Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması

Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
387
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-72-6

130,00 TLDANIŞMANIN ÖNSÖZÜ Fikir ve sanat eserleri hukuku günümüzde oldukça önem kazanan ve gelişen bir hukuk dalıdır. Kendisine özgü nitelikleri ve kavramları içeren bu alana ilişkin yapılan çalışmalar da gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmalardan birisi de değerli Arş. Gör. Ayşenur ŞAHİN tarafından hazırlanan ve benimde danışmanlığını yaptığım, “Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması” isimli yüksek lisans tezidir. Özverili bir çalışma ve titiz bir çabanın sonucu olan bu eser, “Giriş” ve “Sonuç” dışında, “Fikri Hak, Eser ve Eser Sahibi Kavramları”, “Eser Sahibinin Hakları” ve “Mali Hakları Korunması” başlıklı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, fikri hak kavramını açıklayan teoriler ve Türkiye’de fikri hakların gelişimi açıklandıktan sonra, eser ve eser sahibi kavramları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda eserin unsurları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sınırlı sayıda düzenlenmiş olan eser türlerine ayrıntılı olarak yer verildikten sonra, eser sahipliği ve eser sahipliğine ilişkin karineler incelenmiştir. İkinci bölümde, eseri meydana getiren kişi olan eser sahibinin manevi ve özellikle de mali hakları ile bu haklara ilişkin koruma süreleri kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise eser sahibinin mali haklarının korunmasına yönelik olarak açabilecek olan tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i, maddi ve manevi tazminat davaları ile vekâletsiz işgörmeden kaynaklanan dava hakkı ele alınarak incelenmiş, bunların dışında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun öngördüğü ve fikri hak ihlali halinde açılması mümkün olan ceza davalarına da yer verilmiştir. Ayrıca söz konusu davalara ilişkin olarak davanın tarafları, davanın konusu, görevli ve yetkili mahkeme, ispat yükü ve zamanaşımı konularının yanı sıra, eser sahibinin mali haklarının korunmasına sağlayan ve diğer tedbirler olarak adlandırılan ihtiyati tedbirler, gümrüklerde el koyma ve hükmün ilan edilmesi gibi hususlar inceleme konusu yapılmıştır. Kanaatimce kitabın yazarı, bu çalışması ile akademik hayatına oldukça başarılı bir başlangıç yapmış, bir anlamda “ışığı” yakalamıştır. Bundan sonraki çalışmalarında da hukuki bilimselliği ön planda tutarak, aynı gayreti göstereceğine olan inancım tamdır. Kendisine yaşamında ve artık onun bir parçası olan akademik hayatında başarılar dilerken, bu kıymetli eserin Türk Hukukuna ve ilgili olan herkese faydalı olmasını temenni ederim. Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AKARTEPE YAZARIN ÖNSÖZÜ “Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması” isimli bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 11 Aralık 2009 tarihinde Prof. Dr. Nihat BULUT, Doç. Dr. Cem BAYGIN ve Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AKARTEPE’den oluşan jüri önünde savunulan çalışma, jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir. Çalışmanın kitap halinde getirilmesinde, tez jürisinin görüşleri doğrultusunda yapılan bazı küçük eklemelerin dışında, tezlerin basımı konusundaki teamüllere bağlı kalınarak, tez metninde değişiklik yapılmamıştır. Ayrıca çalışmanın sonuna, uygulamacılar için faydalı olacağı düşüncesiyle Yargıtay kararları eklenmiştir. Asistanı olmaktan ve birlikte çalışmaktan son derece keyif aldığım, tez danışmanım, değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AKARTEPE’ye “iğneyle kazdığım kuyuda” su bulmanın ferahlığı ile bu eseri tamamlamama olan katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Akademik hayata başlamaya karar vermemde ve bu yolda ilerle-memde desteğini benden esirgemeyen, özellikle çalışmaktan çok keyif aldığım fikri mülkiyet hukuku deryasına girmemi sağlayan değerli hocam Prof. Dr. Mustafa Fadıl (YILDIRIM)’a da teşekkür ediyorum. Asistanlığımın ilk gününden beri kendisiyle her konuda her zaman derin fikir alışverişinde bulunduğum değerli dostum Arş. Gör. Şengül AL KILIÇ’a, tezin yazımından basımına kadar her aşamasını yakından takip eden değerli arkadaşlarım Arş. Gör. Sencer Abdullah AKKOYUNLU’ya ve Tuba OKUMUŞ’a de teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu çalışmanın da her aşamasında benden sonsuz desteğini esirgemeyen ve aile olmanın huzurunu yaşatan, sevgili Annem Mahinur ve Babam Abil ŞAHİN’e, varlıkları ile her zaman beni neşelendiren canım kardeşlerim Fatih Mehmet ve Devran ŞAHİN’e de sonsuz teşekkürler... Son olarak, titiz çalışması ile kitabın basımını ve kapak tasarımını üstlenen Vedat Kitapçılığın sahibi Sayın Vedat CARBAŞ’a, Dizgi ve Mizampajını yapan Sayın Sami ABBAS’a teşekkür ederim. Ayşenur ŞAHİN Erzincan, Şubat 2010 GİRİŞ Fikri hukuk kavramı fikir ve sanat eserleri hukuku ile patent ve tasarımlara ilişkin kuralları kapsamaktadır. Hukuk öğreti ve uygulamasında fikri hakların genellikle fikir ve sanat eserlerindeki buna karşılık sınaî hakların ise patentler, faydalı modeller, tasarımlar, markalar, ticaret ünvanı, işletme adı ve coğrafi işaretler üzerindeki menfaat ve yetkileri ifade ettiği kabul edilmektedir. Bir kimsenin fikri çalışması neticesinde meydana getirilen ürünlere, fikri ürün adı verilir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince bu şekilde meydana getirilen bir ürünün eser niteliğini haiz olabilmesi için sahibinin özelliğini taşıması ve bu Kanunda düzenlenen eser türlerinden birine dâhil olması gerekir. FSEK’te düzenlenen eser türleri sınırlı sayıda olduğundan, kanunda sayılan eser türlerinden birine dâhil olmayan fikri ürünü eser olarak kabul etmek ve dolayısıyla hukuki korumadan yararlanmasını sağlamak mümkün değildir. Fikri çaba sonucunda eser meydana getiren kişiye eser sahibi denir. Nitekim bir kişinin eser sahibi sayılabilmesi için eser niteliğine sahip bir ürünü meydana getirmesi yeterli olmakta, bunun dışında herhangi bir şart aranmamaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince eser sahibi meydana getirdiği eser üzerinde birtakım haklara sahiptir ki, bunlardan mali haklara ilişkin olanları çalışma konumuzun esasını oluşturmaktadır. Mali haklar eser sahibine, eserden ekonomik olarak yararlanma, bu yararlanmanın şeklini tayin etme ve üçüncü kişilerin eserden yaralanmalarına engel olma münhasır yetkisi veren haklardır. FSEK gereğince, eser sahibinin eseri üzerindeki mali hakları yalnız Kanunda mali hak olarak gösterilen yetkilerden ibarettir. Bugün tüm dünyada eser sahiplerinin hakları, gelişen teknolojik araçlar kullanılarak çeşitli şekillerde ihlal edilmektedir. Eser sahiplerinden izin alınmaksızın eserler çoğaltılmakta, yayınlanmakta, temsil veya umuma arz edilerek eser sahiplerinin mali haklarına tecavüz edilmektedir. Bu durumu göz önünde bulunduran kanun koyucu eser sahiplerine mali hakların korunmasına ilişkin bu alandaki uluslararası sözleşmelere de paralel olarak çeşitli hukuki imkânlar getirerek eser sahibinin haklarını korumaya çalışmıştır. Nitekim çalışma konumuzun esasını da eser sahibinin özellikle mali haklarının ihlal edilmesi halinde hukuken korunması oluşturmaktadır. Çalışma giriş ve sonuç dışında üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, fikri hak, eser, eser sahibi kavramları ayrıntılı şekilde açıklandıktan sonra FSEK’te sınırlı sayıda düzenlenen eser türleri bu bağlamda ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve işlenme ve derlemeler ayrıntılı şekilde incelenmiştir. İkinci bölümde, eser sahibinin hakları genel olarak anlatıldıktan sonra, manevi haklara ana hatlarıyla yer verilip, eser sahibinin mali hakları, mali hakların özellikleri, FSEK’te mali hak türleri olarak düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim ve nihayet güzel sanat eserlerinin satış bedelinden pay talep hakları ayrıntılarıyla incelendikten sonra, mali hakların korunmasına ilişkin süreler ve bu sürelerin hesaplanmasına yer verilmiştir. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise eser sahibinin mali haklarının FSEK çerçevesinde korunması incelenmiştir. Bu noktada mali hakların korunmasına ilişkin açılacak hukuk davaları, tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i ve tazminat davaları ile ceza davaları ve bu davalara ilişkin yetkili ve görevli mahkemeler ile zamanaşımı süreleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Nihayet mali hakların dava dışı yollarla korunmasını sağlayan ve diğer tedbirler olarak adlandırılan, ihtiyati tedbirler, gümrüklerde el koyma ve hükmün ilanına ilişkin hususlar da bu bölümde tüm ayrıntılarıyla incelenmiştir. İÇİNDEKİLER Danışmanın Önsözü V Yazarın Önsözü VII İçindekiler........................................................................................ IX Kısaltmalar......... XVII GİRİŞ............................................................................................................. 1 BİRİNCİ BÖLÜM I. FİKRİ HAK, ESER VE ESER SAHİBİ KAVRAMLARI 3 A. FİKRİ HAK KAVRAMI 3 1. Genel Olarak 3 2. Fikri Hak Kavramını Açıklayan Teoriler 7 a. Genel Olarak 7 b. Fikri Mülkiyet Teorisi 8 c. Sınırlandırılmış Hak Teorisi 9 d. Şahsiyet Hakkı ve Malvarlığı Hakkı Teorileri 10 e. Eser Sahipliği Teorisi 11 3. Türkiye’de Fikri Hakların Gelişimi 13 B. ESER VE ESER SAHİBİ KAVRAMLARI 17 1. Fikri Hukukta Eser 17 2. Eserin Unsurları 17 a. GenelOlarak 17 b. Subjektif Unsur 19 c. Objektif Kusur 24 3. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Türleri 27 a. İlim ve Edebiyat Eserleri 27 (1) Genel olarak 27 (2) Dil ve yazı ile ifade olunan eserler 28 (3) Sözsüz sahne eserleri 31 (4) Teknik ve bilimsel fotoğraflar, resimler, maketler, tasarımlar ve projeler 34 b. Musiki Eserleri 36 c. Güzel Sanat Eserleri 41 (1) Genel olarak 41 (2) Yağlı ve suluboya tablolar ile başka araçlarla çizilen kaligrafi, serigrafi eserleri 43 (3) Heykeller, kabartmalar, oymalar 44 (4) Mimari eserler 44 (5) El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları 45 (6) Fotoğrafik eserler ve slâytlar 46 (7) Grafik eserler 47 (8) Karikatür eserler 48 (9) Her türlü tiplemeler 49 d. Sinema Eserleri 50 e. İşlenme ve Derlemeler 53 (1) Genel olarak 53 (2) İşlenmeler 54 (a) Tercümeler 54 (b) Roman, hikâye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerin birbirlerine dönüştürülmesi 56 (c) Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması veya filme alınmaya ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması 57 (d) Musiki aranjman ve tertipleri 57 (e) Güzel Sanat eserlerinin bir şekilden diğerine sokulması 58 (f) Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (editio princeps) 58 (g) Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması 59 (h) Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması 60 (3) Derlemeler 61 (a) Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması 61 (b) Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi 62 (c) Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları 63 4. Eser Sahibi 65 a. GenelOlarak 54 b. Eser Sahipliği 72 (1) Bir kişinin eser sahipliği 72 (2) Birden çok kişinin eser sahipliği 73 (a) Genel olarak 73 (b) Müşterek eser sahipliği 73 (c) İştirak halinde eser sahipliği 75 (d) Sinema eseri sahipliği 80 (3) Eser sahipliğine ilişkin karineler 83 (a) Sahibinin adı belirtilen eserlerde 83 (b) Sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde 85 İKİNCİ BÖLÜM II. ESER SAHİBİNİN HAKLARI 89 A. GENEL OLARAK ESER SAHİBİNİN HAKLARI 89 B. ESER SAHİBİNİN MANEVİ HAKLARI 92 C. ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI 99 1. Mali Hak Kavramı 99 2. Mali Hakların Özellikleri 100 3. Mali Hakların Türleri 103 a. İşleme Hakkı 103 b. Çoğaltma Hakkı 108 c. Yayma Hakkı 118 d. Temsil Hakkı 129 e. İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı 138 f. Güzel Senet Eserlerinin Satış Bedelinden Pay Talep Hakkı 145 4. Mali Haklara İlişkin Koruma Süreleri 151 a. Genel Olarak 151 b. Koruma Sürelerinin Hesaplanması 156 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM III. MALİ HAKLARIN KORUNMASI 161 A. MALİ HAKLARIN DAVA YOLUYLA KORUNMASI 161 1. Genel Olarak 161 2. Hukuk Davaları 162 a. Tecavüzün Ref’i Davası 162 (1) Genel olarak 162 (2) Davanın tarafları 164 (a) Davacı 164 (b) Davalı 167 (3) Davanın konusu 167 (a) İşleme, temsil ve umuma iletim haklarının ihlali halinde 167 (b) Çoğaltma ve yayma haklarının ihlali halinde 172 b. Tecavüzün Men’i Davası 162 c. Tazminat Davaları 182 (1) Genel olarak 182 (2) Maddi tazminat davası 183 (3) Manevi tazminat davası 188 d. Vekâletsiz İşgörmeden Kaynaklanan Dava Hakkı 190 e. Hukuk Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 192 f. İspat Yükü 195 g. Zamanaşımı 195 3. Ceza Davaları 200 a. Genel Olarak 200 b. Davanın Tarafları 201 (1) Davacı 201 (2) Davalı (Fail) 202 c. Mali Haklara Tecavüz Suçları 205 d. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri 208 e. Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçları 208 f. Soruşturma ve Kovuşturma 209 f. Ceza Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 213 h. İspat Yükü 213 ı. Zamanaşımı 213 B. MALİ HAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN DİĞER TEDBİRLER 214 1. Genel Olarak 214 2. İhtiyati Tedbirler 215 3. Gümrüklere El Koyma 222 4. Hükmün İlanı 223 SONUÇ......................................................................................................... 226 ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 231 ESERİN SAHİBİNİN ÖZELLİĞİNİ TAŞIMASI 233 YARGITAY 11. HD., E. 2004/2772, K. 2004/12672, T. 21.12.2004 233 ESER SAHİBİ 234 YARGITAY 11. HD., E. 2006/11217, K. 2007/13756, T. 07.03.2006 234 YARGITAY 11. HD., E. 2006/208, K. 2007/3554, T. 27.10.2005 235 YARGITAY 11. HD., E. 2007/1853, K. 2008/4748, T. 16.11.2006 237 YARGITAY 4. HD., E. 1987/9793, K. 1988/3227, T. 29.03.1988 239 YARGITAY 11. HD., E. 2005/6858, K. 2005/7844, T. 21.07.2005 242 YARGITAY 11. HD., E. 2006/4347, K. 2007/12656, T. 07.12.2005 245 ESER TÜRLERİ 246 YARGITAY 11. HD., E. 2005/7427, K. 2006/10605, T. 23.03.2005 246 YARGITAY 11. HD., E. 2005/13440, K. 2005/12765, T. 23.12.2005 248 MİRASÇILARIN DAVA HAKKI 251 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2008/11-368, K. 2008/393, T. 28.5.2008 251 MALİ HAKLARI KORUMA SÜRESİ 260 YARGITAY 11. HD., E. 2007/3296, K. 2008/4799, T. 08.12.2006 260 YARGITAY 11. HD., E. 2004/1809, K. 2004/12760, T. 23.12.2004 261 MALİ HAKLARIN DEVRİ 263 YARGITAY 11. HD., E. 2004/11266, K. 2005/10524, T. 31.10.2005 263 YARGITAY 11. HD., E. 2004/10704, K. 2005/9174, T. 04.10.2005 267 YARGITAY 11. HD., E. 2002/8451, K. 2003/791, T. 27.01.2003 269 YARGITAY 11. HD., E. 2002/4622, K. 2002/8998, T. 14.10.2002 270 TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI 272 YARGITAY 11. HD., E. 2007/13722, K. 2009/2366, T. 05.06.2007 272 YARGITAY 11. HD., E. 2007/6277, K. 2008/7967, T. 15.02.2007 273 İŞLEME HAKKININ İHLALİ HALİNDE TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI 274 YARGITAY 11. HD., E. 2007/5142, K. 2008/6838, T. 18.12.2006 274 YARGITAY 11. HD., E. 2006/4311, K. 2007/6941, T. 13.03.2006 275 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2003/4-260, K. 2003/271, T. 02.042003 277 ÇOĞALTMA VE YAYMA HAKLARININ İHLALİ HALİNDE TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI 283 YARGITAY 11. HD., E. 2006/9185, K. 2007/11789, T. 15.06.2006 283 YARGITAY 11. HD., E. 2007/9237, K. 2007/11718, T. 20.04.2006 283 YARGITAY 11. HD., E. 2005/14747, K. 2007/2999, T. 21.10.2005 285 YARGITAY 11. HD., E. 2006/12178, K. 2007/14542, T. 20.07.2006 288 YARGITAY 11. HD., E. 2007/571, K. 2008/7797, T. 20.06.2006 289 YARGITAY 11. HD., E. 2007/4996, K. 2008/6915, T. 28.12.2006 290 YARGITAY 11. HD., E. 2006/2783, K. 2007/6146, T. 21.12.2005 291 YARGITAY 11. HD., E. 2007/5015, K. 2008/7374, T. 22.02.2007 293 YARGITAY 11. HD., E. 2006/9153, K. 2008/547, T. 27.04.2006 294 YARGITAY 11. HD., E. 2006/2120, K. 2007/6447, T. 04.10.2005 295 YARGITAY 11. HD., E. 2006/12183, K. 2007/14475, T. 06.07.2006 296 YARGITAY 11. HD., E. 2005/13608, K. 2007/129, T. 29.09.2005 298 YARGITAY 11. HD., E. 2007/6280, K. 2008/7924, T. 22.03.2007 299 YARGITAY 11. HD., E. 2006/22, K. 2007/3523, T. 13.09.2005 300 YARGITAY 11. HD., E. 1999/5673, K. 1999/7434, T. 04.10.1999 301 YARGITAY 11. HD., E. 2002/4254, K. 2002/6909, T. 02.07.2002 303 YARGITAY 11. HD., E. 2004/10270, K. 2005/7782, T. 18.07.2005 304 YARGITAY 11. HD., E. 2004/1463, K. 2004/10641, T. 01.11.2004 305 UMUMA İLETİM HAKKININ İHLALİ HALİNDE TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI 307 YARGITAY 11. HD., E. 2006/10270, K. 2007/13397, T. 01.06.2006 307 YARGITAY 11. HD., E. 2003/12504, K. 2004/9663, T. 12.10.2004 308 YARGITAY 11. HD., E. 2005/354, K. 2006/915, T. 03.02.2006 309 YARGITAY 11. HD., E. 2000/10395, K. 2001/1478, T. 20.02.2001 312 YARGITAY 11. HD., E. 2002/8817, K. 2003/1262, T. 18.02.2003 313 YARGITAY 11. HD., E. 2002/992, K. 2002/4674, T. 13.05.2002 314 TECAVÜZÜN MEN’İ DAVASI 316 YARGITAY 11. HD., E. 2005/12086, K. 2006/12635, T. 07.12.2004 316 YARGITAY 11. HD., E. 2006/1789, K. 2007/7440, T. 05.10.2005 317 YARGITAY 11. HD., E. 2008/6129, K. 2008/10634, T. 08.06.2006 318 YARGITAY 4. HD., E. 1976/5913, K. 1977/7617, T. 01.07.1977 319 YARGITAY 11. HD., E. 2003/14384, K. 2004/9074, T. 30.09.2004 323 YARGITAY 11. HD., E. 2004/1281, K. 2004/10333, T. 25.10.2004 324 YARGITAY 11. HD., E. 2003/14404, K. 2004/10751, T. 02.11.2004 326 YARGITAY 11. HD., E. 2004/7866, K. 2004/11400, T. 23.11.2004 327 YARGITAY 11. HD., E. 2004/13432, K. 2004/12777, T. 23.12.2004 329 MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 330 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2002/11-283, K. 2002/340, T. 01.05.2002 330 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2003/4-47, K. 2003/37, T. 29.01.2003 333 MADDİ TAZMİNAT DAVASI 339 YARGITAY 11. HD., E. 2006/2705, K. 2007/7055, T. 23.11.2005 339 YARGITAY 11. HD., E. 2002/10822, K. 2003/3248, T. 03.04.2003 341 CEZA DAVALARI 342 YARGITAY 7. CD., E. 2005/14942, K. 2008/16790, T. 26.01.2005 342 YARGITAY 7. CD., E. 2002/21822, K. 2003/3600, T. 27.05.2003 344 YARGITAY 7. CD., E. 2003/13998, K. 2006/238, T. 13.02.2006 345 YARGITAY 7. CD., E. 2005/17242, K. 2007/5986, T. 19.07.2007 347 YARGITAY 7. CD., E. 2003/3055, K. 2003/191, T. 20.03.2003 347 YARGITAY CEZA GENEL KURULU, E. 2005/7-67, K. 2005/97, T. 19.07.2005 348 GÖREVLİ MAHKEME 360 YARGITAY 11. HD., E. 2004/3173, K. 2004/12310, T. 13.12.2004 360 YARGITAY 11. HD., E. 2004/6612, K. 2005/3278, T. 05.04.2005 361 ZAMANAŞIMI 363 YARGITAY 11. HD., E.2000/7663, K. 2000/9770, T. 07.12.2000 363 BİBLİYOGRAFYA 365 KAVRAM İNDEKSİ 379