Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik İfa ( Eksik İş ) ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu

Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik İfa ( Eksik İş ) ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
229
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-56-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ


 


 

Eser sözleşmesinin kurulmasından sonra, yüklenici tarafından eksik veya ayıplı eser meydana getirilip teslim edilmesi uygulamada sıkça karşılaşılan, birçok davaya konu olan ve mahkemeleri oldukça meşgul eden bir durumdur.

 

Bu çalışmada, eser sözleşmelerinde yüklenicinin eksik ifa (eksik iş) ve ayıplı ifadan sorumluluğu, yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri ve Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. Konu teorik açıdan ve uygulama açısından incelenmiştir.

 

Çalışmamızda konu yeni Türk Borçlar Kanunuhükümleri açısından ele alınmış ve yeni Türk Borçlar Kanununa göre yüklenicinin eksik ve ayıplı ifadan sorumluluğuincelenmiştir. Türk Borçlar Kanunununbu konuya ilişkin hükümleri de tacirler arasında akdedilen eser sözleşmelerinde geniş bir uygulama alanına sahip olduğundan, inceleme esas itibariyle, tacirler arası eser sözleşmeleribakımından yapılmıştır.

 

Tüketici işlemi niteliğinde olan eser sözleşmelerinde yüklenicinin eksik ve ayıplı ifası ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda bu konuya ilişkin olarak yer alan hükümler üzerinde durulmamıştır Devlet İhale Kanunu kapsamına giren işlerde yüklenici ile iş sahibi idare arasındaki ilişkiyi düzenleyen Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin konuyla ilgili hükümleri üzerinde de durulmamıştır.

 

Eserdeki inceleme, genel olarak uygulamada rastlanılan bütün eser sözleşmeleri açısından yapılmıştır. Böyle olmakla birlikte, taşınırbir eserin imalini (örneğin makine imalini) konu edinen eser sözleşmeleriile taşınmaz inşaatını konu edinen inşaat sözleşmelerive arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleriüzerinde özel olarak durulmuş ve bu tür eser sözleşmelerinin yüklenici tarafından eksik ve ayıplı ifası daha detaylı olarak incelenmiştir. Zira uygulamada, eksik ve ayıplı ifadan kaynaklanan hukuki sorunlar daha ziyade bu tür eser sözleşmelerinde çıkmaktadır. Bu nedenle, örnekler ve Yargıtay kararları da daha ziyade bu tür eser sözleşmelerine ilişkin olarak verilmiştir.

 

Her bir konuya ilişkin olarak, önce teorik açıklamayapılmış, daha sonra da (eğer varsa)  o konudaki Yargıtay kararlarıaçıklanmıştır. Yargıtay kararlarının metinlerine, dipnotlarda değil, sayfanın içinde yer verilmiştir. Çalışmamızda konu, hem teorisyenlere (akademisyenlere)hem de uygulamacılara (avukatlara, hakimlere vb.)faydalı olacak şekilde incelenmeye çalışılmış ve her iki hukukçu grubunun ihtiyacı mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılmıştır.

 

Eserimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, genel olarakyüklenicinin eseri teslim borcu, teslim borcunun ifası ve iş sahibinin eseri teslim almaktan kaçınma hakkı; ikinci bölümde,  yüklenicinin eksik ifadan (eksik işten) sorumluluğu; üçüncü bölümde ise, yüklenicinin ayıplı ifadan sorumluluğu  incelenmiştir.

 

Eser sözleşmesinin tanımı ve hukuki niteliğibu çalışmada incelenmemiştir. Zira bu konu daha önce birçok değerli eserde incelenmiş olduğu için, tekrar üzerinde durulmasına gerek duyulmamıştır.

 İÇİNDEKİLER


 


 

KISALTMALAR............................................................................... XI

GİRİŞ  ................................................................................................ 1


 


 


BİRİNCİ BÖLÜM


YÜKLENİCİNİN ESERİ TESLİM BORCU VE İFASI,


İŞ SAHİBİNİN ESERİ TESLİM ALMAKTAN KAÇINMA HAKKI,


İSPAT YÜKÜ

 

 

I.     ESER SÖZLEŞMESİNDE “TESLİM”, “TESELLÜM”,

       “KABUL” VE “İFA OLARAK KABUL”  KAVRAMI............ 3

II.    TESLİMİN İNCELEME KONUMUZ AÇISINDAN

       ÖNEMİ VE SONUÇLARI......................................................... 6

       A.  Genel Olarak............................................................................ 6

       B. İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcunun Muaccel olması................. 9

III.   TESLİMİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ..................... 9

       A. Yüklenicinin Hakimiyet Alanında Meydana

             Getirilen Eserlerde................................................................... 10 

       B. İş sahibinin Hakimiyet Alanında Meydana

             Getirilen Eserlerde................................................................... 11

       C. Maddi Bir Cisim Üzerinde Biçimlenmemiş Eserlerde................. 14

       D. Teslim Borcunun Ne Şekilde Yerine Getirileceğinin

             Sözleşmede Belirtilmiş Olduğu Durumlarda.............................. 15

IV.   İŞ SAHİBİNİN ESERİ TESLİM ALMAKTAN

       KAÇINMA HAKKI................................................................... 20

       A. Genel Olarak.......................................................................... 20

       B. Yüklenicinin Hakimiyet Alanında Meydana

             Getirilen Eserlerde................................................................... 22

       C.  İş sahibinin Hakimiyet Alanında Meydana

             Getirilen Eserlerde................................................................... 24

       D. Maddi Bir Cisim Üzerinde Biçimlenmemiş Eserlerde................. 25

       E. Eseri Teslim Almaktan Kaçınma Hakkının şartları ve

             Kullanılma Biçimi..................................................................... 26

             1. Hakkın kullanılması için gerekli şartlar.................................. 26

             2. Hakkın kullanılma biçimi...................................................... 26

                 a. Yüklenicinin hakimiyet alanında meydana

                      getirilen eserlerde........................................................... 26

                 b. İş sahibinin hakimiyet alanında meydana

                      getirilen eserlerde........................................................... 27

                 c. Maddi bir cisim üzerinde biçimlenmemiş eserlerde........... 29

V.    TESLİMİ İSPAT YÜKÜ........................................................... 29


 


 


İKİNCİ BÖLÜM


 EKSİK İFA VE SONUÇLARI


 


§ 1. EKSİK İFA KAVRAMI, BUNUN AYIPLI İFADAN AYIRT EDİLMESİ VE EKSİK İFA HALİNDE ESERİN TESLİMİNİN


GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEYECEĞİ SORUNU

 

I.     EKSİK İFA (EKSİK İŞ) KAVRAMI........................................ 37

II.    EKSİK İFANIN AYIPLI İFADAN AYIRT EDİLMESİ........... 39

       A. Genel Olarak.......................................................................... 39

       B. Eksik İfa (Eksik İş) Sayılıp Sayılmayacakları

             Tartışmalı Bazı Durumlar.......................................................... 42

             1. İnşaat sözleşmelerinde iskan ruhsatının

                 alınmamış olması................................................................. 42   

                 a.  İskan ruhsatının alınmamış olmasının “ayıplı ifa”

                      olduğu görüşü:................................................................ 43

                 b. İskan ruhsatının alınmamış olmasının

                      “eksik ifa (eksik iş)” olduğu görüşü:................................ 45

             2. İnşaat sözleşmelerinde yüzölçümü eksikliği........................... 50

III.   YÜKLENİCİNİN ESERİ EKSİK TESLİM ETMESİ

       HALİNDE HUKUKİ ANLAMDA TESLİMİN GERÇEKLEŞİP

       GERÇEKLEŞEMEYECEĞİ SORUNU................................ 55

       A. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler.............................................. 55

             1. Öncülüğünü GAUCH’un yaptığı ve doktrinde

                 hakim olan görüş................................................................. 55

             2. Öncülüğünü KOLLER’in yaptığı görüş................................ 56

             3. GÜMÜŞ’ün görüşü............................................................ 58

             4. AYAN’ın görüşü................................................................ 58

       B. Görüşümüz.............................................................................. 63

             a. Önemsiz eksikliklerin teslime etkisi...................................... 64

             b. Önemli eksikliklerin teslime etkisi......................................... 64

             c. Orta derecede önemli eksiklerin teslime etkisi...................... 65


 


§ 2. EKSİK İFAYA RAĞMEN TESLİMİN GERÇEKLEŞTİĞİ


DURUMLARDA, EKSİKLİKLERİN HANGİ HÜKÜMLERE TABİ OLACAĞI SORUNU

 

I.     GENEL OLARAK.................................................................... 66

II.    EKSİK İFA HALİNDE DOĞRUDAN

       “AYIP HÜKÜMLERİNİN” UYGULANACAĞI

       GÖRÜŞÜ.................................................................................. 66

III.   EKSİK İFA HALİNDE “GENEL HÜKÜMLERİN”

       UYGULANACAĞI GÖRÜŞÜ................................................. 69


§ 3. EKSİK İFAYA RAĞMEN TESLİMİN GERÇEKLEŞTİĞİ


DURUMLARDA İŞ SAHİBİNİN SAHİP OLACAĞI


HAKLAR

 

I.     GENEL OLARAK.................................................................... 80

II.    İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİYE KARŞI SAHİP

       OLACAĞI HAKLAR................................................................ 82

       A. Genel Olarak.......................................................................... 82

       B. Aynen ifa ve Eserin Eksik Teslim Edilmiş Olmasından 

             Doğan Zararın Tazminini Talep Hakkı...................................... 82

       C.  Bedelden İndirim ve Eserin Eksik Teslim Edilmiş

             Olmasından Doğan Zararın Tazminini Talep Hakkı................... 85

       D. İş Sahibinin Ödemezlik Def’ini Kullanma Hakkı........................ 94


 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 AYIPLI İFA VE SONUÇLARI


 


§ 1. YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN DOĞMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 

I.     TESLİM EDİLEN ESERİN AYIPLI OLMASI..................... 101

       A. Ayıp Kavramı, Ayıp Sayılan Durumlar ve Ayıp Çeşitleri......... 101

             1. Ayıp kavramı.................................................................... 101

             2. Ayıp sayılan durumlar........................................................ 101

                 a. Sözleşmede kararlaştırılmış olan vasıfların

                      (niteliklerin) eksikliği..................................................... 101

                 b. Lüzumlu vasıfların (gerekli niteliklerin) eksikliği.............. 104

             3. Ayıp Çeşitleri.................................................................... 105

                 a. Maddi ayıp – hukuki ayıp............................................. 105

                 b. Gizli ayıp – açık ayıp.................................................... 106

                 c. Önemli ayıp – daha az önemli ayıp................................ 108

                 d. Asli ayıp – ikincil ayıp................................................... 108 

                 e- Kasten gizlenen ayıp – kasten gizlenmeyen ayıp............. 108

II.    MUAYENE VE İHBAR (GÖZDEN GEÇİRME VE BİLDİRİM)

       KÜLFETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ...................... 109

       A. Genel Olarak........................................................................ 109

       B. Muayene (Gözden Geçirme) Külfeti....................................... 110

       C. İhbar Külfeti.......................................................................... 114

       D. Muayene ve İhbar Külfetlerinin Yerine

             Getirilmemesinin Sonuçları..................................................... 123

III.   ESERİN KABUL EDİLMEMİŞ OLMASI........................... 123

IV.   ESERDEKİ AYIBIN İŞ SAHİBİNE YÜKLENEBİLECEK

       BİR SEBEPTEN DOĞMAMASI......................................... 124

       A. Genel Olarak........................................................................ 124

       B. Eserdeki Ayıbın İş Sahibinin Talimatından Doğması................ 125

       C. Eserdeki Ayıbın İş sahibine Yüklenebilen Herhangi

             Bir Sebepten Doğması........................................................... 131  

       D. Eserdeki Ayıbın İş Sahibinin Talimatından ya da İş Sahibine

             Yüklenebilen Diğer Bir Sebepten Doğmasının Sonuçları.......... 134

V.    SORUMSUZLUK ANLAŞMASININ BULUNMAMASI... 137


 


§ 2. İŞ SAHİBİNİN AYIPLI İFA DOLAYISIYLA


YÜKLENİCİYE KARŞI SAHİP OLDUĞU HAKLAR

 

I.     GENEL OLARAK................................................................. 137

II.    SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI..................................... 139

       A. Hukuki Niteliği, Şekli ve Kullanılması..................................... 139

       B. Özel Şartları.......................................................................... 141

             1. Eserin kullanılamaz olması................................................. 142

             2. Hakkaniyet gereği kabulünün beklenemez olması............... 144

             3. Eserin kullanılamaz veya hakkaniyet gereği kabulü

                 beklenemez ölçüde sözleşme hükümlerine aykırı

                 olması............................................................................... 146

       C. Dönme Hakkının TBK.md.475/f.3 Hükmü Uyarınca

             Sınırlanması........................................................................... 147

       D. Dönme Hakkının TBK.md.228/f.2 Hükmünün Kıyasen

             Uygulanması Suretiyle Sınırlanması......................................... 152

             1. İş sahibine yüklenebilecek (iş sahibinin sorumlu olduğu)

                 bir neden yüzünden eserin yok olması veya esaslı şekilde

                 bozulması......................................................................... 152

             2. İş sahibinin eseri devretmesi ya da biçimini

                 değiştirmesi....................................................................... 154

             3. İş sahibinin ayıplı olduğunu bilerek eseri kullanması............. 154

       E. Dönme Hakkının Kullanılmasını Sınırlayan Hallerden

             Birinin Bulunması Halinde Hakimin Kendiliğinden Diğer

             Seçimlik Haklardan Birine Karar Verip Veremeyeceği

             Sorunu.................................................................................. 155

       F. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları.......................................... 158

             1. Dönmenin sonuçları (etkisi ve hükümleri) bakımından

                 genel olarak doktrinde kabul edilen görüşler ve

                 görüşümüz........................................................................ 158

                 a. ÖZ’ün görüşü.............................................................. 159

                 b. BUZ’un görüşü:........................................................... 160

                 c. Görüşümüz.................................................................. 163

             2. Ayıp dolayısıyla eser sözleşmesinden dönmenin

                 etkisi ve hükümleri (tasfiye ilişkisi)...................................... 163

                 a. Sözleşmeden dönmenin “yükleniciye” getirdiği

                      yükümlülükler............................................................... 164

                 b. Sözleşmeden dönmenin “iş sahibine” getirdiği

                      yükümlülükler............................................................... 165

                 c. Sözleşmeden dönme durumunda tarafların iade

                      borçlarının zamanaşımı, yerine getirme sırası ve

                      yeri.............................................................................. 170

III.   BEDEL İNDİRİMİ YAPILMASINI İSTEME HAKKI

       (BEDEL İNDİRİMİ HAKKI).................................................. 171

       A. Bedel İndirimi Hakkının Kullanılması...................................... 171

       B. Bedel İndirimi Hakkının Hukuki Niteliği.................................. 176

       C. Bedelden İndirilecek Tutarın Hesaplanması............................ 177

       D. Mahkeme Uygulamasında Sıkça Karşılaşılan Bir Durum:

             “Nesafet Farkı” veya “Nesafet Bedeli” Adı Altında Bedelden

             İndirim Yapılması (Nesafet İndirimi)....................................... 184

IV.   AYIBIN GİDERİLMESİNİ İSTEME HAKKI

       (ONARIM HAKKI)................................................................. 189

       A. Hukuki Niteliği ve Kullanılması............................................... 189

       B. Özel Şartları.......................................................................... 190

       C. Sonuçları............................................................................... 193

       D. Ayıbı Giderim masrafları........................................................ 194

       E. Ayıbın Giderilmesi Borcunun İfasında Temerrüt ve

             Borcun Kötü İfası.................................................................. 198

             1. Eseri ayıbı giderilmiş şekilde teslimi borcunda

                 temerrüt............................................................................ 198

             2. Ayıbı gidermeye ilişkin iş görme borcunda

                 temerrüt ve kötü ifa........................................................... 199 

             3. Eserin ayıpları giderilmiş olarak teslimi

                 borcunun kötü ifası............................................................ 200

       F. Ayıbın Giderilmesine Engel Durumlar..................................... 201

       G. İş Sahibinin Ödemezlik Def’ini İleri Sürme Hakkı................... 203

V.    ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEME HAKKI............................. 203

       A. “Ayıbı Takip Eden Zarar (Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zarar)”

             ve “Ayıp Zararı” Kavramları.................................................. 203

       B. Eserdeki Ayıbın Yol Açtığı Zararların Tazminine İlişkin

             Olarak Eski Borçlar Kanununda Yer Alan Düzenleme

             ve Doktrindeki görüşler......................................................... 204

       C. Yeni Borçlar Kanununda Eserdeki Ayıbın Yol Açtığı

             Zararların Tazminine İlişkin Düzenleme................................... 206

       D. İş Sahibinin Tazminini Talep Edebileceği

             Zarar Kalemleri..................................................................... 210

VI.   ESERDE KULLANILAN MALZEMENİN AYIPLI

       OLMASINDA DURUM......................................................... 214


 


§ 3.  AYIPTAN DOĞAN HAKLARA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI,


İSPAT KÜLFETLERİ VE ÖDEMEZLİK DEF’İ

 

I.     AYIPTAN DOĞAN HAKLARIN TABİ OLDUĞU

       ZAMANAŞIMI......................................................................... 216

       A. Seçimlik Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı............................ 216

       B. Tazminat Alacaklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı.................... 221

II.    AYIPLI İFADA İSPAT KÜLFETLERİ................................. 222

III.   GENEL OLARAK İŞ SAHİBİNİN ÖDEMEZLİK

       DEF’İNİ KULLANMA HAKKINA SAHİP OLMASI.......... 223

 

BİBLİYOGRAFYA   227