x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Devlet Memurları Kapsamında Kamu Görevliliğine Giriş

Devlet Memurları Kapsamında Kamu Görevliliğine GirişSayfa Sayısı
:  
305
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
9789754645262

160,00 TLÖNSÖZ Kamu görevliliğine giriş, kamu hizmetlerinde çalışmak isteyen herkesi ilgilendiren bir konudur. Kamu görevliliğine alınma bir haktır. Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrası, kamu görevliliğine alınacakların niteliklerine ve atanmalarına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini belirterek bu hakkı güvence altına almıştır. Ancak, uygulamada Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasının anlaşılmaması sorunlara neden olmaktadır. Uygulamada soruna neden olan bir başka konu, kamu görevliliğinin kapsam ve sınırlarının belirsizliğidir. Bu duruma, Türk personel rejimindeki düzenlemelerin yetersiz kalması neden olmaktadır. Doktrinde kamu görevliliğinin kapsam ve sınırları konusunda bir görüş birliği olmadığı gibi, Anayasa Mahkemesi içtihatları da konuyu sistemli bir şekilde açıklama yoluna gitmemiştir. Kamu görevliliğinin ve Anayasanın 128. maddesinin sistematik bir şekilde açıklanması, kamu görevliliğine girişteki sorunların giderilmesi çvn gereklidir. Devlet Memurları Kanununa göre, kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. Geçici personel ve işçiler. Anayasanın 128. maddesi anlamında ve idare hukuku esaslarına göre kamu görevlisi sayılamaz. Sözleşmeli personelin Anayasanın 128. maddesi kapsamında "diğer kamu görevlisi" sayılıp sayılmayacağı ise tartışmalı olmakla birlikte ağırlıklı görüş bu personeli kamu görevlisi olarak kabul etmektedir. Bu çalışmada. Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu görevliliğine girişe ilişkin düzenlemeler incelenerek sorun oluşturduğu düşünülen konulara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken çalışma üç bölüm halinde ele alınmıştır. İlk bölümde kamu hizmeti, kamu görevlisi gibi temel kavramlar ile kamu görevliliğine girişte Anayasal ilkeler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde. Devlet Memurları Kanunundaki istihdam şekillerine ilişkin düzenlemeye uygun olarak Devlet memurluğuna giriş ve son bölümde de sözleşmeli personel incelenmiştir. 657 sayılı Kanunun 58. maddesinde asli memurluğa atanma belirtilmiştir. Bunun dışında 657 sayılı kanunda (mad.92) memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları ve (mad.93) emeklilerin yeniden hizmete alınması da düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde Devlet memurluğundan çeşitli şekillerde ayrılanların yeniden atanmaları yer almaktadır. Çalışmanın konusu Devlet memurluğuna ilk defa giriş, bir başka deyişle ilk atamadır. Bu nedenle Dev- let Memurları Kanunun ilk atamaya ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmuştur. Bu eser, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kamu hukuku anabilim dalında yapılan ve jüri tarafından oybirliğiyle kabul edilen doktora tez çalışmasının ufak değişiklikler yapılmış ve tekrar gözden geçirilmiş hâlidir. Bu çalışmada büyük emeği olan değerli hocam Prof. Dr. Turan Yıldırımca teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocam Prof. Dr. Turan Yıldırım"m çalışmaya katkısı çok büyüktür. Ayrıca değerli hocalarım Prof. Dr. Metin Giinday ve Prof. Dr. Erdal Onarın görüşleri ve eleştirileri çalışmaya büyük katkı sağlamıştır. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı değerli hocam Prof. Dr. H. Nüvit Gerek akademik hayatımın her döneminde desteğini esirgemedi ve her zaman yanımda oldu. Bir küçük tebessüm bile insanları motive edebilir, çalışma şevkini artırır ve bazen çok önemlidir. Çalışma gayretimin artmasını sağlayan değerli hocalarım Prof. Dr. H. Nüvit Gerek ve Prof. Dr. Erdal Onarın hakkını ödeyemem. Bu çalışma sırasında yardımlarını esirgemeyen değerli meslektaşlarım ve arkadaşlarım Yrd. Doç. Dr. A. Halûk Atalay, Yrd. Doç. Dr. Nur Kaman Karan, Yrd. Doç. Dr. Melikşah Yasin, Araş. Görev. Şerife Yıldız, Arş. Gör. Nazmiye Özenbaş Boydağ ve Öğr. Gör. Elvan Sütken′e en içten sevgilerimi gönderiyorum. Çalışmalarım boyunca hep yanımda olan ve manevi olara beni destekleyip cesaretlendiren sevgili annem Hayriye Avcı ve sevgili babam İzzet Av-cfya ne kadar teşekkür etsem azdır. Çalışmanın yayınını sağlayan Yetkin Yayınevi sahibi sayın Muharrem Başer ve Yetkin Yayınevi çalışanlarına da titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yrd. Doç.Dr. Mustafa AVCI Tepebaşı/Eskişehir, 2009 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 7 KISALTMALAR LİSTESİ 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BOLUM TEMEL KAVRAMLAR VE ANAYASAL İLKELER KAMU HİZMETİ VE KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI 23 1.1. Kamu Hizmeti 23 1.1.1. Genel İdare Esaslarına Göre Yürütülen Kamu Hizmetleri...27 1.1.2. Asli ve Sürekli Kamu Hizmetleri 32 1.2. Kamu Hizmetine Girme Hakkı 27 KAMU GÖREVLİLERİ 41 2.1. Geniş Anlamda Kamu Görevlileri 41 2.2. Dar Anlamda Kamu Görevlileri 42 2.3. Ceza Hukuku Bakımından Kamu Görevlileri 43 2.4. Kamu Görevlilerinin Türleri 44 2.4.1. Memurlar 44 2.4.2. Diğer Kamu Görevlileri 47 2.5. Anayasa Mahkemesinin Kamu Görevlisi Kavramına Yaklaşımı ...53 KAMU GÖREVLİLİĞİNE GİRİŞTE ANAYASAL İLKELER 56 3.1. Liyakat İlkesi 56 3.1.1. Liyakat İlkesini Koruma Kurulu Kurulması 64 3.2. Eşitlik İlkesi 66 3.2.1. Kamu Görevliliğine Girişte Kadın-Erkek Eşitliği 70 3.2.2. Eşitlik İlkesini Sağlayıcı Düzenlemeler 76 3.3. Serbestlik İlkesi 79 3.3.1. Serbestlik İlkesinin İstisnaları 79 3.4. Kanunilik İlkesi 83 İKİNCİ BÖLÜM DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞ KADROLARIN OLUŞTURULMASI 87 1.1. Kadro 87 1.1.1. Norm Kadro 89 1.2. Kadroların Oluşturulmasında Kanunilik İlkesi 93 1.3. Kadroların Serbest Bırakılması 97 KADROLARIN KULLANILMASI SÜRECİ 98 2.1. Atama Yapılacak Kadroların Bildirilmesi 98 2.2. Serbest Bırakılan Kadroların Kullanılması ve Atama İzni Alınması 98 2.3. Atama Yapılacak Kadroların Duyurulması 100 DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞ KOŞULLARI 101 3.1. Genel Koşullar 101 3.1.1. Vatandaşlık Koşulu 101 3.1.2. Yaş Koşulu 103 3.1.3. Öğrenim Koşulu 104 3.1.4. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak Koşulu 105 3.1.4.1. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi 109 3.1.5. Memurluğa Engel Mahkûmiyetin Bulunmaması Koşulu... 1 1 1 3.1.5.1. Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 Maddesinde Sayılan Suçlardan Mahkûmiyetin Bulunmaması ..112 3.1.5.2. Bir Yıl veya Daha Fazla Süreli Hapis Cezasından Mahkûmiyetin Bulunmaması 1 14 3.1.5.3. Hapis Cezasının Ertelenmesinin Memurluğa Girişe Etkisi 1 16 3.1.5.4. Genel Affın ve Koşullu Salıverilmenin Memurluğa Girişe Etkisi 124 3.1.5.5. Mahkûmiyetin Adli Sicil Kaydından Çıkarılmasının Memurluğa Girişe Etkisi 126 10 3.1.6. Askerlik Koşulu 129 3.1.7. Sağlık Koşulu 130 3.2. Özel Koşullar 131 4. DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞTE SINAV 135 4.1. Kamu Personeli Seçme Sınavı 136 4.1.1. A Grubu Kadrolara Atanacakların Seçilmesi 138 4.1.2. B Grubu Kadrolara Atanacakların Seçilmesi 141 4.1.3. Mahalli İdarelere Atanacakların Seçilmesi 142 4.1.4. KPSS İstisnaları 142 4.1.5. KPSS Sonuçlarının Açıklanması ve Adayların Yerleştirilmesi 144 4.2. Sözlü Sınav 145 4.3. Korıınmaa Muhtaç Çocuk Kategorisindekiler İçin Yapılan Memurluk Sınavı 150 4.4. Özürlüler İçin Yapılan Memurluk Sınavı 151 4.5. Memurların Hizmete Sınavsız Girmesi 154 4.5.1. İstisnai Memurluklar 155 4.5.1.1. İstisnai Memurluklara Atamada Aranacak Koşullar 158 4.5.1.2. İstisnai Memurluklara Atananlara Uygulanacak Hükümler 165 4.5.2. Terör Mağdurlarının Hizmete Alınması 167 5. DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞTE GÜVENLİK SORUŞTURMASI 170 5.1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Tanımı 171 5.2. Güvenlik Soruşturması Yapılacak Personel 1 71 5.3. Güvenlik Soruşturmasında Araştırılacak Konular 175 5.4. Güvenlik Soruşturmasının Değerlendirilmesi 175 6. DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMA 1 77 6.1. Aday Memurluk 177 6.1.1. Aday Memurluğa Atanma 177 6.1.1.1. Atama İşleminin Hukuki Niteliği 178 6.1.1.2. Atama İşleminde İdarenin Takdir Yetkisi 179 6.1.1.3. Atama İşleminin Yargısal Denetimi 183 6.1.2. Adaylık Süresi ve Adaylık Süresi İçinde veya Sonunda Başarısızlık 183 6.1.3. Adayların Yetiştirilmesi 185 6.2. Asli Memurluğa Atanma 189 6.2.1. Asli Memurluğa Atanmanın Koşulları 189 6.2.2. Atama İşleminde Yetkili Makam 190 6.2.2.1. Başbakanlık, Bakanlık ve Bunlara Bağlı Kuruluşlarda Atamaya Yetkili Makamlar 191 6.2.2.2. 2451 sayılı Kanun Kapsamı Dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atamaya Yetkili Makamlar 192 6.2.3. Asli Memurluğa Atananların Yemin Etmesi 193 6.2.4. Asli Memurluğa Atananların İşe Başlaması 193 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1. ESNEK KAMU PERSONEL REJİMİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL 196 2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASININ NEDENLERİ..205 3. DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ 209 3.1. Düzenlemenin Tarihi Gelişimi 209 3.2. Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Uygulaması 213 3.3. 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 218 3.3.1. Sözleşmeli Personelde Aranacak Koşullar 222 3.3.2. Sözleşmeli Personel İçin Sınav Koşulu 224 3.3.3. Sözleşmenin Yapılması ve Yetkili Makam 227 4. DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EK GEÇİCİ 16. MADDESİ 228 5. EMEKLİLERİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILMASI 229 6. PERSONEL İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 231 6.1. İdari Sözleşme 23 I 6.2. İdari Sözleşmenin Belirleyici Özellikleri 233 6.2.1. Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Olması 234 6.2.2. Sözleşmenin Konusunun Kamu Hizmeti Olması 235 6.2.3. İdarenin Üstün ve Ayrıcalıklı Yetkilere Sahip Olması 236 6.3. İdari Hizmet Sözleşmesi 237 6.3.1. Sözleşmede İdarenin Takdir Yetkisi 241 SONUÇ 251 EKLER 265 KAYNAKÇA 291