Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Credobank - Moskova Dosyası

Credobank - Moskova DosyasıSayfa Sayısı
:  
202
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007

15,00 TL

öNSöZ
Ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulabilen ve yaşamının her safhasında gece ve gündüz Devlet tarafından de-netlenebilen ve denetlenmesi zorunlu bankalardan birinin, hatalı devlet denetimi, denetimsizlik, hapis cezasını gerektirecek kadar denetim ihmali, mahkemelerin de doğru karar vermemesi, BBDK ve TMSF gibi Devlet kurumlarının acemilik nedeni ile gereken yasal işlemleri yapmaması, bazende tersine yapması, özetle devlet organlarının sorumluluğunu düzenleyen Anayasa′mn 40, 48, 125, 129 ve 167. maddelerinin ihlal edilmesi neticesinde, 1994 Nisan ekonomik krizi meydana gelmiş, İmpexbank, Marmarabank, TYT Bank gibi üç özel banka aynı gün kapatılmıştır.

Bankaları hortumlayanlarm sorumluluğuna ilaveten ve bir ölçüde özel hortumcuların bir tür hırsızlık sorumluluğundan öncelikli olmak üzere Credobank-İmpexbank komedisinde özet gülünç satır başları şöyledir:

1) Sermayesinin tamamı özel kişilere ait olup, mali bün
yesindeki zayıflama nedeni ile 1989 aralığından bu yana
3182 sayılı Bankalar Kanunu′nun 63-68. maddelerine göre
Hazine Müsteşarlığı yönetim, denetim ve gözetiminde bulu
nan Türkiye İthalat ve İhracaat Bankası A.Ş (İmpexbank)
kolay mevduat toplayabilmek için Dolar bazında % 6.5 yıllık
vadeli mevduat faizi ödeyeceğini iç ve dış müşterilerine açık
ladığından, Rus uyruklu Credobank-Moskova Şirketi, 15, 20
Nisan tarihlerinde 11 milyon 500 bin dolar mevduatı İmpex-
bak′a tevdi etmiştir.

2) Üç yıldan beri İmpexbank′ı idare eden Hazine Müste
şarlığı, Bankanın kapatılması için daha önce bakanlar Kuru-
lu′na yazılı başvuruda bulunduğu ve bu tarihten sonra yatı
nla mevduatın uzun süre iade edilemiyeceğini, 12 sene son
ra daha iyi anlaşıldığı gibi hiç iade edilemeyeceğini bildiği ve
ya bilmesi gerektiği halde,% 6,5yıllık vadeli mevduatı kabul
etmiş ve "bir kimsenin saflığından yararlanarak menfaat

IV
sağlamayı dolandırıcılık" sayan 765 sayılı Türk Ceza Kanu-nu′nun 503. maddesini ihlal etmiştir. Fakat Anayasa′nm 2-5 maddelerine göre "Hukuk Devleti" sayılan Türkiye′mizde yabancı mevduat sahibine karşı işlenen dolandırıcılık suçu hala cezalandırılmamış ve disiplin cezası düzeyinde dahi gündeme gelmemiştir.

Sermayesinin tamamı Devlete ait TÜPRAŞ′m 19 milyon doları da aynı tarihlerde ve aynı devlet hataları etkisinde Marmarabank′a mevduat olarak yatırılmış ve ABD′nin askeri yardımı niteliğinde bir bölümü Milli Savunma Bakanlı-ğı′na aktarılması gereken 19 milyon dolar TÜPRAŞ mevduatı da büyük ölçüde batmıştır.

3) Dramı ve komik seyri bu kitapta yazılı Credobank′m
mevduatı 20 Nisan 1994 tarihinde dolar hesabına yatırılmış,
iflâs masasına da 22.10.1996 tarihinde işlemiş faizleri ile
birlikte 12 milyon 343 bin küsur dolar olarak kaydedilmiş
tir.

4) Daha sonra şeytanın aklına gelmeyecek şekilde İstan
bul 9. İcra Tetkik Mercii Hakimliği′nin hiçbir yasal dayana
ğı olmayacak şekilde, masada kayıtlı dolar alacakların da
türk lirasına çevrilmesi gerektiği, zira bu işlem yapılmadığı
takdirde kur yükselmeleri nedeni ile masada kayıtlı dolar
alacakların aşırı değerleneceğini ve Türk parası alacaklıların
zarar göreceğini iddia edip bazı yargı kararları çekişmesin
den sonra, tüm yabancı para masa borçlan, İmpexbank′m
iflasına karar verildiği 22.10.1996 tarihindeki dolar kuru
üzerinden Türk Lirasına çevrilmiş, Credobank ta masadan
ancak Türk parası talep edebilir hale gelmiştir. Bu tarihteki
dolar kuru 96 bin lira olduğundan masada kayıtlı 12 milyon
343 bin dolarlık Credobank alacağı :


96.000 TL x 12.343 = 1 trilyon 184 milyar 928 milyon lira olmuştur.

Hesaba göre masa, Credobank mevduatının Türk parasına çevrilmesi suretiyle hesap edilen bu 1 trilyon 184 milyar 928 milyon lira parayı bir gün Credobank′a öderse, Credobank′m masaya kayıt tarihi itibariyle mevduat ve faizleri toplamı 12 milyon 343 bin doları ödemiş sayılacaktır.

5) Üçüncü şahıslardaki alacaklannı bir ölçüde tahsil
eden iflâs masası, iflâs tarihi kuruna göre hesap edilen Cre
dobank alacağı 12 milyon 343 bin dolann Türk parası kar
şılığı 1 trilyon 184 milyar 928 milyon lirayı 30.1.2003 tari
hinde Credobank vekili Av.Hayri Domaniç′e bildirmiş ve pa-


ranın etibank Kadıköy Şubesinden çekilebileceğini açıklamıştır.

6) İflâs masası 12 milyon 343 bin küsur dolar mevduat
ve faizinin, iflâs tarihindeki karşılık Türk parası olarak he
sapladığı 1 trilyon 227 milyar liradan çeşitli tahsilat harçla
rını kestikten sonra kalan Türk parası 1 trilyon 162 milyar
400 milyon 43 bin lira olarak Credobank Vekili Av. Hayri
Domaniç′e intikal etmiştir.

7) Credobank vekilinin iflas tarihindeki kura göre he-
saph edilen ve 12 milyon 343 bin küsur mevduatı ile faizle
ri tutarı Dolara tekabül eden net 1 trilyon 162 milyar liranın
Credobank′ça tahsil edildiği 30.1.2003 tarihinde Dolar ku
ru küsurat hariç 1 milyon 642 bin lira olduğundan, 1994 Ni-
san′mda yatırılan net mevduat 11 milyon 500 bin Dolar ve
bu paranın iflas masasına kaydedildiği tarihe kadar hesap
edilen faizin tutarı 12 milyon 343 bin Doların iflas tarihin
deki kura göre hesap edilen Türk parası tutan ile satın alı
nabilen Dolar 1 milyon 642 bin liralık kur üzerinden 706 bin
Dolamdan %15 vekalet ücreti + ilaveten vekilin ücretinin
%18 oranında KDV′si Av. Hayri Domaniç emrine ödenmiş,
bakiye 581 bin 400 küsur Dolar da masadaki alacağı Credo
bank′tan devir almış (Temellük etmiş) 3. şahıs Lübanhan Li
mited Şirketi′nin ABD′deki Deutsche Bank Trust Company
Americas hesabına 2005 Ağustos ayında Ziraat Bankası
Taksim Şubesi eli ile havale edilmiştir.


Yukarıdaki özete göre:
20.04.1994 tarihinde 11 milyon 500 bin Dolar mevduat yatıran ve bu paranın iflas masasına kaydedilmesi tarihine kadar işlemiş ve masaya da kaydedilmiş faizleri tutarı 12 milyon 343 bin küsur dolar Credobank alacağı, 9 sene 4 ay sonra yani Credobank halefine toplam net alacağının havale edildiği 2005 Ağustos′unda 581 bin 400 Dolar ödenmiş ve Credobank′ta Dolar alacağının:

12.343.000 - 581.400 = 11.761.600 yani 1/9′unu almıştır.

Bu feci durum ve Türkiye′yi yabancılara karşı güvenilmez bir ülke olarak tanıtan bu komik netice de:

1) Bankaları denetleyen ve gereğinde idare eden, idare
organı Hükümetin,

2) Banka hortumlamalarını engellemesi gayet kolay iken,


bu görevi ihmal eden ve zaman zaman da hortumcularla haksız fiil işbirliği yapan ikinci kademe, yeminli Banka murakıpları ile Hazuni ve BDDK′nın batmaya aday bankaların yönetim ve denetim kurullarına tayin ettiği Devlet memurlarının

3) Faaliyeti durdurulan bankanın hemen iflasını talep et
mek zorunda olan TMSF′nin, aksine diğer alacaklılar tara
fından açılan iflas davalarına da itiraz etmesi

4) Hatalı, çelişkili kararlar veren icra, ticaret, Yargıtay gi
bi çeşitli derece Mahkemelerinin


5) Batan bankaların mevduatını en verimli şekilde değer
lendirilmek üzere temsilci tayin edilen Emlakbank ve İş
Bankası gibi büyük oranda Devlet Bankalarının

6) Batan Bankaların tasfiyesini üst düzeyde denetlemesi
ve hataları düzeltmesi gereken BDDK, Hazine Müsteşarlığı,
TMSF, TC Merkez Bankası ve Bankalar Birliği gibi Devlet
kuruluşlarının


Katmerli hatalarından uzman avukatlarının acemilik ve özensizliğinden, özetle uygulanması zorunlu emredici hükümlerin onda birinin bile uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.

1994 yılından 2006 sonlarına kadar kitapçıklar haline de gelmiş çeşitli ilmi incelemelerle bankalarla diğer kredi müessesesi faktoringlerin

- Her maddesi geçersiz

- Tüm maddeleri emredici kurallara ve insan haklan söz
leşmelerine aykırı olduğu sürekli belirtildiği halde bu konu
da denetim yapacak, hatalı kredi sözleşmelerini düzeltecek
ve 1 Haziran 2005 tarihli 5411 sayılı son Bankacılık Kanu-
nu′nun 76-80 ve 93. maddelerine göre buna mecbur BDDK
ile Bankalar Birliği ve T.C. Merkez Bankası hiçbir müdahe-
lede bulunmamış, enflasyonun % 10-20 arasında değiştiği
2005-2006 yıllarında ayda %30 yılda %360 temerrüt faizi
uygulaması ve davalar devam etmiştir ve devam etmektedir.


Cumhuriyet devrinin en büyük milli kuruluşu ve Atatürk ile Celal Bayar′m müşterek eseri sayılan İş Bankası′nm İzmir Şubesi 3 milyon Dolarlık kredisini 25.5.2004 tarihli bir protokol ile 2008 yılma kadar taksitlere bağlamış ve 4743 Sayılı Kanundan da yararlanan İzmer Şirketi′ndeki bu alacağını Ege Varlık A.Ş. adlı bir firmaya temlik etmiş, bu alacaktan elini çekmiş görünmekte ise de hem alacağı devralan

VII
Ege Varlık Şirketi hem tüm kredi alacağını bu şirkete devreden İş Bankası 25.5.2004 tarihli taksitlendirmeden sonra da, sanki böyle bir vadelendirme yokmuş gibi 2008 yılının sonuna kadar taksit taksit ödeme hakkı bulunan İzmer Şirketini akıl almaz ve izah edilemez icra ödeme emirleri ile takip etmekte, en az ilamsız beş icra takibinin borçlu İzmer Şirketi tarafından kabul edileceği takiplerin kesinleştirileceği protokolün 4. maddesinde taahhüt ettirilmekte ve İş Bankasının tüm kredi alacağını devralan Ege Varlık şirketi de, temlikten önce İş Bankasının giriştiği ipoteği paraya çevirme takibini 11.10.2006 tarihli ihale ile kesinleştirmiş, üç milyon 47 bin ana para kredi borcu ile taksitlerin tamamlanmasından sonra ödenmesi protokole yazılı faizlerden ibaret, en çok 5-6 milyon Dolar alacağı devralmış bulunan Ege Varlık şirketi 33 trilyon 800 milyar muhammen bedelli taşınmaz üst hakkını 18 trilyon 300 milyar bedelle icradan satın almış ve iptal davalarına neden olmuştur.

İş Bankasının ve daha sonra Ege Varlık şirketinin İzmer A.Ş. aleyhine giriştiği diğer ilamsız icra takiplerinin toplamı, ufak yanılmalar bir yana 44 trilyon liradan fazladır. 25.5.2004 tarihli protokolde kesin taksitlere vadelendirilip sabitlendiği halde, en fazla 6-7 trilyon ana para ve faizleri tutan için 44 trilyon liradan fazla icra takibini kesinleştiren ve bu takiplerden 33 trilyon muhammen bedelli ipotekli üst hakkını 18 trilyon 300 milyar liraya Ege Varlık şirketinin icradan satın almasını sağlayan ve 2008 sonuna kadar "vade-lendirme-taksitlendirme" nin bu icra takiplerine engel olmadığını gösteren 25.5.2004 tarihli protokolün 4. maddesinde yer alan acımasız, komik, geçersiz, cehalet ürünü ve kredi işlerini Anayasa′nm 167. maddesi gereğince düzenlemek ve denetlemekle yükümlü Devletin de sorumluluğunu gerektiren komik kural şöyledir:
Protokol Madde 4
"Müşterek ve müteselsil borçlular.

a- Bankanın alacaklarının tahsilini teminen, ileride açacağı yeni takiplere itiraz etmemeyi, takipleri kesinleştirmeyi, açılmış ve açılacak takiplerin sonuca ulaştırılmasını kolaylaştırmayı, takip işlemlerine karşı itiraz ve şikayet yoluna başvurmamayı, taşınmazların kıymet takdirlerine itiraz etmemeyi, açılacak davalara karşı itiraz etmemeyi, takip ve davaların sürüncemede kalmaması için gerekli hukuki ve idari işbirliği içinde bulunmayı,b- Bu protokol yürürlükte kaldığı sürece aleyhlerinde yürütülen tüm takip dosyalarının işlemden kalkmaması, hacizlerin düşmemesi, satış sürelerinin geçmemesi için gerektiğinde menkul/gaynmenkullerin icraen satışının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü usuli tedbirlerin alınmasında ve takip işlemlerinin yapılmasında bankanın yetkili olduğunu,

Kabul, beyan ve taahhüt ederler."

Kanun yapmada ve uygulamada akıl almaz derecede acemilik ve egoizme düşen BDDK.nm Uzanlara uyguladığı 4969, 5020, 5021 sayılı kanunlarda, tarihte ve dünyada benzeri görülmeyecek şekilde hatalı ,kanun vasfından yoksun zulüm örnekleridir.

BDDK ve TMSF tarafından nasıl hesap edildiği 4 yıldır açıklanmayan İmar Bankası Mevduat farkı 7,5 katrilyon lira ve faizlerini içeren ödemeye çağrı mektubuna muhatap ALARA KOÇİBEY UZAN′m Vekili Av. Şayian Çığgm′m itirazını reddeden İdare Mahkemesi Kararını bozan Danıştay 13. Dairesi olayları özetledikten sonra 22.6.2006 tarih ve 2006/1173 sayılı kararında:

"Dosyanın incelenmesinden; Fon tarafından davacı adına banka kaynaklarının ne şekilde ve hangi miktarda aktarıldığına ilişkin bir tesbit yapılmaksızın, mevduat farkından kaynaklanan kamu alacağının tümünden davacının sorumlu tutularak sadece hakim ortağın "EŞİ" olması nedeni ile işlem tesisinde hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Bu nedenle uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre İdare Mahkemesi kararının ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.madedesi uyarınca dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 22.6.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

Yine,BDDK ve TMSF tarafından nasıl hesap edildiği 4 yıldır açıklanmayan İmar Bankası Mevduat farkı 7,5 katrilyon lira ve faizlerini içeren ödemeye çağrı mektubuna muhatap küçük RENÇ EMRE UZAN′a velayeten Cem Cengiz Uzan ve Alara Koçibey Uzan′ın vekilinin itirazım reddeden İdare Mahkemesi kararını bozan Danıştay 13.Dairesi olayları özetledikten sonra 22.6.2006 tarih ve 2006/1395 sayılı kararında:
"Dosyanın incelenmesinden; Fon tarafından davacı adına banka kaynakarının ne şekilde ve hangi miktarda aktarıldığına ilişkin bir tesbit yapılmaksızın, mevduat farkından kaynaklanan kamu alacağının tümünden davacının sorumlu tutularak sadece hakim ortağın "ÇOCUĞU" olması nedeniyle işlem tesisinde hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Bu nedenle uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre İdare Mahkemesi kararının ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 22.6.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

BDDK ve TMSF tarafından nasıl hesap edildiği 4 yıldır açıklanmayan İmar Bankası Mevduat farkı 7,5 katrilyon lira ve faizlerini içeren ödemeye çağrı mektubuna muhatap küçük YASEMİN PARİS UZAN′a velayeten Cem Cengiz Uzan ve Alara Koçibey Uzan′ın vekili Av. Şayian Çığgm′m itirazını reddeden İdare Mahkemesi kararını bozan Danıştay 13.Dairesi olayları özetledikten sonra 22.6.2006 tarih ve 2006/1169 sayılı kararında:

"Dosyanın incelenmesinden;Fon tarafından davacı adına banka kaynaklarının ne şekilde ve hangi miktarda aktarıldığına ilişkin bir tespit yapılmaksızın,mevduat farkından kaynaklanan kamu alacağının tümünden davacının sorumlu tutularak sadece hakim ortağın "ÇOCUĞU" olması nedeniyle işlem tesisinde hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Bu nedenle uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre İdare Mahkemesi kararının ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle de, anılan yasanın 52. maddesi uyarınca dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 22.6.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

1999 yılında kapatılan EGEBANK′m sözde hakim ortaklarından olduğu gerekçesiyle Şevket DEMİREL′in GÖLTAŞ Anonim şirketi ile diğer sekiz şirketine TMSF tarafından,tedbir konduktan sonra yönetici ve temsilci tayin edilmesi işlemine karşı açılan davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi

X
12.10.2006 tarihli ve 2005/2305 E.Sayılı kararında, ayrıntılar belirtildikten sonra Anayasaya aykırılıklar görmüş ve netice bölümünde:

"Bu itibarla 4389 sayılı Bankalar Kanunu′nun ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu′nun anılan hükümlerinin Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla incelenmek üzere gönderilmesine Mahkememizce karar verilmiştir.

Bu nedenle, 2848 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun′un 28. maddesi gereğince, bakılan uyuşmazlıkta uygulanacak kanun hükümleri olarak 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15.maddesi ile bu maddenin birbiiyle ilgili hükümler içeren 15/7-a, 15/7-b, 15/1, 15/3, 15/a. Maddeleri ile* 5411 sayılı Bankacılık kanununun 134. maddesinin birbirleriyle ilgili hükümler içeren tüm bentlerini kapsar mahiyette maddenin tamamı 5411 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesinin sözkonusu yasaların bu maddelerle ilgili olan diğer hükümlerinin Anayasaya aykırı olup olmadığı hususuyla ilgili olarak davalı idareye ve davacı tarafa bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre verilerek iddia ve savunmalarının alınmasına, 12.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi."
neticesine varılmıştır.

Görülüyor ki, İmar Bankası′nı gereği gibi denetlemeyen BDDK-TMSF′nin alacaklı olduğunu kanıtlamak için hiçbir belge ibraz etmeden banka yöneticileri ile hakim ortaklarına ve özellikle "bunların eş ve çocukları ile kan kayın hısımlarına, evlatlıklarına" yüklediği 7 katrilyon liradan fazla borçların haksız olduğu büyük Türk Yargısı tarafından saptanmış, 478 kişi 3 yıldan fazla perişan edildikten sonra adalet ışığı görülmüştür.

Belgelerin toplanmasını üstlenen Av. Okşan Şen′e, yayına hazırlanmasını üstlenen Av. Hamiyet Arıkan′a, dizgi işini yapan Yeter Şahin′e, kapak tasarımını gerçekleştiren Gönül Eray′a ve emeği geçen Ankan çalışanlarına teşekkür ederim.
Prof. Dr. Hayri Domaniç Şubat, 2007

İÇİNDEKİLER25.4.1994 Tarihli Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı Yazısı 3
23.4.1994 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 4
5.10.1994 Dava Tarihli İstanbul 8. Asliye Ticaret
Mahkesi Karan 5
25.1.1995 Tarihli Bilirkişi Raporu 13
17.11.1995 Tarihli Yargıtay 19. Hukuk Dairesi İlamı 39
18.6.1996 Tarihli Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin
Karar Düzeltme Kararı 45
31.10.1995 Tarihli Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının
T. Emlakbank A.Ş Genel Müdürlüğü′ne yazdığı Yazı 47
24.12.1995 Tarihli Açılacak Dava Dilekçesi İndeksi 56
58
26.12.1995 Tarihli İstanbul 7. Asliye Ticaret
Mahkemesi′ne Açılan Dava Dilekçesi

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkeme′sine Verilen
Cevap Dilekçesi

82

XII
Credobank Vekillerince Verilen Cevaba
Cevap Dilekçesi , 89
5.4.1996 Tarihli İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi
Kararı 93
Temyiz Dilekçesi 96
28.11.1996 Tarihli Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Bozma
Kararı 106
12.2.1996 Tarihli Credobank Vekillerince T. Emlak Bankası′na Beyoğlu 7. Noterliğinden çekilen İhtarname.. 109
13.3.1996 Tarihinde Beşiktaş 5. Noterliği′nden
Çekilen İhtarname 123
Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin Kararı 125
Credobank Vekilleri Tarafından Merkez Bankası,
TMSF ve Emlak Bankasına Çekilen 6.5.1996 Tarihli
İhtarname 128
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi′nin 12.2.1998 Tarihli Karan
İflâs İdaresinin 26.6.1997 Tarihli Yazısı 154
Credobank Vekilinin İflâs İdaresine Yazdığı Yazı 158
Müflis T. İthalât ve İhracaat Bankasının Alacak
Kayıtlarını Gösteren Belge 163
Baymdırbank Kadıköy Şube Müd.′ne Yazılan Yazı 166
Credobank vekili tarafından 3. İflâs Müdürlüğü İflâs
İdaresine Yazılan Yazı 167
Credobank′a Çekilen İhtarname 168

XIII
Credobank Vekili Tarafından 3. İflâs Müdürlüğü′ne
Çekilen İhtarname 170
Credobank Vekili Tarafından Beyoğlu Vergi Dairesi
Müdürlüğü′ne Yazılan Yazı 175
İstanbul Defterdarlığının Cevap Yazısı 179
İstanbul 3. İflas Müdürlüğü′ne Yazılan Yazı 182
Credobank Vekili Tarafından BDDK ve TMSF′na
Çekilen İhtarname 183
TMSF′na Yazılan Dilekçe 190
Dilekçeye Verilen Cevap 191
Sulh ve İbra Anlaşması 198