Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Eser Sözleşmesinde Ek İş Ve İş Değişikliği

Eser Sözleşmesinde Ek İş Ve İş Değişikliği

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
403
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-4002-33-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Çalışmanın konusunu, eser sözleşmesinde ek iş ve iş değişikliği oluşturmaktadır. Eser sözleşmesiyle ilgili pek çok uyuşmazlık, başlangıçta sözleşmenin kapsamında yer almayan işlerin sonradan yapılması ya da başlangıçta belirlenen kapsamın sonradan değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Uygulamada sıkça karşılaşılmasına rağmen, bu konu, Türk hukukunda bugüne kadar bir monografi veya tez düzeyinde incelenmemiştir. Bugüne kadar ayrıntılı biçimde incelenmemesi, bir taraftan konunun seçiminde önemli bir etken olmuş, fakat diğer taraftan konunun kaleme alınması aşamasında zaman zaman güçlük çekilmesine sebep olmuştur. Çalışmada, Türk hukukunda bugüne kadar değinilmemiş konular ele alınmaya ve çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Şüphesiz ki çalışma, konunun eksiksiz olarak ele alındığı ve bütün problemleri giderdiği iddiasını taşımamaktadır; bir nebze olsun ihtiyaçlara cevap verebilirse, çalışma amacına ulaşmış sayılacaktır. Bu vesileyle çalışmayı zaman ayırarak değerlendiren, destek ve yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye şükranlarımı sunarım. Ayrıca, akademik hayatıma başladığım andan itibaren yol gösteren, yetişmemde büyük emeği olan Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e çalışmaya sağladığı katkı ve eleştiriler sebebiyle minnettarlığımı belirtmek isterim. Konuyla ilgili çok sayıda yabancı eserin temini hususundaki yardımları ve çalışmanın hazırlanması aşamasında derinlemesine tartışma imkânı sağladığı için Dr. Serkan AYAN’a da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca çalışmanın basımını üstlenen Vedat Kitapçılık yetkililerine, özellikle Vedat CARBAŞ’a teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. K. Emre GÖKYAYLA Sarıyer/İstanbul GİRİŞ § 1. ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAMI, SINIRLARI VE GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ I. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırları Eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar arasında, yüklenicinin temerrüdü ve ayıba karşı tekeffülden kaynaklanan uyuşmazlıklarla birlikte, ek iş ve iş değişikliğinden kaynaklanan hukukî problemler önemli bir yer tutmaktadır. Eser sözleşmelerinin, özellikle de inşaat sözleşmelerinin birçoğunda ek iş veya iş değişikliği yapıldığına tanık olunmaktadır. Bununla birlikte Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesini düzenleyen hükümleri arasında ek iş ve iş değişikliğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Eser sözleşmesinde yüklenici, sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde eseri tamamlayıp iş sahibine teslim etmekle yükümlüdür. Yüklenici eseri meydana getirirken, kendi başına, dilediği gibi değişiklik veya ekleme yapamaz. Ahde vefa ilkesinin gereği olarak, sözleşme ile kararlaştırıldığı doğrultuda eserin meydana getirilmesi gerekir. Bununla birlikte, meydana getirme borcunun ifasına devam edebilmek için bazen sözleşmede kararlaştırılmayan bir işin icrası veya işin kapsamında değişikliğin yapılması zorunlu olabilir. Bazen de bizzat iş sahibi sözleşmede kararlaştırılanın dışında bir işin yapılması veya eserin sözleşmede kararlaştırıldığından farklı bir şekilde meydana getirilmesini talep edebilir. Fakat kural, ahde vefa ilkesinin gereği olarak, sözleşmede kararlaştırılan biçim ve kapsamıyla eserin meydana getirilmesidir. Geniş bir uygulama alanı bulmasına rağmen, konunun bugüne kadar doktrinde bir tez veya monografi düzeyinde incelenmediği görülmektedir. Gerçekten, sıklıkla karşılaşılmasına rağmen, gerek Türk gerekse İsviçre doktrininde ek iş ve iş değişikliği hakkında yapılan özel bir çalışma bulunmamaktadır. Konunun Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesine ilişkin hükümleri arasında da düzenlenmemiş bulunması karşısında, karşılaşılan uyuşmalıkların hangi esaslara göre çözüme kavuşturulacağının tespiti önemlidir. Eser sözleşmesinde, tarafların sözleşmeden doğan hak ve borçları, sözleşmenin sona erme sebepleri gibi konular, esas itibariyle çalışmanın kapsamına dâhil değildir. Fakat yeri geldikçe ve ilişkili olduğu ölçüde tarafların borçları ve sözleşmenin sona erme sebepleri ile ilgili konular da çalışmada incelenmiştir. Öte yandan, sadece özel hukuk kişileri arasındaki sözleşmelerde değil, taraflardan birinin kamu hukuku tüzel kişisi sıfatını taşıdığı eser sözleşmelerinde de sıklıkla ek iş ve iş değişikliğinden kaynaklanan uyuşmazlıklara rastlanmaktadır. Özellikle kamu ihale mevzuatına uygun olarak gerçekleştirdiği yapım işlerinde bir kamu kurumunun, yükleniciyle akdettiği sözleşmelerde bu tip problemler ile karşılaşıldığı görülmektedir. Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak kamu ihale mevzuatında ek iş ve iş değişikliği hakkında özel bazı düzenlemeler de bulunmaktadır. Çalışmada, yapım işleriyle ilgili ek iş ve iş değişikliğine ilişkin kamu ihale mevzuatında yer alan sözü edilen hükümler de incelenmiştir. Fakat bu inceleme ek iş ve iş değişikliği hakkındaki hükümler ile sınırlı tutulmuştur. Diğer taraftan ek iş ve iş değişikliği hakkında, FIDIC gibi genel işlem şartı niteliği taşıyan sözleşmelerde de hüküm bulunduğu ve bazı inşaat sözleşmelerinde, bu tip genel işlem şartlarına atıf yapıldığı görülmektedir. Genel işlem şartı niteliği taşıyan bu tip sözleşmelerde yer alan hükümler de, kural olarak çalışmanın kapsamına dâhil edilmemiştir. Zira karşılaşılan farklı ihtiyaçlara, değişik ihtimallere göre bu tip genel işlem şartlarında farklı biçimde düzenlemeler bulunabilir. Çalışmanın amacı bütün bu farklı düzenlemelerde yer alan hükümlerin tek tek incelenmesi değil, genel olarak ek iş ve iş değişikliği hakkındaki esasların ortaya konmasıdır. Çalışma toplam üç bölümden oluşmaktadır. Ek iş ve iş değişikliği konusunu incelemeye geçmeden önce, eser sözleşmesine ilişkin genel esasların ortaya konulmasında yarar olduğu düşünülerek çalışmanın giriş bölümünde eser sözleşmesinin unsurları, tarafları, şekli, hukukî niteliği ve tarafların hak ve borçları üzerinde kısaca durulmuş; ardından da, eser sözleşmesinde tarafların karşılıklı edimlerinin genişletilmesi ve değiştirilmesinin hukukî dayanakları ele alınmıştır. Birinci bölümde ise ek iş ve iş değişikliği kavramları incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle doktrin ve uygulamada kullanılan terminoloji üzerinde durulmuştur. Bir işin ek iş ve iş değişikliği olarak nitelendirilebilmesi, özellikle işin kapsamı ile yakından ilgili olduğu için, terminolojinin ardından işin kapsamı ayrıca incelenmiştir. Ek iş ve iş değişikliğinin kaynakları, hukukî niteliği, tâbi olduğu şekil de bu bölümde ele alınmıştır. Ardından bir işin ek iş ve iş değişikliği sayılmasının şartları yine bu bölümde incelenmiştir. Ek iş ve iş değişikliği olarak nitelendirilebilecek hâller ile ek iş ve iş değişikliği sayılamayacak hâller de bu bölümde ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, tarafların borçları ile ek iş ve iş değişikliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bölümde tarafların borçları kısaca anlatıldıktan sonra, her bir borcun ek iş ve iş değişikliği ile ilişkisi ayrı ayrı ele alınmıştır. Tarafların borçları ayrıntılı olarak incelenmemekle beraber, yüklenicinin sadakat ve özen borcu ile iş sahibinin ücret ödeme borcuna daha geniş yer verilmiştir. Bu, ek iş ve iş değişikliğinin, yüklenicinin sadakat ve özen borcu açısından önemi ile ücret üzerinde ciddi bir etkiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Nihayet üçüncü ve son bölümde ise, ek iş ve iş değişikliği yapılmasının sonuçları incelenmiştir. Bu bölümde ek iş ve iş değişikliğinin ücret ödeme borcuna, zaman yönünden eseri teslim borcuna, kararlaştırılan cezaî şarta etkisi üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca boşa giden masrafları ile yüklenicinin, iş sahibinin ek iş ve iş değişikliği taleplerini icra etmek zorunda olup olmadığı ve bunun sözleşmeyi haklı sebeple sona erdirme ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. İÇİNDEKİLER Önsöz V İçindekiler VII Kısaltmalar XIII GİRİŞ................................................................................................................. 1 § 1. ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAMI, SINIRLARI VE GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ 1 I. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırları 1 II. Genel Olarak Eser Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Hukukî Niteliği, Şekli, Tarafların Borçları 4 A. Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 4 1. Tanımı 4 2. Unsurları 5 a. Bir Eser Meydana Getirme 5 aa. Eser Kavramı 5 bb. Meydana Getirme Kavramı 7 b. Ücret Ödeme Vaadi 10 c. Taraflar Arasında Anlaşma 11 B. Eser Sözleşmesinin Tarafları, Şekli Ve Hukukî Niteliği 12 1. Sözleşmenin Tarafları 12 2. Sözleşmenin Şekli 15 3. Sözleşmenin Hukukî Niteliği 17 C. Eser Sözleşmesinde Genel Olarak Tarafların Borçları 23 1. Yüklenicinin Borçları 23 2. İş Sahibinin Borçları 25 § 2. ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI EDİMLERİNİN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 28 I. Genel Olarak 28 II. Tarafların Karşılıklı Edimlerinin Genişletilmesi ve Değiştirilmesinin Yasal Dayanağı 30 A. Yüklenici Açısından 30 B. İş Sahibi Açısından 32 BİRİNCİ BÖLÜM EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMLARI İLE BUNLARIN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI § 3. EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN KAYNAKLARI, HUKUKÃ� NİTELİĞİ VE TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL 35 I. Genel Olarak 35 A. Terminoloji 35 B. Eser Sözleşmesinde “İşin Kapsamı” Kavramı 37 II. Ek İş ve İş Değişikliğinin Kaynakları 41 A. Doğuş Sebepleri Yönünden 43 1. Kanuna Dayanan Ek İş ve İş Değişikliği Yapma Hakkı 43 a. Genel Olarak 43 b. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemelere Dayanan Ek İş ve İş Değişikliği Talep Hakkı 44 aa. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemelere Dayanan İş Değişikliği Talep Hakkı 45 bb. SIA-Norm 118’e Dayanan İş Değişikliği Talep Hakkı 53 cc. VOB/B’ye Dayanan Ek İş ve İş Değişikliği Talep Hakkı 55 2. Sözleşme ile Ek İş ve İş Değişikliği Yapılmasının Kararlaştırılması 55 a. Sözleşme Kurulurken Ek İş veya İş Değişikliği Yapma Hakkının Tanınması 55 b. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra ve Eserin Meydana Getirildiği Sırada Ek İş veya İş Değişikliği Yapma Hakkının Tanınması 56 3. Tarafların Farazî İradelerine Göre Ek İş ve İş Değişikliği Yapma Hakkı 58 B. İsnat Edilebilecek Taraf Yönünden 62 III. Ek İş ve İş Değişikliği Talebi 63 A. Genel Olarak 63 B. Ek iş ve İş Değişikliği Talebinin Hukukî Niteliği 64 IV. Ek İş ve İş Değişikliği Talebinin Tâbi Olduğu Şekil 65 V. Ek İş ve İş Değişikliğini Bildirme Yükümlülüğü 67 § 4. EK İŞ KAVRAMI 69 I. Genel Olarak 69 II. Bir İşin “Ek İş” Sayılmasının Şartları 70 A. Sözleşmede Kararlaştırılmayan Bir İşin Yapılması 70 B. İfa Amacında Bir Değişikliğin Ortaya Çıkması 73 C. Sözleşme Konusu İşle Bağlantılı Bir İşin Yapılması 75 D. İş Sahibinin Talebi Üzerine Yapılması 77 E. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Tâbi İşlerde Aranan Özel Şartlar 80 1. Öngörülemeyen Bir Durum Sebebiyle İş Artışının Olması 81 2. İş Artışının Belirli Bir Oran ile Sınırlı Olması 83 III. Ek İş Olarak Nitelendirilebilecek Hâller 83 A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Fazla İnşaat 84 B. Zararı Önleme, Koruma Amaçlı Ek İş Yapılması 89 C. İdarî Otoritelerden Kaynaklanan Sebeplerle Ek İş Yapılması 90 D. İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcunu İfada Gecikmesi Yüzünden Ek İş Yapılması 92 E. İş Sahibinin Eseri Teslim Almadaki ve Kabuldeki Gecikmesi Yüzünden Ek İş Yapılması 93 IV. Ek İş Olarak Nitelendirilemeyecek Hâller 95 § 5. İŞ DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI 108 I. Genel Olarak 108 II. Bir İşin “İş Değişikliği” Sayılmasının Şartları 110 A. Sözleşme ile Kararlaştırılan İşin Kapsamının Değiştirilmesi 110 B. İfa Amacında Bir Değişikliğin Ortaya Çıkması 112 C. Değişikliğin Eserin Bütünlük Karakterine Zarar Vermemesi 113 D. İş Sahibinin Talebi Üzerine Yapılması 113 E. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Tâbi İşlerde Aranan Özel Şartlar 117 III. İş Değişikliği Olarak Nitelendirilebilecek Hâller 118 A. İş Sahibinin Hazırlattığı Plan, Proje ve Raporlar Yüzünden Değişiklik Yapılması 118 B. Kullanılan Malzemenin Değiştirilmesi 123 C. Sözleşmeye göre Yüklenicinin İfa Etmesi Kararlaştırılan Edimlerin Sonradan İş Sahibince Üstlenilmesi 124 D. Sözleşmeye göre Yüklenicinin İfa Etmesi Kararlaştırılan Edimlerin Sonradan İfasından Vazgeçilmesi 125 IV. İş Değişikliği Olarak Nitelendirilemeyecek Hâller 126 § 6. “EK İŞ” VE “İŞ DEĞİŞİKLİĞİ”NİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI 127 I. “Yeni İş” Kavramı ile Ek İş ve İş Değişikliğinin Ayırt Edilmesi 127 II. Sözleşme Kapsamındaki İşler ile Ek İş ve İş Değişikliğinin Ayırt Edilmesi 128 III. Ayıplı İşler ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 131 IV. Ek İş ve İş Değişikliği ile Borçlar Kanunu’nun 365/II Hükmü Arasındaki İlişki 133 V. Eserin Kullanıma Hazır Hâle Getirilmesi ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 135 VI. Talimat Verme Hakkı ile Ek İş ve İş DeğişikliğiArasındaki İlişki 135 VII. Aliud İfa ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 137 VIII. Eksik İş ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 138 IX. Tam Tazminat Karşılığı Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 139 A. Genel Olarak 139 B. Tam Tazminat Karşılığı Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkının Ek İş veya İş Değişikliği Niteliği Taşıyıp Taşımadığı 145 İKİNCİ BÖLÜM ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI İLE EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ § 7. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI İLE EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 147 I. Eseri Meydana Getirme Borcu ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 147 A. İşi Bizzat Yapma veya Gözetimi Altında Yaptırma Borcu 148 1. Genel Olarak İşi Bizzat Yapma veya Gözetimi Altında Yaptırma Borcu 148 a. Kural: Yüklenicinin Eseri Şahsen Meydana Getirme 148 b. İstisna: Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırma Etkisi 150 2. İşi Bizzat Yapma veya Gözetimi Altında Yaptırma Borcu ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 153 B. Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Borçlar 154 1. Genel Olarak Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Borçlar 154 a. Araç ve Gereci Sağlama Borcu 154 b. Malzemeleri Sağlama Borcu 154 2. Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Borçlar ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 157 C. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borçları 159 1. Genel Olarak İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borçları 159 2. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcuyla Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 163 D. Genel İhbar Yükümlülüğü 164 1. Genel Olarak Genel İhbar Yükümlülüğü 164 2. Genel İhbar Yükümlülüğü ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 166 E. İşi Sadakat ve Özenle Yapma Borcu 167 1. Genel Olarak Sadakat ve Özen Borcu 167 a. Sadakat Borcu 167 b. Özen Borcu 169 aa. Genel Olarak 169 bb. Yükleniciden Beklenen Özenin Ölçüsü 172 cc. Özen Borcunun Uygulama Hâlleri 173 a- İşi Bizzat Yapma veya Yönetimi Altında Yaptırma 176 b- Malzeme ve Aracı Kullanmada Özen 178 c- Denetim ve Bildirimde Özen 180 dd. Özen Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları 181 2. İşi Sadakat ve Özen Borcu ile Yapma ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 185 II. Eseri Teslim Borcu 191 A. Genel Olarak Eseri Teslim Borcu 191 1. Teslim Borcunun İfa Şekli 194 2. Teslim Borcunun İfa Zamanı 197 3. Teslim Borcunun İfa Yeri 198 4. Teslim Borcunu İfada Temerrüt 198 a. Genel Olarak 198 b. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Sonuçları 199 B. Eseri Teslim Borcu ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 201 III. Ayıbı Üstlenme Borcu 203 A. Genel Olarak Ayıbı Üstlenme Borcu 203 1. Ayıbı Üstlenme Borcunun Şartları 203 2. İş Sahibinin Eserin Ayıplı Olmasından Doğan Hakları 209 3. İş Sahibinin Eserin Ayıplı Olmasından Doğan Haklarının Tâbi Olduğu Zamanaşımı 214 B. Eserin Ayıplı Olmasından Doğan Sorumluluk ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 215 § 8. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI İLE EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 216 I. Ücret Ödeme Borcu 216 A. Genel Olarak Ücret Ödeme Borcu 216 1. Ücret Çeşitleri 216 a. Götürü Ücret 217 aa. Genel Olarak 217 bb. Götürü Ücret Türleri 219 aaa. Toptan Götürü Ücret (Sabit - Anahtar Teslimi Ücret) 219 bbb. Global Götürü Ücret 220 ccc. Sabit Birim Fiyatlı Götürü Ücret 222 cc. Götürü Ücretin Artırılması 225 aaa. Genel Olarak 225 bbb. Götürü Ücretin Artırılmasının Şartları 226 ccc. Sonuçları (Ücretin Artırılması veya Sözleşmenin Feshi) 233 b. Yaklaşık Ücret 235 c. Ücretin Önceden Belirlenmemesi 238 2. Ücret Borcunun İfa Zamanı 243 B. Ücret Ödeme Borcu ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 245 II. İş Sahibinin Diğer Borçları 248 A. Genel Olarak 248 B. İş Sahibinin Diğer Borçları ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 252 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ SONUÇLARI § 9. EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ ÜCRET ÖDEME BORCUNA ETKİSİ 258 I. Genel Olarak 258 II. Ücret ile Ek İş ve İş Değişikliği Arasındaki İlişki 259 A. Ek İş ile Ücret Arasındaki İlişki 260 1. Sabit (Anahtar Teslimi) Götürü Ücretli İşlerde 261 a. Genel Olarak 261 b. Sabit (Anahtar Teslimi) Götürü Ücretin Kapsamı Dışında Kalan İşlerin Tâbi Olduğu Ücret 263 c. İsnat Edilebilirlik Açısından Sabit Götürü Ücret ile Ek İş Arasındaki İlişki 265 2. Birim Fiyat Esasına Dayalı İşlerde 267 3. Diğer Ücret Türlerine Dayalı İşlerde 269 4. Ücretin Belirlenmesi 270 a. Genel Olarak 270 b. Ücretin Belirlenmesine İlişkin Yöntemler 270 c. Sözleşme Hükümlerine Göre Ücretin Belirlenmesi 272 d. Vekâletsiz İşgörme Hükümlerine Göre Ücretin Belirlenmesi 274 aa. Genel Olarak 274 bb. Uygulamada Kabul Edilen Esaslar 277 cc. Uygulamada Kabul Edilen Esasların Değerlendirilmesi 280 e. Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Ücretin Belirlenmesi 284 f. İnşaat Sözleşmeleri Hakkındaki Düzenlemelere Göre Ücretin Hesaplanması 285 aa. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemelere Göre Ücretin Hesaplanması 286 bb. SIA-Norm 118’e Göre Ücretin Hesaplanması 291 cc. VOB/B’ye Göre Ücretin Hesaplanması 292 g. Ek İşe İlişkin Ücret Alacağının Muacceliyeti 293 B. İş Değişikliği ile Ücret Arasındaki İlişki 295 1. Genel Olarak 295 2. İnşaat Sözleşmeleri Hakkındaki Düzenlemelere Göre Ücretin Hesaplanması 296 a. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemelere Göre Ücretin Hesaplanması 296 b. SIA-Norm 118’e Göre Ücretin Hesaplanması 299 c. VOB/B’ye Göre Ücretin Hesaplanması 301 C. İşin Azaldığı – Kapsamın Daraltıldığı Hâllerde Ücretin Hesaplanması 303 D. Ek İş ile İşin Kapsamının Daraltılmasının Bir Arada Bulunduğu Hâllerde Ücretin Hesaplanması 307 E. Ek İş ve İş Değişikliği ile Sorumluluğu Sınırlandıran Anlaşmalar Arasındaki İlişki 307 F. Ek İş ve İş Değişikliği Taleplerinin Tâbi Olduğu Zamanaşımı 310 G. Ek İş ve İş Değişikliği Yapıldığının ve Ücretin Ödendiğinin İspatı 312 1. Ek İş ve İş Değişikliği Yapıldığının İspatı 312 2. Ek İş ve İş Değişikliğine İlişkin Ücretin Ödendiğinin İspatı 315 § 10. EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ ESERİ TESLİM BORCUNA ZAMAN YÖNÜNDEN ETKİSİ 316 I. Ek İş ve İş Değişikliği Yapılmasının Teslim Borcunun İfa Zamanına Etkisi 316 A. Eser Sözleşmesinde İşin İfa Süresi 317 B. Teslim Süresinin Uzaması 321 1. İş Sahibine İsnat Edilebilen Sebeplerle Ek İş veya İş Değişikliği Yapılmasının Teslim Süresine Etkisi 323 2. Yükleniciye İsnat Edilebilen Sebeplerle Ek İş veya İş Değişikliği Yapılmasının Teslim Süresine Etkisi 328 3. Ek İş veya İş Değişikliği Yapılmaksızın Teslim Süresinin Uzaması 329 C. İnşaat Sözleşmeleri Hakkındaki Düzenlemelere Göre Sürenin Uzaması 333 1. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemelere Göre Sürenin Uzaması 333 2. SIA-Norm 118’e Göre Sürenin Uzaması 335 3. VOB/B’ye Göre Sürenin Uzaması 336 D. Teslim Süresinin Uzama Zamanı 337 E. Teslim Süresinin Kısalması 340 F. Teslim Süresinde Değişiklik Olmaması 340 G. Süre Uzatım Talebi 341 II. Eseri Teslim Borcunun İfa Zamanı ile Temerrüt Arasındaki İlişki 344 § 11. EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ CEZAÃ� ŞART ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 345 I. Genel Olarak 345 II. Ek İş ve İş Değişikliği Yapılmasının Cezaî Şarta Etkisi 346 A. Genel Olarak 346 B. Ek İş ve İş Değişikliği İle Cezaî Şart Arasındaki İlişki 347 § 12. EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU YÜKLENİCİNİN BOŞA GİDEN MASRAFLARININ KARŞILANMASI 349 I. Genel Olarak 349 II. Yüklenicinin Talep Edebileceği Boşa Giden Masraf Kalemleri 354 A. Hazırlık Faaliyetlerinin Boşa Gitmesi Yüzünden Yapılan Harcamalar 355 B. Projelerin Değiştirilmesi Yüzünden Boşa Giden Harcamalar 356 C. Malzemenin Değiştirilmesi Yüzünden Boşa Yapılan Harcamalar 356 D. İşgücünün Boşa Gitmesi Yüzünden Yapılan Harcamalar 358 III. Boşa Giden Masrafların İspatı 358 § 13. YÜKLENİCİNİN EK İŞ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİNİ İCRA ETMEK ZORUNDA OLUP OLMADIĞI 359 I. Genel Olarak 359 II. Sözleşmede Ek İş veya İş Değişikliği Yapılmasına İmkân Tanınması 361 A. Taraflarca Düzenlenen Sözleşme ile İmkân Tanınması 361 B. Sözleşmenin Eki Olarak Kabul Edilen Şartname ve Sair Düzenlemeler ile İmkân Tanınması 363 III. Sözleşmede Ek İş veya İş Değişikliği Hakkında Herhangi Bir Hüküm Bulunmaması 364 A. Genel Olarak 364 B. Yüklenicinin, İş Sahibinin Talebini Kabul Etmek Zorunda Olduğu Hâller 365 C. Yüklenicinin, İş Sahibinin Talebini Kabul Etmek Zorunda Olmadığı Hâller 367 IV. Ek İş ve İş Değişikliği Yapılması Talebinin Sözleşmeyi Haklı Sebeple Sona Erdirmeye Dayanak Oluşturup Oluşturmayacağı 368 A. Haklı Sebeple Fesih Kavramı 368 B. Eser Sözleşmesinde Haklı Sebep Fesih 369 C. Ek İş ve İş Değişikliği Açısından Haklı Sebeple Fesih 372 SONUÇ.................................................................................................... 374 BİBLİYOGRAFYA................................................................................ 380