Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Faktoring Sözleşmesi

Faktoring Sözleşmesi

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
305
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-12-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ       Faktoring; günümüzde, özellikle Türkiye’deki uygulamada, en basit şekliyle, alacakların devri karşılığında bir kredi sağlama işlemi olarak algılanır. Oysa faktoring işlemi; işlevleri, uygulanış şekilleri ve zaman içindeki gelişimi ile bu basit algılayışın ötesinde anlamlar içermektedir.   Faktoring’in finansman yönü ile ilgili olarak ekonomistlerin birçok çalışması olmakla birlikte; hukuki yönü üzerinde, birkaç temel eser dışında, Türkiye’de pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Oysa diğer ülkelerde, özellikle Almanya’da, hukukçuların bu konuyu yoğun bir şekilde tartıştıkları ve inceleme konusu yaptıkları görülür. Biz de, bu çalışmada, bu tartışmalardan ve Türk Hukukunda bu konuda yazılmış eserlerden ilham alarak, faktoring işleminin hukuki yönünü, işlemin temelini oluşturan sözleşmeyi -faktoring sözleşmesini- inceleme konusu yaptık.   Faktoring işlemi; faktoring şirketi, müşteri ve müşterinin borçlusu arasında gerçekleşen üç köşeli bir ilişkidir. Yurt dışı faktoring’de, genellikle, bu ilişkiye yurt dışında faaliyet gösteren bir muhabir faktoring şirketi katılır ve ilişki dört köşeli hale gelir. Ancak hem yurt içi, hem yurt dışı faktoring açısından, işlemin temelini oluşturan sözleşme, faktoring şirketi ile müşterisi arasında gerçekleşen faktoring sözleşmesidir.     Faktoring sözleşmesinin konusunu oluşturan faktoring işlemi, bu işlemin türleri, işlevleri ve benzer işlemlerle karşılaştırılması, bu çalışmanın giriş bölümü niteliğindeki birinci bölümünü oluşturmaktadır.   Çalışmanın ikinci bölümünde, önce sözleşmenin tanımı ve tarafları, ardından sözleşmenin hukuki niteliği, bu konudaki tartışmalar ve bizim değerlendirmemiz; son olarak ise faktoring sözleşmesinin şekli ve tarafların yükümlülükleri yer almaktadır.   Üçüncü bölümde, müşteri tarafından sözleşme konusu alacakların faktoring şirketine devri; alacağın devri işleminin faktoring sözleşmesindeki özellikleri ve sonuçları incelenmektedir. Bu bölümün sonunda, müşteri tarafından faktoring şirketine devrdilen kambiyo senetleri ve özellikle temel borç ilişkisinden doğan def’ilerin faktoring şirketine karşı ileri sürülmesine ilişkin sorunlar ve bu konudaki değerlendirmelerimiz yer almaktadır.   Son olarak dördüncü bölümde, sözleşmenin sona ermesi; sona erme nedenleri ve sonuçları incelenmektedir.   Dört bölümde yaptığımız değerlendirmeler ve vardığımız sonuçlar ise sonuç bölümünde özet olarak yer almaktadır.    

 

ÖNSÖZ

    Faktoring Sözleşmesi adlı doktora tezi, 27 Temmuz 2011’de,  Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, Prof. Dr. Serap HELVACI, Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ, Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR ve Doç. Dr. Faruk ACAR’ın oluşturduğu jüri önünde sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.   Tezin sunumundan basımına kadar geçen süreçte; başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu olmak üzere birçok yeni yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler doğrultusunda, tezin aslına sadık kalmaya özen göstererek, güncellemeler yapmaya çalıştık. Gerek bu süreçte gerekse tez yazım sürecinde, bu çalışmaya katkısı ve desteği olan, bu önsözde adı geçen geçmeyen herkese, tezin basılmasını fırsat bilerek teşekkürlerimi sunuyorum.   Öncelikle tez yazım süresince verdiği destekten ötürü tez danışmanım, değerli hocam Prof. Dr. Serap HELVACI’ya, tez konusunun seçiminde bize öncülük eden değerli hocam Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a, hem bilimsel olarak hem de manevi olarak desteğini hiç bir zaman esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR’a, yapıcı eleştirileri ve katkılarından dolayı değerli hocalarım Prof Dr. Tufan ÖĞÜZ ve Doç. Dr. Faruk ACAR’a bir kez daha teşekkür etmek isterim.   Doktora tezimi yazmaya başladığım ve tamamladığım süreçte, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bana huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan, şimdi bir çoğu farklı yerlerde olan ama o dönem hep birlikte olduğumuz değerli hocalarıma ve sevgili arkadaşlarıma da bu vesileyle teşekkür ederim. Gittikleri ülkelerden tezim için gerekli birçok yabancı kaynağı bulup getiren değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ ve kürsü kardeşim Yrd. Doç. Dr. Nilay ŞENOL’a, tezimin iflas hukuku ile bağlantılı bölümünü özenle okuyan sevgili arkadaşım Dr. Evren KILIÇOĞLU’na katkılarından dolayı özellikle teşekkür ederim.   Tezin Ticaret Hukuku ile bağlantılı bölümlerini defalarca sabırla okuyan ve tashih aşamasında tezin bütününde aynı özeni gösteren; sadece bu süreçte değil, yaptığım her çalışmada, girdiğim her sınavda hep yanımda olan, olmazsa olmazım ESRA’ya da bu vesileyle bir kez daha iyi ki varsın demek isterim. Tezin basımını gerçekleştiren güler yüzlü ve özenli Vedat Kitapçılık çalışanlarına, özellikle Berrin DOĞRUL ve Murat ECE’ye de katkılarından dolayı teşekkür ederim.   Benim yapabildiğim her şeyin temeli, her zaman arkamda olan annem Emine UZUN ve babam Osman Yılmaz UZUN’u ve varlığı ile bana güç veren kardeşim ECE’yi de burada sevgiyle anmak ve kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Ve son olarak, babamdan sonra hayatıma giren en özel iki erkeğe, sevgili eşim BUĞRA ve tezi birlikte sunmanın heyacının yaşadığım minik oğlum EMRE’ye, yanımda oldukları için çok teşekkür ederim.

 

Özge UZUN KAZMACI

 

Üsküdar, Eylül 2013


İÇİNDEKİLER

 

    ÖNSÖZ                                                                                                 V KISALTMALAR.............................................................................. XV GİRİŞ                                                                                                     1               

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

FAKTORİNG İŞLEMİ VE FAKTORİNG’İN BENZER

İŞLEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

 

    I.     FAKTORİNG İŞLEMİ................................................................. 3         A. Kavram ve Tarihçe................................................................... 3         B. Faktoring’in İşleyişi.................................................................. 6         C. Faktoring Türleri....................................................................... 8              1.  Gizli Faktoring- Açık Faktoring........................................... 8              2. Ön Ödemeli Faktoring- Ön Ödemesiz Faktoring................ 11              3. Yurt İçi Faktoring-Yurt Dışı Faktoring............................... 12              4. Gerçek Faktoring- Gerçek Olmayan Faktoring................... 17         D. Faktoring’in İşlevleri............................................................... 21              1. İş Görme İşlevi.................................................................. 22              2. Finansman İşlevi................................................................ 26              3. Teminat İşlevi.................................................................... 29 II.    FAKTORİNG’İN BENZER İŞLEMLERLE         KARŞILAŞTIRILMASI............................................................. 32         A. Genel Olarak    ....................................................................... 32         B. İskonto İşlemi ile Karşılaştırılması.......................................... 33         C. Senet Karşılığı Kredi ile Karşılaştırılması................................ 34         D. Devir Karşılığı Kredi ile Karşılaştırılması................................ 34         E. Forfaiting ile Karşılaştırılması................................................. 35         F.   İkrazatçılık ile Karşılaştırılması............................................... 38    

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

GENEL OLARAK FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

 

    I.     SÖZLEŞMENİN TANIMI.......................................................... 41 II.    SÖZLEŞMENİN TARAFLARI.................................................. 42         A. Faktor (Faktoring Şirketi)........................................................ 42              1. Genel Olarak..................................................................... 42              2. Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları........... 43         B.  Müşteri................................................................................... 49 III. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ..................................... 49         A.  Genel Olarak    ....................................................................... 49         B. İsimsiz Sözleşme Niteliği........................................................ 50              1. Karma Sözleşme Niteliği.................................................... 52              2. Sözleşmenin Tamamlanması.............................................. 57              3. Değerlendirme................................................................... 60         C. Sürekli Borç İlişkisi Niteliği.................................................... 65         D. Standart Sözleşme Niteliği...................................................... 66         E. Çerçeve Sözleşme Niteliği...................................................... 69         F.   Tasarruf İşlemi Niteliği........................................................... 75 IV.   SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ............................................................. 76 V.    TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................... 77         A. Müşterinin Yükümlülükleri..................................................... 78              1. Alacakların Devri.............................................................. 78              2. Alacakların Devrini Borçluya Bildirme.............................. 79              3. Teminat Verme.................................................................. 80              4. Faiz, Komisyon ve Masraf Ödeme.................................... 82              5. Bilgi ve Belge Verme......................................................... 82                   a. Müşterinin İşletmesi ve Borçluların Mali Durumu                        ile İlgili Bilgi ve Belgeleri Verme.................................. 82                   b. Devredilen Alacaklarla İlgili Bilgi ve                        Belgeleri Verme............................................................ 84              6. Alacakların Devrinin ve Diğer Edimlerin Amacına                   Ulaşmasına Engel Olmama................................................ 85         B. Faktoring Şirketinin Yükümlülükleri....................................... 87              1. Alacakları Devralma.......................................................... 87              2. Ödeme Yapma................................................................... 87              3. Alacakların Tahsilinde Özen Gösterme ve                   Diğer Hizmetleri Yerine Getirme....................................... 88              4. Garanti Sağlama................................................................. 91              5. Sır Saklama ....................................................................... 91    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİNDE ALACAKLARIN DEVRİ

 

    I.     GENEL OLARAK...................................................................... 93 II.    ALACAĞIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ.......................................... 94         A. Genel Olarak    ....................................................................... 94         B. Devir Sebebi    ....................................................................... 95              1. Genel Olarak..................................................................... 95              2. Öğretide İleri Sürülen Görüşler.......................................... 96              3. Değerlendirme................................................................. 101         C. Devir Konusu   ..................................................................... 103              1. Müşterinin Mal veya Hizmet Satışından Doğan ve                    Kanunun Öngördüğü Şekilde Belgelenen Alacaklar........ 104              2. Mevcut ve Gelecekteki Alacaklar.................................... 108                   a. Mevcut Alacaklar........................................................ 108                   b. Gelecekteki Alacaklar................................................. 109              3. Devir Yasağı Olmayan Alacaklar..................................... 112                   a.  Devir Yasağı Sözleşmesi............................................. 113                   b. Devir Yasağı Sözleşmesinin Faktoring                        İşlemine Etkileri.......................................................... 115         D. Devir Türleri    ..................................................................... 118              1. Genel Olarak................................................................... 118              2. Toptan Alacak Devri....................................................... 120                   a. Kapsamı ..................................................................... 120                   b. Sınırları   ..................................................................... 121         E. Devir Şekli       ..................................................................... 126         F.   Devrin Hükümleri................................................................. 127              1. Genel Olarak................................................................... 127              2. Öncelik Hakları ve Bağlı Hakların Geçişi........................ 128              3. Alacakla İlgili Belge ve Bilgilerin Faktoring                   Şirketine Verilmesi.......................................................... 129              4. Borçlunun Hukuki Durumu............................................. 130                   a. İyiniyetle Yapılan İfa ile Borcun Sona Ermesi............ 131                        aa. Alacak Devrinin Borçluya Bildirimi..................... 131                        bb.          Müşteriye Yapılan İfa.................................. 134                        cc. Birden Fazla Devirde İfa...................................... 137                        dd.          İfadan Kaçınma ve Tevdi............................. 143                   b. Borçluya Ait Savunmalar............................................ 144                        aa. Devir İşlemine İlişkin Savunmalar........................ 144                        bb.          Alacak ile İlgili Savunmalar......................... 145                              aaa. Def’iler.......................................................... 147                              bbb. İtirazlar......................................................... 148                              ccc.  Takas Hakkı................................................. 148                        cc. Borçlunun İleri Süreceği Savunmalar Nedeniyle                              Müşterinin Sorumluluğu....................................... 149              5. Müşterinin Garanti Sorumluluğu...................................... 151                   a. Genel Olarak............................................................... 151                   b. Alacağın Varlığının Garanti Edilmesi.......................... 155                   c. Borçlunun Ödeme Gücüne Sahip Olduğunun                        Garanti Edilmesi......................................................... 159 III. KAMBİYO SENETLERİNİN FAKTORİNG ŞİRKETİNE         DEVRİ VE DEF’İLERİN İLERİ  SÜRÜLMESİ..................... 161         A. Kambiyo Senetlerinin Faktoring Şirketine Devri................... 161         B. Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülmesi........................ 163              1. Kambiyo Senetlerinde Def’iler........................................ 163              2. Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin                   Faktoring Şirketine İleri Sürülmesi................................... 166                   a.  6361 Sayılı Kanun Öncesinde Öğretide ve                        Uygulamada İleri Sürülen Görüşler............................. 167                       b. 6361 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme................ 172                   c. Değerlendirme............................................................ 173              3. Diğer Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülmesi ........ 177    

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

 

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 

    I.     GENEL OLARAK.................................................................... 179 II.    SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN SÜRENİN         DOLMASI İLE SONA ERME................................................. 180         A. Sürenin Kararlaştırılması ve Uzatılması................................ 180         B. Sürenin Sona Ermesinin İfa Edilmemiş Borçlara Etkisi......... 181   III. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ VE FİİL EHLİYETİNİN         KAYBI NEDENİYLE SONA ERME....................................... 182 IV.   İFLAS NEDENİYLE SONA ERME........................................ 183         A. Genel Olarak    ..................................................................... 183         B. İflasın Faktoring Sözleşmesine Konu Alacaklar              Üzerindeki Etkisi.................................................................. 189              1. Müşterinin İflası.............................................................. 189                   a. Alacakların Devrinden Önce Müşterinin İflası............ 189                   b. Alacakların Devrinden Sonra Müşterinin İflası........... 190              2. Faktoring Şirketinin İflası................................................ 193                   a.  Alacakların Devrinden Önce Faktoring                        Şirketinin İflası........................................................... 193                   b. Alacakların Devrinden Sonra Faktoring                        Şirketinin İflası........................................................... 194 V.    TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE SONA ERME................... 201 VI.   FESİH İLE SONA ERME........................................................ 203         A. Olağan Fesih    ..................................................................... 205         B. Olağanüstü Fesih.................................................................. 208              1. Genel Olarak................................................................... 208              2. Haklı Neden Oluşturan Haller.......................................... 209                   a. Borca Aykırı Davranışlar............................................ 211                        aa. Genel Olarak........................................................ 211                        bb.          Temerrüt...................................................... 212                        cc. İfa İmkansızlığı..................................................... 213                   b. İşlem Temelinin Çökmesi........................................... 217         C. Feshin Sonuçları................................................................... 220     SONUÇ                                                                                              223 EKLER                                                                                              233 EK-1     Faktoring Sözleşmesi Örneği.............................................. 233 EK-2     Finansal Kiralama, Faktoring  ve Finansman              Şirketleri Kanunu................................................................ 250 EK-3     Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman              Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları              Hakkında Yönetmelik......................................................... 276 KAYNAKÇA ................................................................................... 291