Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Dış Ticaret ve Finansmanı

Dış Ticaret ve FinansmanıSayfa Sayısı
:  
470
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-377-890-5

38,00 TLSUNUŞ Türkiye, yaşanan küresel krizlerden etkilenmemek ve sanayileşmiş ülkelerin ekonomik ge¬lişmişlik seviyelerine ulaşmak adına çeşitli ekonomik politikalar uygulanmakta, küreselleşen dünyada var olan kaynaklarını etkin şekilde değerlendirerek, dünyadaki stratejik konumunu güç¬lendirmeye çalışmaktadır. Güçlü olan ve rakipleri ile fiyat, maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti, pazarlama ve dağıtım gibi birçok faktör açısından rekabet edebilenler bu yarışta başarılı olacaktır. Ancak rekabetin kendine özgü özelliği gereği, sadece belirli bir dönemde ya da sektörde başarılı olmak kadar bunu belirlenen tüm sektörlerde uzun dönemde devam ettirebilmek de önemlidir. Dolayısıyla, Türki¬ye′nin sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak yapıya ulaşabilmesi için, ilgili kurum ve kuruluşla¬rın dış ticaret ile uğraşan işletmelerin rekabet edebilme koşullarını iyileştirme çabalarını yoğunlaş¬tırması kaçınılmazdır. İhracatçı, ihracat süreci içinde sözleşme aşamasından başlayarak, alıcının borçlandığı tutarı gösteren faturanın, akreditif mektubunun, kambiyo senedinin hazırlanması, malların nakliyesi esnasında malın yüklendiğini kanıtlayan konşimento, sigorta edildiğini gösteren sigorta belgesi, malın siparişe uygun olduğunu kanıtlayan koli listesi ve çeki listesinin hazırlanması, ülkemiz mevzuatı açısından gümrük beyannamesinin usulüne uygun şekilde doldurulması, alıcının ülkesin¬de geçerli ithalat rejimi açısından gerekli olan menşe şahadetnamesi, A.TR, EUR.l dolaşım belge¬si ve konsolosluk faturasının alınması gibi malların alıcıya teslimine kadar pek çok belgenin tam ve eksiksiz doldurulması ve onaylatılması işlerini yapacak kişi veya kişilerin istihdamı, işlerin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü belli bir sisteme bağlamak zorundadır. Aksi takdirde dış ticaret işlemlerindeki aksamalar umulmayan derecede büyük zararlara yol açacaktır. Çalışma içerisinde konuların teorik açıklamaları çok basit düzeye indirgenmekle birlikte, an¬laşılabilirliğini daha da kolaylaştırmak amacıyla bazı teorik bilgiler, değişik tablo, şekil, belge ya da bilgi notu halinde verilen ek bilgilerle görselleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada olabildiğin¬ce konuların özüne inilerek, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere atıf yapılmak suretiyle okuyuculara sözü edilen kaynaklara ulaşma yolları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada; TCMB, Türk Eximbank, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB), Türkiye Bankalar Birliği ve Üyeleri, Gümrük Müsteşarlığı ve İGEME′nin web sitelerindeki bilgi kaynaklarından yararlanılmış olup, bizlere bu değerli kaynakla¬rı sunan kurumlara ve bu verilerin hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere şükranlarımı suna¬rım. "Dış Ticaret ve Finansmanı" adını taşıyan bu eser, altı yıl süren bir araştırma ve çalışmanın neticesinde hazırlanmış olup, hazırlanmasında ilk baskısı 2006 yıllında yayınlanan "Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları" ve 2008 yılında yayınlanan "Dış Ticaret İşlemleri Yöneti¬mi" başlıklı kitaplardan faydalanılmıştır. Bir eseri ortaya koymak sadece yazarın bireysel çabaları ile mümkün olamamaktadır. Karşı¬lıklı iletişim, bilgi paylaşımı, sevgi ve hoşgörü bu eserin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu nedenle, konuların doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini test etmede her zaman katkılarını gördüğüm öğrencilerime, sektör temsilcilerine ve bu çalışmada bölüm yazarak katkıda bulunan Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Tolga Ulusoy′a, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet İslamoğlu′na ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Elemanı Savaş Tekoğlu′na teşekkürü bir borç biliyorum. Son olarak, bu eserin hazırlanması sırasında hoşgörü gösteren kızlarıma ve değerli eşim Aysun′a, sevgilerimi sunuyorum. Bu çalışma ile uluslararası mevzuat ve dış ticaretin finansmanı bağlamında insan kaynağı ye¬tiştiren yükseköğretim kurumlarına ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren tüm işletmelere bundan önce yapılan tüm çalışmalar gibi ışık tutulması hedeflenmiştir. Bu eserin Türkiye′nin dış ticaretine ivme kazandırması temennisiyle! kayaferudun@gmail.com. dr. ferudun kaya İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm DIŞ TİCARET FİNANSMANI 1. KONU DIŞ TİCARETİN BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 1. DIŞ TİCARETİN BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 8 1. 1. Leasing (Finansal Kiralama) 9 1. 1. 1. Finansal Kiralama (Leasing) İşlemleri 11 1. 1.4. Leasing′e Konu Olabilecek Mallar 14 1. 1.5. Leasing′in Ekonomik Etkileri 15 1. 1.6. Mevzuat ve Değişiklikler 1. 1.7. Leasing′in Yasal Ana Unsurları 19 Örnek Olay "Gaziantep′ten Dünyaya Antep Fıstığı" 1 *7 PaLrtnt′ino 1.2. 1. Faktöring İşleyişi 1. 2. 2. Faktöringin Maliyeti- 1. 2. 3. Faktöringin Türleri — 1.2.3. 1. Yurtiçi Faktöring 1.2.3. 1. 1. Yurtiçi Faktöring Yoluyla Sağlanacak Avantajlar 1. 2. 3. 2. Yurtdışı Faktöring 1. 2. 3. 2. 1. İhracat Faktöring 31 1. 2. 3. 2. 1. 1. İhracat Faktöring′i Türleri 31 1. 2. 3. 2. 1.2. İhracat Faktöring′i Yoluyla Sağlanacak Avantajlar 32 1. 2. 3. 2. 2. İthalat Faktöring 32 1.2.3.2.2. 1. İthalat Faktöring′i Yoluyla Sağlanacak Avantajlar 32 1.2.4. Faktöring Şirketlerin Yapamayacakları İş ve İşlemler 33 1.2.5. Faktöring İşlemi Yapmaya Uygun Başlıca Sektörler 33 1. 2. 6. Faktöring Ekonomik Etkileri .. 33 1. 2. 7. Faktöring - Bankacılık İlişkileri 35 1.3. 1. Forfaitingin Tarafları ve İşleyişi 1.3.2. Forfaiting İşleminin Yürütülmesi 1. 3. 3. Forfaiting Finansmanının Taraflara Maliyeti 1.3.4. Forfaiting Finansmanının Taraflara Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar-— 1.3.4. 1. İhracatçıya Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar 1. 3. 4. 2. İthalatçıya Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar 13.4. 3. Forfaiter′e Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar 1. 3. 4. 4. Garantör′e Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar 1. 3. 5. Forfaiting İşleminde Aranan Garantiler 40 I. 3. 6. Forfaiting Finansmanında Riskler 41 1. 3. 7. Türkiye′de Forfaiting Uygulaması 41 Örnek Olay "Tatlı Yedirip Tatlı Konuşanların Satışları Da Tatlı Olunca..." 43 1. 4. Türk Eximbank Kredileri 47 1.4. 1. Eximbank Kredi Türleri 48 14. I 1. Kısa Vadeli Eximbank Kredileri 48 1.4. 1. 2. Orta ve Uzun Vadeli Eximbank Kredileri 48 1.4. 1.2. 1. Orta ve Uzun Vadeli İhracatta Sevkıyat Öncesi Finansman 49 1.4. 1.2.2. Orta ve Uzun Vadeli İhracatta Sevkıyat Sonrası Finansman 49 1.4. 1. 2. 3. Ülke Kredi / Garanti Programları 50 Örnek Olay "′Deri El İşçiliği Ürünleri Teknoloji Ürünlerini İhracatta Bütünlüyor " 451 1. 5. Ticari Bankalardan Sağlanan İhracat Kredileri 55 1. 6. Prefinansnıan Kredileri 56 1.6. 1. Prefinansman Kredisinin Temini 56 1. 6. 2. Prefinansnıan Kredisinin Kullanımı 56 1. 6. 3. Prefinansman Kredilerinin Vadesi 57 1. 6. 4. Prefinansman Kredilerinin Devri — 57 1. 6. 4. 1. Aktarım 58 1.6. 5. Prefinansman Kredilerinin Ödenmesi (Kapatılması) - 58 1. 6. 5. 1. Prefinansmanın Mahsup Suretiyle Ödenmesi - 59 1.6.5. 1. 1. İhracat Bedelleri İle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödenmesi — 59 1. 6. 5. 1.2. Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme 60 1. 6. 5. 1.3. Prefinansman Kredisinin İhracat, Belge Kapsamındaki İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Bedellerle Tasfiyesi - 61 1. 7. Karşı Ticaret /(Counter-Trade) 61 1.7. 1. Karşı Ticaretin Çeşitleri — 62 1. 7. 2. Karşı Ticaretin Faydaları ve Sakıncaları 65 1. 8. Teminat Mektupları 66 1.8. 1. Teminat Mektubunun Tarafları 68 1. 8. 2. Stand By L/C - Garanti Akreditifleri (Şarta Bağlı Teminat Mektubu) 69 1. 8. 3. Teminat Mektubunun Tazmini 70 1.8.4. Bankanın Sorumluluğunun Sona Ermesi 70 1. 8. 5. Dış Ticarette Kullanılan Garanti (Teminat) Mektupları - 71 1.8.5. 1. Harici Garanti — - 71 1. 8. 5. 2. Kontrgaranti (Counterguarantee) 72 1. 9. Yurtdışı İhracat Kredi Kurumlarından Sağlanan Krediler - (ECA) 73 1.9. I. Başlıca ECA Kuruluşları - 75 1. 9. 2. GSM Kredisi 76 1. 9. 3. US Exim Kredisi 77 1.9.4. Hermes Kredileri 77 1. 10. İBAN (International Bank Account Number) 77 1. 10. 1. İBAN′ın Hesap Sahiplerine Sağladığı Kolaylıklar 77 1. 10. 2. İBAN Kullanımı 78 1. 10. 3. İBAN Standardı (IBAN Nasıl Oluşturulur?) 79 1. 10. 4. İBAN′ın Elektronik Ortamda ve Kâğıt Ortamındaki Gösterilişi 79 Örnek Olay: Kalitenizi Belirli Bir Standarda Ulastınrsanız Müşteriler Sizi Bulacaktır ikinci Bölüm ÜRETİME VE TANITIMA YÖNELİK TEŞVİKLER 1. KONU ÜRETİME YÖNELİK TEŞVİKLER VE GÜMRÜK REJİMLERİ 1. ÜRETİME YÖNELİK TEŞVİKLER VE GÜMRÜK REJİMLERİ 87 1.1.1. Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Esasları 88 1.1.2. Dâhilde İşleme Rejimi ile İlişkili Kuruluşlar 90 1.1.3. Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Alınması - 90 1.1.4. Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi - 90 1.1.5. Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması - 91 1.1.6. Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yurt İçi Alımlar 91 1.2. Hariçte İşleme Rejimi 92 1.3. İhracat Rejimi 95 1.3.1. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler 96 1.3.2. Vergi, Resim ve Harç İstisnası 97 1.3.3. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması 97 1.4. Gümrük Antrepo Rejimi 98 Örnek Olay: "İşin Sırrı: İhracat Uluslararası Pazarlamadır" 103 1.5. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 108 1.6. Geçici İthalat Rejimi 109 2. KONU DEVLET YARDIMLARI 2.1. Devlet Yardımlarının Amacı 120 2.2. İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2.3.1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 122 2.3.2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 123 2.3.3. Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı - 124 2.3.4. İstihdam Yardımı 126 2.3.5. Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 126 2.3.6. Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açına, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 127 2.3.7. Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®′nin Desteklenmesi 129 2.3.8. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği 131 2.3.9. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı - 132 Örnek Olay: Yeter ki İhracat Yapın Devletin İhracata Destekte Sınırı Yoktur 134 3. KONU SERBEST BÖLGELER VE SINIR TİCARET MERKEZLERİ 3.1.1. Serbest Bölgelerin Kurulması ve İşletilmesindeki Temel Amaçlar- 3.1.2. Serbest Bölgelerin İşlevleri 3.1.3. Türkiye′de Bulunan Serbest Bölgeler 3.1.4. Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvik ve Avantajlar 3.1.5. Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsatı Alabilmek İçin Başvuru İşlemleri- 3. 2. Sınır Ticaret Merkezleri (STM) 4. KONU DIŞ TİCARETİ TEŞVİK EDEN KURULUŞLAR VE TEŞVİK TÜRLERİ 4. DIŞ TİCARETİ TEŞVİK EDEN KURULUŞLAR VE TEŞVİK TÜRLERİ 142 4.1. Ekonomi Bakanlığı - 143 4.2. İhracat Bilgi Platformu (İBP) 145 4.2.1. İhracat Bilgi Platformunun Faaliyetleri 146 4.2.2. İBP İl Temsilcilikleri - 147 4.3. İhracatçı Birlikleri 148 4.3.1. Görevleri 148 4.3.2. Örgüt Yapısı - 148 4.4. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 150 4.5. Türk Patent Enstitüsü (TPE) 154 4.5.1. Türk Patent Enstitüsü′nün Görevleri 155 4.5.2. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 156 4.5.3. Finansman Kaynaklan — 157 4.6. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 157 Örnek Olay: SOLAREKS: İhracatta Başarı Öyküsü 162 5. KONU DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI 5. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI 163 5.1.1. Eşyanın Gümrük Kıymeti 165 5.1.2. İhtisas Gümrüğü 166 5.2. Dış Ticaret İşlemlerinde KDV Uygulamaları 166 5.2.1. İthalatta Gümrük Vergileri 166 5.2.1.1. İthalat İşlemlerinde KDV Uygulaması 167 5.2.2. İhracat İşlemlerinde KDV Uygulaması 168 5.2.2.1. İhracat Teslimi ve Yurtdışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler 169 5.2.2.2. KDV′nin İade İşlemleri — 170 5.2.2.3. İhracat İstisnasından Doğan KDV′nin İadesi İçin Aranılan Rploplpr 17"} 5.2.3. Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler 174 5.3. Anti Damping Vergisi ve Telafi Edici Vergi 175 5.4. Dâhilde İşleme İzin Belgesi 175 5.5. Yolcu İşlemleri 177 5.5.1. Yolcuların Beraberinde Getirebilecekleri ya da Götürebilecekleri Para ve/veya Ziynet Eşya Miktarı 177 5.5.2. Posta Yoluyla Gelen Eşya Muafiyeti 178 5.5.3. Hediyelik Eşya Muafiyeti 178 5.5.4. Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde Eşya Getirilmesi 179 5.5.5. Zati Eşya Muafiyeti 180 Üçüncü Bölüm ULUSLARARASI FİNANS VE SERMAYE PİYASALARI 1. KONU ULUSLARARASI PİYASALAR VE ALTERNATİF FİNANSMAN ÇEŞİTLERİ 1.1. Uluslararası Finansal Sistem 1.2. Uluslarası Finansal Piyasa Sınıflandırması 1.4.1. Vadeli Döviz İşlemleri 1.4.1.1. Forvvard Sözleşmeler 1.4.1.1.1. Forvvard Piyasanın İşleyişi 1.4.1.1.2. Forvvard Çeşitleri ve Forvvard Döviz Piyasaları 1.4.1.2. Futures Sözleşmeler 1.4.1.2.1. Takasodası (Clearing House) 1.4.1.2.2. Future İşlemlerde Yükümlülükler 1.4.1.2.3. Future Piyasaların Amacı A 1 1.4.1.3.1. Svvap Piyasalarının İşleyişi 1.4.1.3.2. Döviz Svvapları 1.4.1.3.3. Swap Opsiyonları (Swaptions) 1.4.1.3.5. Svvapların Yararları 1.4.1.4. Döviz Opsiyon İşlemleri 1.4.1.4.1. Opsiyonlar ile İlgili Kavramlar 1.4.1.4.2. Opsiyon Çeşitleri 1.4.1.4.3. Opsiyon Piyasalarının Katılımcıları 1.4.1.4.3.1. Riskten Kaçınanlar (Hedgers) 1.4.1.4.3.2. Spekülatörler (Speculators) 1.4.1.4.3.3. Arbitrajcılar (Arbitrage) 1.4.1.4.4. Opsiyon Piyasalarında Teminatlar 2. KONU SERMAYE PİYASASI 2. 1. Sermaye Piyasası Araçları Hisse Senetleri 212 Tahviller 214 Gelir Ortaklığı Senetleri 217 Yatırım Fonları Katılma Belgeleri 217 Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar - - 218 Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahvil (HDT) - 219 Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 219 Finansman Bonoları 220 Depo Sertifikaları 220 Türev Finansal Araçlar 221 Diğer Sermaye Piyasası Araçları 222 Sermaye Piyasası Faaliyetleri 222 2. 2. 1. Halka Arza Aracılık Faaliyeti 223 2. 2. 2. Alım Satıma Aracılık Faaliyeti 2. 2. 2. 1. Yurt Dışı Piyasalarda Yapılacak İşlemlerde Aracılık - 2.2.2.2. Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Faaliyeti -- Portföy Yöneticiliği 2. 2. 3. 1. Portföy Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Şartlan 2. 2. 3. 3. Portföy Yöneticiliği Sınırlamaları 2. 2. 4. Yatırım Danışmanlığı 2. 2. 4. 1. Yatırım Danışmanlığına İlişkin Esaslar 2. 2. 4. 2. Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi 2. 2. 5. Menkul Kıymetlerin Alım Satımı Faaliyetleri 2. 2. 5. 1. Repo ve Ters Repo İşlemlerini Yapmaya Yetkili Kuruluşlar- 2. 2. 5. 2. İşlem Konusu Menkul Kıymetler 2. 2. 5. 3. Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Esasları Sermaye Piyasası Kurumları 2. 3. 1. Aracı Kuruluşlar 2.3.2 2.3.3 2. 2. 3. 2. Portföy Yöneticiliği İlkeleri -— Yatırım Ortaklıkları 234 Yatırım Fonları - 3. 4. Faaliyet Göstermesine İzin Verilen Diğer Kurumlar —• 2. 3.4. 1. Portföy Yönetim Şirketleri 2. 3. 4. 2. Bağımsız Denetim Kuruluşları 2. 3. 4. 3. Gayrimenkul Değerleme Şirketleri2. 3. 4. 4. Derecelendirme Kuruluşları 3. KONU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI - VOB 3. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI - VOB 247 3.1. Vadeli İşlem Piyasalarının Temel Fonksiyonları 250 3.2. Vadeli İşlem Piyasalarının Tarihi Gelişimi 250 3.3. Vadeli İşlem Sözleşmesi Yapılmasındaki Temel Amaçlar 252 3.3.1.1. Korunma Türleri 252 3.3.1.1.1. Uzun Pozisyonlu Korunma 253 3.3.1.1.2. Kısa Pozisyonlu Korunma 254 3.3.1.1.3. Çapraz Korunma 254 3.3.2. Yatırım - 254 3.4. Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Kullanılan Başlıca Terimler 261 - 3.5.1. VOBİS (İşlem Sistemi) — 263 3.6. İşlem Yöntemleri 263 3.7. İşlem Teminatları 264 3.7.1. İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Kıymetler 264 3.7.2. İşlem Teminatı Kompozisyonu 264 3.7.3. İşlem Teminatlarının Değerlerinin Güncellenmesi 265 1 S 1 3.8 2. Takas Kurumunun İşlevi 265 3.8.3. Takas Süreleri - 266 "I Q Tt*mprri\t 1f\(\ 3.9.1. Teminat Tamamlama Çağrısı 266 3. 10. Garanti Fonu 267 3. 14. VOB′da İşlem Gören Sözleşmeler ve Piyasanın İşleyişi 271 3. 14. 1. Sözleşme Kodlan - 271 3. 14. 3. VOB′da Emir 274 3. 14. 3. 1. VOB′da Emir Yöntemleri 274 3. 15. Vadeli İşlem Sözleşmelerine Bir Örnek 276 3. 16. VOB İle Korunma İşlemi Örnekleri 280 3. 16. 1. Döviz vadeli işlem sözleşmeleri kullanılarak yapılan korunma işlemi örneği 280 3. 16. 2. Faiz vadeli işlem sözleşmeleri kullanılarak yapılan korunma işlemine örneği 281 3. 16. 3. Endeks vadeli işlem sözleşmeleri kullanılarak yapılan korunma işlemi örneği 283 Dördüncü Bölüm DIŞ TİCARETTE TEMEL İŞLEMLERİ 1. KONU DIŞ TİCARETTE TEMEL KAVRAMLARI GİRİŞ 287 1. 1. Dış Ticaret Tanımları 290 1. 2. Dış Ticaretin Başlıca Amaçları 293 1. 3. Dış Ticaretin Türleri 295 1.3.1. İthalat 296 1.3.2. İhracat 297 1.3.3.Transit Ticaret 297 1. 4. Dış Ticarette Pazara Giriş Yöntemleri 298 1. 5. Dış Ticaretin Yararları 301 1. 6. E - Dış Ticaret İşlemleri 302 1.6. l.E-Ticaret 303 1. 6. 2. Elektronik Ticaret İşlemlerinde Etkileşim 305 1.6.2.1. Firmalar Arası E- Ticaret İşlemleri (B2B - Business To Business).... 305 1.6.2.1.1. B2B′nin İşlevleri 306 1.6.2.2. Firmadan Tüketiciye E -Ticaret İşlemeleri (B2C - Business to Consumer) 306 1.6.2.3. B2B ve B2C E - Ticaret Arasındaki Farklar 307 1.6.3. Elektronik Veri Değişim Sisteminin Uygulanma Süreci 307 1.6.4. E-Ticaretin Faydaları- 309 1.6.4.1. E-Ticaretin İhracatçı İşletmelere Faydaları 309 1.6.4.2. Elektronik Dış Ticaretin İthalatçılara Faydaları 309 TEST SORULARI 311 Örnek Olay: "Durgunluğa Karşı Pazarı Çeşitlendirdiler" 312 2. KONU İHRACAT İŞLEMLERİ 2. İHRACAT İŞLEMLERİ — - 318 2.1. İhracat Kavramı 319 2.2. İhracat Türleri 321 2.2.1. Konsinye İhracat 321 2.2.2. Bedelsiz İhracat 322 2.2.3. Ticari Kiralama Yoluyla İhracat - 323 2.2.4. Transit Rejimi 323 2.2.5. Sınır Ticaret Merkezleri 2.2.6. Ön İzne Bağlı İhracat - 326 2.2.7. Kayda Bağlı İhracat — 326 2.2.8. İthal Etimiş Malların İhracı 327 2.2.9. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat - 327 2.2.9.1. Serbest Bölgelerin Kurulması ve İşletilmesindeki Temel Amaçlar 328 2.2.9.2. Serbest Bölgelerin İşlevleri 328 2.2.9.3. Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvik ve Avantajlar 328 2.2.9.4. Türkiye′de Bulunan Serbest Bölgeler 328 2.2.9.5. Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsatı Alabilmek İçin Başvuru İşlemleri 2.3. İhracat Rejim Kararı 2.3.1. İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu2.3.2. İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmesi 335 2.4. İhracat Bedelinin Tahsil Şekilleri 335 2.5. İhracat Bedelinin Tahsil Süreleri 336 2.6. İhracat Bedelinin Tahsili 336 2.7. İhracat Denetimleri — 339 2.8. Geçici Depolama Yerlerine Getirilen Eşyaların Bekleme Süreleri 339 2.9. İhracat Süreci - - 340 2.10. İhracatçı İşletmelerin Başlıca Finansman Yöntemleri-- — 341 TEST SORULARI- 342 Örnek Olay: KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI ÜRÜN, MÜŞTERİSİNİ YARATIR... 346 3. KONU İTHALAT İŞLEMLERİ 1 İTHAI AT WI F\fl FRİ 151 3.1. İthalat Kavramı — 351 3.1.1. İthalatın İşleyiş Süreci- 353 3.2. İthalat Rejimi Kararı 353 3.3. İthalat Yönetmeliği ve İthalata İlişkin Tebliğler 355 3.3.1. Komisyon Bedellerinin İthalat Bedelinden Mahsubu 357 3.3.2. İthalat Hesabının Kapatılması 357 3.3.3. İthalat İşlemlerinde Müeyyide Uygulamaları — 358 3.3.4. İthalat Denetimleri - — 359 3.3.5. Kesin İthalat Başvurularında İstenilen Belgeler - 359 3.4. İthal Malların Sınıflandırılması (Türleri) 359 3.4.1. Bedelsiz İthalat 360 3.4. 3.4. 3.4. 3.4. 3.4. 3.4. . 1. Bedelsiz İthalat Hakkından Yararlanma Koşulları 360 .2. Bedelsiz İthalatta Yetkili Gümrük İdareleri 362 .3. Bedelsiz İthalat Hakkından Yararlanamayacak Kimseler- - 362 .4. Bedelsiz İthalata Müracaat Süreleri 362 .5. Bedelsiz İthalat İzni Verilebilecek Kimseler 363 1.6. Bedelsiz İthalata Müracaatta Aranacak Belgeler — 363 3.4.1.6.1. Bedelsiz İthalat Başvurularında İbraz Edilecek Belgeler— 363 3.4.1.6.2. Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Sürdürülen Ekonomik Bir Faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesine Naklinin Şartları ve Müracaatta Aranacak Belgeler İthalatta Dikkat Edilecek Hususlar 364 İthalatta İşlem Süreci — 364 İthalatçı İşletmelerin Başlıca Finansman Yöntemleri 366 TEST SORULARI-Örnek Olay: ′Tatlı Yedirip Tatlı Konuşanların Satışları Da Tatlı Olunca" 4. KONU ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ - 4.1. INCOTERMS 2010 4.2.1. Ticari İşletmede Teslim 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. Taşıyıcıya Teslim — Gemi Yanında Teslim - Gemiye Yüklenerek Teslim Mal Bedeli veya Navlun Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim 4.2.8. Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim- 4.2.9. Terminalde Teslim 4.2.10. Belirtilen Noktada Teslim 4.2.11. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim TEST SORULARI 386 5. KONU KAMBİYO İŞLEMLERİ MEVZUATI 5. KAMBİYO İŞLEMLERİ MEVZUATI 389 5.1. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar 390 5.1.1. Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Bazı Kavramlar - 390 5.1.2. Türk Parası ve Dövize İlişkin Hükümler 392 5.1.4. Usul ve Müşterek Hükümler 398 5.1.5. Görünmeyen İşlemler 400 5.1.5.1. Görünmeyen İşlemler Listesi 400 5.1.5.2. Merkez Bankası Şubelerince Yapılacak İşlemler 404 5.2. İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmesi 404 5.3. Dış Ticaret İşlemlerinde Kambiyo Yükümlülükleri 405 5.4. Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belgeler 405 5.4.1. Döviz Alım Belgesi (DAB) 405 5.4.2. Döviz Satım Belgesi (DSB) -406 5.4.3. Türk Parası Transfer Bildirim Formu 407 5.4.4. Kambiyo Senedi / (The Bili ofExchange) 408 6. KONU DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ 6. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ 410 6.1. Peşin Ödeme (Advance Payment/Prepayment) 410 6.2. Mal Mukabili Ödeme (Açık Hesap/Open Account) 414 6.3. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) 415 6.4. Karşı Ticaret (Counter-Trade) 416 6.5. Konsinye İhracat (Konsinyasyon Consignations) 419 6.6. Mahsuben Ödeme 420 6.7. Vesaik Mukabili Ödeme/Poliçeli Satış 421 6.8. Akreditif (Letter Of Credit-L/C) 425 6.8.1. UCP 600 - 426 6.8.1.1. UCP 600 deki Farklılıklar 426 6.8.2. Akreditif İşleminin Özellikleri-— 428 6.8.3. Akreditifin İşlemlerinin Aşamaları - 431 6.8.4. Akreditif Türleri - 432 6.8.4.1. Cayılabilir (Kabilirücu) Akreditif/ Revocable 433 6.8.4.2. Cayılamaz (Gayri Kabilirücu) Akreditif / Irrevocable 433 6.8.4.3. Teyitli Akreditif (Confirmed L/C) - 433 6.8.4.4. Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C) 433 6.8.4.5. Döner (Rotatif) Akreditif (Revolving Credit L/C) 434 6.8.4.6. Peşin Ödemeli (Kırmızı Şartlı) Akreditif (Red-Clause L/C) - 434 6.8.4.7. Yeşil Şartlı Akreditif (Gren-Clause L/C) 434 6.8.4.8. Karşılıklı Akreditif (Back-To-Back L/C) — - 434 6.8.4.9. Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C) 435 6.8.4.10. Garanti Akreditifi / Teminat Akreditifi (Stand-by Credits) - 435 6.8.4.11. Yetki Mektupları - - —- 435 6.8.4.12. Vadeli (Ödenmesi Ertelemeli) Akreditif (Deffered Payment) -436 6.8.4.13. Akreditifin Başlıca Faydaları -- 436 6.8.4.14. Akreditif İşlemlerinde Görülen Başlıca Sorunlar - - 437 7. KONU DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ 7. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ 438 7.1. Dış Ticarette Uyuşmazlıkların Uluslararası Tahkim Yöntemi ile Çözümü 439 7.2. Tahkim Çeşitleri 440 7.2.1. Geçici (Ad Hoc) Tahkim- - 440 7.2.2. Kurumsal Tahkim - — 440 7.2.2.1. Kurumsal Tahkimin Başlıca Görevleri - 440 1. Başlıca Ekonomik Göstergeler - 443 2. Dış Ticaret Değerleri - 443 3. Kamu Finansmanı-Mali Sektör 444 4. Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre Yıllık İhracat — 444 5. Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre Yıllık İthalat 444 6. Ödemeler Dengesi — 445 7. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (GEGS) Göre İhracat 446 8. Fiat Faiz Haraketleri — 446 9. Türkiye′nin Sosyal Göstergeleri 447 10. Türkiye′nin 2001-2010 Yılları Arasında Ülkelere Göre İhracatı — 448 11. Türkiye′nin 2001-2010 Yılları Arasında Ülkelere Göre İthalatı - - 449 12. Ülke Gruplarına Göre İthalat 451 13. Ülke Gruplarına Göre İhracat 452 14. Bölgeler İtibariyle Firma Sayısı ve İhracat Değeri 453 15. Bölgeler İtibariyle Firma Sayısı ve İthalat Değeri - 454 16. İhraç Değeri Yüksek Maddeler 455 17. İthal Değeri Yüksek Maddeler 455 18. Ülkeler İtibarı İle İzin Verilen Yabancı Sermaye - — 456 19. İhracatımızda İlk 20 Fasıl 456 20. İthalatımızdaki İlk 20 Fasıl 457 21. Türkiye′den İhracı Yasak Mallar Listesi 458 22. Türkiye′den İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi 459 23. Türkiye′den İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi - 460 KAYNAKÇA 461