Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Devletler Hususi Hukukunda Nesep İlişkileri

Devletler Hususi Hukukunda Nesep İlişkileriSayfa Sayısı
:  
225
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1976

200,00 TL

ÖNSÖZ


Milletlerarası, özel hukuk ilişkilerinin artması ile birlikte konu ile ilgili hukukî olay ve ihtilafların çoğalması tabiidir. Bu, nesep, ilişkileri bakımından da böyle olmuştur. Türkiyenin yabancı ülkelerle olan ilişkileri, muhtelif devletlere bağlı kişilerin birbirleri ile olduğu kadar Türk vatandaşları ile aile hukukunu ilgilendiren münasebetlere girişmesine ve bu münasebetlerden doğan ihtilafların bir Türk mahkemesinde inceleme konusu olmasına neden olmaktadır. Aynı tür ihtilafların yabancı mahkemelere de inceleme konusu teşkil ederek, karara bağlanması mümkündür. Konumuzu teşkil eden yabancı unsurlu davalarda nesep İlişkileri, son yıllarda Türkiye′nin imzaladığı işgücü şevki andlaşmalan sonucu yabancı ülkelere göç eden Türk vatandaşlarının çoğalması nedeni ile önemini daha da arttırmıştır. Gerek yabancıları ilgilendiren, gerekse bir Türk vatandaşının taraf olduğu bir nesep ilişkisinin tâbi olduğu veya tâbi olması gereken kanun konusunda bir araştırmanın yapılması gerekli bulunuyordu. Bu gereklilik, Türkiye′nin son 10 yıldan beri konu ile doğrudan doğruya ilgili birçok milletlerarası sözleşmeye katılmış olmasından da doğuyordu. Bu sözleşmeler bazı noktalarda mevcut Türk Hukukunu değiştirmekte, bazı noktalarda da var olan boşlukları doldurmaktadır. Milletler arası Özel Hukukta nesep ilişkilerinin, bu sözleşmelerin hükümleri açısından incelenmesinin faydasına inanmaktayım.


Bu kitabın gerekli özen içerisinde basılmasını temin eden Fakülteler Matbaası mensuplarına, Yılmaz Özkaya, Hayrettin Çöve-ner, Abdürrezzak Birol beylere gösterdikleri kolaylık ve çabukluk için içten teşekkürlerimi sunarım.Ekim 1976

Dr. Aysel ÇELİKEL


İÇİNDEKİLERGİRİŞ
Birinci Kısım EVLİLİK İÇİ NESEP
Birinci Bölüm
MEDENİ HUKUKTA EVLİLİK İÇİ NESEP


I. Medenî Hukukta Doğumdan Sahih Nesebin Doğuş Şartları
A. İsviçre - Türk Hukuku
B. İngiliz Hukuku
C. Alman Hukuku
D. Fransız Hukuku
E. İtalyan Hukuku
II. Medenî Hukukta Sahih Nesebe İtiraz

İkinci Bölüm
DEVLETLER HUSUSİ HUKUKUNDA SAHİH NESEP


I. Yabancı Unsurlu Davalarda Sahih Nesep Konusunda
Bağlama Kuralları 24
A. Millî Kanunun Bağlama Kuralı Olarak Uygulanması 24
1. Kocanın millî kanunu 24
2. Ananın millî kanunu 26
3. Çocuğun millî kanunu 27
B. İkametgâh Kanununun Bağlama Kuralı Olarak Uy
gulanması 28
1. Kocanın ikametgâh Kanunu 28
2. Çocuğun ikametgâh Kanunu 30
3. Müşterek ikametgâh Kanunu 31

C. Çocuk, Ana ve Baba ile En Yakm İrtibat Halinde
Olan Kanunun Uygulanması 31
II. Türk Devletler Hususî Hukukunda Sahih Nesebi Düzen
leyen Bağlama Kuralları 32
A. Türk Doktrini 32
B. Sonuç ve Görüşümüz 34
1. Sahih Nesep Davasında İlgililerin Aynı Devlet Va
tandaşı Olması Hali 35
2. Sahih Nesep Davasında İlgililerin Ayrı Devlet Va
tandaşı Olması Haİi 36
III. Yetkili Kanunun Uygulanma Alanı 44
A. Sahih Nesep Karineleri 44
B. Nesebin Reddi Davası 45
C. Evlenmenin Önsorun Olarak Geçerliği 45
IV. Doğumdan Sahih Nesep ve Kamu Düzeninin Müdahalesi 58İkinci Kısım NESEBİN DÜZELTİLMESİ
Birinci Bölüm
MEDENİ HUKUKTA NESEBİN DÜZELTİLMESİ
I. Türk Hukukunda Nesebin Düzeltilmesi
II. AlmanHukukunda Nesebin Düzeltilmesi
III. Fransız Hukukunda Nesebin Düzeltilmesi
IV. İtalyan Hukukunda Nesebin Düzeltilmesi
V. İngiliz Hukukunda Nesebin Düzeltilmesi


İkinci Bölüm
DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKUNDA NESEBİN DÜZELTİLMESİ

Nesebin Düzeltilmesinde Uygun Bağlama Kuralları ...
A. Babanın İkametgâhı Kanunu
B. Babanın Millî Kanunu


C. Evliliğin Hükümlerini Düzenleyen Kanun 77
D. Nesebin Düzeltilmesine Yetki Tanıyan Birden Fazla
Kanuna Yetki Tanınması 78
II. Türk Devletler Hususî Hukukunda Nesebin Düzeltilmesi 79
A. Türk Doktrini 80
B. Sonuç ve Kanaatimiz ; 81
C. Evlenme İle Nesebin Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme 87
IİI. Yetkili Kanunun Uygulanma Anı 92
IV. Yetkili Kanunun Uygulanma Alanı 93
A. Nesebin Düzeltilme Şekilleri 93
B. Nesebin Düzeltilme Şartları 93
C. Nesebin Düzeltilmesinin Sonuçları 94
D. Nesebin Düzeltilmesine İtiraz 94
E. Evlenmenin Geçerliği 94
V. Statü Değişikliği Halinde Yetkili Kanun 95
VI. Nesebin Düzeltilmesinin Tanınması 97


Üçüncü Kısım EVLİLİK DIŞI NESEP

Birinci Bölüm
MEDENÎ HUKUKTA EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN HUKUKİ DURUMUI. Türk Medenî Hukukunda Evlilik Dışı Çocukların Huku
kî Durumu 107
A. Evlilik Dışı Çocuk İle Anası Arasındaki Hukukî İlişki 108
B. Evlilik Dışı Çocuk İle Baba Arasındaki Hukukî İlişki 109
1. Tanıma 109
a. Tanımanın Esasına Ait Şartlar 110
b. Tanımanın Şekline Ait Şartlar 112
c. Tanımaya İtiraz 113
2. Babalık Dâvası 114
a. Malî Sonuçlu Babalık Davası 115
b. Bütün Neticeleri Kapsayan (Şahsî) Babalık Da
vası 116
II. Mukayeseli Hukukta Evlilik Dışı Çocukların Hukukî
Durumu 117


A. Alman Hukuku 117
1. Tanıma 118
2. Babalığın Mahkeme Kararı İle Tespiti 119
A. Fransız Hukuku 120
1. Tanıma 121
2. Babalığın veya Analığın Mahkeme Kararı İle
Tespiti 122
C. İtalyan Hukuku :.. 123
1. Tanıma 124
2. Babalığın veya Analığın Mahkeme Kararı İle
Tespiti 125


İkinci Bölüm
DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKUNDA EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU


I. Genel Olarak 126
II. Konunun Milletlerarası Sözleşmeler Açısından Ele Almışı 127
A. Evlilik Dışında Doğan Çocukların Hukukî Durumuna
Dair Avrupa Konvansiyonu 128
B. Nafaka Borçlarına Uygulanacak Kanuna Dair La Hey
Sözleşmesi 130
III. Evlilik Dışı Çocuğun Analığının Tayini ve Çocuk ile Ana
Arasındaki Hukukî İlişki 131
A. Genel Olarak 131
1. Ananın Kanunu 131
2. Çocuğun Kanunu 134
3. Lex Fori′nin Bazı Şartlara Bağlı Olarak Uygulan
ması 135
B. Türk Devletler Hususî Hukukunda Evlilik Dışı Ço
cuk İle Ana Arasındaki İlişkilere Uygulanacak Kanun 135
1. Mevzuu Hukuk ve Doktrin 135
2. Türkiye′nin Taraf Olduğu Milletlerarası Sözleşme
lerin Getirdiği Düzen 136
C. Yetkili Kanunun Uygulanma Alanı 138
IV. Evlilik Dışı Çocuğun Babalığının Tayini ve Bu Çocuk ile
Baba Arasındaki Hukukî İlişkiler 139A. Evlilik Dışı Çocuk - Baba İlişkilerinde Uygun Bağ
lama Noktaları 140
1. Babanın Kanunu 140
2. Çocuğun Kanunu 146
3. Ananın Kanunu 148
4. Sonucu Temin Edecek Birden Fazla Kanuna Yetki
Tanınması 150
B. Tanıma 153
1. Uygulanacak Kanun 154
a. Müşterek Millî Kanunun Uygulanması 154
b. Ayrı Vatandaşlık Halinde Yetkili Kanunun Ta
yini 155
c. Tanımanın Şekli Konusunda Yetkili Kanun ... 159
2. Tanıma ve Kamu Düzeninin Müdahalesi 164
3. Yetkili Kanununun Uygulanma Alanı 166′
a. Tanıyan Bakımından Aranan Şartlar 168
b. Tanınan Bakımından Aranan Şartlar 169
c. Tanımanın Doğurduğu Hukukî Sonuçlar 169
d. Tanımaya İtiraz ve Tanımanın Butlanı 171
4. Yetkili Kanunun Uygulanma Anı 172
5. Tanımanın İcraası 175
C. Babalık Davası 181
1. Malî Sonuçlu Babalık Davası 182
a. Mukayeseli Hukukta malî sonuçlu babalık davası 182
b. Türk Devletler Hususî Hukuku Sisteminde Malî
Sonuçlu Babalık Davası 185
aa. Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka Talebi 185
bb. Babalığın Tesbitinin Nafaka Talebinde Ön-
sorun Olarak Ele Alınması 191
cc. Malî Babalık Davası 197
2. Şahsî Sonuçlu Babalık Davası 198
a. Uygulanacak Kanun 198
b. Yetkili Kanunun Uygulanma Alanı 202
aa. Babalığın Tesbiti 202
bb. Şahsî Babalık Davasının Hukukî Sonuçlan 203
3. Babalık Davasında Kamu Düzeninin Müdahalesi ... 207


SONUÇ