Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Diş Hekiminin Yasal Sorumluluğu

Diş Hekiminin Yasal SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
166
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-123-6

41,04 TL

GİRİŞDişhekimliği; insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çevre dokularının sağlı¬ğının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonunun sağlandığı bir bilim dalıdır.


Dişhekimliği uygulamaları; fonksiyon, fonasyon ve estetiğin ya¬rattığı problemler ve tedavi yöntemlerinin yanısıra; bazen vücudun diğer organlarında klinik belirti vermeyen hastalıkların ilk belirtileri¬nin, bazen de sistemik hastalıkların meydana getirdiği değişikliklerin en belirgin özellikleriyle ağız boşluğu ve çevre dokularda görülebil¬mesi nedeniyle vakaların tıbbın diğer branşları ile birlikte değerlendi¬rilmesini zorunlu kılmaktadır.


Mesleki uygulamalar sırasında alınan kararlar ve yapılan müda¬haleler dişhekimine tıbbi etik, tıbbi deontolojinin yanısıra hukuk açısından da sorumluluklar yüklemektedir.


Ülkemizde hekimlerin yasal sorumluluklarını düzenleyen özel bir yasa veya tüzük yoktur. Anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve medeni hukuku ilgilendiren yönleri olan tıp hukukuna ilişkin mevzuatımızda birçok hüküm bulunmakla beraber tıp hukuku kapsamındaki birçok konu genel hükümlere göre değerlendirilmek¬tedir. Genel hekimlik uygulamalarına ilişkin olarak kabul edilen ilke¬ler dişhekimleri açısından da geçerli olmakta, mesleki sorumluluklara aykırı davranışlar da yine genel yasal düzenlemeler çerçevesinde çözümlenmektedir.


İnsan hakları alanındaki gelişmelerin doğal olarak hasta hakları üzerine olan etkileri, komplikasyonların ve sistemden kaynaklanan aksaklıkların sistemin görünen yüzü olan sağlık personelinin hatası olarak yorumlanması, hasta-hekim arasındaki maddi ilişkiler ve he¬kimler arasındaki rekabet dolayısıyla hastaların tedavi yöntemleri açısından yanlış yönlendirilmesi, hastaların sağlık sisteminden ve sağlık personelinden beklentilerinin artmış olması, gerek görsel ge¬rekse yazılı medyada yer alan yayınlarla toplumun hassasiyetinin artması, sağlık hukuku alanındaki davaların sayıca artışı ve özel ça¬lışma alanı olarak belirlenmeleri, hekimlere olan güvenin azalması ve hastaların tedavi kararlarında daha aktif olma yönünde tercih gös¬termeleri gibi nedenlerle son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde hem kamuoyunun hem de hekim ve hukukçuların gündemini meş¬gul eden tıp hukuku alanındaki gelişmeler dişhekimliği açısından da mesleki sorumluluklarımızın yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.


Yasaların koruması altında olan; insan sağlığı ve yaşam gibi çok yüksek bir değerin hekimlere emanet edilmiş olması, tıbbi müdahale kavramının bir yandan hasta hakları diğer yandan hekimin mesleğini icrası arasında gerçekleşiyor olması aynı zamanda bu iki boyutun birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir.


Dişhekimi tıbbi müdahale süreci içinde, mesleğinin gereğini ye¬rine getirirken hangi hukuksal kayıtlarla sınırlanmıştır ve bu sınırlar içerisinde neleri yapabilir? Bu çalışma bu sorunun cevabını aramaktadır.


ÖNSÖZDişhekiminin yasal sorumluluğunu inceleyen bu yüksek lisans tezi dişhekimi Dr. Gamze Bulut tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Tez sahibi, mesleğinden de anlaşılacağı gibi, bir hukukçu değildir. Ancak, Dr Bulut tezi o kadar ciddiye almıştır ki, tezi okuyan ve tez sahibinin mesleği¬nin ne olduğunu bilmeyen bir kişi tezin hukuk öğrenimi yapmış bir kimse tarafından yazıldığını sanacaktır.


Tezin teslim edilmesinden yaklaşık bir ay sonra, Kasım 2012\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Dişhekimliği Meslek Eriği Kuralları\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" çıkmıştır. Tezi ilgilendiren bu kuralla¬rın zikri; ya bu kuralların tez metninin ilgili yerlerine eklenmesi şeklinde ya da tezin kabulü zamanındaki orijinalliğini koruyarak teze ek şeklinde yapı¬labilirdi. Sonuçta ikinci yol tercih edilmiş ve bu sayede tezin orijinalliği korunmuştur.

Prof. Dr. iur. Mustafa Dural


YAZARIN ÖNSÖZÜMesleki uygulamaları sırasında alınan kararlar ve yapılan müdahaleler açısından, tıbbi etik ve tıbbi deontolojinin yanısıra hukuk açısından da sorumluluklar taşıyan dişhekiminin tıbbi müdahalelerini doğrudan ya da dolaylı olarak düzenleyen birçok kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve tebliğlerin sağlık mevzuatımız içinde yer almasına rağmen bunların hiç birinde dişhekiminin hukuki sorumluluğuna yer veren özel hükümler bulunmamaktadır. Genel hekimlik uygulamalarına ilişkin olarak kabul edilen ilkeler dişhekimleri açısından da geçerli olmakta, mesleki sorumluluklara aykırı davranışlar da yine genel yasal düzenlemeler çerçevesinde çözümlenmektedir.


Son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde hem kamuoyunun hem de hekim ve hukukçuların gündemini meşgul eden sağlık hukuku alanındaki gelişmelerle birlikte; bu alanda daha çok hekimlerin hukuki sorumluluğu ele alınıp incelenmiş, dişhekimlerinin yasal sorumluluğu üzerinde pek fazla durulmamıştır.


Dişhekimlerinin hastaları ile olan ilişkilerinin hukuki niteliği ve dişhekimlerinin tıbbi müdahaleleri sırasında hastalarına verebilecekleri zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğun temelleri üzerinde durulan bu yüksek lisans tez çalışmasının konusu -Dişhekiminin Yasal Sorumluluğu- olarak belirlenmiş ve 07. 12. 2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde; Prof. Dr. Mustafa Dural (Danışman), Prof. Dr. Hasan Erman ve Prof. Dr. Tufan Öğüz’den oluşan jüri tarafından başarılı bulunmuş ve kabul edilmiştir.İÇİNDEKİLERBİRİNCİ BÖLÜM


DİŞHEKİMLİĞİNDE TIBBİ MÜDAHALELER


I. -GENEL OLARAK-3
A. -Tıbbi Müdahale Kavramı-3
B. -Tıbbi Müdahale İle İhlal Edilen Kişilik Değerleri-5
II. -DİŞHEKİMLİĞİNDE TIBBİ MÜDAHALELERİN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI-9
A. -Dişhekimi Olma-10
B. -Dişhekimliğinde Endikasyon-13
C. -Aydınlatma ve Rıza-15
D. -Özenli Tıbbi Müdahale-27
III. -ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELER-30
A. -Genel Olarak Estetik Kavramı-30
B. -Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleler ve Dişhekimliği Uygulamaları Açısından Önemi-30
1. -Tedavi Amacına Yönelik Estetik Müdahaleler-32
2. -Psikolojik ve Sosyal Etmenlere Bağlı Estetik Müdahaleler-33
3. -Salt Güzellik Amaçlı Estetik Müdahaleler-33İKİNCİ BÖLÜM


DİŞHEKİMİ İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE DİŞHEKİMLİĞİNDE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK


I. -GENEL OLARAK-35
II. -HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ-38
A. -Hekimlik Sözleşmesinde Hekimin Borçları-38
1. -İnsan Yaşamını Koruma Borcu-39
2. -Meslek Etiği Kurallarına Uygun Davranma Borcu-40
3. -Hasta Haklarına Özen Gösterme Borcu-43
4. -Kişisel Edim Borcu-43
5. -Anamnez Alma Borcu-44
6. -Muayene Etme Borcu-44
7. -Teşhis Koyma Borcu-45
8. -Uygun Tedaviyi Seçme Borcu-46
9. -Aydınlatma ve Rıza Alma Borcu-46
10. -Reçete Yazma Borcu-47
11. -Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Borcu-48
12. -Tıbbi Teknik Kullanma Borcu-48
13. -Tedaviyi Kesme Borcu-49
14. -Sadâkat ve Özen Borcu-50
15. -Kayıt Tutma Borcu-52
16. -Sır Saklama Borcu-53
17. -Kimlik Tespiti Yapma Borcu-55
18. -Organizasyon Borcu-55
19. -Hekimin İhbar Borcu-57
20. -Mesleki Bilgilerini Geliştirme Borcu-57
21. -Tedavi Sonrası Borçları-58
B. -Hekimlik Sözleşmesinde Hastanın Borçları-59
1. -Kişisel Bilgi ve Belgeleri Doğru Olarak Verme Borcu-59
2. -Hekim Tarafından Verilen Talimatlara Uyma Borcu-60
3. -Teşhise Yönelik İncelemelere Uyma ve Bunlara Katlanma Borcu-60
4. -Hizmet Veren Kurumların Kurallarına Uyma Borcu-61
5. -Hekim İle Etkin ve Olumlu Bir Dialog Kurma Borcu-61
6. -Hak ve Yükümlülüklerinin Bilincinde Olma Borcu-62
7. -Ücret Ödeme Borcu-62
III. -DİŞHEKİMLİĞİ UYGULAMALARININ TABİ OLDUĞU SÖZLEŞMELER-63
A. -Vekâlet Sözleşmesi Kapsamındaki Faaliyetler Yönünden Dişhekiminin Sorumluluğu-64
1. -Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesi-64
2. -Vekâlet Sözleşmesine Göre Dişhekiminin Borç ve Yükümlülükleri-68
a. -Kişisel Edim Borcu-69
b. -Sadâkat ve Özen Borcu-71
c. -Vekâlet Verenin Talimatlarına Uyma Borcu-75
d. -Yaptığı İşin Hesabını Verme Borcu-76
3. -Vekâlet Sözleşmesi Kapsamında Hastanın Yükümlülükleri-76
4. -Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi-76
B. -Eser Sözleşmesi Kapsamındaki Faaliyetler Yönünden Dişhekiminin Sorumluluğu-77
1. -Genel Olarak Eser Sözleşmesi-77
2. -Eser Sözleşmesine Göre Dişhekiminin Borç ve Yükümlülükleri-82
a. -Eseri Yaratma ve Teslim Etme Borcu-82
b. -Kişisel Edim Yükümlülüğü-84
c. -Eseri Sadâkat ve Özenle Yerine Getirme Borcu-87
d. -Araç ve Malzemeyi Sağlama Borcu-88
e. -Bildirim (İhbar) Borcu-89
f. -İşe Zamanında Başlama ve Bitirme Borcu-90
g. -Ayıptan Sorumluluk-91
3. -Eser Sözleşmesi Kapsamında Hastanın Borçları-96
4. -Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi-98
C. -Sözleşme İlişkisinde Kusur ve Zararın İspatı-99
D. -Zamanaşımı-102
E. -Sorumsuzluk Antlaşmaları-104ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


DİŞHEKİMLERİNİN SÖZLEŞME DIŞI VE KAMU HUKUKU SORUMLULUĞU


I. -DİŞHEKİMİNİN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUĞU-109
II. -DİŞHEKİMİNİN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU-116
III. -DİŞHEKİMİNİN KAMU HUKUKU SORUMLULUĞU-119
A. -Dişhekiminin Ceza Sorumluluğu-119
B. -Dişhekiminin İdare Hukukundan Doğan Sorumluluğu-123
C. -Dişhekiminin Disiplin Sorumluluğu-129
SONUÇ-139
EK-147
DİŞHEKİMLİĞİNDE ETİK-147
A. -Genel Olarak Etik-147
B. -Tıp Etiği ve Deontoloji-148
C . -Dişhekimliğinde Etik Değerler-152
D. -Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları-152

KAYNAKÇA-161

İNGİLİZCE ÖZET-167