Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili

Çocuğun Kayyım Tarafından TemsiliSayfa Sayısı
:  
221
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5593-47-6

35,00 TLGİRİŞ KONUNUN SUNUMU Çocuğun kayyım tarafından temsili, Türk Medeni Kanunu′nun çeşitli hükümlerinde dağınık biçimde düzenlenmiş bir konudur. Yasa koyucu esa¬sında çocuğun kayyım tarafından temsilini ikincil ve tamamlayıcı bir temsil kurumu olarak değerlendirerek hükümler getirmiş ve aile hukukundaki işle¬rin ve uyuşmazlıkların büyük bölümünde çocuğun bağımsız olarak temsil edilme hakkı dikkate alınmamıştır. Çocuğun kayyım tarafından temsili yasal temsil çerçevesinde değer¬lendirilir. Türk Medeni Kanunu′nda kayyımlık bir vesayet önlemi olarak, kayyım da bir vesayet organı olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla kayyımlık kişinin kişiliğine veya malvarlığına ilişkin çıkarlarının korunmasını amaçla¬yan bir kurumdur. Ancak yasamızda erişkinlere ve çocuklara kayyım atan¬ması birlikte düzenlenmiş olup çocukların temsiline ilişkin özel durumlar dikkate alınmamıştır. Oysaki çocuğun hukuksal işlem ehliyeti, velayet ya da vesayet altında olmasına bağlı olarak yasal temsilcisiyle arasındaki ilişkiler çocuğa kayyım atanmasındaönenı taşıyan hususlardır. Çalışmamızda çocu¬ğun kayyım tarafından temsili, çocuğun hukuksal işlem ve dava ehliyetine bağlı olarak değerlendirilmiş ve hükümlerde ortaya çıkan boşluklar doldu¬rulmaya çalışılmıştır. Öte yandan kayyımlık, geçici niteliği ve kendisine kayyım atananın hukuksal işlem ehliyetini etkilememesi nedeniyle öğretide ve uygulamada önemsenmemiş bir kurum olmuştur. Türk medeni hukukunda kayyımlığı ele alan yayımlanmış monografi sayısı ikidir, bunlardan biri 1967 tarihli "Vasi¬lik ve Kayyımlık Hukuku" adlı eser1, diğeri 2006 tarihli "Türk Medeni Hu¬kukunda Kayyımlık" adlı eserdir2. Çocuğun kayyım tarafından temsili ise "Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık" adlı eserde bir bölüm olarak ince¬lenmiştir ve bugüne dek ayrı bir çalışmaya konu olmamıştır. Uygulamada da soybağı davaları dışında çocuğun anne babası dışır bir kişi tarafından temsiline yeterli önem verilmeyerek yargılamalarda k; yım atanması yoluna gidilmemekte ve çocuğun mallarının korunmasır kayyımlığa hiç başvurulmadığı gözlenmektedir. Bunun nedenlerinden Önemlisi, yargının ve devletin, çocuk somut bir biçimde zarar görmedik hatta çocuğun zararı herkesçe görülür bir duruma gelmedikçe, anne babaı velayet yetkisine karışmamasıdır. Oysaki velayet, günümüzde sınırsız yet ler veren bir kurum değil, her zaman çocuğun yüksek yararıyla sınırlı daha çok anne babaya yükümlülükler yükleyen bir kurumdur. Ayrıca ya nın çocukların korunmasında yargıya tanıdığı geniş yetki velayetin der lenmesi gereken bir kurum ve devletin çocuğu korumakla yükümlü olan yapı olduğunu gösterir. Çocuğu koruyucu tüm önlemlerin ve bunun içinde kayyımlığın hak tiği değeri görmesi, çocuk hakları ve velayet kurumu konusunda yerle anlayışın değişmesine bağlıdif. Çocuğun anne babası dışında üçüncü bir 1 tarafından temsil edilmesi, aile hukuku uyuşmazlıklarının çoğunda bir reksinim olarak ortaya çıkmaktadır; çünkü aile hukuku uyuşmazlıkları çoğu aile bireylerinin yararlarının bağdaşmadığı uyuşmazlıklardır. Ya] yasal temsilcisinin yararı ile bağdaşmayan çocuğun bağımsız temsil edilr si, aynı zamanda çocuğa sözleşmelerle tanınmış bir çocuk hakkıdır. DoU sıyla çocuğun kayyım tarafından temsili, çocuğun bağımsız temsiliı önemli bir yer tutar; çünkü çocuğun dava ehliyetine sahip olabildiği dun lar sınırlıdır, çocuk ayırt etme gücüne çok sonra sahip olabilmektedir, nedenle çocuğun yasal temsile gereksiniminde kayyımlık, çocuğun bağın temsil edilmesini olanaklı kılan ve bu anlamda anlaşılması ve uyguların büyük önem taşıyan bir kurumdur. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI Tezimizde ele alınan kayyımlık konusu, çocuğun, diğer deyişle ergin olmayan bireyin temsiliyle sınırlı olarak incelenmiştir. Dolayısıyla velayet veya vesayet altındaki kısıtlılar ile tam ehliyetli kişilerin kayyım tarafındantemsili ve ergin kişiler için düzenlenmiş yasal danışmanlık incelenim Bunun yanında çocuğun temsili bakımından Özel bir önem taşımaya! Medeni Kanunu′nun Eşya Hukuku Kitabı ile Miras Hukuku Kitabır zenlenen kayy mlıklar ile Türk Ticaret Kanunu ile İcra ve İflâs Kanu düzenlenen ka /yımlıklar üzerinde durulmamıştır. Tezimizin ilk bölümünde öncelikle kayyımlık genel olarak incel kayyımlığın hukuksal niteliği ve türleri açıklanmaya çalışılmıştır. t çocuğun hukuksal işlem ehliyeti ve çocuğun temsili konusunda açıklı yapılarak çocuğun temsili, velayet, vesayet ve kayyımlık olmak üzere temsil ve iradi temsil bakımından kısaca incelenerek çocuğun tems kayyımlığın yeri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde hangi nedenlerle çocuğa kayyım atanması gen incelenmiş, kayyım atanması gereken durumlar ele alınmıştır. Bunlaj smda İsviçre Medeni Kanunu′nda düzenlendiği halde Türk Medeni f nu′nda düzenlenmeyen bazı neden ve durumlara da yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde kayyımlığın kurulması, kayyımın atanı kayyımın görev ve yetkileri, iradi temsili, sorumluluğu, çocuğu yet temsili ve kayyımlığın veya kayyımın görevinin sona ermesi konular alınmıştır. öNSöZ Çocuğun temsilinde kayyımlık Türk hukukunda öğreti ve uygulamada hak ettiği önem ve değeri kazanamamış kurumlardan birisidir. Kayyımlık, kişinin hukuksal işlem ehliyetini etkilemeyen bir vesayet ön¬lemidir. Çocuğun kayyım tarafından temsilinde ise kayyımlığın bir vesayet ön¬lemi olmasının ötesinde bunun çocuğun bağımsız temsil edilme hakkının ta¬nınmasının bir yolu olduğu görülmektedir. Özellikle çocuğun yararının yasal temsilcisinin yararı ile çatışması durumunda kayyım atanmasını öngören TMK 426/b.2 hükmünün amacı, çocuğun kendisini ilgilendiren konularda salt kendi çıkarlarını savunabilecek bir temsilci aracılığıyla işleme ya da davaya katılabil¬mesini sağlamaktır. Çocuğa hangi hallerde kayyım atanacağı TMK mad. 426/b.2-3 dışında Türk Medeni Kanunu′nun diğer bazı hükümlerinde özel ola¬rak düzenlenmiştir. Ancak İsviçre Medeni Kanunu′nda öngörülen bazı kayyım¬lıklar Türk Medeni Kanunu′nda öngörülmemiştir, bunun yanında çocuğun bo¬şanma davasında temsiline ilişkin özel düzenlemeler İsviçre hukukunun aksine Türk Medeni Kanunu′nda bulunmamaktadır. Bu düzenlemelerin eksikliği çocu¬ğun temsilinde uygulamada duraksamalara yol açmaktadır. Diğer yandan kay¬yımın hangi kişiler arasından atanacağı da uygulamadaki başlıca sorunlar ara¬sındadır; kayyımlığı gereği gibi yürütmeye uygun kişilerden oluşan bir örgütün ya da kurumun eksikliği işi yapmaya yeterli kayyım atanmasına engel olmakta¬dır. Kayyımın atanması ve görevden alınması gibi konularda özel düzenlemele¬rin yasada yer almayıp bu konuda vasilik hükümlerine kıyas göndermesinde bulunulması da kayyımlığa uygulanabilecek hükümler üzerinde düşünmeye sevk etmektedir. Genç meslektaşım Özge Yücel, çalışmasında "Çocuğun Kayyım tarafın¬dan Temsilini" tüm bu sorun ve boyutlarıyla birlikte ele almış, yasada öngörül¬meyen kayyımlık hallerini de inceleyerek bunların yürürlükte olan Medeni Ka¬nun hükümleri çerçevesinde Türk hukukunda uygulanabilir ofup olmadığını değerlendirmiştir. Çalışma büyük bir titizlikle, sabırla ve bilimsel objektiflik içinde yürütülmüş, konuyla ilgili yasa hükümlerindeki ve uygulamadaki aksak¬lık ve eksiklikler tartışılmış, bu esnada uluslararası sözleşmeler ile İsviçre Hu¬kukundaki güncel gelişmeler de dikkate alınarak isabetli, özgün ve çağdaş so¬nuçlara varılmıştır. Genç meslektaşımı mesleğinin başında gösterdiği bu başarıdan dolayı kalpten kutluyorum. Nisan 2011 Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK TEŞEKKÜR Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dah′nda yaptığım yüksek lisans çalışmamı tamamlamak üzere yazdığım yüksek lisans tezi olup 31.07.2009′da Prof, Dr. Lâle Sirmen, Prof. Dr. Zarife Şenocak ve Doç. Dr. Şükran Şıpka′dan oluşan jüri tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. Çok değerli jüri üyelerinin çok değerli görüşleri ışığında ekleme ve düzeltmeler yapılarak basıma hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ben tezimi teslim ettikten sonra referandumdan geçen İsviçre Medeni Kanunu′nda kayyımlıkla ve çocuk hukuku ile ilgili yapılan değişiklikleri, 1 Ocak 201 l′de yürürlüğe giren İsviçre Medeni Usul Kanunu′ndaki ilgili düzenlemeleri ele alma fırsatı buldum. Her çalışma, eleştiriyle gelişeceğinden yapılacak her eleştiri beni mutlu edecektir. Çalışmamda beni destekleyen, bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Ancak her çalışmada yazara özveriyle destek olan, emek veren görünmez kişiler vardır, onlara borcumu Ödeyemesem de adlarını anmak ve özel olarak teşekkür etmek isterim. Beni çalışmamın başından beri bütün gücüyle, sonsuz özverisiyle destekleyen, bana yol gösteren, beni cesaretlendiren, görüşlerime herkesten çok saygı duyan, bana çok değerli zamanını kimsenin ayırmadığı kadar cömertçe ayıran, kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum çok değerli tez danışmanım, hocam Prof. Dr. Zarife Şenocak′a. ne kadar teşekkür etsem azdır, bana öğrettikleri ve öğretecekleri için şükran borçluyum. Tezimi yazarken Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde asistanlığını yaptığım çok değerli hocam Yard. Doç. Dr. İrfan Yazman′m gerek çevirilerde gerek düşünsel açıdan yaptığı katkıları unutamam. Erken yitirdiğimiz saygıdeğer hocamı ve onun inceliğini, bilgeliğini, özverilerini hiç unutmayacağım. Ayrıca çok değerli görüşleriyle bana yol gösteren çok değerli hocam Prof. Dr. Ejder Yılmaz′m, çalışmam sırasında ne zaman görüşlerine gereksinim duysam bana yardımcı olan Ankara 8. Aile Mahkemesi′nin değerli yargıcı Eray Kannca′ya. ve Avukat Habibe Yılmaz Kayar′a, görüş ve önerilerini içtenlikle paylaşan ve hep yanımda olan hukukçu meslektaşım Ümit ErdenCe., İsviçre Medeni Kanunu′nda yapılan değişikliklerin çevirisinde bana içtenlikle yardım eden Erdem Karabulut′di, değerli görüşleri ve katkılarıyla tezimde bana yardımcı olan Öğretim Görevlisi Dr. Mine Çankaya′ya, Araştırma Görevlisi Leyla Müjde Erkumay′a, Öğretim Görevlisi Tamer Bozkurfa (araştırma görevlisi olarak çalıştığım Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde çalışmam sırasında bana anlayış gösteren ve bilimsel çalışmalarımda beni destekleyen Sayın Dekanım Prof. Dr. Nami Çağan′a) araştırma görevlisi olarak çalıştığım Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde çalışmam sırasında banaanlayış gösteren ve bilimsel çalışmalarımda beni destekleyen Sayın Dekanım Prc Dr. Nami Çağan′a,, çalışmamın basımını üstlenen Turhan Kitabevi′nin değer çalışanlarına ve beni büyük özveriyle yetiştiren çok değerli anneme ve baban: sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Nisan 2011 Özge YÜCEL İÇİNDEKİLER GİRİŞ I- Konunun Sunumu 1 II- İncelemeye Esas Oluşturan Kavramlar 2 A- Çocuk Kavramı 2 B- Çocuğun Temsili 3 III- Konunun Sınırlandırılması 3 BİRİNCİ BOLUM GENEL OLARAK KAYYIMLIK, ÇOCUĞUN HUKUKSAL İŞLEM EHLİYETİ VE TEMSİLİ §1. Genel Olarak Kayyımlık I- Kayyımlık Kavramı II-Kayyımlığın Yasal Temelleri 6 A- Türk Medeni Kanunu 7 B- Türk Ticaret Kanunu 7 C- İcra ve İflâs Kanunu 7 D- Nüfus Hizmetleri Kanunu 8 III-Kayyımlığın Hukuksal Niteliği 9 IV- Kayyımlığın Türleri 10 A-Temsil Kayyımlığı 11 B- Yönetim Kayyımlığı 12 1- Yasa Gereği Yönetim Kayyımlığı 12 2- İstek Üzerine Yönetim Kayyımlığı 13 C-Güven Kayyımlığı 13 D- Kendine Özgü Kayyımlık 14 §2. Çocuğun Hukuksal İşlem ve Dava Ehliyeti ile Temsili 15 I-Çocuğun Hukuksal İşlem Ehliyeti 15 A-Genel Olarak 15 B- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuğun Hukuksal İşlem Ehliyeti 16 C- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Çocuğun Hukuksal İşlem Ehliyeti 18 1- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Çocuğun Tek Başına Yapabileceği Hukuksal İşlemler 18 a- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Kullanımı 18 b- Karşılıksız Kazanma 21 c- Yönetimi Kendisine Bırakılan Serbest Mallara İlişkin Hukuksal İşlemler 22 ca- Yönetimi Çocuğa Bırakılan Karşılıksız Kazandırmalar.22 cb- Meslek ve Sanatın Yürürümü İçin Kendisine Bırakılan Para Miktarı ile Çocuğun Kişisel Kazancı 23 d- Başkasının Temsilcisi Olarak Hareket Ettiği Hukuksal İşlemler 23 2- Ayırt Etme Gücüne Sahip Çocuğun Yasal Temsilcisinin Rızası ile Yapabileceği Hukuksal İşlemler 24 a- Genel Olarak 24 b- Çocuğun Hukuksal İşleme Katılımı 25 c- Yasal Temsilcinin Rızası 25 3- Çocuğun ve Yasal Temsilcinin Yapması Yasak İşlemler 26 II- Çocuğun Dava Ehliyeti 27 A-Genel Olarak 27 B- Çocuğun Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmaması Durumunda 27 C- Çocuğun Ayırt Etme Gücüne Sahip Olması Durumunda 28 I- Çocuğun Temsili 29 A- Gene! Olarak Temsil Kavramı 29 B- Çocuğun Yasal Temsili 32 1- Çocuğun Temsili Bağlamında Velayet 32 2- Çocuğun Temsili Bağlamında Vesayet 34 3- Çocuğun Temsili Bağlamında Kayyımlık 36 C- Çocuğun İradi Temsili 38 D- Çocuğun Yüksek Yararı Kavramı ve Çocuğun Yüksek Yararı ile Bağımsız Temsil Edilme Hakkı Arasındaki İlişki 40 1- Çocuğun Yüksek Yararı Kavramı 40 2- Çocuğun Yüksek Yararı ile Çocuğun Yaşamını Kendi Kendine Belirleme Hakkı ve Bağımsız Temsil Edilme Hakkı Arasındaki İlişki 48 İKİNCİ BOLUM ÇOCUĞA KAYYIM ATANMASINI GEREKTİREN NEDENLER VE MÜNFERİT DURUMLAR §3. Çocuğa Kayyım Atanmasını Gerektiren Nedenler 53 I-Genel Olarak 53 II- Bir İşin Görülmesinde Çocuk ile Yasal Temsilcisi Arasında Meydana Gelen Yarar Çatışması 55 A- Kayyımın Göreceği İşin Belirlenmesi 55 I-Belirli Bir İş 56 2- İşin Kapsamı 57 B- Yararı Çatışan Yasal Temsilcinin Belirlenmesi 57 1- Velinin Yararı ile Çocuğun Yararının Çatışması 57 2- Vasinin Yararı ile Çocuğun Yararının Çatışması 58 3- Kayyımın Yaran ile Çocuğun Yararının Çatışması 58 C- Yarar Çatışması Kavramı 59 D- Yarar Çatışmasının Türleri 60 1- Somut-Soyut Yarar Çatışması 60 2- Doğrudan-Dolaylı Yarar Çatışması 60 E- Türk Hukukunda Kabul Edilen Yarar Çatışması 61 1- Öğretide Kabul Edilen Yarar Çatışması 61 2- Yargı Kararlarında Kabul Edilen Yarar Çatışması 62 F- Yarar Çatışmasının Yasal Temsilcinin Temsil Yetkisine Etkisi 63 III- Yasal Temsilcinin Görevini Yerine Getirmesine Engel Bir Durumun Varlığı 64 A- Yasal Temsilcinin Görevinin Belirlenmesi 64 1- Yasal Temsilcinin Ancak Kendisinin Yapabileceği İşler 65 2- Başkası Tarafından Görülebilen İşler 66 B- Engeli Çıkan Yasal Temsilcinin Belirlenmesi 66 1- Velinin Engeli 66 2-Vasinin Engeli 67 3- Kayyımın Engeli 67 C- Engel Durumun Belirlenmesi 67 1- Olgusal Engeller 68 2-Hukuksal Engeller 70 IV- Belirli Bir Malvarlığının Yönetimsiz Kalması 71 A- Malvarlığı Kavramının Belirlenmesi 72 B- Yönetimsiz Kalmanın Anlam ve Kapsamı 72 1- Malvarlığını Yöneten Herhangi Bir Kişinin Olmaması 73 2- Malvarlığını Yöneten Kişinin Yönetmeye Elverişsizliği 75 C- Diğer Önlemler 77 V- Yasada Öngörülmeyen Neden: Çocuğun Kişiliğinin Tehlikeye Düşmesi 78 A- Çocuğun Kişiliğinin Tehlikeye Düşmesi Kavramı 78 B- Eğitim Kayyımlığı 80 C- Ziyaret Hakkı Kayyımlığı 81 D- Türk Hukukunda Durum 82 §4. Çocuğa Kayyım Atanmasını Gerektiren Münferit Durumlar 86 I- Soybağının Kurulmasına İlişkin Davalarda 86 A- Soybağının Reddi Davasında 86 1- Kayyımın Dava Hakkı 86 2- Kayyımın Dava Açma Süresi 88 3- Kayyımın Dava Açmamasının Sonuçlan 90 a- Kayyımlığın Sona Ermesi 90 b- Çocuğun Dava Hakkına Etkisi 90 B- Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağma İtirazda 90 1- Çocuğun Davada Yasal Temsili ;..9O 2- Kayyımın Dava Hakkının Yasal Dayanağı 91 3- Kayyımın Dava Açma Süresi 92 C- Tanımanın İptalinde 92 1- Çocuğun Davada Yasal Temsili 92 2- Kayyımın Dava Hakkının Yasal Dayanağı 93 3- Kayyımın Dava Açma Süresi 93 D- Babalık Davasında 94 1- Kayyımın Dava Hakkı 94 2- Kayyımın Dava Açma Süresi 95 3- Kayyımın Dava Açmamasının Sonuçları 96 a- Kayyımlığın Sona Ermesi 96 b- Çocuğun Dava Hakkına Etkisi 96 E- Evlat Edinme Yargılamasında 97 1- Çocuğun Yargılamada İlgili Olarak Konumu 97 2- Ön Sorun Olarak Yarar Çatışmasının Varlığı 98 3- Evlat Edinilmek İstenen Çocuğun Yargılamada Yasal Temsili..99 4- Kayyımın Evlat Edinme Yargılamasında İşlevi 105 5- Evlat Edinenin Ergin Olmayan Çocuklarının Yargılamada Temsili 106 6- Kayyımın Evlatlık İlişkisinin Ortadan Kaldırılmasında İşlevi .107 II-Soybağınm Hükümlerine İlişkin Davalarda 108 A- Soybağınm Hükmü Olarak Nafaka Davasında 108 1- Kayyımın Dava Hakkı 108 2- Kayyımın Dava Açmasının Koşulları 109 a-Çocuk Velayet Altında İse 109 aa- Velayet Birlikte Kullanılıyor İse 109 ab- Velayet Tek Başına Kullanılıyor İse 111 b- Çocuk Vesayet Altında İse 112 B- Soybağınm Hükmü Olarak Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Yargılamasında 112 1- Çocuğun Yargılamada İlgili Olarak Konumu 112 a- İstem Sahibi Olarak 112 b- İlgili Olarak 113 2- Kayyımın Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Yargılamasında İşlevi 115 III-Velayet Hukukunda 117 A- Çocuk ile Anne Baba Arasında veya Anne Baba Lehine Çocuk ile Üçüncü Kişiler Arasında Yapılan Çocuğu Borçlandırıcı İşlemleri 17 1-Genel Olarak 117 2- Çifte Temsil Yasağı 120 3- Kendisiyle İşlem Yapma Yasağı 121 4- Anne Baba Lehine Çocuk ile Üçüncü Kişiler Arasında Çocuğu Borçlandırıcı İşlemler 123 5- Kayyımın Hukuksal İşleme Katılımı ve Yargıcın Onayı 124 a- Kayyımın Hukuksal İşleme Katılımı 124 b- Yargıcın Onayı 125 B- Velayetin Kaldırılması Yargılamasında 126 I-Genel Olarak 126 2- Çocuğun Yargılamada İlgili Olarak Konumu 127 a- İstem Sahibi Olarak 127 b- İlgili Olarak 127 3- Velayetin Kaldırılmasında Meydana Gelen Yarar Çatışması... 128 4- Çocuğun Yargılamada Yasal Temsili 129 5- Kayyımın Yargılamada İşlevi 130 C- Çocuğu Koruyucu Önlemlerin Alınmasına İlişkin Yargılamalarda 131 1-Genel Olarak 131 2- Çocuğun Yargılamada İlgili Olarak Konumu 132 a- İstem Sahibi Olarak 132 b-İlgili Olarak 133 3- Çocuğu Koruyucu Önlemlerin Alınmasında Yarar Çatışması.. 133 4- Çocuğun Yargılamada Yasal Temsili 134 5- Kayyımın Yargılamada İşlevi 135 D- Çocuk Mallarının Korunmasında 136 1- Genel Olarak 136 2- Kayyım Atanmasının Koşullan 137 a- Çocuk Mallarının Yönetiminde Gerekli Özenin Gösterilmemesi 137 b- Çocuk Mallarının Tehlikeye Düşmesi 138 c- Orantılılık İlkesi 139 3-Diğer Önlemler 140 4- Yönetim Kayyımlığının Kurulduğu Belirli Durumlar 141 a- Anne Babanın Yönetimindeki Malların Yönetiminin Kayyıma Bırakılması (TMK 361/1) 141 b- Üçüncü Bir Kişinin veya Çocuğun Yönetimindeki Malların Yönetiminin Kayyıma Bırakılması (TMK 361/2) 142 c- Malların Gelirinin veya Mallardan Ayrılmış Belirli Miktarların Yönetiminin Kayyıma Bırakılması (TMK 361/3) 143 5- Kayyımın Niteliği ve İşlevi 144 IV- Yasada Öngörülmeyen Durum: Çocuğun Boşanma Davasında Temsili 145 A- Türk Hukukunda Çocuğun Boşanma Davasında Hukuksal Konumu ve Temsili 145 B- İsviçre Hukukunda Çocuğun Boşanma Davasında Hukuksal Konumu ve Temsili 148 C-Değerîendirme 158 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇOCUĞUN TEMSİLİNDE KAYYIMLIĞIN KURULMASI, KAYYIMIN GÖREV VE YETKİLERİ, KAYYIMLIĞIN SONA ERMESİ §5. Kayyımlığın Kurulması ve Kayyımın Atanması 165 I-Genel Olarak 165 II- Görevli ve Yetkili Makam 166 A-Görevli Makam 166 B-Yetkili Makam 167 III- Kayyımlığın Kurulması 169 A- Kayyımlığın Kurulması Yargılaması 169 1-Genel Olarak 169 2- Yargılamaya Egemen İlkeler 170 a- Kendiliğinden Harekete Geçme İlkesi 170 b- Kendiliğinden Araştırma ilkesi 171 3-İlgililerin Dinlenilmesi 172 4- Geçici Önlemler 174 B- Kayyımlığın Kurulması Karan ve Temyizi 174 1- Kayyımlığın Kurulması Kararı 174 2- Kararın Temyizi 176 IV- Kayyımın At ınması 177 A- Kayyım Atanacak Kişinin Seçimi 177 1- Kayyımda Aranacak Koşullar 177 a- Genel Olarak 177 b-Erginlik 177 c- İşi Yapabilmeye Elverişlilik 178 d- Kayyımlığa Engel Nedenlerin Olmaması 178 2- Eş ve Hısımların Önceliği Sorunu 179 3~ Çocuğun veya Anne Babanın Önerisi 179 4- Birden Çok Kayyımın Atanması 180 B- Kayyımlığı Kabul Yükümlülüğü 181 C- Kayyımlık Görevinden Kaçınma 181 D-Karara İtiraz 182 V-Kararın İlanı 183 §6. Kayyımın Görev ve Yetkileri, Sorumluluğu, Çocuğu Yetkisiz Temsili 184 I- Kayyımın Görev ve Yetkileri 184 A- Genel Olarak Görev ve Yetkileri 184 B- Kayyımlık Türüne Göre Görev ve Yetkileri 186 1- Temsil Kayyımlığında Görev ve Yetkileri 186 2-Yönetim Kayyımlığında Görev ve Yetkileri 187 3- Kendine Özgü Kayyımlıkta Görev ve Yetkileri 191 C-Kayyımın Yetkilerinin Sınırları 191 1-Çocuğun Katılım Hakkı 191 2- Vesayet Makamının Talimatları 194 3- Vesayet Dairelerinin İzni ve Denetimi 195 4-Yargıç Onayı 199 5- Şikayet ve İtiraz 199 D- Kayyımın Görev Süresi 200 E- Kayyımın İradi Temsili 201 II- Kayyımın ve Devletin Sorumluluğu 203 III- Kayyımın Çocuğu Yetkisiz Temsili ve Sonuçları 207 IV-Kayyımın Ücreti 208 §7. Kayyımın Görevinin ve Kayyımlığın Sona Ermesi 210 I- Kayyımın Görevinin Sona Ermesi 210 A- Kendiliğinden Sona Ermesi 210 B- Vesayet Makamının Kararı İle Sona Ermesi 211 C- Kayyımın Görevinin Sona Ermesinin Sonuçları 213 II-Kayyımlığın Sona Ermesi 214 A- Kendiliğinden Sona Ermesi 214 B- Vesayet Makamının Kararı İle Sona Ermesi 215 C- Kayyımlığın Sona Erdiğine İlişkin Kararın Verilmesi ve Sonuçları 216 III-Kararın İlanı 217 SONUÇ 219