x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Faydalı Modelin Korunması Ve Faydalı Modelin Korunmasına Uygulanacak Hukuk - ÖZLEM TÜZÜNER

Faydalı Modelin Korunması Ve Faydalı Modelin Korunmasına Uygulanacak Hukuk - ÖZLEM TÜZÜNER

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
528
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9786054446131

1.050,00 TL

FAYDALI MODELİN KORUNMASI VE FAYDALI MODELİN KORUNMASINA UYGULANACAK HUKUKÖzlem TÜZÜNER- Faydalı Model

- Faydalı Modelin Korunmasının Esasları

- Faydalı Modelin Korunmasında Kanunlar İhtilafıI- FAYDALI MODELİN SINAÎ HAKLAR HUKUKUNDAKİ

YERİ.................................................................................................. 7

II- FAYDALI MODELİN TARİHÎ GELİŞİMİ.................................. 8

A- FRANSIZ HUKUKU’NDA FAYDALILIK SERTİFİKASI....... 9

B- TÜRK HUKUKU’NDA FAYDALI MODEL............................. 13

C- MİLLETLERARASI ANLAŞMALARDA FAYDALI

MODEL....................................................................................... 13

1- Patent İşbirliği Anlaşması...................................................... 14

2- Avrupa Patent Anlaşması....................................................... 18

3- Paris Anlaşması...................................................................... 23

D- AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU’NDA FAYDALI MODEL .... 27

III- FAYDALI MODEL HAKKININ HUKUKÎ NİTELİĞİ .............. 33

IV- FAYDALI MODELİN BENZER SINAÎ HAKLARDAN AYIRT

EDİLMESİ ....................................................................................... 44

A- PATENTTEN AYIRT EDİLMESİ............................................... 45

B- ENDÜSTRİYEL TASARIMDAN AYIRT EDİLMESİ .............. 52

V- FAYDALI MODELE UYGULANACAK HÜKÜMLER ............. 61

VI- FAYDALI MODELİN UNSURLARI............................................. 79

A- BULUŞ........................................................................................ 84

1- Beşerî Bir Soruna Getirilen Çözüm....................................... 85

v

2- Teknik ve Uygulanabilir Öğreti............................................. 86

3- Faydalı Ürün .......................................................................... 88

B- YENİLİK..................................................................................... 90

1- Patentteki Yenilik Kıstasına Oranla Yumuşama..................... 91

2- Yeniliği Ortadan Kaldıran Açıklama ..................................... 93

3- Yeniliği Ortadan Kaldıran Kullanma..................................... 95

4- Yeniliği Ortadan Kaldıran Başvuru ....................................... 97

5- Yeniliğin Esas Alınacağı Tarih .............................................. 99

6- Yeniliği Ortadan Kaldırmayan Açıklamalar .......................... 103

C- SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK ........................................ 106

VII- FAYDALI MODEL BELGESİ İSTEME HAKKI........................ 108

A- FAYDALI MODEL BELGESİ İSTEME HAKKININ

HUKUKÎ NİTELİĞİ ................................................................... 109

B- FAYDALI MODELİ GERÇEKLEŞTİREN VE ONUN

HALEFLERİ............................................................................... 111

C- GERÇEK BULUŞ SAHİBİ İLKESİ........................................... 114

D- TEK KİŞİNİN FAYDALI MODEL GERÇEKLEŞTİRMESİ.... 117

E- BİRDEN ÇOK KİŞİNİN FAYDALI MODEL

GERÇEKLEŞTİRMESİ.............................................................. 118

1- Birden Çok Kişinin Aynı Faydalı Modeli Birlikte

Gerçekleştirmesi .................................................................... 121

2- Birden Çok Kişinin Aynı Faydalı Modeli Birbirlerinden

Bağımsız (Habersiz) Gerçekleştirmesi .................................. 131

VIII- FAYDALI MODEL BELGESİNİN ALINMASI........................... 133

A- FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSU .......................... 142

1- Faydalı Model Belgesi Başvurusunun İncelenmesi .............. 145

a- Şekle İlişkin İnceleme ...................................................... 146

b- Esasa İlişkin Sınırlı İnceleme........................................... 147

2- Başvurunun Geri Alınmış Sayılması ..................................... 152

3- Başvurunun Durdurulması Kararı ......................................... 152

4- Başvurunun Devamı ve İlanı ................................................. 154

5- Üçüncü Kişilerin Başvuruya İtirazı ....................................... 156

6- Araştırma Raporuna Gerek Olmaması .................................. 157

B- FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMESİ VE İLANI........... 160

C- FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLDİKTEN SONRA

ŞEKLÎ EKSİKLİKLERE İTİRAZ.............................................. 162

İKİNCİ BÖLÜM

FAYDALI MODELİN KORUNMASININ ESASLARI

I- GENEL OLARAK........................................................................... 165

II- KORUMANIN KAPSAMI.............................................................. 167

A- MADDÎ KAPSAM...................................................................... 168

B- ZAMAN BAKIMINDAN KAPSAM.......................................... 169

III- GASP HÂLİNDE KORUMA.......................................................... 172

A- GASPIN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ............................................ 174

B- GASP HÂLİNDE İYİ NİYETİN KORUNMASI....................... 176

C- GASP HÂLİNDE DAVACI VE DAVALI ................................... 182

D- GASP HÂLİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR....................... 184

1- Gasp Hâlinde Açılan Davaların Niteliği ................................ 185

2- Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkının Gaspı Davasının

Sonuçları ................................................................................ 187

3- Faydalı Model Belgesinin Gaspı Davasının Sonuçları.......... 193

E- BİRLİKTE FAYDALI MODEL SAHİPLERİ ARASINDA

AÇILABİLECEK GASP DAVALARI........................................ 194

F- GASP HÂLİNDE DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ............. 196

IV- TECAVÜZ HÂLİNDE KORUMA................................................. 197

A- TECAVÜZHÂLİNDE KORUMANIN KAPSAMI .................... 199

1- İstemlerin Önemi ................................................................... 200

2- İstemlerin Yorumlanması ....................................................... 201

3- Eşdeğerlik Yöntemi................................................................ 206

B- TECAVÜZ TEŞKİL EDEN FİİLLER ........................................ 212

1- Sınırlı Sayı Prensibi..................................................................... 213

2- Faydalı Model Konusu Ürünü Kısmen veya Tamamen

Taklit Etmek........................................................................... 215

3- Taklit Üretimi Bilerek Taklit Ürünleri Elde Bulundurmak ve

Ticaret Alanına Çıkarmak...................................................... 220

4- Faydalı Model Lisansını İzinsiz Genişletmek veya

Devretmek.............................................................................. 222

5- Tecavüz Teşkil Eden Fillere İştirak veya Yardım Etmek....... 227

6- Taklit Ürünlerin Nasıl Sağlandığını Bildirmekten

Kaçınmak............................................................................... 229

C- TECAVÜZE KARŞIKORUMANIN SINIRLARI...................... 232

1- Genel Olarak.......................................................................... 232

2- Faydalı Model Belgesinden Doğan Hakkın Tükenmesi........ 238

3- Kişisel Kullanımların ve Denemelerin Serbestliği İlkesi ...... 245

4- Araç Trafiğinin Serbestliği İlkesi .......................................... 247

5- Zorunlu Lisans ....................................................................... 250

6- Kanunî Tekel.......................................................................... 257

7- Tecavüz Hâlinde Dava Açma Hakkının Sessiz Kalma

Yoluyla Kaybedilmesi............................................................ 262

D- TECAVÜZ HÂLİNDE DAVACI VE DAVALI ........................... 264

1- Davacılar ................................................................................ 266

2- Davalılar................................................................................. 269

E- TECAVÜZ HÂLİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK

TALEPLER VE AÇILABİLECEK DAVALAR.......................... 275

1- İhtiyâtî Tedbirler .................................................................... 285

a- Faydalı Modelin Korunmasında İhtiyâtî Tedbir

Kurumunun Önemi ........................................................... 287

b- Faydalı Modelin Korunmasında İhtiyâtî Tedbir

Kurumunun Esasları ......................................................... 288

c- İhtiyâtî Tedbir Mahiyetinde Tecavüzün Durdurulması .... 296

d- İhtiyâtî Tedbir Mahiyetinde El Koyma ve Saklama......... 297

e- Gümrük İdaresi Tarafından Alınan Tedbirler ................... 300

2- Delillerin Tespiti .................................................................... 304

3- Tecavüzün Durdurulması Davası ........................................... 308

4- Tecavüzün Giderilmesi Davası .............................................. 310

a- El Koyma.......................................................................... 313

b- Mülkiyet Hakkı Tanıma.................................................... 314

c- Şekil Değiştirtme veya İmha ............................................ 319

d- Hükmün İlgililere Tebliği ve Kamuya İlan Yoluyla

Duyurulması ile Hükmün İlânı ......................................... 323

5- Maddî Tazminat Davası ......................................................... 326

a- Maddi Tazminat Yükümlüleri........................................... 327

i- Kusur Prensibi............................................................. 327

ii- Tecavüz Teşkil Eden Fiillerden En Az Birini

İşleyenler..................................................................... 328

iii- Tecavüz Teşkil Eden Fiil İşlemediği Hâlde Maddî

Tazminat Yükümlüsü Sayılan Serbest Meslek

Erbabı ve Esnaf........................................................... 329

iv- Maddî Tazminat Yükümlüleri Arasındaki Rücu

İlişkileri ....................................................................... 333

b- Maddî Zarar Kalemleri..................................................... 337

c- Maddî Tazminat Miktarının İspat Edilmesi...................... 339

d- Maddî Tazminatın Hesaplanması ..................................... 344

i- Fiilî Zararın Hesaplanması.......................................... 344

ii- Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması.......................... 346

iii- Yoksun Kalınan Kârın Tayininde Hâkimin Takdir

Yetkisi.......................................................................... 353

iv- Yoksun Kalınan Kârın Arttırılması ve Maddî

Tazminatın İndirilmesi ................................................ 356

6- Manevî Tazminat Davası ....................................................... 358

7- İtibar Tazminatı Davası.......................................................... 362

8- Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava....................... 367

F- TECAVÜZ HÂLİNDE DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ........... 374

G- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME....................................... 379ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FAYDALI MODELİN KORUNMASINDA KANUNLAR İHTİLAFII- UYGULANACAK HUKUKU İNCELERKEN İZLENECEK

YÖNTEM ......................................................................................... 389

İÇİNDEKİLER

ix

A- FAYDALI MODEL UYUŞMAZLIKLARINDA YABANCI

UNSUR ....................................................................................... 391

B- FAYDALI MODEL UYUŞMAZLIKLARINDA

VASIFLANDIRMA .................................................................... 394

1- Faydalı Modelin Vasıflandırılması......................................... 398

2- Faydalı Modelin Korunmasının Vasıflandırılması................. 403

a- Koruma Statüsü ile Sözleşme Statüsünün Ayırt Edilmesi.. 405

b- Koruma Statüsü ile Haksız Rekabet Statüsünün Ayırt

Edilmesi............................................................................ 412

II- UYGULANACAK HUKUKUN ESASLARI................................. 414

A- UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ ................................. 415

1- Lex Loci Protectionis............................................................. 421

2- Çok Sınırlı Hukuk Seçimi ..................................................... 425

a- Konu Bakımından Hukuk Seçimin Sınırı......................... 426

b- Zaman Bakımından Hukuk Seçiminin Sınırı ................... 428

c- Seçime Konu Olabilecek Hukuk Sistemi ......................... 428

d- Hukuk Seçimin Şekli........................................................ 429

B- GASPTA UYGULANACAK HUKUK ...................................... 430

1- Faydalı Model Gaspında Lex Loci Protectionis.................... 431

2- Faydalı Model Gaspında Lex Fori’nin Seçilmesi.................. 434

C- TECAVÜZDE UYGULANACAK HUKUK.............................. 436

1- Faydalı Model Tecavzüünde Lex Loci Protectionis .............. 438

2- Faydalı Model Tecavüzüne İlişkin Bazı Özel Durumlarda

Lex Loci Protectionis............................................................. 442

a- Faydalı Modelin Birden Çok Ülkede Tescilli Olması...... 442

b- Faydalı Model Tecavüzünün Birden Çok Ülkede

Gerçekleşmesi................................................................... 447

c- Faydalı Model Tecavüzünün Sanal Platformda

Gerçekleşmesi................................................................... 450

d- Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Davaya

Uygulanacak Hukuk ......................................................... 455

3- Faydalı Model Tecavüzünde Lex Fori’nin Seçilmesi............ 458

III- LEX LOCİ PROTECTİONİS’İN UYGULANMASINI

ENGELLEYEN DURUMLAR....................................................... 461

A- KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK .............................................. 465

B- DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR............................. 469

IV- USUL HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI SORUNLAR..................... 473

A- USUL HUKUKUNDA LEX FORİ PRENSİBİ.......................... 473

B- DELİL TESPİT TALEPLERİNDE LEX FORİ.......................... 475

C- İHTİYÂTÎ TEDBİR TALEPLERİNDE LEX FORİ................... 478

D- TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU.............................. 481

SONUÇ....................................................................................................... 487

KAYNAKÇA............................................................................................... 512