaştırma ve örnekseme yapabilmek amacıyla incelenmiş, bununla birlikte esas önem Japon SAJ formuna verilmiştir.


Geminin inşasının teknik yönü tamamen mühendislik bilimine ait olup konumuz dışındadır.Diğer yandan gemi tamir,bakım,söküm ve geri dönüşümü ile başka bir gemiye dönüştürülmesi işleri de konumuz kapsamına dahil değildir. Çalışmamızın odak noktası gemilerin inşasıdır.Çalışmamızda gemi inşa sözleşmenin kurulması ve sözleşmeden doğan tarafların borçları incelenmiştir.Bu nedenle de çalışmamız iki ana bölüm olarak gemi inşa sözleşmesinin kurulması ve gemi inşa sözleşmesinde tarafların borçlarının incelenmesi şeklinde olmuştur.


Çalışmamızın birinci bölümünde öncelikle gemi inşa sözleşmesinin tanımı yapılarak, sözleşmenin tarafları, ekleri ve sözleşme dışı üçüncü kişileri tanıtılmıştır. Sonra sırayla gemi inşa sanayi, gemi ve inşa halindeki gemi ile  hukuki nitelikleri incelenmiştir. Hemen akabinde gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliği, sözleşmeye uygulanacak hukuk ve sözleşmenin kurulma halleri incelenmiştir. İkinci bölüm tarafların borçları olarak ikiye ayrılmıştır. Öncelikle yüklenicinin sözleşmeden doğan borçları, sonra iş sahibinin sözleşmeden doğan borçları incelenmiştir. Tarafların borçları incelenirken tipik borçlar özel hukuku kitaplarındaki başlıklara göre inceleme yanında, gemi inşa sözleşmesine özel, örneğin deniz denemesi borcu gibi konularda incelenmiştir.Bunların yanında önemi nedeni ile gemi inşa finasmanı da incelenmiştir. Çalışmamızda gemi inşa sözleşmesinin sona erme hali altında ayrı bir başlık açılmamasına rağmen bu konu ikinci bölümde yeri geldikçe incelenmiştir.


İÇİNDEKİLER


     


Sayfa No.


 


ÖNSÖZ.............................................................................................. V


ÖZET / ABSTRACT...................................................................... VII


KISALTMALAR........................................................................... XIX


GİRİŞ                                                                                                           1


 


BİRİNCİ BÖLÜM


GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI


 


I.    GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, TARAFLARI,


      EKLERİ VE TARAFLARI DIŞINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER...... 3


      A.  TANIMI..................................................................................... 3


      B.  TARAFLARI.............................................................................. 4


           1.Yüklenici.............................................................................. 4


           2.İş Sahibi............................................................................... 4


      C.EKLERİ..................................................................................... 5


      D.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI DIŞINDA


           ÜÇÜNCÜ KİŞİLER................................................................... 6


II.  GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU................................ 6


      A.  GEMİ İNŞASI........................................................................... 6


      1.  Giriş6


           2.Gemi İnşa Sanayi Tarihçesi ve Ekonomisi............................ 7


      3.  Gemi Söküm, Tamir ve Dönüşüm Sanayileri.......................... 13


      B.  GEMİ...................................................................................... 15


      C.İNŞA HALİNDEKİ GEMİ  ...................................................... 26


      D.GEMİNİN VE İNŞA HALİNDEKİ GEMİNİN HUKUKİ


           NİTELİĞİ................................................................................ 28


III.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ............ 33


      A.  TÜRK HUKUKU’NA GÖRE GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN


           HUKUKİ NİTELİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞLER..................... 33


     B.   ÇEŞİTLİ SÖZLEŞME TİPLERİNE GÖRE İNCELEME............. 35


      1.  SuiGenerisve Karma Sözleşmeler Bakımından


               İnceleme............................................................................. 35


           2.Hizmet Sözleşmesi ve Vekalet Sözleşmesi Bakımından


               İnceleme............................................................................. 37


           3.Beğenme Koşuluyla Satış Sözleşmesi Bakımından


               İnceleme............................................................................. 38


           4.Eser Sözleşmesi ve Satış Sözleşmesi Bakımından


               İnceleme ............................................................................ 39


           5.1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler


               Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Bakımından


               İnceleme............................................................................. 43


           6.Görüşümüz......................................................................... 45


      C.İNGİLİZ HUKUKU’NA VE DİĞER HUKUK SİSTEMLERİNE


           GÖRE GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ..... 45


      1.  İngiliz Hukukuna Göre........................................................... 45


      2.  Diğer Hukuk Sistemlerine Göre.............................................. 52


IV.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK


      HUKUK VE TAHKİM KLOZU İÇEREN GEMİ


      İNŞA SÖZLEŞMELERİ ........................................................... 54


      A.  SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HUKUK............................... 54


       B.TAHKİM KLOZU İÇEREN GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİ....... 59


V.   GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI....................... 61


      A.  GENEL OLARAK  KURULMASI............................................. 61


      B.  DEĞİŞİK SÖZLEŞME KURULMA HALLERİ-SÖZLEŞME 


           GÖRÜŞME ANLAŞMALARI ................................................... 65


      C.  GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNİN İŞ YAŞAMINDA


           KURULMASI.......................................................................... 67


           1.İlk Aşama........................................................................... 67


           2.Niyet Mektubu................................................................... 69


           3.Köprü Anlaşmalar.............................................................. 71


      D.SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN CULPA IN


           CONTRAHENDO SORUMLULUK.......................................... 72


VI.      GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNDE STANDART


      FORMLAR................................................................................ 76


      A.  STANDART FORMLARIN GENEL İŞLEM KOŞULU


           ÖZELLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ.............................. 80                     


      B.  STANDART FORMLARDA YÜRÜRLÜK TARİHİ KLOZU-


           GECİKTİRİCİ VE BOZUCU ŞARTLAR KARŞISINDA GEMİ


           İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI.................................... 84


           1.Şart ve Türleri..................................................................... 84


           2.Standart Formlarda Yürürlük Tarihi Klozları...................... 88


 


İKİNCİ BÖLÜM


GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDE


TARAFLARIN BORÇLARI


 


I.    YÜKLENİCİNİN BORÇLARI................................................. 91


      A.  GEMİ MEYDANA GETİRME BORCU..................................... 92


      B.  İŞİ SADAKAT VE ÖZENLE YAPMA BORCU........................... 93


           1.Sadakat Borcu.................................................................... 93 


           2.Özen Borcu........................................................................ 99


      C.İŞİ KENDİSİ YAPMA VEYA KENDİ YÖNETİMİ ALTINDA


           YAPTIRMA BORCU VE İŞİN ALT YÜKLENİCİYE VERİLMESİ


           İLE SÖZLEŞMENİN İKAMESİ.............................................. 116


           1.İşin Yüklenici Tarafından Veya Onun Yönetimi Altında


               Yapılması...............................................................................        116


           2.İşin Alt Yükleniciye Verilmesi......................................... 119


           3.Sözleşmenin İkamesi........................................................ 128


      D.ARAÇ,GEREÇ VE MALZEMEYE İLİŞKİN BORÇLAR............ 134


           1.Araç ve Gereçlerin Sağlanması......................................... 134


           2.Malzemelerin Sağlanması................................................. 135


      E.  İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM ETME


           BORCU................................................................................. 144


      F.  İŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE EK İŞ TALEBİNE KATLANMA


           BORCU................................................................................. 155


           1.Modifikasyonlar............................................................... 155


           2.İş Sahibince Talep Edilen Ek İş ve İş Değişikliği.............. 156


           3.Klas Kuruluşu ve Düzenleyici Kamu Otoriteleri


               Kurallarında Gereken Değişiklikler.................................. 159


           4.Yüklenici Tarafından Talep Edilen İş Değişiklikleri ve


               Ek İşler ile Malzeme İkamesi............................................ 161


           5.Ek İş ve İş Değişikliği Sonucu Sözleşme Ücreti ve Teslim


               Tarihinde Meydana Gelebilecek Değişikler ve Uyuşmazlıkların


               Çözümü Yolları................................................................ 163


      G.TESLİMDEN ÖNCE İŞ SAHİBİNİN İNŞA İŞİNİ İNCELEME


           VE DENETLEME HAKKINA KATLANMA BORCU................ 166


           1.İş Plan ve Çizimlerinin Onaylanması Suretiyle................. 167                 


           2.     İnşa Aşamasında İnceleme ve Denetim(İş Sahibi Temsilcileri


               Aracılığıyla)...................................................................... 172


               a.Muayene-İnceleme....................................................... 174


               b.İncelemede Fark Edilen Uyumsuzluk........................... 176


               c.Temsilciler ve Yetkileri................................................. 179


                   (1) Standart Formlarda.................................................. 179


                   (2)  Karşılaştırmalı olarak FIDIC’de Durum.................. 183


                   (3)  Karşılaştırmalı Olarak Gemi İnşa Yönetmeliği’nde


                         Durum.................................................................... 184


               d.Tersanede Temsilcilerin Uğradığı Kazalardan Dolayı


                   Yüklenicinin Sorumluluğu............................................ 186


           3.Yüklenicinin Deniz Denemesi Borcu............................... 190


               a.Deniz Denemesi........................................................... 190


               b.Standart Form Klozları ve Deniz Denemesinin


                   Uygulanması................................................................. 193


                   (1)  Genel Uygulama..................................................... 193


                   (2)  Hava Koşulları ve Deneme Masrafları.................... 197


               (3)     Deniz Denemesinde Olası Kazalar.......................... 198


               (4)     Deniz Denemesi Sonucu Geminin Kabul veya


                         Reddinin Hukuki Anlamları.................................... 199


      H.AYIPTAN SORUMLULUK BORCU....................................... 204


           1.Ayıp Kavramı, Eksik İşve Ayıptan Sorumluluğun


               Başlaması......................................................................... 205


           2.Kabul ve Teslim Kavramları-Sonuçları............................. 211


           3.Ayıp Çeşitleri ve Sonuçları............................................... 217


               a.Maddi-Hukuki Ayıplar................................................. 217


               b.Tam Önemli-Az Önemli Ayıp....................................... 219


               c.Dizayn Ayıpları............................................................ 225


           4.Standart Formlarda Yer Alan Muhtemel Ayıp Halleri-


               Taahhüt Edilen Gemi Özellikleri...................................... 231


               a.Hız................................................................................ 233


               b.Yakıt Tüketimi.............................................................. 236


               c.Tonaj   ......................................................................... 237


               d.Diğer Taahhütler........................................................... 238


           5.Türk Hukuku ve Standart Formlara Göre İş Sahibinin


               Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu Borcundan Doğan


               Hakları............................................................................. 238


               a.Likit Tazminat Hakkı.................................................... 238


               b.Bedel İndirimi Hakkı.................................................... 245


               c.Ceza Koşulu(Cezai Şart)............................................... 250


               d.Sözleşmeden Dönme Hakkı.......................................... 255


           6.Yedek Hukuk Kuralları Olarak Ayıptan Sorumluluğa


               İlişkin Kurallar................................................................. 260


           7.İngiliz Hukuku’nda Satıcının(Yüklenicinin) Ayıptan


               Sorumluluğu Borcu.......................................................... 263


               a.İngiliz Hukuku Sözleşme Hüküm Çeşitleri ve


                   Yorumlanması.............................................................. 263


                   (1)  Esaslı Unsur............................................................ 263


                   (2)  Tali Unsur............................................................... 264


               (3)     İsimsiz Hükümler(Arada Kalan)............................. 264


                   (4)  Hükümlerin Yorumlanması.................................... 266


                   (5)  İngiliz Hukuku’nda Kanunda Yer AlanYedek


                         Hukuk Kuralları...................................................... 266


      I.   ONARIM BORCU................................................................. 272


           1.Teslim Sonrası Ortaya Çıkan Ayıpların Onarımının


               GarantiEdilmesi................................................................ 272


               a.Genel Anlamda............................................................. 272


               b.Standart Formlarda Ücretsiz Onarım Düzenlemeleri..... 277


               c.Garanti Süresinden Sonra Ortaya Çıkan Ayıp Durumu. 280


               d.Garanti Mühendisi........................................................ 282


           2.Onarım Yeri ve Onarım Masrafları................................... 282


           3.Onarım Garantisi Klozundaki Sınırlama Kayıtları............. 286


      İ.   GEMİYİ TESLİM BORCU..................................................... 292


           1.Teslim Borcu ve İfa Şekli................................................. 292


           2.Teslim Yeri....................................................................... 296


           3.Teslim Zamanı.................................................................. 297


               a.Genel Anlamı............................................................... 297


               b.Esaslı Unsur Sayılmaması ve Sözleşmede


                   Yer Almaması............................................................... 299


               c.Erken Teslim................................................................ 301


               d.Hedef Tarih.................................................................. 302


           4.Teslim Belgeleri................................................................ 303


               a.Teslim ve Kabul Belgesi............................................... 303


               b.Diğer belgeler............................................................... 305


           5.Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdü....................... 306


           a.  Geminin Tesliminin Muaccel Olması................................ 306


               b.Gemiyi Teslim Borcunun İfasının Mümkün Olması..... 307


                   (1)  İfanın Mümkün Olması.......................................... 307


                   (2)  İfa İmkansızlığı Halleri........................................... 309


               (a)      Aşırı ifa güçlüğü hali.............................................. 309


               (b)     Maddi imkansızlık.................................................. 311


               (c)      Hukuki imkansızlık................................................ 312


               (d)     Borçlar Kanunu’nda eser sözleşmesine dair 


                               özel olarak düzenlenen imkansızlık halleri....... 312


                c.      İfanın Gerçekleşmemiş Olması............................... 317


      d.  Temerrüde Engel Sebeplerden Birinin Bulunmaması............ 317


               (1)     Türk Hukuku’nda Temerrüde Engel Sebepler......... 317


                         (a)  Defiler.............................................................. 317


                   (b)  Alacaklı temerrüdü................................................. 319


               (2)     Standart Formlara Göre Temerrüde Engel


                         Olan Sebepler......................................................... 320


                         (a)  Mücbir sebep/forcemajeure(fors majör)


                               hallerinin bulunması......................................... 320


      (b)     Diğer sebepler.................................................................. 330


           (3)    Temerrüde Engel Olan Sebeplerin Varlığı Halinde


                         Bunların Sonucu-Süre Uzatımı............................... 331


               e.Yükleniciye İhtar Yapılmış Olmalıdır........................... 333


           6.Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdünün


               Sonuçları......................................................................... 334


      a.  Türk Hukuku Bakımından.................................................... 334


               b.Standart Formlar Bakımından....................................... 339


      J.  GEMİNİN MÜLKİYETİNİN DEVRİ BORCU.......................... 342


           1.İnşa Halindeki Geminin Maliki......................................... 342


               a.İnşa Edilen Geminin İlk Maliki..................................... 342


               b.Görüşlerin Değerlendirilmesi........................................ 344


           2.Mülkiyetin Devri.............................................................. 348


               a.Genel Olarak................................................................ 348


               b.Türk Hukuku’nda......................................................... 352


           3.Gemi Mülkiyetinin Kapsamı-Bütünleyici Parçalar


               ve Eklenti......................................................................... 355


           4.Mülkiyetin Kapsamını Belirlemenin Gemi İnşa


               Sözleşmelerindeki Önemi................................................. 359


      5.  İnşa Halindeki Geminin Hasara Uğraması............................ 361


               a.Türk Hukuku’na Göre Hasar........................................ 361


               b.Karşılaştırmalı Hukuk ve Standart Formlara


                   Göre Hasar................................................................... 367


      K.YÜKLENİCİNİN DİĞER BORÇLARI..................................... 371


II.  İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI.................................................... 372


      A.  SÖZLEŞME ÜCRETİNİ ÖDEME BORCU............................. 372


           1.Sözleşme Ücreti................................................................ 372


           2.Sözleşme Ücreti Çeşitleri.................................................. 374


               a.Götürü Ücret(Götürü Bedel) ve Çeşitleri....................... 374


                   (1)  Genel Anlamı ve Gemi İnşa Sözleşmelerinde


                         Durum.................................................................... 374


                   (2)  Türk Hukuku Bakımından Götürü Ücretin


                         Sabit Olmasının İstisnası......................................... 384


                         (a)  Öngörülemeyen haller ve öngörülmüş olup da


                               gözönüne alınmayan Haller.............................. 385


               (b)     Son derece güçleştirme-aşırı güçlük hali................. 388


                         (c)  Tarafların kusurunun bulunmaması.................. 391


                         (d)  Taraflar md.480/2 aksine sözleşme yapmamış


                               olmalıdır........................................................... 391


                   (3)  Karşılaştırmalı Hukukta Götürü Ücretin Sabit


                         Olmasının İstisnası.................................................. 392


               (4)     TBK md.480/2’nin Uygulanmasının Sonuçları....... 397


                   (5)  İngiliz Hukuku’nda ‘frustration’ Prensibi............... 400


           b.Yaklaşık Ücret(Yaklaşık Bedel)....................................... 401


      c.  Sözleşme Ücretinin Belirsiz-Önceden Belirlenmemiş


                   Olduğu Sözleşmeler...................................................... 403


               d.Yaklaşık Ücretin Çok Aşılması ve Sonuçları................ 406


                   (1)  TBK md.482/1 Uygulanma Şartları......................... 407


                   (2)  Sonuçları................................................................ 411


           3.Gemi İnşa Finansmanı...................................................... 412


               a.Gemi Finansmanı.......................................................... 412


               b.Tersane Kredisi İle Gemi İnşa Finansmanı.................... 414


               c.İş Sahibi Tarafından Gemi İnşasının Finansmanı ......... 415


           d.Değerlendirme.................................................................. 416


               e.Finansmanda Kullanılan Çeşitli  Garantiler................... 422


                   (1)  İş Sahibi Lehine Garantiler..................................... 422


                   (a)  Geri ödeme garantisi (refundguarantee)................. 422


                         (b)  Performans garantisi......................................... 425


               (2)     Yüklenici Lehine Garantiler.................................... 426


                   (3)  Destek Mektupları.................................................. 427


       &am