Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Ceza Hukukuna Giriş (Genel Hükümler)

Ceza Hukukuna Giriş (Genel Hükümler)Sayfa Sayısı
:  
325
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978--605-300-242-0

32,40 TL

Ceza hukuku, hukuk sisteminin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Ceza hukuku, niteliğinin bir gereği olarak katıksız bir kamu hukukudur. Zîrâ, cezalandırma yetkisi sadece devlete ait olup, toplum yani kamu adına, bu görevi devlet üstlenmiştir. Hukuk hayatın içindedir; ya da hayat hukukun. Adalet toplumsal düzeni ve huzuru sağlayan önemli bir kavramdır; hukuk ise bunun için vardır. Diğer hukuk dallarına nazaran, ceza hukuku adaleti sağlama hususunda iki defa durmalı ve düşünmeli sonra kararını vermelidir. Zîrâ, ceza hukuku alanında verilen kararlarla mağdur edilebilecek insan haklarının telafisi çok güç, hatta imkansızdır; çünkü burada insan hayatı ve ona sıkı sıkıya bağlı olan temel hak ve hürriyetleri söz konusudur.

Ancak suçun ve cezanın olmadığı bir toplum ne yazık ki henüz mevcut değildir. Bu nedenle de suçun olduğu yerde cezanın da bulunması kaçınılmazdır. Fakat verilecek cezaların, insan onur ve haysiyetiyle bağdaşır olması, işlenen suçla orantılı bulunması, kamu vicdanını rahatlatması, suçlunun bir daha suç işlememesini sağlaması ve onu tekrar topluma kazandırabilmesi gerekir. Beccerai, suçla orantılı olmayan, yanı aşırıya kaçan ya da ölçüyü şaşıran cezaların, toplumsal düzeni sağlamak yerine bozabileceğini dile getirmiştir. Ayrıca, ceza ölçüsüz, gereksiz ve mesnetsiz olduğunda bireyleri isyana ya da sisteme karşı direnmeye iter. Bu nedenle adalet, güçlü bir devletin ve huzurlu bir toplumun temelini oluşturur. Ceza hukuku, adaletin sağlanması hususunda en fazla özen ve itina gösterilmesi gereken bir alandır.

Kitapta, ceza hukuku ile ilgili temel bilgiler, akıcı ve sade bir dille anlatılmaya çalışıldı.

İÇİNDEKİLER
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ..................................................................................VII
ÖNSÖZ.........................................................................................................IX
İÇİNDEKİLER.................................................................................................XI
KISALTMALAR............................................................................................XXI
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL İLKELER VE TANIMLAR
A. Ceza Hukukunun Tanımı............................................................1
B. Ceza Hukukunun Amacı.............................................................3
C. Ceza Hukukunun Türleri.............................................................5
D. Ceza Hukukunun Kısımları..........................................................5
1. Maddî Ceza Hukuku............................................................6
2. Şeklî Ceza Hukuku...............................................................6
3. İnfaz Hukuku.......................................................................7
E. Ceza Hukukunda Sistem.............................................................7
F. Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku..............................9
G. Ceza Hukukunda Yorum...........................................................11
1. Yorum Kavramı.................................................................11
2. Yorum Türleri....................................................................13
a. Yasama Yorumu.........................................................13
b. Yargı Yorumu.............................................................13
c. Doktrin Yorumu.........................................................14
3. Yorum Yöntemleri.............................................................14
a. Sözel Yorum...............................................................14
b. Amaçsal Yorum..........................................................16
c. Sistematik Yorum.......................................................17
d. Daraltıcı Yorum..........................................................19
e. Genişletici Yorum.......................................................19
f. Tarihi Yorum..............................................................20
g. Mantıkî Yorum...........................................................21
4. Yorum Araçları..................................................................21
XIIa. Kıyas...........................................................................21
b. Evleviyet.....................................................................22
c. Aksi ile Kanıt...............................................................22
H. Ceza Kanunumuz......................................................................23
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
A. Hukuk Devleti İlkesi..................................................................27
1. Hukuk Devletinin Genel Şartları........................................27
a. Yasama Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır......................27
b. Yürütme Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır....................27
c. Yargı Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır..........................28
2. Hukuk Devletinin Özel Şartları..........................................28
a. İdarenin Bütün Eylem ve İşlemleri Yargı Denetimine
Tabi Olmalıdır............................................................29
b. Hâkimler Bağımsız ve Teminatlı Olmalıdır.................29
c. İdarenin Faaliyetleri Önceden Bilinebilir Olmalıdır....30
d. Hukuki Güvenlik İlkesi ve Geçmişe Etkisi Yasağı........30
e. İdarenin Malî Sorumluluğu Mevcut Olmalıdır...........31
B. Kanunilik İlkesi.........................................................................31
1. Genel Olarak.....................................................................31
2. İlkeye Yönelik Eleştiriler....................................................33
3. Kanunilik İlkesinin Sonuçları.............................................35
a. Belirlilik İlkesi.............................................................35
b. Örf ve Adet Hukukuna Dayalı Cezalandırma Yasağı...37
c. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza
Konulamaz.................................................................37
d. Kıyas Yasağı................................................................39
e. Geçmişe Yürüme Yasağı.............................................40
C. Orantılılık İlkesi........................................................................42
D. İnsanilik İlkesi...........................................................................42
E. Eşitlik İlkesi...............................................................................43
F. Kusur İlkesi...............................................................................43
G. Cezanın Şahsiliği İlkesi..............................................................44
H. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi..............................................45
XIIIÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZLIK OLUŞTURAN DİĞER FİİLLER VE SUÇLAR
A. Haksız Filler ve Suçlar...............................................................47
1. Genel Olarak.....................................................................47
2. Haksız Filler ile Suçların Farkları........................................48
B. İdari Yaptırım Gerektiren Filler ve Suçlar.................................51
1. Disiplin Suçları ve Suçlar...................................................51
2. İdari Suçlar (Zabıta Tedbirleri Gerektiren Fiiller ve Suçlar)
..........................................................................................53
3. Kabahatler ve Suçlar.........................................................54
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZA KANUNU’NUN UYGULANMASI
A. Zaman Bakımından Uygulama.................................................60
B. Yer Bakımından Uygulama.......................................................62
1. Ülkesellik (Mülkilik) İlkesi..................................................63
2. Şahsilik İlkesi.....................................................................64
a. Faile Göre Şahsilik İlkesi.............................................64
b. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi......................................65
3. Koruma İlkesi....................................................................66
4. Evrensellik İlkesi................................................................68
C. Kişi Bakımından Uygulama.......................................................69
1. Ulusal Hukuktan Doğan İstisnalar.....................................70
a. Cumhurbaşkanı..........................................................70
b. Parlamenterler...........................................................72
1) Yasama Sorumsuzluğu........................................72
2) Yasama Dokunulmazlığı......................................74
2. Uluslararası Hukuktan Doğan İstisnalar............................75
a. Diplomatlar................................................................75
b. Asker Kişiler...............................................................77
BEŞİNCİ BÖLÜM
SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ
A. Yabancıların Geri Verilmesi......................................................79
B. Geri Verme Koşulları................................................................80
XIVC. Yasal Düzenlemeler..................................................................84
ALTINCI BÖLÜM
YABANCI ÜLKEDE VERİLEN HÜKMÜN VE
CEZA KANUNUNUN DEĞERİ
A. Yabancı Ülkede Verilen Hükmün Değeri..................................87
B. Yabancı Ülke Ceza Kanununun Değeri.....................................90
YEDİNCİ BÖLÜM
KAMU GÖREVLİLERİ VE CEZA HUKUKU
A. Kamu Görevlisi Kavramı...........................................................95
B. Kamu Görevlisinin Sorumlulukları............................................96
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SUÇ GENEL TEORİSİ
A. Suçun Yapısı.............................................................................99
B. Suçun Unsurları......................................................................100
1. Tipiklik.............................................................................100
2. Maddi Unsurlar...............................................................100
a. Fiil............................................................................101
b. Sonuç.......................................................................102
1) Kavram..............................................................102
2) Sonuç Bakımından Suçların Ayrımı...................103
a) Biçimsel Suç – Maddî Suç Ayrımı...............103
b) Anî Suç – Kesintisiz Suç Ayrımı...................104
c) Zarar Suçu – Tehlike Suçu Ayrımı...............107
c. İlliyet Bağı................................................................109
d. Fail...........................................................................113
e. Mağdur....................................................................114
f. Konu.........................................................................118
3. Manevî Unsurlar.............................................................120
a. Kast..........................................................................120
1) Doğrudan Kast..................................................121
2) Olası Kast..........................................................122
b. Taksir.......................................................................123
1) Bilinçsiz Taksir...................................................126
2) Bilinçli Taksir.....................................................127
XVc. Kast Çeşitleri............................................................128
1) Genel Kast-Özel Kast.........................................128
2) Zarar Kastı-Tehlike Kastı...................................130
3) Anî Kast- Düşünce Kastı....................................130
4) Başlangıçta Kast-Eklenen Kast..........................131
d. Kastta Amaç ve Saik.................................................133
e. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç..............................134
4. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................135
5. Hukuka Uygunluk Nedenleri...........................................137
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme.............................137
b. Meşru Müdafaa.......................................................140
c. Hakkın Kullanılması..................................................144
d. Zorunluluk Hali.........................................................145
1) Koruma İçgüdüsü Teorisi..................................146
2) Manevi Cebir Teorisi.........................................147
3) Saiklerin Sosyalliği Teorisi.................................147
4) Amaç Teorisi.....................................................148
5) Hakların Çatışması Teorisi.................................148
e. Mağdurun Rızası......................................................148
1) Genel Olarak.....................................................148
2) Mağdurun Rıza Sorunu.....................................151
6. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması.............153
7. Ceza Kanunu’nda Yer Almayan Hukuka Uygunluk Sebepleri
........................................................................................155
a. Ticarî Bilgiler............................................................155
b. Tıbbî Müdahaleler....................................................156
c. Sportif Faaliyetler....................................................157
8. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar.........................158
a. Önşartlar..................................................................158
b. Cezalandırılabilme Şartları.......................................159
c. Kişisel Cezasızlık Nedenleri......................................161
d. Muhakeme Şartları..................................................162
1) Şikâyet..............................................................162
2) Talep ve İstem..................................................167
XVI3) İzin....................................................................168
4) Karar.................................................................170
5) Yabancı Hükümetin Talebi................................170
C. Suç ve Haksız Fiil....................................................................171
D. Suç ve İdarî Yaptırım Gerektiren Eylemler.............................173
1. Suçun Kabahatten Ayrılması...........................................175
2. Suçların Disiplin Suçlarından Ayırt Edilmesi....................180
E. Kusurluluk..............................................................................183
1. Kusur Yeteneği Kavramı..................................................183
2. Kusurluluğu Etkileyen Haller...........................................185
a. Yaş Küçüklüğü..........................................................186
b. Sağır ve Dilsizlik........................................................191
c. Akıl Hastalığı............................................................192
d. Geçici Nedenler.......................................................194
e. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma........194
3. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.......................................196
a. Zorunluluk Hali (Iztırar)............................................196
b. Amirin Emrini Îfâ......................................................198
c. Kaza ve Tesadüf.......................................................199
4. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler......................................200
a. Cebir ve Şiddet (Maddî Zorlama).............................200
b. Korkutma ve Tehdit (Manevî Zorlama)....................201
c. Yanılma (Hata).........................................................202
d. Haksız Tahrik............................................................206
e. Takdirî İndirim Nedenleri.........................................212
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri................................................213
1. Teşebbüs.........................................................................213
a. Genel Olarak Teşebbüs............................................213
b. Teşebbüsün Şartları.................................................216
1) Suç İşleme Kastı................................................216
2) İcraya Başlama..................................................217
3) Elverişli Hareketler............................................218
4) Suçun Tamamlanamaması................................218
c. Teşebbüs Teorileri...................................................219
XVII1) Sübjektif Teori...................................................220
2) Objektif Teori....................................................220
3) Karma Teori......................................................221
2. İşlenemez Suç (Elverişsiz Suç).........................................223
3. Sözde Suç (Mefruz Suç)...................................................223
4. Gönüllü Vazgeçme..........................................................225
5. Etkin Pişmanlık................................................................228
6. İştirak..............................................................................234
a. İştirakin Şartları........................................................234
b. Faillik Türleri............................................................235
1) Müşterek Faillik................................................235
2) Dolaylı Faillik.....................................................237
c. Suça Ortaklık Türleri................................................239
1) Suça Azmettirme..............................................239
2) Suça Yardım Etme.............................................241
d. İştirakte Bağlılık Kuralı.............................................242
7. Nitelikli Hallerin Şeriklere Etkisi......................................245
8. Tahrikçi Ajan...................................................................247
9. Suçların Birleşmesi..........................................................250
a. Genel Olarak............................................................250
b. Bileşik (mürekkep) Suç.............................................252
c. Zincirleme Suç..........................................................254
d. Fikrî İçtima...............................................................256
1) Fikrî İçtima Kavramı..........................................256
2) Fikrî İçtimanın Unsurları...................................257
a) Fiilin Tek Olması.........................................257
b) Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması...........259
c) Suçların Muhakeme Edilebilir ve
Cezalandırılabilir Olması............................260
3) Fikrî İçtimanın Sonuçları...................................261
DOKUZUNCU BÖLÜM
YAPTIRIM
A. Genel Olarak..........................................................................265
B. Yaptırım Türleri......................................................................265
XVIIIC. Cezalar...................................................................................266
1. Ceza Kavramı..................................................................266
2. Cezanın Amacı.................................................................267
a. Kefaret Teorileri.......................................................268
b. Korkutma Teorileri...................................................269
c. Islah Teorileri...........................................................270
d. Uzlaştırmacı Teorileri...............................................271
3. Cezanın Özellikleri...........................................................272
a. Cezanın Şahsîliği.......................................................272
b. Cezanın Kanunîliği....................................................272
c. Cezanın Orantılı Olması...........................................272
d. Cezanın Bölünebilirliği.............................................273
e. Cezanın Tamir Edilebilirliği.......................................273
f. Cezanın İnsanîliği.....................................................274
4. Ceza Türleri.....................................................................274
a. Hapis Cezaları..........................................................274
1) Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara
Çevrilmesi.........................................................275
2) Hapis Cezasının Ertelenmesi.............................275
3) Koşullu Salıverilme............................................279
b. Adlî Para Cezası........................................................280
c. Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi..........283
1) Takdirî İndirim Nedenleri..................................285
2) Mahsup.............................................................287
d. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Bu Cezaya Seçenek
Yaptırımlar...............................................................288
D. Güvenlik Tedbirleri.................................................................290
1. Kavram............................................................................290
2. Belli Haklardan Yoksun Kılma..........................................290
3. Müsadere........................................................................292
a. Tanımı......................................................................292
b. Müsadere Çeşitleri...................................................293
1) Eşya Müsaderesi...............................................293
a) Suçla İlgili Eşya ve Değerinin Müsaderesi. .294
XIXb) Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi
...................................................................295
2) Kazanç Müsaderesi...........................................295
c. Müsadere Usulü.......................................................296
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri................................296
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri.......................299
6. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlar...........................301
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri......................302
8. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlıları Hakkında Güvenlik Tedbirleri
........................................................................................303
9. Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi.......................................303
E. Davayı ve Cezayı Düşüren Sebepler.......................................304
1. Sanığın Ölümü.................................................................304
2. Hükümlünün Ölümü.......................................................304
3. Af....................................................................................305
4. Zamanaşımı.....................................................................305
a. Dava Zamanaşımı.....................................................305
b. Dava Zamanaşımını Durduran Sebepler..................306
c. Dava Zamanaşımını Kesen Sebepler........................307
d. Ceza Zamanaşımı.....................................................307
e. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi................................308
f. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması...................308
g. Zamanaşımı Uygulanmayan Suçlar..........................309
1) Bu Tür Suçların Ortaya Çıkışı.............................309
2) Soykırım Suçu, İnsanlığı Karşı Suçlar ve Bu Suçları
İşlemek İçin Örgüt Kurma.................................310
3) Yurtdışında İşlenmiş ve On Yıldan Fazla Hapis
Cezasını Gerektiren Suçlar................................310
5. Şikâyet Yokluğu...............................................................311
6. Ön Ödemenin Gerçekleşmesi.........................................312
7. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi.............................313
F. Kabahatlerde Zaman Aşımı....................................................313
1. Soruşturma Zamanaşımı.................................................313
2. Yerine Getirme Zamanaşımı...........................................314
XXKAYNAKÇA...........................................................................................315
XXI