Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Deniz Hukukunda Brokerlik

Deniz Hukukunda BrokerlikSayfa Sayısı
:  
208
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5462-8

56,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Kitap, brokerlik müessesinin hukuk teorisi içindeki yeri ve deniz ticareti alanında faaliyet gösteren brokerlerin uygulamada karşılaştıkları problemlerin incelendiği yüksek lisans tez çalışmasından hareketle hazırlanmıştır. Konu ile ilgili çalışmaların sınırlı olması ve brokerliğin tabi olduğu simsarlığa ilişkin hükümlerde yapılan değişiklikler, konunun detaylı şekilde ele alınması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada Türk hukuku ve İngiliz hukuku bakımından deniz ticaretinde aracı konumda olan brokerin rolü incelenmiş, uygulamada brokerin faaliyetinin kapsamı, brokerlik sözleşmesinde tarafların borç ve yükümlülükleri, brokerin temsil yetkisi, sözleşmenin sona ermesi ve zamanaşımı gibi hususlar incelenmiştir.

Konu Başlıkları
    Brokerlik
    Deniz Ticaretinde Brokerin Rolü
    Deniz Hukukunda Brokerlik Sözleşmesi
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Özet  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
BROKERLİK
I. GENEL OLARAK  19
A. Kavram  19
B. Tarihi Gelişim  21
1. Dünya'daki Gelişim  21
2. Türkiye’deki Gelişim  23
C. Terminoloji Sorunu  24
1. Türk Hukuku’nda  24
2. İsviçre ve Alman Hukuku’nda  25
3. İngiliz ve Amerikan Hukuku’nda  26
II. BROKERLİĞİN BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  26
A. Ticari Temsilci İle Karşılaştırılması  26
B. Ticari Vekil İle Karşılaştırılması  31
C. Pazarlamacılık İle Karşılaştırılması  33
D. Vekalet İle Karşılaştırılması  36
E. Acentelik İle Karşılaştırılması  40
F. Komisyonculuk İle Karşılaştırılması  45
G. Taşıma İşleri Komisyonculuğu İle Karşılaştırılması  48
İkinci Bölüm
DENİZ TİCARETİNDE
BROKERİN ROLÜ
I. GENEL OLARAK  53
II. BROKERİN DENİZ TİCARET ALANINDAKİ FAALİYETLERİ  59
A. Navlun Sözleşmesi  59
1. Genel Olarak  59
2. Brokerin Faaliyet Gösterdiği Navlun Piyasaları  63
a. Kuru Yük Piyasası  63
b. Tanker Piyasası  68
c. Reefer (Soğuk Odalı Gemi) Piyasası  69
d. Araç Taşıma (Ro–ro) Piyasası  70
3. Navlun Sözleşmelerinde Brokerin Rolü  70
a. Çarter Sözleşmelerinde Brokerin Rolü  70
b. Kırkambar Sözleşmelerinde Brokerin Rolü  74
B. Gemi Kiralama Sözleşmesi  75
1. Genel Olarak  75
2. Gemi Kiralama Sözleşmelerinde Brokerin Rolü  78
C. Gemi Satış Sözleşmesi  79
2. Gemi Satış Sözleşmesinde Brokerin Rolü  81
Üçüncü Bölüm
DENİZ HUKUKUNDA
BROKERLİK SÖZLEŞMESİ
I. BROKERLİK SÖZLEŞMESİ  85
A. Kavram  85
B. Unsurları  87
C. Hukuki Niteliği  88
D. Şekli  93
E. Tarafları  94
II. BROKERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  96
A. Brokerin Yükümlülükleri  96
1. Genel Olarak  96
2. Brokerlik Faaliyetinde Bulunma  97
3. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  99
a. Özen Yükümlülüğü  99
b. Sadakat Yükümlülüğü  105
c. Sır Saklama Yükümlülüğü  109
d. Talimatlara Uyma Yükümlülüğü  109
e. İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğü  112
aa. Genel Olarak  112
bb. İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğünün İstisnaları  113
cc. Brokerin İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğünü İhlal Etmesi  114
4. Sadakat ve Özen Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları ve Brokerin Hukuki Sorumluluğu  116
B. Brokerin Hakları  121
1. Genel Olarak  121
2. Ücret Hakkı  122
a. Ücretin Miktarı  122
b. Ücretin Hak Ediliş Zamanı  125
c. Ücrete Hak Kazanma Şartları  130
aa. Hukuken Geçerli Bir Sözleşme Yapılmış Olması  130
bb. Brokerlik Faaliyeti ile Yapılan Sözleşme Arasında İlliyet Bağı  139
cc. İş Sahibinin İradesine Uygun Bir Sözleşme  141
d. Ücretin Borçlusu  142
e. Birden Fazla Brokerin Aracılığı  148
f. Tekel Kaydı  150
g. Brokerin Esas Sözleşmenin Tarafı Olması  151
3. Masrafları İsteme Hakkı  152
III. BROKERİN TEMSİL YETKİSİ  153
A. Genel Olarak  153
B. Türk Hukuku’nda  154
1. Genel Olarak  154
2. İradi Temsil  155
a. Başkası Adına Hareket  155
b. Temsil Yetkisi  158
aa. Genel Olarak  158
bb. İç Temsil Yetkisi  159
cc. Dış Temsil Yetkisi  159
dd. Temsil Yetkisinin Soyutluğu  160
ee. Temsil Yetkisinin Kapsamı  161
ff. Temsilcinin Kendisiyle Sözleşme Yapması  162
gg. Çift Temsil İlişkisi  163
3. Yetkisiz Temsil  164
a. Genel Olarak  164
b. Yetkisiz Temsilin Sonuçları  165
C. İngiliz–Amerikan Hukuku’nda  167
1. Genel Olarak  167
2. Temsil Yetkisi  169
3. Görünürde Temsil Yetkisi  172
4. Yetkisiz Temsilcinin Sorumluluğu  175
IV. BROKERLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI  176
A. Brokerlik Sözleşmesinin Sona Ermesi  176
1. Genel Olarak  176
2. Brokerlik Sözleşmesini Sona Erdiren Nedenler  176
a. Esas Sözleşmenin Kurulması ile Sona Erme  176
b. Sözleşmenin Konusunun İmkansız Hale Gelmesi  176
c. Sürenin Sona Ermesi veya Bozucu Şartın Gerçekleşmesi  177
d. Azil ve İstifa  177
e. Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetini Kaybetmesi veya İflası  181
B. Zamanaşımı  184
Sonuç  187
Kaynakça  199