Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Devlet Ormanlarına Yapılan Vakıf Üniversitelerilerinin Devlete Maledilmesi İçin Verilen Hukuki Mücadeler

Devlet Ormanlarına Yapılan Vakıf Üniversitelerilerinin Devlete Maledilmesi İçin Verilen Hukuki MücadelerSayfa Sayısı
:  
118
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007

6,00 TL

ÖNSÖZ


Ormanlara yapılan binaların Devlete ait olacağını açıklayan Orman Kanununun 17. ve 93. maddeleri ile, ormanlara karşı işlenen suçların affedilmesini engelleyen Anayasa\\\′nm 169. ve 170. maddelerine uygun olarak, Koç Vakfının Sarıyer Ormanlarına kurduğu üniversitelerin, 1990-2006 yılları arasında Anayasaya aykırı kanunların iptal ettirilmesi, kanunlara aykırı kararların İdare mahkemesi ve Danıştay\\\′ca iptali, Vakıf Üniversiteleri bütçe giderlerinin \\\"%45\\\′ini aşmamak üzere\\\" Devletçe yüklenilmesine ilaveten Vakıf Üniversite öğrencilerine Devletin her yıl aylık burslar ödemesini sağlayan kanunların Anayasa Mahkemesi\\\′nce iptali gibi çok çeşitli ve şiddetli hukuki mücadeleler neticesinde üniversitenin Devlete maledilmesi kesinleşmiştir.

Zenginlerimize, Devlet varlıklarından daha da aktarmalar yapması fedakâr davacı meslek odalarımız ve bazı partilerimizin tükenmez gayreti neticesinde adalet yerini bulmuş, ormanlara yapılan binaların mülkiyeti kesin olarak Devlete intikâl etmiştir. Bu kitabın 110. sahifesinde adları geçen ve ormanlara üniversiteler kuran bütün vakıflar için de ayni yaptırımlar geçerlidir.

Hukuk Devleti, hukuka bağlı Devlet ilkelerinin ürünü olan bu ulusal kazançtan sonra, bir kısım ruhsatsız binalar için, Orman Bakanlığı\\\′nm yaptığı gibi, ormanlara yapılan binaların yıktırılması ve bir milli servetin yok edilmesi değil, Devlete intikâl eden vakıf binalarının Orman Kanunu\\\′nda açıklandığı gibi \\\"uygun amme hizmetlerinde kullanılması \\\"hatta eğitim yapan Devlet Üniversiteleri emrinde çalıştırılması ve değerlendirilmesi zorunludur.1987 yılında özel ormanlarda % 6 bina yapma ruhsatı ile başlayıp on yıla yakın bir sürede ilgili Bakanlıklarla Belediyelerin,haksız rant peşinde koşan özel kişilerle işbirliği yapması neticesinde % 60\\\′ma ve bazen % 90\\\′ma binalar yapılan Beykoz Acar Konaklarını yıktırmak için dava açan Orman Bakanlığı\\\′nm hatasına düşmemek gerektiği gibi, yıkımı dava edilen 1823 adet villayı yapan Acar Şirketleri ile bu şirketlere inşaat malzemesi satan 3.şahısların ve 1823 villadan her birini satın alırken ödenmesi zorunlu emlak vergisinin en fazla kırkta birini ödeyen müşterilerin kaçırdıkları vergilerin ceza ve faizleri ile birlikte Devlete ödenmesi için geniş girişimler yapılması da yasalarımıza göre zorunludur.

Ayrıca, binaları Devlete maledilen vakıfların, binaların yapımı için kestikleri ağaçların tazmin ettirilmesi ve kesilen ağaçlar kadar yeni orman yetiştirilmesi için gereken masrafların, ilaveten Anayasaya aykırı ve vakıfların hilesine müstenit olduğu anlaşılan kanunlar gereğince, Devletin vakıflara yaptığı gider katkıları ile vakıf öğrencilerine ödediği burslarve faizlerinin de vakıflardan ve yöneticilerinden dava edilmesi de mümkün ve zorunludur.

Çeşitli yargı kararları neticesinde Devlete maledilen Vakıf Üniversitelerini \\\"amme hizmetlerinde kullanmayıp yıkmak\\\", bu binaların yapımı sebebiyle ormanların gördüğü zararı dava etmemek, 765 sayılı TCK\\\′nun 228., 230., 235. ve 240. maddelerine göre suçlar teşkil eder ve 3 yıla kadar hapis cezasına ilaveten zarar ziyana mahkûmiyet + amme hizmetlerinden yoksunluk cezasına da neden olur.

Orman Kanunu\\\′nun 93 maddesinde yer alan ve:
Madde 93 - (Değişik madde: 23/09/1983 -2896/38 md.)

\\\"Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı işleri izinsiz yapanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.


İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına ilişkin bulunduğu veya kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde işlendiği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve faydalanılan alanın ve yeniden açılan tarlanın yüzölçümünün beş dekardan fazla olması halinde, bu fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılır.

Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir.

17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dışı kullananlar ve amaç dışı kullanılmasına izin verenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.\\\"

diyen madde de ormanlara yapılan binaların yıkılması değil,öncelikle kamu hizmetlerinde ve hatta eğitim hizmetlerinde kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Yukarıdaki yasal nedenlerle Devlete intikal eden Vakıf Üniversitelerinin ne şekilde değerlendirilmesinin gerektiği,bu binaların yıkılmasının yasal olup olmadığı, binaların Devlete maledilmesinden başka yok edilen orman ağaçlarının vakıflara ödetilip ödetilmeyeceği gibi konularda uzmanlardan ayrıntılı ve yasal gerekçeli raporlar alınması ve bu raporlara müsteniden HUMK.\\\′nun 368-374.maddelerine göre mahkemelere delil tespiti de yaptırılması, Vakıf Üniversitelerine el koyan Devlet İdaresinin zorunlu vazifelerindendir.


İÇİNDEKİLER

Yargı kararları

29.06.1992 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı 7

I- İptal isteminin gerekçesi 7
II- Yasa Metinleri 24
III- İlk inceleme 33
IV- Esasın incelenmesi 34
V- Sonuç : Vakıflarca kurulacak Yükseköğretim Kuru
munun yasada sayılan niteliklere sahip olup olma
dığını belirten esasların, Milli Eğitim Bakanlığı ve
devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü alına
rak, Yükseköğretim kurumunca çıkartılan bir yö
netmelikle belirleneceğini kabul eden 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu\\\′nun Ek. 2 maddesinin
2.fıkrasının İPTALİNE,
Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına, Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine ve kamu tüzel kişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilir diyen Ek. 18. maddenin l.,2. ve 3. fıralarmm İPTALİNE,
Milli Eğitim Bakanlığı\\\′nm önerisi üzerine uygun görülen üniversitelere Bakanlar Kurulu Karan ile özel statü verilebileceğini kabul eden Ek. 19.maddenin İPTALİNE,
Vakıflar Genel Müdürlüğü\\\′nün mütevellisi bulunduğu (Bezm-i Alem Valide Sultan Mazbut Vakfı) tarafından kurulan Yükseköğretim kurumuna (Bezm-i Alem üniversitesi) adının verilmesini kapsayan EK. 20 maddenin b bendininİPTALİNE karar verilmiştir 48
Ayrışık oy ve değişik gerekçe yazısı (Güven Dinçer) .. 49
Değişik gerekçe (Haşim Kılıç) 55
Karşı oy yazısı (İhsan Pekel) 58
Karşı oy yazısı (Mustafa Şahin) 59
Karşı oy yazısı (Selçuk Tüzün) 61
Karşı oy yazısı (Servet Tüzün) 64
Karşı oy yazısı (Yalçın Acargün) 70
Karşı oy yazısı (Yılmaz Aliefendioğlu)) 71
Karşı oy yazısı (Yavuz Nazaroğlu) 73

Danıştay Başkanlığı\\\′na dilekçe 77

13.09.2000 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı 77


I- İptal ve yürürlüğün durdurulması isteminin gerek
çesi 77
II- Yasa metinleri 81
III- İlk inceleme 85
IV- Esasın incelenmesi 85
V- Yürürlüğün durdurulması 90
VI- İptal kararının öteki maddelere etkisi 90
VII- Sonuç: 4498 sayılı Yükseköğretim Kanunu\\\′nun
2.madesi ile 2547 sayılı Kanun ile değişik
Ek. 18.maddeye eklenen; Vakıfar tarafından kurul
muş Yükseköğretim Kurumlarının eğitim ve öğre
tim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla Maliye
Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınmak kaydı ile, Hazineye veya diğer kamu tüzel
kişilerine ait taşınmaz malların kullanım hakkını
bakanlar Kurulunca tespit edilecek bedel karşılı
ğında en çok kırkdokuz yıl süre ile bu kurumlara
devredilebilir diyen 1. fıkra ilk cümlesinin İPTALİ
NE,


Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendile
rine yetkili mercilerce kullanım hakkı tahsisi yapıl
mış vakıflarca kurulmuş Yükseköğretim Kurumla
rına, bu işlemlerin sonucuna bakılmaksızın, 2547
sayılı Kanunun bu kanunla değişik Ek 18. madde
sinde yer alan şartları gerçekleştirmiş olmaları
kaydı ile Bakanlar kurulunca belirlenen bedel kar
şılığında aynı mahaller itibariyle bu kanuna göre
kullanım hakkı tahsisi yapılır diyen Geçici 1.mad
denin Anayasa\\\′ya aykırılığı nedeni ile İPTALİNE ka
rar verilmiştir 91


17.12.2002 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı .... 93


I- Olay 93
II- İtirazın gerekçesi 93
III- Yasa Metinleri 97
IV- İlk inceleme 98
V- Esasın incelenmesi 98
VI- İptal kararının diğer maddelere etkisi 101
VII- Sonuç: Orman kanunu\\\′nun 17.maddesinin 3373
sayılı yasa ile değiştirilen ve Turizm alan ve mer
kezleri dışında kalan Devlet Ormanlarında kamu
yararına olan her türlü bina ve tesisler için gerçek
ve tüzel kişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan-
lığı\\\′nca bedeli karşılığı izin verilebilir diyen 3. fıkra
birinci cümlesinin İPTALİNE,
Yukarıda belirtilen bina ve tesislerin, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde, Maliye Bakanlığı\\\′nm görüşü alınmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığı\\\′nca izin verilebileceğini kabul eden 4.fıkrasının İPTALİNE karar verilmiştir.... 102

TMMOB. Orman Mühendisleri Odasının 25.09.1998
tarihli dilekçesi 103Danıştay Savcısı Tülin Özgenç\\\′in Düşüncesi 105

Danıştay 8. Daire sinin 30.10.2002 tarihli kararı.. 107

Bugüne değin Vakıf ve Devlet üniversitelerine veri
len orman tahsisleri no

Prof Dr.Hayri Domaniç\\\′in Orman Bakanlığına yazdı
ğı 18.01.2007 tarihli dilekçe . n2

05.03.2007 tarihli Bugün Gazetesi haberi 117

Yazarın Notu j17

Hayri Domaniç\\\′in Notu