Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Estetik Tıp Hukuku

Estetik Tıp HukukuSayfa Sayısı
:  
309
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0448-4

85,00 TL

KİTAP HAKKINDA

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ5
İÇİNDEKİLER7
ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİDE HEKİMLERİN, ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN
HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI-SORUŞTURMA USULÜ; TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ
KOZMETİK HİZMETLER
I.GENEL OLARAK13
II.ESTETİK NEDİR17
III.ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜFTİK
 CERRAHİ NEDİR18
IV.TIBBİ MÜDAHALE20
V.TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ21
VI.TEMEL DÜZENLEMELER22
A.ANAYASAMIZ22
B.YASALARIMIZ22
C.AVRUPA BİYOTIP SÖZLEŞMESİ23
D.SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI26
1.Sözleşme İlişkisi26
2.Vekalet Sözleşmesi - Tedaviye Yönelik29
3.Eser Sözleşmesi-Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale32
VII.ESER SÖZLEŞMESİ41
A.ESER SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ41
1.Tanımı41
2.Unsurları43
3.Hukuki Niteliği43
a.Eser Sözleşmesi43
b.Diğer Sözleşme Tipleri İle Karşılaştırılması44
aa.Hizmet Sözleşmesinden Farkı44
bb.Vekalet Sözleşmesinden Farkı45
cc.Satım Sözleşmesinden Farkı48
dd.Yayım Sözleşmesinden Farkı50
VIII.ESER SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN
 BORÇLARI50
A.İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI50
B.YÜKLENİCİNİN BORÇLARI55
1.Bir Eser Meydana Getirme Borcu55
2.Eseri Teslim Borcu58
3.Sadakat ve Özen Borcu59
4.Kayda Geçirme Yükümlülüğü64
5.Sır Saklama Yükümlülüğü71
6.Aydınlatılmış Rıza -Onam72
a.Genel Olarak72
b.Rıza/Aydınlatmanın Şekli Türleri ve
Ne Şekilde Kime Yapılacağı76
aa.Rızanın Şekli76
bb.Rızanın Kime Ait Olduğu77
cc.Rızanın Aydınlatılmış Rıza Olması
Gerektiği79
dd.KomplikasyonYönetimi79
ee.Aydınlatma Türleri80
ff.Aydınlatmanın Kim Tarafından
Yapılması Gerektiği80
gg.Aydınlatma Zamanı81
hh.Aydınlatmanın İçeriği81
ıı.Aydınlatmanın Kime Yapılacağı82
IX.HUKUKİ SORUMLULUĞUN UNSURLARI85
A.SÖZLEŞME İLİŞKİSİ86
B.HUKUKA AYKIRILIK VE KUSUR86
1. Kast88
2. İhmal88
3.Sorumsuzluk Anlaşması100
a.Özel Hastanelerin Kendi Kusurlarına
İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması100
b.Yardımcı Şahısların Kusuruna İlişkin
Sorumsuzluk Anlaşması101
C.ZARAR101
D.UYGUN İLLİYET BAĞI102
X.İŞ SAHİBİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN
 DOĞAN HAKLARI103
A.SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI104
B.BEDELDEN İNDİRİM İSTEME HAKKI105
C.ESERİN ONARILMASINI İSTEME HAKKI106
D.İŞ SAHİBİNİN TAZMİNAT İSTEME HAKKI106
1.Maddi Zararlar106
a.Tedavi Giderleri107
b.Çalışma Gücü Kaybı Zararları111
c.Destekten Yoksun Kalma Zararı112
aa.Genel Açıklama112
bb.Destekten Yoksun Kalma Zararı
Kavramının Anlamı ve Kapsamı113
cc.Cismani Zarar Kavramının
Anlam ve Kapsamı114
dd.Tazminatın Hesabında Gözönünde
Tutulması Gereken İlkeler117
ee.Destek Zararlarında Muhtemel
Bakiye Ömürlerin Dikkate Alınması119
ff.Olay Tarihi İle Rapor Tarihi Arasındaki
Zararın Somut Hesabı120
gg.Hüküm Tarihinden Sonraki
Dönem İçin Zarar Hesabının
Soyut Biçimde Yapılması121
hh.Zararla ve Tazminatla İlgili İndirimlerde
Sıraya Dikkat Edilmesi122
2.Manevi Zarar129

 
XI.ESER SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI140
A.GENEL OLARAK140
B.ESER SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI141
C.ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEDE
ZAMANAŞIMI143
1.Genel Olarak143
a.Özel Hastanelerde143
b.Kamu Hastanelerinde143
2.Ceza Soruşturmasını Gerektirmesi Halinde143
3.Zamanaşımı Süresinin Değiştirilmesi144
4.Zamanaşımının Başlangıcı144
a.Genel Olarak Eser Sözleşmelerinde
Zamanaşımı Başlangıcı144
b.Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde
Zamanaşımının Başlangıcı146
5.Zamanışımın Kesilmesi147
6.Zamanaşımı Def’inin Islah Yoluyla
İleri Sürülüp Sürülemeyeceği148
7.Islah ile Artırılan Müddeabih Nedeniyle
Zamanaşımı Süresi149
XII.TIBBİ NİTELİĞİ OLMAYAN ESTETİK İŞLEMLER
 (TÜKETİCİ İŞLEMLERİ)150
A.GENEL OLARAK150
B.YARGILAMA USULÜ153
XIII.CEZA DAVASI İLE İLGİSİ153
XIV.HEKİMİN YARDIMCI ŞAHISLARIN
 EYLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU154
XV.KAMU HASTANELERİ YÖNÜNDEN
 ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELER162
A.Genel Olarak162
B.Kamu Hastanelerinde Estetik Amaçlı
Tıbbi Müdahale163
XVI.HEKİMLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ;
 (CEZA HUKUKU)168
A.GENEL OLARAK168
B.TAKSİRLE YARALAMA VE ADAM ÖLDÜRME SUÇU169
1.Soruşturma Usulü174
2.Görevli Mahkeme178
EMSAL KARARLAR179
EK300

KAYNAKÇA307