Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Eşya Hukuku

Eşya HukukuSayfa Sayısı
:  
1132
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-368-464-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 
I. Eşya hukukunun konusu ....................................................................................... 1
II.Aynî hak kavramı ve unsurları ............................................................................. 2
A. Kavram ........................................................................................................... 2
1)Klâsik görüş ............................................................................................... 2
2)Şahısçı görüş .............................................................................................. 2
3)Birleştirici görüş ......................................................................................... 3
B. Unsurları ......................................................................................................... 4
1)Eşya ............................................................................................................ 4
a)Kavram .................................................................................................. 4
b)Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 8
aa – Bağımsız ve sürekli haklar.............................................................. 8
bb – Doğal güçler, enerji ........................................................................ 9
cc – Üzerinde ayni hak kurulabilen haklar ............................................. 9
dd – Bütünüyle malvarlığı...................................................................... 9
ee – Hayvanlar ..................................................................................... 10
c)Eşya çeşitleri ve ayırımın aynî haklar yönünden önemi ...................... 10
aa – Taşınır eşya - Taşınmaz eşya ....................................................... 10
bb – Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği ....................................... 11
cc – Mislî eşya - Gayrimisli eşya ........................................................ 12
dd – Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya .............................. 13
ee – Bölünebilen-bölünemeyen eşya ................................................... 14
ff – Özel mülkiyete tâbi olabilen-olamayan eşya ................................ 14
gg – Sahipli eşya – Sahipsiz eşya ........................................................ 17
2)Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet ............................................. 18
3)Herkese karşı ileri sürülebilirlik ............................................................... 20
III.Aynî hakların diğer haklardan ayrılması ............................................................ 20
1)Diğer mutlak haklardan ayrılması ............................................................ 20
2)Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)
ayrılması .................................................................................................. 20
a)Ayrımın dayanağı ................................................................................ 20
b)Ayrımın sonuçları ................................................................................ 22
IV.Aynî hakların sınıflandırılması ........................................................................... 23
1)Sağladığı yetkiye göre .............................................................................. 23
a)Mülkiyet hakkı .................................................................................... 23
b)Sınırlı aynî haklar ................................................................................ 23
aa – İrtifak hakları ............................................................................... 23
bb – Rehin hakları ............................................................................... 23
cc – Taşınmaz Yükü ............................................................................. 24
2)Hakkın konusu olan şey’e göre ................................................................ 24
3)Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ..................................................... 24
V. Aynî haklara hâkim olan prensipler .................................................................... 25
1)Belirlilik (muayyenlik) prensibi ............................................................... 26
2)Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 27
3)İnancın korunması prensibi ...................................................................... 27
4)Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi .......................................................... 27
5)Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ........................... 29
VI.Eşya Hukuku mevzuatı ....................................................................................... 29
VII.Mahkeme içtihatları ve doktrin .......................................................................... 36
1)İçtihatlar ................................................................................................... 36
2)Doktrin ..................................................................................................... 40
VIII.Eşya hukuku açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hazırlık
çalışmaları ......................................................................................................... 41
IX.Eşya Hukukunun açıklamasında izleyeceğimiz plân .......................................... 48
BİRİNCİ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
Birinci Bölüm
ZİLYETLİK
§ 1. Genel Bakış ................................................................................................................ 45
§ 2. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Niteliği .................................................................. 47
I. Kavram ............................................................................................................... 47
II.Zilyetliğin niteliği ............................................................................................... 52
§ 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler ................................................................................................ 54
§ 4. Zilyetliğin Çeşitleri .................................................................................................... 56
1)Haklı-haksız zilyetlik ............................................................................... 56
2)İyiniyetli-kötü niyetli zilyetlik .................................................................. 56
3)Malik sıfatıyla-başka sıfatla zilyetlik ....................................................... 56
4)Asli-fer’i zilyetlik ..................................................................................... 57
5)Kendisi için-başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet
yardımcılığı) ............................................................................................. 59
6)Dolaylı-dolaysız zilyetlik ......................................................................... 60
7)Tek başına-birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ............................. 61
§ 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı ............................................................................. 62
I. Zilyetliğin Kazanılması ...................................................................................... 62
1)Aslen kazanma ......................................................................................... 63
2)Devren kazanma ....................................................................................... 64
3)Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 64
4)Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 65
II.Zilyetliğin devrinin çeşitli şekilleri ..................................................................... 65
1)Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 66
a)Malın teslimi ....................................................................................... 67
b)Araçların teslimi .................................................................................. 68
c)Malın, yeni zilyetin fiili hakimiyetine bırakılması ............................... 69
2)Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 69
a)Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 70
b)Hükmen teslim .................................................................................... 71
c)Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 73
d)Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 77
III.Zilyetliğin sona ermesi ....................................................................................... 78
1)Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 79
2)Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 79
§ 6. Zilyetliğin Korunması ............................................................................................... 80
I. Zilyedin kuvvet kullanma imkânı ....................................................................... 81
II.Zilyetlik dâvaları ................................................................................................ 84
1)Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 84
a)Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 84
b)Tazminat davası .................................................................................. 87
2)Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 87
a)Saldırıya son verilmesi talebi .............................................................. 87
b)Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ....................................................... 88
c)Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 89
3)Hak düşürücü süreler ................................................................................ 89
4)Yargılama usulü ....................................................................................... 89
III.Zilyetliğin idari yoldan korunması ..................................................................... 90
1)Amaç ........................................................................................................ 90
2)Usul .......................................................................................................... 91
a)Yetkili makam ..................................................................................... 91
b)Başvuru ............................................................................................... 91
c)Soruşturma ve karar ............................................................................. 92
3)Kararın sonuçları ...................................................................................... 92
a)İdare bakımından ................................................................................. 92
b)Haklara etkisi bakımından ................................................................... 93
c)Uygulanması bakımından .................................................................... 93
4)Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 94
§ 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu .......................................................... 94
I. Karineler ............................................................................................................. 95
1)Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 95
2)Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 96
3)Fer’î zilyetlikte karine .............................................................................. 96
II.Karinenin rolü ..................................................................................................... 98
A. Halihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 98
B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası ................... 98
1)Taşınır davasının şartları .......................................................................... 99
2)Taşınır davasının özellikleri ................................................................... 105
a)Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................. 105
b)Zilyetlik davasına nazaran özellikleri ................................................ 106
C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ...................... 107
1)İyiniyetle kazanmanın tam korunduğu haller ......................................... 108
a)Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması .................................... 108
b)Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ..................................... 111
2)İyiniyetle kazanmanın korunmadığı haller ............................................. 112
3)İyiniyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller .................................... 112
§ 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi ................................................................................. 112
1)Tapuda kayıtlı taşınmazlarda .................................................................. 112
2)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ................................................... 113
§ 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler .......................................... 114
I. Geri vermekle yükümlü iyiniyetli zilyetlerin durumu ....................................... 116
1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 117
2)Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 118
a)Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 118
b)Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 119
II.Geri vermekle yükümlü iyiniyetli olmayan (kötüniyetli) zilyetlerin durumu ...121
1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 121
2)Giderleri talep hakkı ............................................................................... 130
İkinci Bölüm
TAPU SİCİLİ
§ 1. Genel Bakış .............................................................................................................. 131
§ 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları .......................................................................... 136
I. Kavram ............................................................................................................. 136
İçindekiler XIII
Sahife
II.Ana siciller ....................................................................................................... 137
1)Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 137
2)Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 137
3)Yevmiye defteri ...................................................................................... 138
4)Belgeler .................................................................................................. 139
5)Planlar .................................................................................................... 139
III.Yardımcı siciller ............................................................................................... 140
1)Aziller sicili ............................................................................................ 140
2)Düzeltmeler sicili ................................................................................... 140
3)Kamu orta malları sicili .......................................................................... 141
4)Tapu envanter defteri ............................................................................. 141
5)İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 141
IV.Tapu sicili bulunmayan yerlerde tutulan defterler ............................................ 141
1)Zabıt (kayıt) defteri ................................................................................ 141
2)Kat mülkiyeti zabıt defteri ...................................................................... 142
3)İpotek kayıt defteri ................................................................................. 142
4)Fihrist defteri .......................................................................................... 142
5)Diğer defterler ........................................................................................ 143
§ 3. Tapu Sicili Teşkilâtı ve Devletin Sorumluluğu ...................................................... 143
I. Teşkilât ............................................................................................................. 143
II.Tapu sicillerinin tutulmasından devletin sorumluluğu ...................................... 144
§ 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler ................................................... 151
I. Taşınmaza sahife açılması prensibi .................................................................. 151
II.Taşınmaz üzerinde aynî hak kazanılması için tescil gerekmesi ........................ 151
III.Tescilin sebebe bağlılığı ................................................................................... 152
IV.Tescilin yolsuz da olsa, iyiniyetli üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi ....... 152
V. Tapu sicilinin kamuya açıklığı ......................................................................... 152
1)Prensip .................................................................................................... 152
2)Kamuya açıklık prensibinin sonucu ....................................................... 154
§ 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi ........................................................................ 155
I. Uygulanacak hükümler ..................................................................................... 155
II.Kütükte sahife açılacak şeyler: Taşınmaz kavramı ve tapulamanın yapılışı .....156
A. Taşınmaz kavramı ....................................................................................... 156
1)Arazi ....................................................................................................... 157
2)Bağımsız ve sürekli haklar ..................................................................... 158
a)Bir irtifak hakkı bulunmalıdır ............................................................ 159
b)İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir ................................... 160
c)İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arzetmelidir ....................................... 160
d)Hak sahibi kaydı talep etmelidir ........................................................ 161
3)Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ....................................... 161
B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................. 162
1)21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’ndan önceki
düzenleme .............................................................................................. 163
2)3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro .................................... 164
a)Kanunun amacı ve uygulama alanı .................................................... 164
b)Uygulanacak metod ........................................................................... 165
c)Teşkilât .............................................................................................. 166
d)Kadastro hazırlık çalışmaları ............................................................. 167
e)Taşınmazların sınırlandırılması ve tesbit işleri .................................. 170
f)Mülkiyet hakkının tesbitine ilişkin esaslar ......................................... 171
g)Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz ............................. 179
h)Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 181
i)Taşınmaz tesbitinin sonucu ................................................................ 184
III.Kütüğe kaydedilmeyecek taşınmazlar .............................................................. 188
IV.Tapulu taşınmazın bölünmesi veya birleştirilmesi .......................................... 193
1)Ayrılma .................................................................................................. 194
2)Birleştirme .............................................................................................. 194
§ 6. Taşınmaza Ait Kütük Sahifesine Yapılacak Kayıtlar ........................................... 195
I. Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .................................................................... 195
II.Aynî hakların tescili, terkini, değiştirilmesi....................................................... 195
A. Tescil .......................................................................................................... 195
1)Kavram ................................................................................................... 195
2)Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 196
a)Talep (Anmeldung, Réquisition) ....................................................... 196
aa – Talep yetkisi .............................................................................. 197
bb – Talebin şekil ve içeriği .............................................................. 199
cc – Talebin hukuki niteliği................................................................ 201
b)Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) .............................................. 202
aa – Talep yetkisinin belgelenmesi .................................................... 202
bb – Hukukî sebebin belgelenmesi .................................................... 203
cc – Belgelerin noksanlığı ................................................................. 203
3)Tescilin yapılışı ...................................................................................... 203
a)Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 205
b)İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili .......................................... 206
c)Rehin haklarının tescili ...................................................................... 207
4)Tebliğ ..................................................................................................... 207
B. Terkin .......................................................................................................... 207
1)Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 207
a)Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 207
b)Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 208
aa – Tescil şekli bir değer taşıyorsa ................................................... 208
bb – Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................. 209
2)Terkin tarzı ............................................................................................. 210
C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 210
III.Şerhler .............................................................................................................. 210
A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 210
1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 211
2)6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 212
3)Özel kanunla kabul edilenler .................................................................. 213
B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 214
1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 214
a)Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları .............. 214
b)Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre .................................. 215
c)Aile yurdu kurulması, artmirasçı atanması ......................................... 215
d)Aile Konutu ....................................................................................... 215
e)Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin
sınırlandırılması ................................................................................ 216
2)Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 217
a)İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar .............. 217
b)Kamulaştırma kararı .......................................................................... 217
c)Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması ........................ 217
C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 218
1)Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 218
a)Aynî hak iddiası ................................................................................. 218
b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan
tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 218
2)Usul ........................................................................................................ 218
D. Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller .......................... 219
1)Kooperatifler Kanunu m. 15/f. 2 ............................................................ 219
2)Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24 .................................................................. 220
3)İmar Kanunu m. 33 ................................................................................. 220
4)1515 Sayılı K. m. 2 ................................................................................ 221
5)Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu
Kanunu m. 5, 24 ..................................................................................... 221
6)1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
m.11 ...................................................................................................... 222
7)5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8 ............... 222
IV.Beyanlar ........................................................................................................... 222
1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Tüzüğünde belirtilenler ........................... 223
2)Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 224
3)Kadastro Kanununda belirtilen beyan .................................................... 224
4)Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilen beyan ....... 225
5)İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan ................................. 226
6)3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan ............... 226
7)2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan ..................................................... 226
8)Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan .................. 227
V. Taşınmaz rehni kayıtlarına ait düşünceler ......................................................... 227
§ 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü ......................................................... 227
I. Tescilin hükmü ................................................................................................. 227
A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 228
1)Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 229
2)İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 229
3)Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 230
B. Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması ................... 230
1)Uygulama şartları ................................................................................... 231
a)Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 231
b)Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 232
c)Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 233
d)Üçüncü kişinin kazanması iyiniyetle olmalıdır ................................. 234
e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu
unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 236
2)Uygulama halleri .................................................................................... 237
a)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 237
b)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 239
aa – Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................. 239
bb – Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi
tescil edilmiş haklar ................................................................... 239
cc – Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki
sakatlıklar .................................................................................. 240
dd – Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki
sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................ 240
ee – Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil
yetkisindeki sakatlıklar .............................................................. 241
ff – Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ....241
3)İyiniyetin etkisi ....................................................................................... 244
C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 246
II.Diğer kayıtların hükmü ..................................................................................... 246
1)Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 246
2)Şerhler .................................................................................................... 247
a)Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 247
b)Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 249
aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ......................... 250
bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ........................... 251
cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .......................... 252
dd) Aile Konutu ................................................................................ 253
ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler ...................... 254
ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin
kısıtlanmasına ait şerhler .............................................................. 254
c)Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 254
3)Beyanlar ................................................................................................. 255
§ 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü ............................................ 257
I. Yolsuz tescil ..................................................................................................... 257
A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 257
B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 258
1)Medenî Kanuna göre .............................................................................. 258
a)Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 258
aa – Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz
olması ........................................................................................ 258
aaa - Düzeltme (tashih) davası .................................................. 258
bbb - Anlaşmaya dayanan düzeltme .......................................... 262
bb – Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden
yolsuz olması ............................................................................ 262
b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma
uymayan tescillerde .......................................................................... 264
aa – Aynî hakkın kütük dışı başkasına geçmiş olması halinde .......... 264
bb – Aynî hakkın kütük dışında sona erdiği hallerde ........................ 264
2)Özel Kanunlara göre .............................................................................. 264
a)3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 .................................................. 264
b)5543 sayılı İskan K. m. 20 ................................................................. 264
c)2644 sayılı Tapu K. m. 31 ................................................................. 265
II.Diğer kayıtların yolsuzluğu .............................................................................. 265
1)Taşınmazı teşhise yarayan bilgi .............................................................. 265
2)Yolsuz şerhler ......................................................................................... 266
3)Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 267
İ K İ N C İ K I S I M
MÜLKİYET
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
§ 1. Mülkiyet Kavramı ................................................................................................... 271
XVIII İçindekiler
Sahife
§ 2. Mülkiyetin İçeriği .................................................................................................... 272
I. Aktif yetki ......................................................................................................... 272
II.Koruyucu yetki ................................................................................................. 274
1)İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 275
a)Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 275
b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 278
2)Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ......279
a)Genel olarak ...................................................................................... 279
b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 282
§ 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı ............................................................................. 283
I. Bütünleyici Parçalar ......................................................................................... 284
1)Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 284
2)Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 285
a)Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 286
b)Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 287
3)Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 289
4)Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 290
a)Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 290
b)Doğal ürünler .................................................................................... 291
aa – Dönemsel olarak elde edilen ürünler .......................................... 291
bb – Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü
verimler ..................................................................................... 292
5)Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 292
II.Eklenti .............................................................................................................. 294
1)Tanım ve hükmün amacı ........................................................................ 294
2)Eklenti vasfının kazanılması ................................................................... 294
a)Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 295
b)Dış bağlantı ........................................................................................ 296
3)Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 297
§ 4. Mülkiyetin Çeşitleri ................................................................................................. 299
I. Genel olarak ...................................................................................................... 299
II.Paylı Mülkiyet .................................................................................................. 301
1)Kavram ................................................................................................... 301
2)Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 303
a)Hukuki işlem ile ................................................................................ 303
b)Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 304
c)Kanun gereği ..................................................................................... 304
3)Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 304
a)Pay oranı ............................................................................................ 304
b)Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 305
c)Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 309
4)Paylı mülkiyet birliği ve idaresi ............................................................. 311
5)Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 318
a)Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 318
b)Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 318
c)Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ...................................... 322
d)Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 322
6)Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 324
7)Paylı mülkiyetin sona ermesi ................................................................. 326
a)Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 326
aa – Payın devri yoluyla ..................................................................... 326
bb – Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması ........ 326
cc – Terk yoluyla ............................................................................... 328
b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle
paylaşma (taksim) ............................................................................. 328
aa – Paylaşma isteme hakkı ............................................................... 328
bb – Paylaşma isteme hakkının sınırları ............................................ 330
cc – Paylaşmanın yapılışı .................................................................. 334
III.Elbirliği Mülkiyeti ............................................................................................ 340
1)Kavram ................................................................................................... 340
2)Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 341
a)Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 342
b)Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 342
3)Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 343
4)Elbirliği mülkiyetinin sonra ermesi ........................................................ 348
5)Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 350
İkinci Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
§ 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ............................................................................. 351
§ 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması ..................................................................... 352
I. Genel olarak kazanma tarzları .......................................................................... 352
1)Aslen kazanma – Devren kazanma ......................................................... 352
2)Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma .......................................... 353
II.Taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılması ..................................................... 354
1)Genel olarak şartları ............................................................................... 354
2)Kazanma sebebi ..................................................................................... 354
a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle
aykırılığın sonuçları .......................................................................... 355
aa – Şekil ........................................................................................... 355
bb – Şekle aykırılığın sonuçları ......................................................... 361
b)Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu
doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi ................................................ 368
aa – Vekâletnamenin şekli ................................................................. 368
bb – Özel yetki ................................................................................. 370
cc – Temsil yetkisinin kapsamı ......................................................... 370
c)Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa .................... 371
d)İnançlı temlik (devir).......................................................................... 375
e)Namı müstear .................................................................................... 382
f)Taşınmaz satış vaadi .......................................................................... 385
aa – Niteliği ........................................................................................ 385
bb – Şekli ........................................................................................... 386
cc – Hükmü ........................................................................................ 388
dd – Tapuya şerh verilmesi ............................................................... 390
ee – Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları ............................... 391
g)Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu ................................... 394
III.Tescilden önce kazanma halleri ........................................................................ 400
1)Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler ..................................... 401
a)Miras ................................................................................................. 401
b)Mahkeme kararı ................................................................................ 402
c)Cebrî icra ........................................................................................... 404
d)İşgal ................................................................................................... 405
aa – Tanım ve şartları ........................................................................ 405
bb – İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz ..................... 405
cc – İşgal fiili ve sonuçları ................................................................ 409
dd – İmar ve ihyanın sonuçları .......................................................... 410
e)Kamulaştırma (İstimlâk) .................................................................... 411
2)Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar ..................... 413
a)Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya
kuruluşuna geçmesi ............................................................................ 413
b)Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi ................. 414
c)Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği ..414
d)Yeni arazi oluşması ........................................................................... 414
aa – Yeni bir arazi oluşmalıdır .......................................................... 414
bb – Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır ........................ 415
cc – Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden
gelmiş olmalıdır ........................................................................ 416
dd – Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır .....417
e)Ticaret ortaklıklarının sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya
sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi ......... 417
f)5543 sayılı Kanun uyarınca tahsis ...................................................... 418
IV.Taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması ........................................ 418
A. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) ....................................... 419
1)Zamanaşımı ile kazanmanın şartları ....................................................... 420
a)Taşınmaza ilişkin şart ........................................................................ 420
b)Kazanana ilişkin şart ......................................................................... 420
c)Zilyetliğe ilişkin şart .......................................................................... 421
2)Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 425
B. Olağanüstü zamanaşımı (Sicildışı zamanaşımı) .......................................... 425
1)Uygulanacak hükümlere genel bakış ...................................................... 425
2)MK. m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları ......426
a)Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır . 428
aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu
anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır .......... 428
aaa) Tapusuz taşınmazlar ........................................................... 428
bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip
şahsa ait olması ................................................................. 428
bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya
elverişli olmalıdır ........................................................................ 433
b)Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle
zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır ......................................................... 441
aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi ......................... 441
aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik ...................................................... 441
bbb) Davasız zilyetlik ................................................................ 443
ccc) Aralıksız zilyetlik ............................................................... 444
bb – Zilyetliğin ispatı ........................................................................ 447
c)Zilyedin başvurusu üzerine mahkemece yapılacak ilândan sonra
işleyen itiraz süresi içinde itiraz ileri sürülmemelidir ........................ 450
3)Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 454
4)1515 sayılı Kanun .................................................................................. 455
§ 3. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı ................................................................................ 456
I. Taşınmaz mülkiyetinin nisbî kaybı ................................................................... 456
II.Taşınmaz mülkiyetinin mutlak kaybı ............................................................... 456
1)Taşınmazın tamamen yok olması ........................................................... 457
2)Taşınmaz mülkiyetini terk ...................................................................... 457
3)Kamulaştırma ......................................................................................... 460
§ 4. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı ........................................................................... 463
I. Taşınmaz mülkiyetinin yatay kapsamı .............................................................. 464
1)Kadastrosu yapılmış tapulu taşınmazlarda sınır ..................................... 465
2)Tapuda kayıtlı olmakla beraber henüz kadastrosu yapılmış olmayan
taşınmazlarda sınır ................................................................................. 469
3)Tapusuz taşınmazlarda sınır ................................................................... 473
II.Taşınmaz mülkiyetinin dikey kapsamı ............................................................. 473
III.Taşınmaz mülkiyetinin madde itibariyle kapsamı ............................................ 475
A. Arazide inşa olunan şeyler : Yapılar .......................................................... 476
1)Prensip .................................................................................................... 476
2)Prensibin, yapının haksız olması halindeki sonuçları ............................. 479
a)Yapıyı arazi malikinin yapmış olması ............................................... 481
aa – Malzemenin sökülerek geri verilmesi talebi .............................. 481
bb – Tazminat talebi .......................................................................... 483
cc – Arazinin mülkiyetinin kendisine geçirilmesi talebi .................... 485
aaa - Malzeme maliki iyiniyetli olmalıdır .................................. 486
bbb - Yapının değeri açıkça arsanın değerinden fazla
olmalıdır ........................................................................... 486
ccc - Malzemenin sökülmesi talep edilmemiş veya bu talep
reddedilmiş olmalıdır ....................................................... 487
ddd - Malzeme sahibi MK. m. 723 uyarınca tazminat talep
etmemiş olmalıdır ............................................................. 487
b)Yapıyı malzeme malikinin yapmış olması ........................................ 488
aa – Arazi malikinin malzemenin sökülüp kaldırılmasını talep hakkı 489
bb – Malzemenin sökülüp kaldırılmaması halinde malzeme
malikinin tazminat talebi .......................................................... 491
cc – Arazi malikinin ve malzeme malikinin arazinin mülkiyetinin
malzeme malikine geçirilmesi talebi .......................................... 494
c)Yapıyı bir üçüncü kişinin yapmış olması ........................................... 498
aa – Arazi malikinin hakları .............................................................. 498
bb – Malzeme malikinin hakları ........................................................ 499
cc – Yapı yapanın hakları ................................................................. 499
3)İstisnalar ................................................................................................. 499
a)Üst hakkı (İnşaat hakkı) ..................................................................... 500
aa – Üst hakkının niteliği .................................................................... 501
bb – Bağımsız bölümlerin üst hakkı konusu olamaması ..................... 503
b)Mecralar ............................................................................................ 504
c)Başkasının arazisine taşırılan yapı (Taşkın yapı) ............................... 508
aa – Taşan yapıya katlanma yükümlülüğü ........................................ 509
aaa - Malik, diğer arazideki yapının kendi arazisine taşmasına
izin vermeyi taahhüt etmişse ............................................. 509
bbb - Böyle hiçbir taahhüt yoksa ............................................... 509
bb – Taşan yapıya katlanma yükümlülüğü olan hallerde taşan
kısmın hukuki durumu ............................................................. 512
B. Arazi üzerine dikilen fidanlar : Dikili bitkiler ............................................. 518
C. Arazideki kaynaklar .................................................................................... 520
1)Prensip .................................................................................................... 520
2)Kaynak üzerindeki hakkın korunması .................................................... 523
3)Aynı yataktan beslenen kaynaklar .......................................................... 524
§ 5. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları .................................................................... 525
I. Malikin hukukî işlemlerinden doğan kısıtlamalar .........................