Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Danıştay 10. Daire Kararları (2. Cilt)

Danıştay 10. Daire Kararları (2. Cilt)Sayfa Sayısı
:  
588
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-6486-33-3

50,00 TLÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Danıştay Onuncu Dairesinin kararlarından oluşan bu çalışmaya, alanında yokluğu nedeniyle duyulan ve bize özellikle meslektaşlarımızın sürekli söylediği bir gereksinimi dikkate alarak başladık. Dairemizde görülen uyuşmazlık konularının çeşitliliği, dolayısıyla farklı konulara ilişkin kararların oluşturduğu zengin materyal, bizleri bu kararların düzenli hale getirilip özetlenerek yayınlanmasına yöneltmiştir. Derlemeyi hazırlamaya başladığımız zamanlarda başta akademisyenlerden olmak üzere çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşlardan ve üniversite öğrencilerinden gelen talebin sürekliliği ve giderek artışı bu görüşü desteklemiştir. Tamamı dört cilt olarak gerçekleştirilen çalışmanın vakıflar, dernekler, ö-zelleştirme, bankacılık, elektrik görevlendirme kamu alacaklarının tahsili, radyo ve televizyon yayın ilkeleri, taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi konularını içeren bu cildinden oluşan kısmı, Dairenin 1995 yılından başlayarak 2002 yılının adli tatiline kadar olan yedi buçuk yıllık sürede verilmiş olan toplam 51.665 karar taranmak, konularına göre seçilmek ve bu kararlar üzerinde çalışılmak suretiyle ortaya çıkmıştır. 20 Temmuz 2001 tarihinde başlanarak çok yoğun olarak iki adli tatil içerisinde ve diğer dönemlerde de işler elverdiğinde hafta sonları olmak üzere iki yıldır devam eden çalışmada, Daire kararlarının 2002 yılı adli tatil (20 Temmuz) dönemine kadar olanları sistematik şekilde taranmış olup, bu tarihten sonra Daire içtihatlarında değişiklik yaratan veya okuyucuya faydalı olabileceği düşünülen bazı kararlar da çalışma dönemi dışında olmasına rağmen eklenmek durumunda kalınmıştır. Kararların seçiminde cildin kapsadığı konularda her türden karar olması ve kararın ilke ve esasları içermesi hususuna özen gösterilmiştir. Özetleme işinde kararın öne çıkan bölümünün özetlenmesi yöntemi uygulanmıştır. Kullanımı kolaylaştırmak amacıyla kitabın "içindekiler" bölümü mümkün olduğunca ayrıntılı ve sistematik olarak düzenlenmiş olup; herhangi bir konuda karar arandığında öncelikle "içindekiler" kısmının tamamının gözden geçirilmesi; başlıklara yansıtılamamış kavram ve ilkelere ulaşılabilmesi bakımından "kavram endeksi"ne bakılması, kararın ayrıntılı boyutlarına ulaşılmasını sağlayacaktır. Yıllar itibariyle yargı kararlarının değişebileceği olgusunu dikkate alarak değişiklik gösteren kararlara da derlemede yer verdik. Bu, daire içtihatlanndaki değişimin izlenebilmesini sağlamaktadır. Derlemenin, yukarıda belirtilen konulardaki davalara ilişkin kararlan gün ı-şığma çıkarmak suretiyle özellikle uygulayıcılara yararlı olacağını, öte yandan bu konuda yapılacak bilimsel çalışmalara da kaynak olabileceğini düşünüyoruz. İÇİNDEKİLER I- 3984 SAYILI RADYO TELEVİZYONLARIN KURULUŞ ve YA YINLARI HAKKINDA KANUN 1 A- Genel Olarak Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Yayın İlkeleri ve Yaptırımlar 1 1- Kuruluşların yayın faaliyetine geçmeleri ve faaliyete son ve rilmesi 1 2- Yayın durdurma cezası uygulanabilmesinin önkoşullarının gerçekleşmesi; uyan, uyarının zamanı, geçerliliği ve yargısal denetimi 14 3- Yayın durdurma süresi ile ihlalin ağırlığı arasındaki denge; takdir yetkisinin sınırı 26 4- Canlı yayınlar 30 5- Habercilik, gizli kamera kullanılması ve kurgu 31 6- Denetim Kurulunun incelemesinden geçmiş sinema eserinin televizyonda yayımı 37 7- Piyasada satılan bandrollü kasetin yayını 39 8- Üst Kurula reklam gelirinden ödenecek pay 40 9- TRT′nin özel durumu (3984 s. k. 35. mad.) 44 B-Yayın İlkeleri 50 1- Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olmamak 50 2- Toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmamak 53 3- Anayasanın Genel Esaslar kısmında yer alan ilkelere, de mokratik kurallara ve kişi haklarına aykırı olmamak 58 4- Genel ahlâk, toplum huzuru ve Türk aile yapısına aykırı ol mamak 61 5- İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dinî inançları dola yısıyla hiçbir şekilde kınanmaması ilkesine aykırı olmamak 65 6- Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve top lumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkân veril memesi ilkesine aykırı olmamak 67 7- Türk millî eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve millî kültürün geliştirilmesi ilkesine aykırı olmamak 70 8- Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olma esa sına aykırı olmamak 71 II- III-IV- V-VI- 9- Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşü rücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına aykırı olmamak 74 10- Özel amaç ve çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapılmaması esasına aykırı olmamak 79 11- Haber ve olayların çabuk ve doğru bir şekilde sunulması il kesine aykırı olmamak 81 12- Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlâkî gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek yayın yapılmaması esasına aykırı olmamak 84 13- Aksi yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ola rak ilan edilemeyeceği ilkesine aykırı olmamak 88 14- Radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, ancak, evrensel, kültür ve bilim eserlerinin oluşmasında katkısı olan yabancı dillerin öğrenilmesi veya bu dillerde haber iletilmesi amacıyla bu dillerin kullanılabilmesine aykırı olmamak 92 15- Reklamların Nitelikleri (3984 s. k. 19. mad) 94 16- Reklamların biçimi ve sunuluşu (3984 s. k. 20. mad) 98 17- Reklamların yerleştirilmesi (3984 s. k. 21. mad) 99 18- Programların desteklenmesi (3984 s. k. 23. mad) 100 19- Düzeltme ve cevap hakkı (3984 s. k. 28. mad) 101 20- Seçim döneminde yapılmayacak yayınlar (3984 s. k. 32. mad) 109 SİNEMA ESERLERİ, DERGİ, BASIN İŞLERİ, FİKİR VE SANAT ESERLERİ SAHİPLERİNİN KORUNMASI 115 A- Film yayınının sakıncalı bulunması 115 B- Dergi yayım ve dağıtımı, dergi ismi 118 C- San basın kartı 121 D- Basın kartı sahiplerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya rarlanması 125 E- Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin hakları 128 4389 SAYILI BANKALAR KANUNU 131 3096 SAYILI TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ İLETİMİ, DAĞITIM VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KA NUN 157 ÖZELLEŞTİRME 179 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 202 A- 6183 Sayılı Kanunun uygulama alanı (mad. 3) 202 B- Kamu alacaklarında yetkili tahsil dairesi (mad. 5) 205 VIII C- Mirasçılann kamu alacağı karşısında sorumluluğu (mad. 7) 207 D- Tebligat (mad. 8) 207 E- İhtiyati Haciz (mad. 13) 209 F- Limited şirket ortaklarının sorumluluğu (mad. 35) 211 G- Mükerrer 35. madde öncesinde şirket ortaklarının sorumluluğu 216 H- Tüzel kişiliklerde ortakların sorumluluğu (mad. Mükerrer 35) 218 I- Vade belirleme (mad. 37) 226 İ- Tahsil edilen vergilerin süresinde ilgili hesaba aktarılmaması (mad. 41) 237 J- Gecikme zammı oranında cezai faiz istenebilmesi 243 K- Gecikme zammı (mad. 51-52) 245 L- Ödeme emri (mad. 58) 250 M-Zamanaşımı (mad. 102) 252 VII- 2330 SAYILI NAKDÎ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 254 VIII- 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TE CAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN A-Genel İlke 283 B- Üzerinde Zilyetlik Tesis Edilemeyecek Taşınmazlar 294 1- Devlet ormanı içindeki su kaynağı 294 2- Denizden doldurulmak suretiyle elde edilen taşınmazlar 294 3- Meradan açma taşınmaz 296 4- Umumun kullanımına açık tuvaletler 297 5- Hazineye ait taşınmazlar 298 6- Karayolları genel müdürlüğüne ait taşınmaz 302 7- Köy yolu 303 8- Köye ait su kaynağı 304 9- Kumluk vasfındaki taşınmaz 307 10- Göl yatağı 308 11- Köye ait okul yeri 309 12- Tapulama dışı bırakılan köy boşluğu 310 13- Dere yatağı 311 14- Hayvan otlakiyesi 312 15- Mera 313 16- Orman alanları 316 17- Tescil harici bırakılan alanlar 317 18- Çalılık ve taşlık arazi 318 19- Vakıflar genel müdürlüğüne ait taşınmazlar 319 IX C- Taşınmaz Mal Zilyetliğinde Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Alanı 320 1- Tecavüz ve müdahale sayılacak haller 320 a) İhrazat (inşaat) malzemelerine el konulması 320 b) Apartman dairesi 321 c) İşyerindeki eşyaların dışarı çıkarılması 321 ç) Tahsis edilen arazi dışına çıkılması 322 d) Dere yatağına fidan dikmek 323 e) Tahsisli taşınmaz üzerine idarenin rızası dışında tesis ya pılması 323 f) Damlı yapı 325 g) Taşınmazın otopark olarak kullanılması 328 h) Belediye yeşil alan ve çevre düzenlemesi yapılması 329 ı) Su kaynağı 330 i) Kullanılan tek çıkış yolunun taşla kapatılması 331 j) Ev balkonunun komşu taşınmaza taşması 332 k) Hendek kazma, temel açma 333 1) Geçiş yolunun kapatılması 334 m) Ana su borusunun delinmesi 335 n) Mahkeme kararı olmaksızın mahsulün biçilmesi 338 o) Su yolunun önünün kesilmesi 339 ö) Yıllardır yol olarak kullanılan taşınmazın giriş ve çıkışı nın kapatılması 340 p) Binanın belediye zabıtası eliyle boşaltılması 341 r) Umumun kullandığı yola ağaç dikilmesi 342 s) Tahsisli binaya müdahale 343 ş) Suyun akışına yön verme 344 t) Köy yoluna beton duvar örmek 345 u) Televizyon vericisi kurulması 346 ü) Kanalizasyon sistemi üzerinde yapılmak istenen tamiratın engellenmesi 347 v) Kıyı kenar çizgisine duvar çekmek 348 y) Kira sözleşmesine aykırı olarak su çıkarılması 349 z) Kanalizasyon şebekesinin başka bir kanalizasyon şebeke sine bağlatılması 352 2- Tecavüz ve müdahale sayılmayacak haller 353 a) İşgal harcı ödenmek suretiyle kullanılan taşınmazlar 353 b) Arazi sınırında bulunan kazıkların sökülmesi 356 c) Yeraltı suyundan faydalanmak amacıyla arazi içinde keson kuyu açılması 357 X IX- d) Yargı kararının uygulanması sonucu taşınmazın teslim e- dilmesi 359 e) Kira sözleşmesine dayalı kullanım 360 f) Maden arama ruhsatı kapsamında kalan taşınmazlar 364 g) Eşe ait eve yerleşme 366 h) İdarenin muvafakati ile taşınmazın kullanılması 368 ı) Köy ihtiyar heyeti kararıyla kullanılan taşınmaz 369 i) Apartman ortak kullanım yerinde tasarruf , 370 D- Başvuruda Bulunma Süresi 372 E- Soruşturma 381 1- Başvurunun soruşturma yapılmadan yazılı olarak reddine i- lişkin işlemin kesin, yürütülmesi zorunlu işlem olduğu 381 2- Bildirim 383 3- Mülki amirin doğrudan soruşturma yaptırması 386 4- İlanen tebligat yapılması 387 5- Soruşturmanın zilyetliğin araştırılması ve korunmasına yö nelik olarak yapılması 389 6- Tebligattan imtina 390 7- Fezleke düzenlenmesi 391 8- Soruşturma dosyasının işlemden kaldırılması 392 F. Anlaşmazlığın Dava Konusu Edilmesi 393 G- Mahkemece Uyuşmazlığın İncelenme Usulü 405 2762 SAYILI VAKİFLAR KANUNU 407 A-Mahluliyet Kararı 407 B- Mütevellilikten azil 410 C-Vakıfların Vergi Muafiyeti 415 D-Vaziyet Kararı 419 E- Tevliyet Tevcihi 425 F- Vakıfların Yurt İçinde Şube, Temsilcilik, İrtibat Bürosu veya Benzeri Adlarla Birim Açması 427 G- Vakfın Gelir Fazlasının Vakıf Evlatlarına Verilmesi 439 H- Taşınmazların tapu kaydındaki vakıf şerhlerinin tescili ve re′sen terkini 441 I- Taviz bedeli 448 İ- Vakıf Paralarının Değerlendirilmesi 462 J- Vakıf taşınmazı Üzerinde "Sükna Hakkı" Tesisi 463 K- Vakfa Tahsis Edilen Taşınmazın Amacına Aykırı Olarak Kulla nılması 464 L- Mazbut Vakıfların İdaresi 467 M-Vakıf Mütevelli Heyetine Ücret Ödenmesi 468 XI N- Vakıf Yoluyla Vücuda Gelmiş Taşınmazın Vakıflar Genel Mü dürlüğüne Devredilmesi 470 O- İhtiyat Akçesi - Teftiş ve Denetleme Giderlerine Katılma Payı 474 Ö- Vakfa Ait Taşınmaz Üzerinde "İrtifak", "İntifa Hakkı" Tesisi 476 P- Vakfın "Mazbut Vakıf′lar Arasına Alınması 480 R- Vakıf yönetim kurulu üyeliğinden azil 482 S- Cemaat vakıflarının "akar" olarak yeni taşınmaz edinebilmeleri 489 Ş- Vakıfların Tüzel Kişilik Kazanması 492 X- 2908 SAYILI DERNEKLER KANUNU 493 A- Bir Derneğin Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayılması 493 B- Derneklerin Uluslararası Faaliyeti 501 C- Derneklerin Faaliyetinin Durdurulması 506 D- Dernek Kurucusu Olamama 508 E- Dernek İsminin Başmda "Türk" Sözcüğünün Kullanılması İzni 511 F- Dernek Adına Para Toplama Yetkisi 512 G- Derneklerin Sağlanan Geliri Üyelerine Paylaştıramayacağı 515 H- Türk Hava Kurumuna İlişkin Uyuşmazlıklar 518 XI- 2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KA NUNU VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNU 525 A-Düzenlenmek İstenen Şenliğin Yasaklanması 525 B- Gösteri Yürüyüşünün Yasaklanması 528 C- Siyasi Partinin Yapmak İstediği Açık Hava Toplantısının Erte lenmesi 531 D- Kapalı Yerde Yapılmak İstenen Toplantı 534 E- Afiş Asılmasına İzin Vermeme 537 F- Siyasi Partilere Yapılacak Devlet Yardımı 540 XII- 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU, 2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU 543 A- Sendika, Dernek Gibi Özel Hukuk Tüzel Kişiliklerinin Kuruluşu nun İzin Koşuluna Bağlanmadığı 543 B- Çalışanların Sendika Kurma Hakkı ve Faaliyetleri 545 C- Grevlerin Ertelenmesi 553 D- Grev ve Lokavtlarda Alınacak Önlemler 563 E- Memur Sendikalarının Aidat Toplaması 571 F- Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili, Toplu İş Sözleşmesine Müda hale 574 G- İşçi Sendikasının Eğitim Konulu Projesine Fon Tahsisatı 580 H- Toplu İş Sözleşmesinde Resmi Arabuluculuk 581 KAVRAM İNDEKSİ 583