x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Gemi Alacaklısı Hakkı

Gemi Alacaklısı HakkıSayfa Sayısı
:  
203
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
9789754644883

145,00 TLöNSöZ Exeter Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hazırlanan "Markime Liens in a Comparative Perspective" başlıklı doktora tezi 22 Haziran 2007 tarihinde Prof. Rhidian Thomas ve Kathleen S. Goddard′dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Elinizdeki eser bu doktora tezinin Türkçe çevirisidir. Esaslı ölçüde aslına sadık kalınarak yayına hazırlanmış olmakla birlikte daha önce bir kısmı yayınlanmış olan gemilerin ihtiyati haczine ilişkin son bölüme ve Amerikan ve İngiliz doktrinlerindeki Türk okuyucusu için ayrıntı sayılabilecek tartışmalara yer verilmemesi uygun görülmüştür. Ayrıca 12 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanıın′ıın getirmiş olduğu yenilikler ve tezin savunulması ile kitabın basım tarihi arasında çıkan eserler işlenmiştir. Gemi alacaklısı hakkı 1926, 1967 ve 1993 yıllarında hazırlanmış olan uluslararası sözleşmelere konu olmuş önemli bir kurum olarak deniz ticareti hukukunda karşımıza çıkmaktadır. 9 Kasım 2005 tarihinde TBMM′ye sevkedilmiş olan Türk Ticaret Kanunu tasarısında ciddi değişikliklere uğramış olan bu hak ayrıca 12 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile getirilen yeniliklerden de etkilenmektedir. Bu anlamda eser, gemi alacaklısı hakkı konusunu hem Türk Ticaret Kanunu tasarısı ile getirilen değişiklikler, hem de İngiliz ve Amerikan hukukları açısından karşılaştırmalı biçimde incelemeyi hedeflemiştir. Tez danışmanlığımı yapan sayın hocam Prof. Andrevv Tettenboırf a ve tezimin başlangıç aşamasından bu kitabın basımı aşamasına kadar değerli görüşlerini esirgemeyen sayın hocam Doç.Dr. Kerim Atamer′e çok teşekkür ediyorum. Hayatımın her anında ve bu eserin yazım aşamasında maddi ve manevi desteklerini yanımda hissettiğim canım anneme, babama, ağabeyime ve sevgili eşime sonsuz minnet duygularımı ve candan şükranlarımı sunuyorum. Son olarak bu eserin yayınlanmasında emeği geçen Yetkin Yayınevi′nin tüm çalışanlarına titiz çalışmaları için teşekkür ediyorum. M. Batış GÜNAY Antalya, Aralık 2008 İÇİNDE KİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 21 BÖLÜM I GİRİŞ 1. Giriş 23 II. Türk Hukukuna Genel Giriş 25 1. Türk Ticaret Kanunu 25 2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 26 2.1. Genel Olarak 26 2.2. Tasarı TBMM′de 26 2.3. Tasarıdaki Deniz Ticareti Kitabı 27 2.3.1 Uluslararası Sözleşmelerle Uyum 27 2.3.2. Hükümlerin Sistematize Edilmesi ve Bazı Hükümlerin Ayıklanması 27 2.4. Tasarıda Gemi Alacaklısı Hakkı ve Cebri İcra 27 2.4.1. Gemi Alacaklısı Hakkı 27 2.4.2. Deniz Alacaklarının Cebri İcrası 29 III. İngiliz Hukuku 29 1. Gemi Alacaklısı Hakkı (Maritime Liens) 29 2. Deniz Alacaklarının Cebri İcrası 30 IV. Amerikan Hukuku 30 1. Gemi Alacaklısı Hakkı 30 2. Deniz Alacaklarının Cebri İcrası 31 BÖLÜM II GEMİ ALACAKLISI HAKKININ ÖZELLİKLERİ BİRİNCİ KISIM GEMİ ALACAKLISI HAKKININ TARİHÇESİ I. Giriş 33 II. Teoriler 34 1. İpotek Teorisi (Hypothecation Tlıeory) 34 10 2. Kişiselleştirme Teorisi (Personification Theory) 37 3. Usul Teorisi (Procedural Theory) 39 4. Çatışma Teorisi (Conflict Theory) 44 III. Değerlendirme 46 İKİNCİ KISIM GEMİ ALACAKLISI HAKKININ KONUSU I. Giriş 48 II. Türk Hukuku 48 1. Gemi ve Teferruatı 48 2. Navlun 49 3. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 49 III. Uluslararası Sözleşmeler 50 IV. İngiliz Hukuku 50 1. Gemi ve Teferruatı 50 2. Navlun 50 3. Yük 51 V. Amerikan Hukuku 51 1. Gemi 51 2. Navlun 52 VI. Değerlendirme 53 ÜÇÜNCÜ KISIM AYNÎ DAVA (ACTION İN REM) I. Giriş 54 II. Genel Olarak Aynî Dava ve Şahsi Dava 54 III. İngiliz Hukuku 55 1. İngiliz I Iukukunda Aynî Dava 56 2. Aynî Davanın Kökenleri 56 3. Aynî Davanın Hukuki Mahiyeti ve Indian Grace (No.2) 57 4. Kanuni Aynî i laklar (Statutory Rights in Rem) 57 5. Gemi Alacaklısı Hakkı ve Kanuni Aynî Haklar Arasındaki Farklar 58 IV. Amerikan Hukukunda Aynî Dava 58 V. Türk Hukuku 60 f DÖRDÜNCÜ KISIM GEMİ ALACAKLISI HAKKININ SONA ERME NEDENLERİ I. Giriş 61 II. Geminin Cebri İcra Yoluyla Satışı ve Benzer Satışlar 61 1. Türk Hukuku 61 2. İngiliz Hukuku 62 3. Amerikan Hukuku 63 III. Zapt ve Müsadere 64 1. Türk Hukuku 64 2. İngiliz Hukuku 64 3. Amerikan Hukuku 65 IV. Geminin Yok Olması 65 1. Türk Hukuku 65 2. İngiliz Hukuku 66 3. Amerikan Hukuku 66 V. Ödeme 67 1. Türk Hukuku 67 2. İngiliz Hukuku 67 3. Amerikan Hukuku 67 VI. Teminat Gösterilmesi 68 1. Türk Hukuku 68 2. İngiliz Hukuku 68 3. Amerikan Hukuku 68 VII. Zamanaşımı 69 1. Türk Hukuku 69 2. İngiliz Hukuku 69 3. Amerikan Hukuku 70 VIII. Kanuni Süreler 71 1. Türk Hukuku 71 1.1. Türk Ticaret Kanunu 71 1.2. Tasarı ve Uluslararası Sözleşmeler 71 2. İngiliz Hukuku 72 3. Amerikan Hukuku 73 IX. Feragat. Anlaşma 73 1. Türk Hukuku 73 2. İngiliz Hukuku 74 3. Amerikan Hukuku 74 X. Değerlendirme 75 II 12 BEŞİNCİ KISIM DEVLET GEMİLERİNİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI 1. Giriş 76 II. Türk Hukuku 76 1. Devlete Ait Eşyanın Tanımı 76 2. Gemi Alacaklısı Hakkı ve Devletin Sorumluluğu 76 3. Devlete Ait Eşyanın Haczi 77 4. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 77 III. İngiliz Hukuku 79 1. Kraliyet Gemileri ya da Majestelerinin Gemisi (Her Majesty′s Slıip) Tanımı 79 2. Aynî Sorumluluk (Liability in Rem) 79 3. Şahsi Sorumluluk (Liability in Personam) 80 IV. Amerikan Hukuku 81 1. Deniz Davaları Kanunu (Suits in Admiralty Act) 81 2. Devlet Gemileri Kanunu (Public Vessels Act) 82 3. Devlet Gemisi Tanımı 82 4. Amerikan Yüksek Temyiz Mahkemesi 1 1 inci Dairenin Uygulaması (High Court of Appeals, llth Circuit) 83 V. Değerlendirme 84 ALTINCI KISIM YABANCI DEVLET GEMİLERİNİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI I. Giriş 85 II. Uluslararası Sözleşmeler 86 1. Devlet Gemilerinin Muafiyeti ile İlgili Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme (1926) ve Ek Protokolü (1934) 86 2. Devlet Bağışıklığı ile ilgili Avrupa Sözleşmesi (European Convention on State Immunity) 86 3. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ("BMDHS") 86 4. 1999 Tarihli Gemilerin İhtiyati Haczi ile İlgili Sözleşme 86 III. Türk Hukuku 87 1. Genel Olarak 87 2. İhtiyati Haciz ve Cebri İcra Muafiyeti 87 IV. İngiliz Hukuku 88 1. Genel Olarak 88 2. 1978 Tarihli Devlet Bağışıklığı Kanunu (State Immunity Act of 1978, "SIA") 89 2.1. Şahsi Sorumluluk 89 2.2. Ayni Sorumluluk 90 2.3. İhtiyati Haciz ve Cebri İcradan Muafiyet 90 V. Amerikan Hukuku 90 1. Yabancı Egemenlik Muafiyeti Kanunu (Foreign Sovereign İmmunities Act, "FS1A") 91 1.1. Şahsi Sorumluluk- Fasıl 1605 (a)(2) 91 1.2. Gemi Alacakları- Fasıl 1605(b) 91 1.3. İhtiyati Haciz ve Hacizden Muafiyet- Fasıl 1609 92 VI. Değerlendirme 93 YEDİNCİ KISIM ALACAĞIN TEMLİKİ ve KANUNİ HALEFİYET A. ALACAĞIN TEMLİKİ 95 I. Türk Hukuku 95 1. Alacağın Temliki 95 1.1. Kanuni Temlik 95 1.2. Sözleşme Yoluyla Temlik 95 1.3. Alacağın Temlikinde Sınırlamalar 96 2. Gemi Alacaklarının Temliki 96 3. TTK Tasarısı 96 11. İngiliz Hukuku 97 1. Genel Hükümlere Göre Alacağın Temliki 97 2. Gemi Alacaklarının Temliki 97 2.1. Deniz Ödüncü 97 2.2. Gemi Adamlarının Ücret Alacakları 97 2.2.1. Sparti Davası 98 2.3. Diğer Gemi Alacakları 99 III. Amerikan Hukuku 99 B. KANUNİ HALEFİYET 99 I. Türk Hukuku 100 1. Genel Hükümlere Göre Kanuni Halefıyet 100 2. Gemi Alacaklarına Kanuni Halefiyet 101 13 14 2.1. Gemi Maliki 101 2.2 Üçüncü Şahıslar 101 2.3. TTK Tasarısı 101 II. İngiliz Hukuku 102 1. Genel Olarak Kanuni Halefiyet 102 2. Gemi Adamlarının Ücret Alacağına Kanunen Halefiyet 102 3. Diğer Gemi Alacaklılarına Kanuni Halefiyet 104 11. Amerikan Hukuku 104 1. Avans Verme (Advances) 104 2. Sınırlamalar 105 IV. Değerlendirme 105 BÖLÜM 111 GEMİ ALACAKLISI HAKKI VEREN ALACAKLAR ve SIRALARI BİRİNCİ KISIM KAPTAN ve GEMİ ADAMLARININ ÜCRET ALACAĞINDAN DOĞAN GEMİ ALACAKLISI HAKLARI I. Giriş 107 II. Türk Hukuku 107 1. Gemi Adamı Tanımı 107 2. Ücret Alacağının İçeriği 108 3. TTK Tasarısı 109 3.1. Gemi Adamı Kavramı 109 3.2. Ücret Alacağının İçeriği 109 III. İngiliz Hukuku 110 1. Ücret Alacağından Doğan Gemi Alacaklısı Hakkının Tarihçesi 110 2. Gemi Adamı ve Kaptanın Tanımı 112 3. Ücret Alacağının İçeriği 113 3.1. Ücret Olarak Kabul Edilen Alacaklar 113 3.2. Ücret Olarak Kabul Edilmeyen Alacaklar 1 14 4. Gemi Adamlarının ve Kaptanın Alacaklarında Öncelik Sırası 115 IV. Amerikan Hukuku 116 1. Giriş 116 2. Gemi Adamlarının Tanımı 116 3. Ücret Alacağının İçeriği 117 3.1. Bakım ve Tedavi Giderleri 1 17 3.2. Cezai Ücret ve Öncelik Sırası 118 3.3. Jones Kanunu (Jones Act) 1 19 4. Kaptanın Ücret Alacakları 119 V. Değerlendirme 119 İKİNCİ KİSİM KURTARMADAN DOĞAN GEMİ ALACAKLISI HAKKI I. Genel Olarak Kurtarma 121 II. Kurtarma Alacağından Doğan Gemi Alacaklısı Hakkı 122 1. Türk Hukuku 123 2. İngiliz Hukuku 124 3. Amerikan Hukuku 125 III. Standart Olmayan Kurtarma Alacakları ve Gemi Alacaklısı Hakkı 125 1. Özel Tazminat Alacakları 125 1.1. Türk Hukuku 126 1.2. İngiliz Hukuku 127 1.3. Amerikan Hukuku 127 1.4. Uluslararası Sözleşmelerde Özel Tazminat Alacakları 127 2. Hayat Kurtarma 128 2.1. Türk Hukuku 128 2.2. İngiliz Hukuku 129 2.3. Amerikan Hukuku 130 3. Enkaz Kurtarma 13 1 3.1. 1989 Tarihli Kurtarma Sözleşmesi 131 3.2. Türk Hukuku 131 3.3. İngiliz ve Amerikan Hukuku 132 3.4. Deniz Altındaki Kültürel Varlıkların Kurtarılması 133 IV. Değerlendirme 134 15 16 ÜÇÜNCÜ KISIM HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN GEMİ ALACAKLISI HAKKI 1. Giriş 135 II. Türk Hukuku 135 1. Türk Ticaret Kanunu 135 1.1. Gemi Adamlarının Kusurları 135 1.2. Gemi Adamlarının Kusuru Neticesinde Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar 136 2. TIK Tasarısı 137 2.1. Can Kaybı ve Bedensel Zararlardan Doğan Alacaklar... 137 2.2. Haksız Fiilden Kaynaklanan Alacaklar 138 III. İngiliz Hukuku 139 1. Genel Olarak 139 2. Hakkın İçeriği 140 2.1. Ekonomik Zarar (Economic Loss) 141 2.2. Safı Ekonomik Zarar (Püre Economic Eoss) 141 2.3. Bedensel Zarar ve Can Kaybından Doğan Zararlar 141 2.4. 1847 Tarihli Limanlar, Rıhtımlar, İskeleler Kanıınu′nun 74 üncü Faslı 143 2.5. Yüke Gelen Zarardan Doğan Alacaklar 143 IV. Amerikan Hukuku 144 1. Genel Olarak 144 2. Hakkın İçeriği 144 2.1. Safi Ekonomik Zarar (Püre Economic Loss) 144 2.2. Bedensel Zararlar ve Can Kaybından Doğan Zararlar 145 2.3. Yüke Gelen Zarardan Doğan Alacaklar 145 V. Çevre Kirlenmesinden Doğan Alacaklar 145 1. Genel Olarak Çevre Kirlenmesinden Doğan Zararlar 145 1.1. 1992 Tarihli Petrol Kirliliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme ve 1992 Tarihli Uluslararası Fonun Kurulmasi ile İlgili Uluslararası Sözleşme 146 1.2. HNS Sözleşmesi ve Bunker Sözleşmesi 146 2. Türk Hukuku 147 2.1. Genel Olarak Türk Hukuku 147 2.2. TTK Tasarısı 147 3. İngiliz Hukuku 148 4. Amerikan Hukuku 149 4.1. 1990 Tarihli Petrol Kirlenmesi ile İlgili Kanun (Oil Pollution Act 1990, "OPA"") ve Gemi Alacaklısı Hakkı...: 149 4.2. 1980 Tarihli Kapsamlı Çevresel Tepki, Tazminat ve Sorumluluk Kanunu (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980) 150 VI. Değerlendirme 150 DÖRDÜNCÜ KISIM ZARURİ İHTİYAÇLARDAN DOĞAN GEMİ ALACAKLISI HAKKİ I. Giriş 151 II. Türk Hukuku 151 1. Genel Olarak 151 TTK Tasarısı 152 III. İngiliz Hukuku 153 1. İngiliz Hukukunda "Necessaries" Kavramının Tarihçesi 153 1.1. Genel Olarak 1 54 1.2. İngiliz Hukukunda "Necessaries′ Kavramının Örnekleri 155 2. Kaptanın Zaruri Harcamalarından Doğan Gemi Alacaklısı Hakkı (Masters Disburseınents) 156 2.1. Kaptanın Zaruri Harcamalarından Doğan Gemi Alacaklısı Hakkı 156 IV. Amerikan Hukuku 157 1. Amerikan Hukukunda "Necessaries" Kavramının Tarihçesi 157 2. Genel Olarak 158 2.1. Necessaries Kavramını Önemi 158 2.1.1. Equilease 159 2.2. Mal ve Hizmet Alımı İçin Talimat Verebilme Yetkisinde Olan Kişiler 160 V. Değerlendirme 160 17 BEŞİNCİ KISIM MÜŞTEREK AVARYADAN DOĞAN GEMİ ALACAKLISI HAKKI I. Giriş 162 II. York-Aııvers Kuralları 162 1. Genel Olarak 162 III. Uluslararası Sözleşmeler ve Müşterek Avarya Alacakları 163 IV. Türk Hukuku 163 1. Türk Ticaret Kanunu 163 2. TTK Tasarısı 164 2.1. Genel Olarak 164 2.2. Müşterek Avaryadan Doğan Gemi Alacaklısı Hakkı 164 V. İngiliz Hukuku 164 VI. Amerikan Hukuku 165 VII. Değerlendirme 165 ALTINCI KISIM GEMİ ALACAKLISI HAKKININ SIRASI I. Giriş 166 II. Türk Hukuku 166 III. İngiliz Hukuku 168 IV. Amerikan Hukuku 169 V. Değerlendirme 170 BÖLÜM IV KANUNLAR İHTİLAFI I. Giriş 173 II. Türk Hukuku 173 1. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usulü Kanunu 173 2. Uluslararası Sözleşmeler 173 3. Kanunlar İhtilafı Sorunlarında Gemi Alacaklısı Hakkı 174 3.1. Lex Rei Sitae 174 3.2. Lex Caııse 176 3.3. Aynî Hakların Tescil Edildiği Sicil Yeri Hukuku 177 3.4. LexFori 179 4. Gemi Alacaklarının Öncelik Sırası 180 18 III. İngiliz Hukuku 181 1. Genel Olarak 181 2. Halcyonlsle 184 3. Kanada′nın Yaklaşımı 186 4. İngiliz Hukuku mu Kanada Hukuku mu? 188 5. Gemi Alacaklarının Öncelik Sırası 189 IV. Amerikan Hukuku I 89 1. Gemi Alacaklısı Hakkının Doğuşunu Yöneten Hukuku Belirlemek için Getirilen Kriterler 190 2. Amerikan Mal ve Hizmet Sağlayan Şirketlerin Korunması 191 3. Uygulanacak Hukuk Klozu 191 4. Gemi Alacaklarının Öncelik Sırası 192 V. Değerlendirme 192 BÖLÜM V SONUÇ Sonuç 195 KAYNAKÇA 197