Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri ve MuhasebesiSayfa Sayısı
:  
450
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-7337-53-6

30,00 TL

İÇİNDEKİLER


DIŞ TİCARETİN TARİHİ GELİŞİMİ VE KONU İLE İLGİLİ BAZI
TEMEL KAVRAMLAR 1


10. Dış Ticaretin Tarihi Gelişimi I
I 1. Komi ile İlgili Temel Kavramlar 14
I 10. Dış Ticarette Satış Şekilleri 14
1 100. lııcoterms 14
1101. Türk Ticaret Kanunundaki Hükümler 20
İli. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri 27
1110. Peşin Ödeme (Caslı Payment) 27
11100. Havale Şeklinde 27
11101. Nakit Ödeme 28
11102. Prcl\\\\\\\′inansman 28
11103. Red Klaus Akreditif 28
İlli. Mal Mukabili Ödeme 29
H 12. Vesaik Mukabili Ödeme 29
11120. Vesaik Mukabili Ödemenin Tanımı 29
11121. Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar 30
11122. Vesaik Mukabili Ödemede İşlemin Yapılış Şekli 31

1113. Malın Elden Çıkarılmasından Sonra Ödeme Konsinyc Satış 31
1114. Kabul Kredili Ödeme 31
1115. Açık Vadeli Ödeme 32
1 I 1 ti. Akreditifli Ödeme 32
11160. Akreditif Tanımı 32
11161. Akreditifte Taraflar 33
11162. Akreditif Türleri 34
11163. Akreditifte Süreler 37
11164. Akreditif Belgeleri 38
11165. Akreditif İşleminin Yapılış Şekli 45


TÜRK DİŞ TİCARET REJİMİ, KAMBİYO MEVZUATI VE
ÖZELLİKLERİ 47


20. Genel Açıklama 47
21. ithalat 49
210. İthalat Rejimi Kararı 49
2100. Genel Hükümler 49
2101. İthalata Ait Esaslar 49
211. İthalat Yönetmeliği 52
2110. Genel Hükümler 52
2111. Tanımlar ve Kısaltmalar 52

2112. Vergi Numarası 53
21 13. Navlun. Sigorta Bedeli ve Farkları 54
2114. Özel Anlaşmalara Dayanan İthalat 54
2115. Kesin İthal 54
2116. Değer ve Miktar Farklılıkları 55
2117. İthalat Şahadetnamesi 55
212. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği 56
2 120. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 57
2121. Dahilde İşleme Tedbirleri 59
21 22. Belge Düzenlenmesi 63
2123. Süreler 65
2 124. Takip ve Değerlendirme 67
2125. İhracat Taahhüdünün Kapatılması 71
2 126. Genel Hükümler 73
2127. Denetim 76
2128. Çeşitli 1 lükümlcr 76
2129. Ekler 77
İhracat 87
220. İhracat Rejimi Kararı 87
2200. Amaç 87
2201. Kapsam 87
2202. Yetki 87
2203. İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu 88
2204. İhracı Yasak ve Ön izne Bağlı Mallar 89
2205. Uygulanacak Müeyyideler 89
2206. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 89
2207. Yürürlük 89
2208. Yürütme 89
221. İhracat Yönetmeliği 89
2210. Genel Esaslar. Tanımlar 89
221 1. İhracat Şekilleri ve Esasları 91
22 110. Özellik Arz Etmeyen İhracat 91
22111. Kayda Bağlı İhracat 92
22112. Özelliği Olan İhracat 92
22113. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat 93
22114. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım 93
2212. Müşterek Hükümler 94
22120. Gümrük Beyannamesinin İptali 94
22121. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar 94
22122. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların
Terkcdilmesi 95
22123. Nisbi Aidat 95
VI

22124. Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler 96
22125. Fiili İhracatı Müteakip İhracatçı Birliklerinin
Mükellefiyeti 96
22126. Sair Durumlar 96
2213. Yürürlük Hükümleri 96
22 14. Kayda Bağlı İhracat Listesi 97
222. Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ 98
223. Hariçle İşleme Rejimi Kararı 101
2230. Amaç. Kapsam ve Tanımlar 101
223 1. Hariçle İşleme Faaliyeti 103
2232. Genel Hükümler 103
2233. Çeşitli Hükümler 106
Kambiyo Mevzuatı 107
230. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 107
231. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar 109
2310. Genel Esaslar 109
23100. Amaç. Konu, Yetki ve Saklı Hükümler 109
2311. Türk Parası. Döviz ile Kıymetli Maden, Taş ve Eşyalara
İlişkin Hükümler 111
23 110. Türk Parası 111
23111. Döviz 111
23112. Döviz Kurları 112
23113. Dövize İlişkin İşlemler 112
23114. Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyalar 113
2312. Dış Ticaret 114
23120. İhracat 114
23121. İthalat 115
2313. Görünmeyen İşlemler 115
23130. Döviz Ödemesini Gerektiren İşlemler 115
23131. Döviz Kazandırıcı İşlemler 116
2314. Sermaye Hareketleri 116
23140. Türkiye\\\\\\\′ye Gelecek Yabancı Sermaye 116
23141. Türkiye\\\\\\\′den Gidecek Yerli Sermaye 116
23 142. Servet Transferleri 117
23143. Menkul Kıymetler 117
23144. Gayrimenkul Kıymetler 118
23145. Krediler 118
23146. Gayrinakdi Krediler, Garanti ve Kefaletler 120
23147. Döviz Tevdiat ve Altın Depo Hesaplan 120
2315. Usul ve Müşterek Hükümler 120
23150. Yetki 120
23151. Denetim 121
VII

23152. Süreler 121
23153. Döviz Alım ve Satım Belgeleri ile Türk Lirası
Transfer Belgeleri 121
2316. Çeşitli Hükümler 122
232. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara
İlişkin Tebliğ •. 123
2320. Genci Esaslar 123
2321. Türk Parası, Döviz ile Kıymetli Maden. Taş ve Eşyalara
İlişkin Hükümler 123
23210. Türk Parası ve Döviz 123
23211. Kıymetli Maden ve Taşlar 124
23212. Yetkili Müesseseler r 125
2322. İhracata İlişkin Hükümler 125
23220*. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi 125
23221. Vesaikin İbrazı 125
23222. Pc.şin Döviz 126
23223. Özelliği Olan İhracat 126
23224. Kredili veya Kiralama Yoluyla Yapılan İhracat 127
23225. İhracatçıların Sorumluluğu 127
23226. Ek Süre ve Mücbir Sebep Halleri 127
23227. İhracat Bedelinden İndirimler 129
23228. Hesap Kapatma ve İhbar 129
23229. Kur Farkı Devri 129
2323. İthalata İlişkin Hükümler 130
23230. İthalat Bedellerinin Ödenmesi 130
23231. İstisnai İthalat 130
23232. Hesap Kapatma 131
23233. Hesap Kapatmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler . . . .131
23234. Terkin 131
23235. Mücbir Sebep Halleri 132
23236. İthalatın Yapılmaması 132
23237. Bankalar ve Özel Finaııs Kurumlarının Sorumluluğu ... .133
2324. Bağlı Muamele veya Takas 133
23240. Hesap Kapatma 133
2325. Sermaye Hareketlerine İlişkin Hükümler 133
23250. Yabancı Sermaye Mevzuatı ve Petrol Kanunu
Dışında Ticari Faaliyette Bulunma 133
23251. Adi Ortaklık Tesisi 134
23252. Lisans ve Temsilcilik Sözleşmeleri 134
23253. Sermaye İhracı ve Servet Transferi 134
23254. Krediler 135
23255. Döviz Hesapları 135
VIII

2326. Usul ve Müşterek Hükümler 136
23260. Yatırım Mallan 136
23261. Süreler 136

2327. Çeşitli Hükümler 136
2328. Yürürlük Hükümleri 137
233. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 91 - 32/5 Sayılı
Tebliğine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
Sayı: 1-M 138
ayı: 2330
Türk Parası. Döviz, ile Kıymetli Maden, Taş ve Eşyalara
İlişkin Hiikümier I3H
23300. Konvertibl ve Non- Konvertibl Dövizler 138
23301. Elektif Sevkiyalı 138
23302. Döviz Kurları 139
23303. Döviz Pozisyon Yönetimi ve Bilgi Verme 139
2331. 2332. 2333. 2334.
İhracata İlişkin Hükümler 140
İlhalata İlişkin Hükümler 140
Görünmeyen İşlemlere ilişkin Hükümler 141
Sermaye Hareketlerine İlişkin Hükümler 152
23340. Türkiye\\\\\\\′ye Gelecek Yabancı Sermaye 152
23341. Türkiye\\\\\\\′den Gidecek Yerli Sermaye 153
23342. Menkul Kıymetler 153
23343. Gayrimenkul Kıymetler 154
23344. Krediler . ._ 154
23345. Prelinansnıan Kredileri 156
23346. Döviz Hesapları ve Altın Depo Hesaplan 157
2335.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nezdindc Kredi Mektuplu
Döviz Tevdiat Hesabı Adı Altında Döviz Hesabı Açılması 157
23350. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabının ve Süper
Döviz Hesaplarının Tanımı ve Özellikleri 157
23351. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz
Hesabını Açınabilecek Kişiler 158
23352. Yurda Kesin Dönüş Yapanların Durumu 158
23353. Para Göndermede Aracılık Yapabilecek Kuruluşlar 159
23354. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper
Döviz Hesabı Açılabildi Yabancı Para Cinsleri ve
Asgari Tutarları 159
23355. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabında ve Süper
Döviz Hesabında Valör 160
23356. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında
Vade. Faiz Oranları ve Müşterek Hükümler 160
23357. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz
Hesaplarından Vade Bitiminden ünce Para Çekilmesi . . .161
IX

23358. Hesaplardan Yapılacak Kullanımlar
23359. Hesap Sahibinin Ölümü Halinde Faiz ve Ödeme
Kredi Mektuplu Döviz Tcvdial ve Süper Döviz Hesaplan
İlişkin Diöer Hükümler
233.S.
2339.
Gümrük Kanunu . . . . 240. Genel Hükümleı
241.
242.
243.
24.2337. Usul ve Müşterek Hükümler 164
23370. Döviz Alım ve Satım Belgelen 164
Çeşitli Hükümler 1 70
Yürürlük Hükümleri 171
2400. Amaç. Kapsam ve Temel Tanımlar 172
2401. Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve
Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler 175

24010. Temsil Hakkı 175
24011. Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin
Kararlar 1 75
24012. Bilgi 176
24013. Diğer Hükümler 178
Gümrük Vergileri ve Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer
Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar 180
2410. Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonuna Ayrılması 180
241 I. Eşyanın Menşei 181
24110. Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei 181
24111. Eşyanın Tercihli Menşei 183
. Eşyanın Gümrük Kıymeti 183
. Eşyanın Ağırlığı ve Kaplan 188
arın Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Esva
... .172 ... 172
2412 2413
Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulana
Kadar Uygulanacak Hükümler 189
2420. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı 189
2421. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi 191
2422. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 192
2423. Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması 193
2424. Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir işlem
veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu 194
2425. Eşyanın Geçici Depolanması 194
2426. Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler . .195
2427. Diğer Hükümler 195
Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım 196
2430. Genel Hükümler 196
243 I. Gümrük Rejimi 197
24310. Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabı Tutulması 197


24311. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 203
24312. Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili
Gümrük Rejimleri 204
24313. İhracat Rejimi 224
2432. Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri . . . .224
24320. Serbest Bölgeler 224
24321. Yeniden İhracat, imha ve Terk 227
244. Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya 228
Özellik Gösteren Faaliyetler 228
2450. Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 228
245 I. Geri Gelen Eşya 231
2452. Döviz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer
Ürünler 232
Sınır Ticareti 232
245.
246
247
Diğer Gümrük İşlemleri 232
2470. Posta Gümrük İşlemleri 232
2471. Akaryakıt ve Kumanya ile İlgili Hükümler 233
2472. Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 233
248. Gümrük Yükümlülüğü 236
2480. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması 236
2481. Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliğ ve Ödenmesi 240
2482. Teminat 242
2483. Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi 243
2484. Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması 244
249. Diğer Hükümler 245
2490. Liman ve Antrepo İşlemlerinin Yükümlülükleri 245
2491. Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve
Gümrük Bayrağı 246
24910. Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti 246
2491 I. Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı 247
2492. Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri 248
2493. Cezalar 250

24930. Genci Hükümler 250
24931. Vergi Kaybına Neden Olacak İşlemlere
Uygulanacak Cezalar 251
24932. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar 253
2494. İtirazlar 255
2495. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve
Yürürlük 256
24950. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 256
24951. Geçici Maddeler 257
24952. Yürürlük ve Yürütme 260
XI

DIŞ TİCARET İLE İLGİLİ İŞLETMELERE AİT HESAP PLANI VE
MUHASEBE İŞLEMLERİ 261
30. Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı Açıklamaları 261
300. Hesap Çerçevesi 261
301. Hesap Planı 261

31. Dış Ticaret ile İlgili İşletmelere Ait Hesap Planı 263
32. Hesap Planındaki Hesapların Açıklaması ve Muhasebe İşlemleri 281
320. Kasa, Çekler ve Bankalar ile İlgili Hesaplar 282
3200. Yabancı Paralar Kasası Hesabı 282
3201. Alınan Yabancı Çekler Hesabı 286
3202. Döviz Tevdiat Hesapları 287
321. İhracat ile İlgili Hesaplar 290
3210. Yurt Dışı Alıcılar Hesabı 290
3211. Yurt Dışında Bırakılan İhracat Mal Bedelleri Hesabı 296
3212. Alacak Senetleri Hesabı 300
321 3. Değersiz Alacak ve Şüpheli Alacaklar Hesabı 302
0. Değersiz Alacaklar 302
1. Şüpheli Alacaklar 303
322. İthalat ile İlgili Hesaplar 307
3220. Verilen Sipariş Avansları Hesabı 307
3221. İthalat Bloke Hesabı 315
323. Katma Değer Vergisi ile İlgili Hesaplar 318
3230. İndirilecek KDV Hesabı 318
3231. İade Alınacak KDV Hesabı 318
3232. Devreden KDV Hesabı 319
3233. Hesaplanan KDV Hesabı 320
3234. Ödenecek KDV Hesabı 326
3235. Diğer KDV Hesabı 326
3236. Ticari Mallar Hesabı 326
3237. Aracılı İhracatta Tecil Edilebilir ve Edilecek KDV ile İlgili
İşlemler ve Muhasebe Kayıtları 328
32370. Aracılı İhracatta Tecil Edilebilir ve Edilecek
KDV ile İlgili İşlemler 328
32371. Aracılı İhracatla Tecil Edilebilir ve Edilecek
KDV\\\\\\\′ye İlişkin Muhasebe Kayıtlan 329
324. Duran Varlık Hesaplan 333
325. Pasif Hesaplar 334

3250. İthalat Kredisi Hesabı 334
3251. İhracat Kredisi Hesabı 335
3252. Döviz Kredisi Hesabı 336
3253. Yurt Dışı Satıcılar Hesabı 336
3254. Dövizli Borç Senetleri Hesabı 340
XII

3255. Alınan Yun Dışı Sipariş Avansları Hesabı 344
326. Gelir Hesapları 346
3260. Yurt İçi Satışlar Hesabı 347
3261. Yurt Dışı Satışlar Hesabı 347
3262. Diğer Gelirler Hesabı 350
3263. Kambiyo Karları Hesabı 350
3264. Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 350
327. Gider Hesapları 350
3270. Yurt Dışına Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı 355
3271. Yurt Dışına Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı 355
3272. Kambiyo Zararları Hesabı 356
3273. İhracat Giderleri Hesabı 358

0. Navlun Gideri 358
1. Sigorta Gideri 358
2. Banka Gideri \\\\\\\′ 358
3. Gümrük Komisyoncusu Ücreti 359
4. Ödenen Komisyonlar ve Pazarlama Giderleri 359
5. Diğer Giderler 360

3274. Yurt Dışı Seyahat Giderleri Hesabı 361
3275. Numune Giderleri Hesabı 363
3276. Satış İadeleri Hesabı 364
3277. Satış Iskontoları Hesabı 365
3278. Diğer İndirimler Hesabı 365
328. Satış ve Satış Maliyeti Hesabı 366
3280. Yurt Dışı Satışlar Hesabı 366
3281. Yurt Dışı Satışların Maliyeti Hesabı 369
329. Finansal Nitelikte Olmayan Hesaplar 375
3290. İthalat İşlemleri ile İlgili Nazım Hesaplar 375
329 I. İhracat İşlemleri ile İlgili Nazım Hesaplar 375
3292. Geçici Kabul Yoluyla İthalat ile İlgili Nazım Hesaplar 376
3293. Teminat Mekluplan ile İlgili Nazını Hesaplar 377
4. İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ UYGULAMASI 378
40. İthalat İşlemleri\\\\\\\′ 378
400. Akreditifli Ödeme 378
4000. İbrazında Ödemeli Akreditif 378
4001. Kabul Kredili Akreditif 380

401. Vesaik Mukabili Ödeme 382
402. Mal Mukabili Ödeme 383
41. İhracat İşlemleri 384
410. Akreditifli Ödeme 385
411. Vesaik Mukabili Ödeme 386
412. Mal Mukabili Ödeme 387
XIII

5. İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BELGE
ÖRNEKLİ MUHASEBE KAYITLARI VE BELGE AKIŞI 388
50. İthalat ile İlgili Uygulama 388
500. Örnek Uygulama ile İlgili Bilgiler 388
501. Örnek Uygulama ile İlgili Belgelerin Açıklaması 389
502. Örnek Uygulama ile İlgili Belgeler 391
503. Örnek Uygulama ile İlgili Muhasebe Kayıtları 415
504. İthalat ile İlgili Bilgilere Ait Tablolar 416
505. İthal Edilen Maddelerde Birim Maliyet Hesaplaması 418
5 1. İhracat ile İlgili Uygulama 420
510. Örnek Uygulama ile İlgili Bilgiler 420
511. Örnek Uygulama ile İlgili Belgelerin Açıklaması 42 1
512. Örnek Uygulama ile İlgili Belgeler 422
513. Örnek Uygulama ile İlgili Muhasebe Kayıtlan 439
514. İhracat ile İlgili Bilgilere Ait Tablolar 441
52. İthalat ve İhracat Departmanları ile Muhasebe ve Diğer Departmanlar
Arasında Belge ve Bilgi Akışı 444
520. İthalat Departmanı ile Muhasebe ve Diğer Departmanlar Arasında
Belge ve Bilgi Akışı 444
521. İhracat Departmanı ile Muhasebe ve Diğer Departmanlar Arasında
Belge ve Bilgi Akışı 445
6. KİSALTMALAR 449
7. YARARLANILAN KAYNAKLAR 449

70. Yararlanılan Kitaplar 449
71. Kanun. Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler 450