Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve CasuslukSayfa Sayısı
:  
287
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5426-0

71,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Her devlet, bekası ve güvenliği için bazı bilgilerini ve faaliyetlerini gizli tutmakta ve bunları devlet sırrı olarak koruma altına almaktadır. Milli güvenliği ve milli menfaatleri etkileyecek olan devlet sırlarını koruma yollarından birisi de bunların temin edilmesi, açıklanması veya zarar görmesi fiillerini ceza kanununda suç olarak düzenlemektir. Bu suçlardan en ağır cezaları bünyesinde barındıran ise casusluk eylemleridir.

Casusluk, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen belki de konunun ruhunda bulunan gizeminden dolayı bir yandan ilgi çekici olmuş bir yandan da bu çekiciliğini korumasını yine gizeminde bulmuştur. Casusluğun önemi, tarihin başlarından beri kabul edilmekle birlikte günümüzde ayrı bir boyut kazanmıştır. Uluslararası ortamda açıkça hasım olmak istemeyen devletler, casusluk faaliyetlerini taşeron casuslar aracılığıyla yürütmektedirler. Şirketler, sivil toplum örgütleri, dini cemaat görünümlü organizasyonlar ya da yerel işbirlikçiler bu taşeronluğu icra etmede kullanılan araçlardır. Böylelikle casusluk faaliyetlerinin deşifre olma riski azaltılmakta ya da geri plandaki ülke gizlenmektedir. Son yıllarda gerek uluslararası ortamda gerekse Türkiye'de taşeron casusluğa örnek teşkil edecek gelişmeler yaşanmıştır. Aslında geçmişe bakıldığında tarihin tekerrürden ibaret olduğu görülecektir.

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk isimli kitapla; en ağır ceza yaptırımları ile korunan devlet sırlarına ve casusluğa ilişkin kavramlar açıklanmış, casusluğun tarihçesi, Anadolu topraklarında icra edilen casusluk faaliyetleri, Türk casusluk teşkilatları ve Türk ceza hukukunda casusluk suçuna ilişkin yapılan düzenlemeler incelenmiş, Türk Ceza Kanunu'ndaki devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları içtihatlarla birlikte analiz edilmiş, uygulamada ortaya çıkan sorunlara değinilerek, konuyla ilgili düzenlemelerdeki eksiklik ve hatalar ile bunların düzeltilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Konu Başlıkları
    Devlet Güvenliği
    Devlete Karşı Suçlar Kavramı
    İstihbarat ve Casusluk
    Sır ve Devlet Sırlarının Tanımı
    Casusluğun Tarihçesi
    Türklerde Casusluk ve Casusluk Teşkilatları
    Türk Ceza Hukukunda Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluğa İlişkin Düzenlemeler
    Türk Ceza Kanununda Devlet Sırlarına Karşı Suçlar
    Türk Ceza Kanununda Casusluk Suçları
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basının Önsözü  7
Önsöz  9
Sunuş  11
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
TEMEL BİLGİLER
I. DEVLET GÜVENLİĞİ VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR  27
A. Devlet Güvenliği Kavramı  27
1. Devlet Tanımı  27
2. Devletin Unsurları  28
3. Devletin Niteliği  29
4. Devlet Güvenliği Kavramı  30
a. İç Güvenlik  35
b. Dış Güvenlik  36
B. Devlete Karşı Suçlar Kavramı  37
1. Genel Olarak  37
2. Devlete Ait Kamusal Varlılar  40
3. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçlarının Himaye Ettiği Varlıklar  42
II. İSTİHBARAT VE CASUSLUK  44
A. İstihbarat  44
1. Tanım  44
2. İstihbarat ve Casusluk Arasındaki İlişki  46
B. Casusluk  46
1. Genel Olarak  46
2. Etimolojik Olarak Casusluk  48
3. Türk Ceza Hukukunda Casusluğun Tanımı  50
a. İktibas Edilen İtalyan Ceza Kanununda Casusluk  51
aa. 1889 Tarihli İtalyan Ceza Kanunu  51
ab. 1930 Tarihli İtalyan Ceza Kanunu  51
b. 765 sayılı TCK ve 5237 sayılı TCK’da Casusluk Tanımı  52
III. DEVLET SIRLARI  55
A. Sır ve Devlet Sırları Kavramı  55
1. Sır Kavramı  55
2. Devlet Sırları Kavramı  58
3. Türk Ceza Hukuku Dışındaki Devlet Sırlarına İlişkin Düzenlemeler  63
4. Türk Ceza Hukukunda Devlet Sırlarına İlişkin Düzenlemeler  66
a. Türk Ceza Kanununda Devlet Sırları  66
aa. Özünde Devlet Sırları  69
bb. Yetkili Makamların Açıklanmasını Yasakladığı Sırlar  74
bba. Tanım  74
bbb. Gizlilik Dereceleri  77
bbba. Çok Gizli  77
bbbb. Gizli  77
bbbc. Özel  78
bbbd. Hizmete Özel  78
bbbe. Tasnif Dışı  79
cc. Devletin İdari Sırları  79
b. Ceza Muhakemesi Kanununda Devlet Sırları  81
IV. CASUSLUĞUN TARİHÇESİ  90
A. Genel Olarak  90
B. İlk ve Orta Çağda Casusluk  92
C. Yeni ve Yakın Çağda Casusluk  94
D. Modern Casusluk  95
V. TÜRKLERDE CASUSLUK VE CASUSLUK TEŞKİLATLARI  98
A. İlk Türk Devletlerinde  98
B. Anadolu Türk Devletlerinde  99
C. Osmanlı İmparatorluğunda  99
D. Milli Mücadele Döneminde  102
E. Türkiye Cumhuriyetinde  105
VI. TÜRK CEZA HUKUKUNDA DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUĞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  106
A. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu  106
1. 1926 Tarihli Düzenleme  106
2. 1936 Tarihli Değişiklik  108
B. 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanunu  110
C. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  113
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNUNDA DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR
I. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BELGELERİ KISMEN VEYA TAMAMEN YOK ETMEK, TAHRİP ETMEK, ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPMAK, TAHSİS OLUNDUKLARI YERDEN BAŞKA YERDE KULLANMAK, HİLEYLE ALMAK VEYA ÇALMAK SUÇU (TCK MADDE 326)  115
A. Hüküm ve Hukuki Konu  115
B. Fail  116
C. Suçun Maddi Konusu  117
D. Suçun Unsurları  122
1. Maddi Unsur  122
a. Kısmen veya Tamamen Yok Etmek, Tahrip Etmek  123
b. Sahtecilik Yapmak  127
c. Tahsis Olundukları Yerden Başka Bir Yerde Kullanmak  130
d. Hileyle Almak  130
e. Çalmak  131
2. Manevi Unsur  132
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  132
F. Suçun Özel Görünüş Çıkış Biçimleri  135
1. Teşebbüs  135
2. İştirak  136
3. İçtima  136
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  137
II. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME SUÇU (TCK MADDE 327)  138
A. Hüküm ve Hukuki Konu  138
B. Fail  139
C. Suçun Maddi Konusu  140
D. Suçun Unsurları  142
1. Maddi Unsur  142
2. Manevi Unsur  143
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  144
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  144
1. Teşebbüs  144
2. İştirak  145
3. İçtima  145
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  145
III. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇU (TCK MADDE 329)  146
A. Hüküm ve Hukuki Konu  146
B. Fail  147
C. Suçun Maddi Konusu  147
D. Suçun Unsurları  149
1. Maddi Unsur  149
a. Devlet Sırrını Açıklamak  150
b. Sırrın Bilinme Nedeni  152
c. Sırrı Tamamen veya Kısmen Açıklama  152
d. Sırrı Açıklamanın Zamanı  153
e. Açıklama Şekilleri  157
2. Manevi Unsur  160
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  164
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  164
1. Teşebbüs  164
2. İştirak  165
3. İçtima  165
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  166
IV. ASKERÎ YASAK BÖLGELERE GİRME SUÇU (TCK MADDE 332)  167
A. Hüküm ve Hukuki Konu  167
B. Fail  168
C. Suçun Maddi Konusu  168
1. Genel Olarak  168
2. Askerî Yasak Bölgeler  171
a. Birinci Derece Askerî Yasak Bölgeler  171
b. İkinci Derece Askerî Yasak Bölgeler  172
3. Değerlendirme  174
D. Suçun Unsurları  175
1. Maddi Unsur  175
2. Manevi Unsur  176
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  178
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  178
1. Teşebbüs  178
2. İştirak  178
3. İçtima  178
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  179
V. DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA, DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK VE BU SUÇLARI İHBAR ETMEME SUÇU (TCK MADDE 333)  179
A. Hüküm  179
B. Devlet Sırlarından Yararlanma Suçu (TCK’nın 333. Maddesinin 1. ve 2. Fıkraları)  180
1. Hüküm ve Hukuki Konu  180
2. Fail  181
3. Suçun Maddi Konusu  185
4. Suçun Unsurları  186
a. Maddi Unsur  186
b. Manevi Unsur  187
5. Ağırlaştırıcı Nedenler  187
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  187
a. Teşebbüs  187
b. İştirak  188
c. İçtima  188
7. Yaptırım ve Yargılama Usulü  189
C. Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu (TCK’nın 333. Maddesinin 3. Fıkrası)  189
1. Hüküm ve Hukuki Konu  189
2. Fail  190
3. Suçun Unsurları  191
a. Maddi Unsur  191
b. Manevi Unsur  193
4. Suçun Özel Görünüş Çıkış Biçimleri  194
a. Teşebbüs  194
b. İştirak  194
c. İçtima  194
5. Yaptırım ve Yargılama Usulü  194
D. Devlet Sırlarından Yararlanma veya Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçlarını İhbar Etmeme Suçu (TCK’nın 333. Maddesinin 4. Fıkrası)  195
1. Hüküm ve Hukuki Konu  195
2. Fail  196
3. Suçun Unsurları  197
a. Maddi Unsur  197
b. Manevi Unsur  198
4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  199
a. Teşebbüs  199
b. İştirak  199
c. İçtima  200
5. Yaptırım ve Yargılama Usulü  200
VI. YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN ETME SUÇU (TCK MADDE 334)  200
A. Hüküm ve Hukuki Konu  200
B. Fail  201
C. Suçun Maddi Konusu  201
D. Suçun Unsurları  202
1. Maddi Unsur  202
2. Manevi Unsur  203
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  203
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  203
1. Teşebbüs  203
2. İştirak  204
3. İçtima  204
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  204
VII. YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇU (TCK MADDE 336)  205
A. Hüküm ve Hukuki Konu  205
B. Fail  206
C. Suçun Maddi Konusu  206
D. Suçun Unsurları  206
1. Maddi Unsur  206
2. Manevi Unsur  207
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  208
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  208
1. Teşebbüs  208
2. İştirak  208
3. İçtima  209
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  209
VIII. DEVLET GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ELDE ETMEYE YARAYAN BELGELERİ VEYA BU NİTELİKTEKİ HERHANGİ BİR ŞEYİ ELİNDE BULUNDURMA SUÇU (TCK MADDE 339)  210
A. Hüküm ve Hukuki Konu  210
B. Fail  211
C. Suçun Maddi Konusu  212
D. Suçun Unsurları  213
1. Maddi Unsur  213
2. Manevi Unsur  214
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  215
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  215
1. Teşebbüs  215
2. İştirak  216
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  216
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA KANUNUNDA CASUSLUK SUÇLARI
I. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİN ETME SUÇU (TCK MADDE 328)  217
A. Hüküm ve Hukuki Konu  217
B. Fail  218
C. Suçun Maddi Konusu  219
D. Suçun Unsurları  219
1. Maddi Unsur  219
2. Manevi Unsur  220
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  225
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  225
1. Teşebbüs  225
2. İştirak  225
3. İçtima  226
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  227
II. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMA SUÇU (TCK MADDE 330)  227
A. Hüküm ve Hukuki Konu  227
B. Fail  228
C. Suçun Maddi Konusu  228
D. Suçun Unsurları  228
1. Maddi Unsur  228
2. Manevi Unsur  229
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  230
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  230
1. Teşebbüs  230
2. İştirak  230
3. İçtima  231
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  231
III. ULUSLARARASI CASUSLUK SUÇU (TCK MADDE 331)  231
A. Hüküm ve Hukuki Konu  231
B. Fail  232
C. Suçun Maddi Konusu  232
D. Suçun Unsurları  233
1. Maddi Unsur  233
2. Manevi Unsur  233
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  233
1. Teşebbüs  233
2. İştirak  234
3. İçtima  234
F. Yaptırım ve Yargılama Usulü  234
IV. YASAKLANAN BİLGİLERİN CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİNİ SUÇU (TCK MADDE 335)  235
A. Hüküm ve Hukuki Konu  235
B. Fail  236
C. Suçun Maddi Konusu  236
D. Suçun Unsurları  236
1. Maddi Unsur  236
2. Manevi Unsur  236
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  237
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  237
1. Teşebbüs  237
2. İştirak  237
3. İçtima  237
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  237
V. YASAKLANAN BİLGİLERİ SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMA SUÇU (TCK MADDE 337)  238
A. Hüküm ve Hukuki Konu  238
B. Fail  239
C. Suçun Maddi Konusu  239
D. Suçun Unsurları  239
1. Maddi Unsur  239
2. Manevi Unsur  239
E. Ağırlaştırıcı Nedenler  240
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  240
1. Teşebbüs  240
2. İştirak  240
3. İçtima  241
G. Yaptırım ve Yargılama Usulü  241
VI. TAKSİR SONUCU CASUSLUK FİİLLERİNİN İŞLENMESİ SUÇU (TCK MADDE 338)  241
A. Hüküm ve Hukuki Konu  241
B. Fail  243
C. Suçun Unsurları  243
1. Maddi Unsur  243
2. Manevi Unsur  244
D. Ağırlaştırıcı Nedenler  246
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  246
1. Teşebbüs  246
2. İştirak  247
F. Yaptırım ve Yargılama Usulü  248
Sonuç  249
Kaynakça  265
Kavram Dizini  285