Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
154
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
978-975-464-374-9

25,00 TLöNSöZ İnsanlar hekime çoğunlukla hasta sıfatıyla ve tedavi edilmek ihtiyacıyla başvurmakta, hekim ise sonucu taahhüt edemese dahi, tıp bilimi sınırlan dahilinde meslekî görevini özenle yerine getirmektedir. Ancak, özellikle yakın zamanda artış göstermekle beraber, tedavi ihtiyacı dışında, daha farklı, daha güzel bir dış görünüm, akabinde çoğu zaman ruhsal bir rahatlama için hekim müdahalesine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Sosyal açıdan daha iyi bir konum edinmek, kendisini ruhsal açıdan rahatsız eden fiziksel kusur veya farklılıkları gidermek ve kimi zaman sadece maddi kazancı artırmak için dahi, kişi "Estetik Amaçlı Tıbbî Müdahale" için hekimden tıbbî yardım istemektedir. Kişiyi fiziksel ızdırabı azaltmak veya gidermek amaçlı değil, bilakis ızdı-rap doğurabilecek bir müdahaleyi talep etmeye iten sosyal ve psikolojik sebepler farklı bir çalışmanın konusu olmakla beraber, estetik amaçlı tıbbî müdahalenin hukuka uygunluğu, hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin niteliği, tarafların borç ve yükümlülükleri ile hukuki sorumluluğun ayrıntılı olarak incelenmesi gerekliliği, konunun seçiminde etkili olmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, konunun tıp bilimi sınırlarını aşarak, yazılı ve görsel basın dahil, birçok alanda ve sıklıkla irdelenir olması, hasta şikayetleri ve hekim savunmalarının, şifahi tartışmaları aşarak karşılıklı ve yüksek müddea-bihli tazminat talepleriyle mahkeme dosyalanna taşınması, henüz ülkemizde sadece bu müdahale türünü ve hukuk ilmi dahilinde inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamış olması da konuyu cazip kılmıştır. Bu çalışma, anılan tıbbî uygulamanın hukuk öğretisi ve yargı kararları çerçevesinde, sözleşmesel ilişki ve hukuki sorumluluk alanındaki yansımasını ve hukuki neticelerini içermektedir. Yüksel Lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın, 05.10.2005 tarihinde yapılan bitirme tezi savunmasında, Prof. Dr. Nami Barlas, Prof. Dr. Sermet Akman ve Doç. Dr. Ümit Kocasakal′dan oluşan jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunması ve değerli hocalanmm olumlu telkinleri, eserin yayımlanması anlamında bana cesaret verici olmuştur. Bu aşamada her üç hocama da ayırmış olduklan kıymetli mesai sebebiyle hürmet ve teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Samimiyetle belirtmek gerekir ki, özellikle tez danışmanım Prof. Dr. Nami Barlas′ın beni ve kendisini uykusuz bırakacak düzeyde çalışmaya zorlayan titizliği, ciddiyeti ve konuya hakimiyeti olmasaydı ne bu çalışma jüri tarafından başanlı bulunurdu, ne de iki renkli kapak arasına alınarak basılacak niteliği haiz olurdu. Kendisine burada, aynca ve özellikle bir kez daha teşekkür ederim. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. SUNUŞ 17 II. ÇALIŞMANIN AMACI 17 III. İNCELEME PLANI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 18 BİRİNCİ BÖLÜM ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALE VE BAĞLI KAVRAMLAR § 1. SORUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR I. HEKİM 19 II. HASTA 20 III. TIBBİ MÜDAHALE 20 § 2. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ I. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI 23 II. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALE TÜRLERİ 25 A. Bedensel Rahatsızlığı Giderme Amaçlı Estetik Müdahaleler 25 B. Bedensel Olmaktan Ziyade Ruhsal Nitelikli Rahatsızlıkları Gidermeye Yönelen Estetik Müdahaleler 25 C. Salt Güzelleştirme Amaçlı Estetik Müdahaleler 26 D. Estetik Müdahalelerin Genel Değerlendirmesi 27 III. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERİN DİĞER TIBBİ MÜDAHALELERE NAZARAN ÖZELLİKLERİ 28 § 3. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİM İLE HASTA İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ . «Ã®&mY, OVARAK HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYE DAYALI İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 29 A. Genel Olarak 29 II. B. Hizmet Sözleşmesi Görüşü 30 C. Vekâlet Sözleşmesi Görüşü 33 D. İstisna Sözleşmesi Görüşü 39 E. Sui Generis Sözleşme Görüşü 46 F. Görüşümüz 47 ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE HUKUKİ NİTELİĞE İLİŞKİN ÖZELLİKLER 49 İKİNCİ BÖLÜM ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ § 1. GENEL OLARAK HEKİMİN MESLEKİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. TEŞHİS KOYMA VE EN UYGUN TEDAVİYİ SEÇİP UYGULAMA BORCU 52 A. Genel Olarak 52 B. Hekimin Yardımcı Şahıs Kullanması 54 C. Hekimin Yerine Başka Hekimi Koyması 57 II. HASTAYI AYDINLATMA BORCU 58 III. SADAKAT VE ÖZEN BORCU 65 A. Sadakat Borcu 66 B. Özen Borcu 66 IV. KAYDA GEÇİRME VE SIR SAKLAMA BORCU 71 A. Kayda Geçirme Borcu 71 B. Sır Saklama Borcu 73 § 2. HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI HUKUKİ SORUMLULUĞU I. GENEL OLARAK 76 II. HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI İLİŞKİDEN DOĞAN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 76 A. Vekâlet Sözleşmesi Niteliğindeki İlişkiler Açısından 76 1. Şahsen İfa Borcu 76 2. Vekâletin Sınırları İçinde İş Görme Borcu 78 3. Sadakat Borcu 78 4. Özen Borcu 79 5. İş Görmeyi Müvekkilinin İradesine ve Özellikle Talimatlarına Uygun Yapma Borcu 81 6. Hesap Verme Borcu 83 7. Vekâlet İlişkisi Çerçevesinde Aldıklarını Geri Verme Borcu 84 B. İstisna Sözleşmesi Niteliğindeki İlişkiler Açısından 1. Eser Meydana Getirme Borcu 85 2. Özen Borcu 85 3. Sadakat Borcu 89 4. Şahsen İfa Borcu 90 5. Araç, Gereç ve Malzeme Sağlama Borcu 92 6. Genel İhbar Yükümlülüğü 94 7. İşe Zamanında Başlama, Devam Etme ve İşi Teslim Borcu 95 8. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 96 § 3. HEKİMİN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU I. GENEL OLARAK 104 II. SORUMLULUĞUN KAPSAMI 106 A. Kural: Tam Sorumluluk 107 B. Sorumluluğun Yumuşatılması 107 C. Sorumluluğun Ağırlaştırılması 108 III. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK 109 § 4. HEKİMİN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU I. GENEL OLARAK 111 II. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN UNSURLARI 115 A. Hukuka Aykırı Fiil 115 B. Kusur 116 1. Genel Olarak 116 2. Meslek Kusuru 117 11 C. Zarar 118 D. İllliyet Bağı 120 III. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK 124 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDEN DOLAYI HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI, SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI VE SONA ERMESİ § 1. SORUMLULUĞUN UNSURLARI I. HUKUKA AYKIRI FİİL 125 II. ZARAR 126 III. İLLLİYETBAGI 126 IV. KUSUR 127 § 2. SORUMLULUĞUN SONUÇLARI I. MADDİ TAZMİNAT 130 A. Genel Olarak 130 B. Tazminat Miktarının Tayini 131 II. MANEVİ TAZMİNAT 133 A. Genel Olarak 133 B. Tazminat Miktarının Tayini 135 § 3. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI, ENGELLENMESİ VE SONA ERMESİ I. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 136 A. Hekimin Kendi Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması 136 B. Hekimin Yardımcı Şahsın Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması 139 II. HASTANIN RIZASI 140 III. ZARURET DURUMU 141 § 4. ZAMANAŞIMI I. HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI 142 II. HEKİMİN VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI 143 III. HEKİMİN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI 144 SONUÇ 145 KAYNAKLAR 147