Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (25)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Dava Dilekçe Örnekleri

Dava Dilekçe ÖrnekleriSayfa Sayısı
:  
768
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-6068-79-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Giriş Kitabımızda yer alan dilekçe örneklerimize hukukçu uygulamacılara yönelik örneklerdir. Yararlanacak kişilerin öncelikle hukukçu meslektaşlarımız olacağı düşünüldüğünden, hukuki açıklamalara yer verilmesine gerek görülmemiştir. Ancak, aşağıdaki hususları kısaca belirtmeyi uygun görmekteyiz. Herhangi bir konuda herhangi bir merci veya makama dilekçe yazılacağı zaman dikkat edilmesi gereken ilk şey, konunun hangi alana girdiğini ve görevli ve yetkili kuruluşun neresi olduğunu saptamaktadır. İdari dilekçeler, dilekçe konusunun ne olduğunun belirtilmesi, başvuru yapılması gereken merci veya ilgili kuruluşun ilgili makamına yönelik olarak yazılır. Dava dilekçelerinin yetkili ve görevli mahkemeye; dava konusuna bakacak mahkemenin hangisi (idari, adli, askeri, C. Savcılığı vb.) olduğuna özen gösterilerek yazılması gerekir. Bu hususlar (konu ve ilgili merci) saptandıktan sonra dilekçenin içeriğinde usuli olarak hangi unsurlann bulunması gerektiğine dikkat etmeli ve dilekçe yazım tarzına özen gösterilmelidir. Başlık, dilekçe sahibinin adı, soyadı, adresi, davacı, şikayetçi, temyiz eden, başvuran vb., davalı sanığın, şikayet olunanın adı, soyadı, adresi eğer bunlar tüzel bir kişilik ise tüzel kişiliğin tam olarak eksiksiz belirtilmelidir. Dava konusu, olay veya suç tarihi, temyiz tarihi, karar tarihi, tebliğ tarihi gibi hususlar dilekçede mutlaka belirtilmelidir. Açıklamaklardan sonra hukuki sebepler, deliller, sonuç dilekçede a-çıkça ve eksiksiz yer almalıdır. Bu başlıklar altında ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlarda usul ve esasa ilişkin bilgilerle ilgili hukuki ve yardımcı kaynaklardan yararlanılarak tamamlanabilir. Her hukukçunun usule ilişkin kaynaklan; dava açma veya başvuru esnasında ve işin görülmesi sırasında, takibe ilişkin hususları izlemek ve yerine getirmek üzere bir başucu kaynağı olarak daima yanında bulundurmalıdır. Davanın takibinde izlenecek usul ve sürelere ilişkin bir bilgi dökümünün dosyada bulunmasında yarar vardır. Dava ve işin görülmesi sırasında ortaya çıkacak ihtiyaca göre, hangi hukuki müessese ve usul kuralının gözetileceğine dikkat etmek, olayı ve davayı takib eden kişilerin, vekillerin görevidir. Her hukukçu asgari olarak bu bilgileri bilir. Esasa ilişkin hususlarda olayın mahiyetinin ve gelişme şeklinin en iyi şekilde doğru ve net, anlaşılabilir bir ifade ile açıklanması önceliklidir. Talep edilen her bir hususun tek tek ve ayrıntılı belirtilmesinde yarar vardır. Talep edilmeyen hususların ilerde talep edilebilir olması veya olmaması veya işin görülmesi sırasında talep edilebilir olup olmadığı da önceden saptanmalıdır. Taleple bağlılık, talepten fazlaya dair hüküm verilmeyeceği, manevi tazminatın bir kez ve tek miktar halinde talep edilebileceği, muafiyet, indirim, tenzil, fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulması, pazarlık (vuk), uzaklaşma aynen veya nakten talep, yasal sürelere uyma gibi ilke ve uygulamalara da özenle uymak gerekir. Esasa ilişkin en önemli husus kanıtlardır. Kanıtlar olabildiğince önceden eksiksiz toplanmalı, dava sırasında ortaya çıkacak kanıtlarda elde edilmeli ve sunulmalıdır. Hükümden sonra çıkacak kanıtlarda ise yargıla-* manın iadesinde gerekli olur. İlk ve ana dilekçe davanın temelini oluşturur. Bu nedenle kısa, eksiksiz ve özlü olmalıdır. Temyiz süreleri sulh; asliye, iş, icra ve ceza davaları için farklı olduğundan bunlara dikkat etmek gerekir. İdari dava dilekçelerinde ise idareye başvurum ve idarenin cevap süresi (30 gün) bitimini takiben dava açma süresi başlar. (60 gün) İdari davalar dosya üzerinden yürütülür. Dava ve takip dosyasında vekilin harçlandınlmış vekaletnamesi yer almalıdır. Ayrıca Baro Pulu bulundurulur. Hükümde yer alan vekalet, ücreti, yargılama giderleri, harçların hesaplanması ve niteliği gibi hususlarda temyiz nedeni olabilirler. İÇİNDEKİLER GİRİŞ : 1 I) SULH HUKUK DAVALARI : 3 Ortaklığın giderilmesi : 3 Kiralayanın hapis hakkı talebi : 5 Görevsizlik nedeniyle görevli mahkemeye dosyanın gönderilmesi : 6 Islah talebi : 7 Yargıtayda duruşma günü talebi : 8 Genel kurulun toplantıya çağrılması : 9 Derneğin sona erdiğinin tespiti : 10 Derneğin G.K, olağanüstü toplantıya çağırması : 11 Yönetici tayini talebi (2) : 12 Yönetici değiştirilmesi talebi : 14 Kat Mülkiyeti Yasasına aykırılık nedeniyle ihbar : 15 Bağımsız bölüm masraflarının tahsili : 16 Bağımsız bölümün bedel karşılığı devri : 17 Cenin sebebiyle taksimin ertelenmesi : 18 Kat Malikleri Kurulu′nun iptali : 19 Lüks ve fazla masraflı yeniliğe dair kararın iptali : 20 Kat irtifakına geçiş kararma uymama , : 21 Ortaklığın satılarak giderilmesi (2) : 22 Ortak yere tecavüzün önlenmesi : 24 Miras ortaklığının paylı mülkiyete dönüştürülmesi : 25 Miras ortaklığının giderilmesi : 26 Geçim giderinin doğuma kadar terekeden sağlanması . . . : 27 Miras defterinin tutulması talebi : 28 Mirasın reddinin iptali talebi : 29 Mirasın reddi : 30 Mirası reddeden mirasçının sorumluluğu : 31 Miras şirketine temsilci (mümessil) tayini : 32 (Üç) aylık geçim giderinin temini talebi : 33 Miras ortaklığına temsilci atanması : 34 Terekenin resmi tasfiyesi talebi(2) : 35 Tasfiye memurunu şikayet : 37 Terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesi talebi . : 38 Terekeden miras payına mahsuben ödeme talebi : 39 Tereke yönetim ücreti talebi : 40 Mirasçılık belgesi istemi : 41 Veraset ilamının iptali : 42 Tasfiyenin durdurulması istemi : 43 Dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi : 44 4320 syl. Yasa uyarınca tedbir : 45 Delil tespiti : 46 Kişilik haklarına tecavüzün önlenmesi : 47 Mecurun satın alınma nedeniyle tahliyesi ihtarı : 48 Islah talebi : 49 Tahliye taahhüdünün ikrah nedeniyle iptali : 50 Kira bedelinin yeni dönem için tespiti talebi : 51 Kira sözleşmesinin feshi nedeniyle alacak : 53 Kira parasının tevzi (yatırılma yeri) yeri tayini(2) : 55 Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliye : 58 Tevdi mahalli tayini kararma itiraz dilekçesi : 60 Kiracının temerrüdü sebebiyle tahliye : 62 Kiracının temerrüdü sebebiyle tahliye (iki haklı ihtar). . . : 64 Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemi (2) : 66 Sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle tahliye ve tazminat talebi : 67 Yeni iktisap nedeniyle tahliye : 69 KMK′ na aykırılık nedeniyle tahliye : 71 Kiralanan mecurun 3. kişiye kiralanması nedeniyle tahliye ve sözleşmenin feshi : 73 Esaslı onarım nedeniyle tahliye : 75 Kiracının ölümü nedeniyle sözleşmenin feshi ve tahliye. . : 77 Kiracının iflası nedeniyle sözleşmenin feshi ve tahliye . . . : 78 Belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshi ve tahliye : 80 Mesken ihtiyacına dayalı tahliye : 82 Fuzuli işgal nedeniyle tahliye : 84 Kapıcı dairesinin tahliyesi : 85 Trafik kazası nedeniyle hasar tespiti : 87 Siteye yapılan ek inşaat işlerinin uygun olup olmadığının tespiti : 88 Dava dilekçesine cevap, @ tazminat istemi : 90 Temyiz dilekçesi : 91 Tahliye edilen mecurda hasar tespiti : 93 Borca itirazın iptali (İnkar tazminatı talebi) : 94 İİK. m. 72 ye göre menfi tespit davası : 96 Kira bedelinin tespiti (aylık) : 97 Temyiz dilekçesine cevap : 98 Temyiz dilekçesine cevap (Yargıtay ilgili dairesine hitaben) : 100 II) ASLİYE HUKUK DAVALARI : 102 Ad hakkının tespiti : 102 Ad′a tecavüzün önlenmesi : 103 AD değiştirilmesi : 104 Ad′a tecavüz nedeniyle maddi tazminat : 105 Ad′a tecavüz nedeniyle manevi tazminat : 106 Boşanma (Ayrılık kararı sonrası) : 107 Ayrılık kararı verilmesi talebi : 108 Belirli zamanda sağ olmanın tesbiti : 109 Birden fazla kişiden hangisinin önce öldüğünün tespiti . . : 110 Cinsiyet kaydının düzeltilmesi : 111 Yaş tashihi talebi : 112 Kişilik haklarına saldırı sebebiyle maddi, manevi tazminat : 113 Soyadı değiştirme davası : 114 Ölümün tespiti davası : 115 Ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesi : 116 Soyadı değişikliğine itiraz davası : 117 Yargısal rüşt kararı verilmesi : 118 İnşaatın yıktırılması (Haksız inşaat) : 119 Kamulaştırmasız el atmadan dolayı ek tazminat : 120 Ecrimisil davası : 121 Onalım davası : 122 Tazminat davası (Haksız inşaat ve kullanım) : 123 Mirasın reddine izin verilmesi talebi : 123 Miras sözleşmesinin iptali talebi : 125 Miras sebebiyle istihkak davası : 126 Meraya el atmanın önlenmesi : 127 Menkul eşyanın iadesi : 128 Mirastan iskatm iptali : 129 Vasiyetnamenin iptali : 130 Vasiyet borçlarının tenkisi talebi : 131 Vasiyet alacağının ödenmesi talebi : 132 Vasiyet alacaklısından verilenin geri istenmesi : 133 Tenkis davası (2) : 134 Yabancı mahkeme boşanma kararının tenfızi ve tanınması : 136 Müdahalenin önlenmesi davası : 137 Tazminat (Haksız inşaat) : 138 Kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat(2) : 139 Kamulaştırma bedelinin artırılması : 14] Kamulaştırma bedelinin azaltılması : 142 Kamulaştırma bedelinin artırılması ve kıymet takdiri . . . : 144 2942 syl. Y. gereğince tapu tescili(2) : 145 İrtifak hakkının terkini talebi : 147 irtifak hakkının bedel karşılığı terkini : 148 İpoteğin terkini talebi : 149 İntifa hakkının terkini : 150 Geçit hakkı tesisi : 151 Tapu tescil davası : 152 Taşınmaza tecavüzün kaldırılması ve teslimi : 153 3533 syl. Y. uyarınca hakem sıfatıyla taşınmaza tecavüzün önlenmesi : 154 Tapu kaydının düzeltilmesi (Tashihi) : 156 Miras sebebiyle tazminat : 157 Kopan arazinin tespiti ve tescili : 158 Arazi kayması sebebiyle sınır tespiti : 159 Zamanaşımı sebebiyle tescil davası : 160 Tapu iptali ve tescil : 161 Zorunlu su ihtiyacı için irtifak tesisi : 162 Zamanaşımı nedeniyle tescil davası : 163 Alınamayan çocuk parası sebebiyle tazminat : 164 Vakfın tescili talebi : 166 Vakfın tesciline itiraz : 167 Vakfın yöneticilerinin değiştirilmesi talebi : 168 Vakfın mallarının değiştirilmesi : 169 Vakfın işleyişinin değiştirilmesi : 170 Vakfın edimlerinin yerine getirilmesi istemi : 171 Vakfın, bazı hükümlerinde değişiklik istemi : 172 Vakfın amacının değiştirilmesi : 173 Kuruluşunda noksanlık olan derneğin feshi : 174 Yasaya aykırılık sebebiyle derneğin feshi : 175 Dernek üyeliğinin ihraç kararının iptali : 176 Belirli süreli kira sözleşmesinin sürenin bitimi nedeniyle feshi ve tahliye : 177 Keşfe katılmama mazeret bildirimi : 179 Davayı kabul dilekçesi : 180 HYUY. m. 197 ye göre cevap süresinin uzatılması : 181 İşlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme alınması. . . : 182 Ara kararı gereği tebligat için adres bildirimi : 183 Müracaata bırakılan dosyanın yenilenmesi talebi : 184 Davadan feragat beyanı : 185 Hakimin reddi talebi : 186 HYUY. m. 166. eski hale getirme talebi : 187 Tazminat talebi : 188 Tavzih talebi : 190 Trafik kazası nedeniyle zararların tespiti : 191 Yoksulluk nedeniyle adli yardım talebi : 193 Nişanın bozulması nedeniyle nişan hediyelerinin iadesi bedel tazmini : 195 Maddi tazminat (Zarar veren hayvan sahibine karşı) . . . . : 197 Dosyanın ayrılması talebi : 198 Düzeltme (Yanlış yazımın tashihi) talebi : 199 Repliğe karşı düplik dilekçesi : 200 Yargıtay bozma kararı nedeniyle duruşma günü istemi . . : 201 Taşkın inşaat davası ile tapu iptal ve tescil davasının birleştirilmesi talebi : 202 Davaya katılma talebi : 203 Delil tespiti istemi : 204 Davanın davalıya ihbarı istemi : 205 Keşif yapılmasına dair ana karardan dönülmesi istemi. . . : 206 Borçtan kurtulma davası : 207 Gayrimenkul satış vaadine dayanan cebri tescil talebi . . . : 209 Fazla maaş ödemesinin sebepsiz zenginleşme nedeniyle iadesi istemi Tecavüzün önlenmesi ve tazminat Kiranın değişen koşullara uyarlanması talebi Gabin şartlarında satılan iadesi talebi Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası Yapılan masrafın iadesi (sebepsiz zenginleşme hükümlerince) Bilir ki? şi raporuna karşı beyan sunulması : 222 Fahiş cezai şartın indirilmesi talebi : 224 Satım sözleşmesinin feshi ve tapu iptali : 226 Bilirkişi raporuna itirazların sunulması Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi Satım sözleşmesinin muvazaa nedeniyle butlanına karar verilmesi talebi Destekten yoksun kalma tazminatı talebi İtirazın iptali talebi İİY. m. 72 gereğince borçlu olmadığının (menfi) tespiti Davanın şirkete ihbarı istemi Kooperatif kurulu kararının iptali İİK: m. 72 uyarınca istirdat davası III) ASLİYE TİCARET DAVALARI Aciz nedeniyle iflas istemi Karşı delillerin sunulması Sözleşmenin feshi, alacağın tahsili, bononun iptali, ihtiyati tedbir talebi Çek iptali ve menfi tespit davası Temyize dair şerh talebi (ic. durdurulmasına, geri bırakılmasına ilişkin yarg. karan) (2) Konkordatonun feshi davası Takasa itirazın sunulması. davası - Kooperatif üyesi olunduğunun tespiti, ihtiyati tedbir işlemi. : 253 İflasın kaldırılması : 255 İflas kararı verilmesi talebi : 256 Konkordatonun anlaşmasının onanması talebi : 257 İtirazın kaldırılması, borçlunun iflası istemi : 258 İflas kararı verilmesi davası : 259 İflasın kapanması talebi : 260 Çekin zayii sebebiyle iptali davası : 261 Hakem seçimi istemi : 262 İhtiyati haciz istemi : 263 Borçların itfa sebebiyle iflasın kaldırılması : 264 İhtiyati haciz kararma itiraz , : 266 Mesleki mazeret sunulması : 268 Mesleki mazeretin kabulü istemi , : 269 İtirazın kaldırılması ve borçlunun iflası talebi : 270 Öz sermaye tesbiti talebi : 271 Hakem seçimi talebi : 272 Davaya yanıt ve ilk itiraz için süre istemi : 273 Çekin bedelsiz kalması sebebiyle iptali : 274 Markaya tecavüzün önlenmesi : 276 Markaya tecavüzün tesbiti ve men-i maddi, manevi tazminat : 278 Tescilli markaya tecavüzün önlenmesi ve tazminat : 280 Markaya tecavüzün önlenmesi talebinin kabulü (Davayı kabul) : 282 Kooperatif hissesinin devrinin önlenmesi ve tedbir istemi : 283 Karar iptali ve temyiz : 285 Bononun iptali, ihtiyati tedbir talebi : 287 Davaya cevaba cevap : 289 Davaya cevabın sunulması : 291 İhtiyati haciz talebi Çek hakkında ödeme yasağı konması talebi İhtiyati haciz kararma itiraz IV) TÜKETİCİ MAHKEMELERİ DAVALARI Otomobilin yenisi ile değiştirilmesi talebi (Yapım hatası nedeniyle) V) FİKİR VE SANAT ESERLERİ DAVALARI Haksız rekabet ve tecavüzün önlenmesi VI) AİLE MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat Nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat Nişanın bozulması sebebiyle hediyelerin iadesi : 305 Evliliğin nisbi butlan~sebebiyle iptali : 306 verilmesi : 313 314 Evlenme talebinin reddine itiraz Mevcut mal rejminin değiştirilmesi talebi .... Mal rejminin kaldırılması istemi Mutlak butlanın karar altına alınması talebidir Evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali Gaiplik karan verilmesi talebi Gaiplik sebebiyle evliliğin feshine karar Gaipliğe ve miras payının teslimine karar . Eski mal rejimine dönülmesine karar verilmesi : 315 Eşlerin mal ayrılığına karar verilmesi Terk sebebiyle boşanma davası Zina sebebiyle boşanma davası Evliliğin birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası . Suç işleme sebebiyle boşanma davası Hayata kast ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma . . Ayrılık süresinin bitmesi sebebiyle boşanma : 322 Boşandığı kocasının soyadını kullanmaya izin : 323 Eşin borçlularının borçlarını ödemesi talebi ■ 324 Terk nedeniyle ihtar talebi : 325 Değer artış payı talebi : 326 Denkleştirme alacağı davası : 327 Denkleştirme bedelinin ödenmesinin ertelenmesi talebi. . : 328 Artık değer hakkının kaldırılması talebi : 329 Artık değer sebebiyle alacak davası : 330 Artık değer payının ödenmesinin ertelenmesi : 331 Alacağı denkleştirme bedelinin istenmesi : 332 Aile konutu hakkında karar verilmesi talebi : 333 Katkıdan doğan hakkın verilmesi : 334 Katılma alacağının tahsili talebi : 335 Konut üzerinde mülkiyet hakkıtanmması : 336 Konut üzerinde intifa hakkı tanınması : 337 Kusurlu eşin payının kaldırılması talebi : 338 Bekarlık soyadını kullanmaya izin talebi : 339 Çocuk için nafaka talebi : 340 Nafakanın yeniden belirlenmesi talebi : 341 Nafaka borcu için teminat verilmesi : 342 Kişisel ilişki kurulması talebi : 343 Çocukla kişisel ilişki kurulması talebi : 344 Kişisel ilişki hakkının kaldırılması talebi : 345 Babalık davası ve çocuğa aylık nafaka talebi : 346 İştirak nafakasının artırılması : 347 Geçimlik nafakası davası : 348 Konut kullanma hakkının değiştirilmesi talebi : 349 Çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi : 350 Paylı malın bölünmeden istenmesi : 351 Paylı malın verilmesi talebi : 352 Yoksulluk nafakasının indirilmesi talebi : 353 Yoksulluk nafakasının kaldırılası talebi : 354 Yoksulluk nafakasnın verilmesi talebi : 355 Soybağmm belirlenmesi talebi : 356 Soybağımn kurulmasına itiraz : 357 Soybağmm reddi davası : 358 Soybağımn reddi davası(2) : 359 Soybağı nedeniyle giderlerin karşılanması talebi : 361 Soyadının kullanılma izninin kaldırılması talebi : 362 Velayetin kaldırılmasına karar verilmesi talebi : 363 Velayetin geri verilmesi talebi : 364 Velayetin değiştirilmesi talebi : 365 Özel vesayet kurulması talebi : 366 Vasinin azline karar verilmesi talebi : 367 Vasilikten kaçınma hakkının kullanılması : 368 Vasilik için ücret talebi : 369 Vasi atama kararının yasaya aykırılığı nedeniyle iptali . . : 370 Vasi atamasına karar verilmesi talebi : 371 Tanımanın iptaline karar verilmesi talebi(2) : 372 Taşınmaz satışına izin verilmesi talebi : 374 Tenfız : 375 Yönetim kayyımı atanması talebi : 376 Kayyım atanması talebi : 377 Alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlanma kararı verilmesi . . : 378 Kısıtlama kararı verilmesi talebi : 379 İşlemin uygun sürede onanması istemi : 380 Küçüğün bir kuruma yerleştirilmesi talebi : 381 Kuruma yerleştirme kararma itiraz : 382 Evlat edinmeye izin talebi : 383 Evlatlık ilişkisinin kaldırılması talebi : 384 Evlat edinmeye izin talebi : 385 Evlatlık ilişkisinin kaldırılması talebi : 386 Aile yurduna kabul kararı : 387 Aile yurdu kurulmasına izin talebi : 388 Aile yurduna son verilmesi talebi : 389 Mal rejimi sözleşmeleri : 390 Edinilmiş mallara katılma sözleşmesi : 390 Mal ayrılığı sözleşmesi : 392 Paylaşmalı mal ayrılığı sözleşmesi : 393 Mal ortaklığı sözleşmesi : 394 VIDİŞ MAHKEMESİ DAVA DİLEKÇESİ : 397 İş sözleşmesinin yazılı yapılması talebi . . : 397 İş akdi ile ilgili yazılı belge verilmesi istemi : 398 Cevaba karşı cevaplar : 399 Davaya karşı cevaplar . . . : 400 Delillerin sunulması : 402 Geçici iş ilişkisi sebebiyle alacak : 403 Genel tatil ücretinin tahsili talebi : 404 Hafta tatili ücretinin tahsili talebi : 405 Geçersiz fesihte çalıştırılmayan süreler için ücret talebi. . : 406 Deneme süresi için ücret talebi : 407 Fazla çalışma ücretinin ödenmesi : 408 Yıllık izin ücretlerinin ödenmesi : 409 Yüzdelerin ödenmesi talebidir : 410 Zorlayıcı sebepler nedeniyle yarım ücret talebi : 411 İşe dönme talebinin reddi sebebiyle tazminat(2) : 412 Kapatma kararma itiraz : 414 Fesih bildirimine itiraz : 415 Fesih hakkının kötüye kullanılması nedeniyle tazminat . : 416 Eşit davranma ilkesine aykırılık nedeniyle tazminat(2) . . : 417 Kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı : 419 Devralan işverenin sorumluluğu sebebiyle alacak : 421 Çalışma belgesi verilmemesi sebebiyle tazminat : 422 Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesine göre tazminat : 423 İhbar tazminatı : 424 İş sözleşmesinden doğan tazminatların tahsili : 425 Yetki tespiti kararının iptali talebi : 427 Süre tutum dilekçesi : 429 Terditli olarak hizmet tespiti : 430 İsteğe bağlı sigortalı olduğunun tespiti talebi : 431 İbraname : 433 İdari para cezasına itiraz : 434 Temyiz dilekçesi : 435 Borca ilişkin itirazın kaldırılması : 436 VIII) İCRA DAVALARI : 438 Ortaklığın giderilmesi ve paylaşım : 438 Borca itirazın kesin kaldırılması : 440 Borca itiraz talebi : 442 İşlemin kaldırılması talebi : 443 İİY. m. 40 icranın durdurulması : 444 İtfa (İİY. 33) nedeniyle icranın geri bırakılması istemi. . . : 445 İtfa nedeniyle İİY. m. 71 ilamsız icra takibinin geri bırakılması : 447 Takibin durdurulması talebinin reddine karşı itiraz : 448 İcra takibine itiraz : 450 Haricen tahsil ile senet aslının iadesi talebi : 451 Usulsüz yapılan ihalenin feshi : 452 İcra emrine itiraz : 453 İmzaya ilişkin itirazların sunulması : 454 İmzaya itirazın kaldırılması : 455 İflasın tasfiye süresinin uzatılması talebi : 456 Tasfiye sonunda alacağın ödenmesi talebi : 457 İhale talebinin feshi : 458 Alacaklılar toplantısının kararının kaldırılması : 459 İİY. 334′ e aykırı işlem nedeniyle şikayet : 460 İmzaya itirazın kaldırılması istemi : 461 Cebri icra ile satışın feshi talebi : 462 İflasın tasfiye süresinin uzatılması talebi : 463 İİY. m. 179 aykırı ve kusurlu olarak şirket iflasını istememek : 464 Rehnin paraya çevrilmesine takipte ödeme emrine karşı itirazlarımız : 465 Mal beyanında bulunma . . : 466 Konkordato süresi verilmesi kararma itirazın sunulması : 467 Tahliye talebi : 468 Kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesine karar verilmesi talebidir : 469 Taksit önerisi ve alacaklıya bildirilmesi talebi : 471 Yetki itirazı talebi : 472 Usulsüz tebligatın yapılmamış sayılması talebi : 473 Temerrüt nedeniyle tahliye : 474 Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesi talebi : 475 Tahliye emrine itirazlarının sunulması . . : 477 Şikayet konusu haciz işleminin yapılmasına emir verilmesi takibi : 478 Yargıtay′dan Yürütmeyi Durdurma kararı için süre verilmesi (İİK. md. 6) : 479 Takibin kaldırılması talebi : 480 Borca ilişkin itirazın kaldırılması talebi : 481 Kıymet takdirine itiraz : 482 1. haciz ihbarnamesine dair itiraz : 483 89/1 haciz ihbarnamesine itirazların sunulması : 484 Yalan mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırılması talebi (İİY. m. 338) : 485 Çocuk teslimi emrine aykırı davranmak : 487 Çocuk teslimine dair ilama aykırı davranan sanığın cezalandırılması talebi İİY. m. 341) : 488 Borç ödemeden aciz belgesi verilmesi talebi : 489 Borçlunun adresinin belirlenmesi talebi : 490 Taahüdü ihlal(4) : 491 Mal beyanında bulunmayan borçlunun cezalandırılması talebi (İİY.) : 495 Müflisin varlığını vermemek : 496 Mal bildiriminden sonra kazanç ve maldaki artışı bildirmek : 497 Mal beyanında bulunmayan borçlu borcu ödediğinden cezalandırılması talebi : 498 Nafaka borcunu ödemeyen davalının cezalandırılması istemi : 499 Alacaklılar toplantısı kararının kaldırılması istemi : 501 İflas masasına alman aracın geri verilmesi talebi : 502 Haczedilen mallar hakkında 3. şahsın istihkak iddiasının reddi talebi : 503 Haczedilen mallar üzerindeki haczin kaldırılması ve istihkak davası : 505 (İİY. m. 72J borçlu olmadığının tesbitine ilişkin menfi tspit talebi . . : 507 (İİY. m. 153) ipoteğin terkinine karar verilmesi istemi. . . : 509 İcranın iadesi talebi : 510 Sıra cetveline itiraz : 511 Yetki itirazına dair kararın bozulması talebi : 512 Takibin kaldırılması talebi : 514 Borca itirazların sunulması : 515 Kiracının itirazının kaldırılması ve tahliye istemi : 516 Borca itirazların sunulması : 518 (İİY. m. 65) gecikmiş itirazların sunulması : 519 Takıp talebi : 521 Çocuk teslimine dair ilama aykırı davranan sanığın cezalandırılması talebi İİY. m. 341) . : 488 Borç ödemeden aciz belgesi verilmesi talebi : 489 Borçlunun adresinin belirlenmesi talebi : 490 Taahüdü ihlal(4) : 491 Mal beyanında bulunmayan borçlunun cezalandırılması talebi (İİY.) : 495 Müflisin varlığını vermemek : 496 Mal bildiriminden sonra kazanç ve maldaki artışı bildirmek : 497 Mal beyanında bulunmayan borçlu borcu ödediğinden cezalandırılması talebi : 498 Nafaka borcunu ödemeyen davalının cezalandırılması istemi : 499 Alacaklılar toplantısı kararının kaldırılması istemi : 501 İflas masasına alman aracın geri verilmesi talebi : 502 Haczedilen mallar hakkında 3. şahsın istihkak iddiasının reddi talebi : 503 Haczedilen mallar üzerindeki haczin kaldırılması ve istihkak davası : 505 (İİY. m. 72) borçlu olmadığının tesbitine ilişkin menfi tspit talebi : 507 (İİY. m. 153) ipoteğin terkinine karar verilmesi istemi. . . : 509 İcranın iadesi talebi : 510 Sıra cetveline itiraz : 511 Yetki itirazına dair kararın bozulması talebi : 512 Takibin kaldırılması talebi : 514 Borca itirazların sunulması : 515 Kiracının itirazının kaldırılması ve tahliye istemi : 516 Borca itirazların sunulması : 518 (İİY. m. 65) gecikmiş itirazların sunulması : 519 Takip talebi : 521 IX) CUMHURİYET SAVCILIĞI DİLEKÇELERİ : 523 İnfazın ertelenmesi talebi : 523 Sahte senet tanzim etmek : 524 Karşılıksız çek vermekten kamu davası açılması : 525 Zimmet suçu nedeniyle kamu davası açılması : 526 Evrakta sahtecilik, sahte evrak bilerek kullanma : 527 Karşılıksız çek keşide etmek : 529 Karşılıksız çek keşide etmek suretiyle 3167 syl. Yasaya muhalefet : 530 Karşılıksız çek keşide etmek suretiyle 3167 syl. Yasaya muhalefet : 531 Emniyeti suistimal : 532 Muhafaza görevinin kötüye kullanılması : 533 Muhafaza görevinin kötüye kullanılması : 534 Zorla kız kaçırma, ah koyma, kızlık bozma : 535 4320 syl. Yasa uyarınca gerekli tedbirlerin alınması talebi : 536 Kiralananda hapis hakkı kullanılan eşyanın kaçırılması(2) : 537 6570 syh Gayrimenkul Kiraları Hakkında Yasa′nm 15. md′ne aykırı davranmak : 539 Hırsızlık, hırsızlık malı bilerek satın alma : 541 İcra teslim edilen yere yeniden girme suçu : 544 Hileli iflas : 545 Cezanın iflasının ertelenmesi talebi : 546 Suçların infazı hakkında bilgi talebi : 547 Kalan cezanın infazının tamamlanması talebi : 548 İnfazın ertelenmesi talebi : 549 Cezanın infazının ertelenmesi talebi : 550 Tekzip kararma uymamak : 551 Yazılı emire bozulma istemi : 552 Davanın kamu güvenliği nedeniyle başka yer nakli istemi : 553 X) ADLİ YAZIŞMALAR 554 Zaptolunan emanet eşyaya mahsus makbuz (Örnek 1). . . : 554 Emanet memurunun savcılığa yazı göndermesi (Örnek2) : 555 Suç eşyasının iade edilmediğine ilişkin yazı (Örnek 3) . . . : 556 Suç eşyasının emanete alındığına alındığına dair C. S. na yazı (Örnek 4) : 557 Suç eşyası ile ilgili kararın sunulması (Örnek 5) : 558 Emanet eşyanın kararı alınmamış olup ne yapılacağına dair (Örnek 6) : 559 Akibetinin sorulması (Örnek 7) : 560 Emanet para dnm akntu gönderilmesi (Örnek 8) : 561 Emanet eşya emniyete^gönderildiği bildirimi (Örnek 9) . . : 562 Zapedilen emanetin Bakanlığa gönderilmesi (Örnek 10) . : 563 Sahte paranın emanet kaydı sonrası Bankaya gönderilmesi (Örnek 11) : 564 Zaptedilen eşyanın kuruma teslimi (Örnek 12) : 565 Emanetin şahsa iadesi kararı (Örnek 13) : 566 Emanetin sahibine alınması için bildirim (Örnek 14) . . . . : 567 Emanetin suç eşyası yön. 17. md. ne göre satışı kararı (Örnek 15) (Tebliğyapılmayan) : 568 Emanetin suç eşyası yön. 17. md. ne göre satışı (Örnek 16) : 569 C. S. nezdindeki paradan şahsa hesap açılması (Örnek 17) : 570 XI) SULH CEZA DAVALARI : 571 Tekzip yazısı yayımlanması : 571 Sürücü belgesinin geri alınması : 572 Belediye encümeni ceza kararına itiraz : 573 Süre tutum dilekçesi (Temyiz) : 575 Güveni kötüye kullanma : 576 Konut dokunulmazlığına ihlal : 577 Tehdit : 578 Cinsel taciz : 579 Cebir (Yaralama ve darp) : 580 Sövme ve hakaret : 581 XII) ASLİYE CEZA DAVA DİLEKÇELERİ : 582 Kamu davasına katılma talebi : 582 Mesleki mazeret bildirimi : 583 Teminatla salıverme talebi : 584 Karşılıksız çek vermek : 585 Karşılıksız çek keşide etmek(2) : 587 Ted. ve Dik. Sonucu ölüme sebebiyet vermek : 589 Sahtecilik ve Dolandırıcılık : 591 S. Ceza Mahk. Kararının kaldırılması, teknip ve cevapların yayınlanması istemi : 593 S.C.M.′nin cevap ve teknip yazısının yayınlanması kararma itiraz : 594 Savunmanın sunulması : 595 Son savunma ve beyanların sunulması : 597 Bilirkişi raporuna karşı itiraz : 599 Emre itaatsizlikte ısrar : 601 Bilirkişi raporuna karşı beyan ve itiraz : 603 Savunmanın sunulması : 605 XIII) AĞIR CEZA DAVA DİLEKÇELERİ : 608 Davaya katılma kararı : 608 Temyizin bozulması talebi : 610 Davaya katılmaya karar verilmes talebi : 611 Hakimin reddi talebi : 612 Yargıtay Ceza Dairesi onama kararının kaldırılması talebi : 613 Takipsizlik kararma itiraz : 615 Takip talebine karşı itirazların sunulması : 616 Takipsizlik kararı : 618 Resmi evrakta sahtecilik : 619 Zimmet : 620 Koruma tedbirleriyle manevi tazminat : 622 Eski hale getirme talebi : 624 Kasten adam öldürme, tutuklama kararının kaldırılması takibi : 625 Dolandırıcılık : 627 6570 Sayılı gayrimenkul kiraları hakkında Yasa′mn 15/d Maddesi′ne aykırı davranma : 630 Rüşvet almak, tahliye talebi : 632 Dikkatsizlik, tedbirsizlik ölüme sebebiyet : 635 Kasten adam öldürme : 637 Temyiz nedeninin sunulması (bozma talebi) : 639 Mahkumiyet kararının bozulması : 641 Onama kararının düzeltilerek bozulması talebi (Karar düzeltme) : 644 Karar düzeltme nedenlerinin sunulması : 646 Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye teşebbüs . . . . : 648 Temyiz sebeplerinin sunulması ( Sahte evrak ve dolandırıcılıktan mahkumiyet kararı) : 651 XIV) İDARİ DAVA DİLEKÇELERİ : 654 idarenin zımni ret işleminin iptali : 654 Doçentlik kadrosuna atama istenmesinin reddine ilişkin işlemin iptali : 656 Aylıktan kesme cezasına ilişkin disiplin işleminin iptali. . : 659 Görevden alma işleminin iptali : 661 Sınavda başarısız sayılma işleminin iptali, yürütmenin durdurulması talebi : 663 Atanmama işleminin iptali ve yümtmenin durdurulmas talebi 667 YOK′ten çıkarılma cezasına ilişkin idare disiplin kurulu işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi .... Tayin işleminin iptali, özlük haklarının iadesi, tazminat 669 davası ve yürütmenin durdurulması talebi Atamaya dair Personel Genel Müdürlüğünün işleminin iptali ve yürütmenin durdurulmaıs talebi : 672 Para cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptali : 674 Yapı ruhsatı iptali davasında müdahil olma isteminin 676 kabulü talebi ve Atama başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali yürütmenin durdurulması talebi : 677 Memuriyetten ilişik kesme kararının iptali : 680 Olumsuz sicil işleminin iptali ve özlük haklarının iadesi 682 talebi : Belediyece şahsa ait taşınmaza yapılan haksız inşaatın 684 yıkımı : Belediye Encümen syl. kararının iptali ve yürütmenin 686 durdurulması davası : Belediye :Encümeninin yıkım, elektrik ve su kesilmesi 688 kararının iptali : Belediye ecrimisil borcunun tahsiline ilişkin Ödeme emrinin iptali, yümtmenin durdurulması, duruşma talebi : 690 ve Davalıya tebliğ edilmeyen imar planının iptali 691 yürütmenin durdurulması rece Nazım imar planının değiştirilmesi isteminin, idarec zimmen reddi işleminin iptali : 694 idarece yapılan ihalenin feshi, tapunun iptali ile tescil 696 talebi ve Yürütmenin durdurulması isteminin uzatılması davası . . : 698 İdarece işyeri ruhsatının iptal işleminin iptali 699 yürütmenin durdurulması talebi. Kamulaştırma kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebi : 701 Vergi dairesince ecrimisil ibranamesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi : 703 Destekleme Fiyat Istıkar Fonu tahsiline ilişkin ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi : 705 idarece fazla tahsil edilen yol harcamalarına katılma payının tecil faiziyle iadesi talebi : 707 Vergi Dairesince gönderilen ödeme emrine itiraz, takibin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi : 709 Emlak vergisi Belediye payının ödenmemesine ilişkin ödeme emrine dayalı banka hesabına konan haczin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi : 712 Vergi Dairesince Saptanan özel usulsüzlük cezasının terkini talebi : 714 Emlak vergisi, gecikme faizi ve ağır kusur cezasına ilişkin ödeme emrinin iptali talebi : 716 Yürütmenin durdurulmasının reddi kararının kaldırılarak yürütmenin durdurulması talebi : 720 Aylıktan(l/3.) kesme cezası işleminin iptali : 722 Yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararma itiraz : 724 Belediyece yapılan haciz işlemine dair yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istemi : 727 Kamulaştırma kararının onanması kararının kaldırılması : 729 Elatmanm önlenmesi : 731 Tasarrufu teşvik kesintilerinin davacının işyerine aktarılması talebi : 733 Ek gösterge ödeme takibinin reddi işleminin iptali ile eksik farkların ödenmesi (faiziyle) talebi : 735 İdare Mahkemesi kararının temyizi ve sebeplerin sunulması : 737 İdare Mahkemesi kararının bozulması istemiyle temyizi . : 739 İdarenin temyiz dilekçesine cevap dilekçesi : 743 Üniversiteler arası Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebi : 746 Haksız olarak geri alman maaşların ( O. Hal tazminat farkı ile) iadesi : 751 Askerlikten muaf tutulmama işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi : 754 XV) DİĞER DİLEKÇELER NOTER BELGELER : 756 Sözleşmeye uygun davranılması; aksi halde işlemin fesh olunacağı ihtarı (teknik şartname ve tahhüt nedeniyle). . : 756 Satın alma sebebine dayalı kiracının tahliyesi istemi . . . . : 758 Sözleşmeye aykırılık nedneiyle fesih ve zararın tazmini ihtarı : 759 Kiracıya satın alma sebebiyle tahliye ihtarı : 760 iktisap nedeniyle ve mesken ihtiyacına dayalı tahliye ihtarnamesi : 761 İki haklı ihtar nedeniyle tahliye ihtarnamesi : 762 Kira bedelinin ödenmeyen farkının ödenmesi ihtarı : 763 Kira bedeli arttırma talebi aksi halde tahsile yapılacağı ihtarnamesi : 764 Bilimsel kuruluşlardan görüş talebi : 765 Kira alacağının ödenmesi ve tahliye ihtarnamesi : 767 Apartman giderlerinin ödenmesi ihtarnamesi : 768