Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Çevre ve Çevre İdare Hukuku ( Teori ve Pratik )

Çevre ve Çevre İdare Hukuku ( Teori ve Pratik )Sayfa Sayısı
:  
548
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-975-368-403-3

0,00 TLİçindekiler .................................................................................................... VII


Kısaltmalar ................................................................................................ XVII


I. KISIM


AB ÇEVRE İDARE STANDARDI BAĞLAMINDA GENEL GÖZLEMLER


ve AB ÜYESİ Alman Çevre Hukuku ÖRNEĞİ


BÖLÜM I


ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜM BİLİMİ ÇEVREBİLİM


1- Tanım, Kavram, Konu ve Değerlendirme .................................................... 1


(1) Çevrebilim nedir? ................................................................................. 1


(2) Avrupa ölçeğinde ÇEVRE kavramına bakma........................................ 3


(3) İRDELEME: ÇEVRE ne anlama gelmektedir? ..................................... 6


(4) Çevre-toplum ve çevre-insan ilişkileri, hangi parametreleri


içermektedir? ......................................................................................... 7


(5) Çevre sorunları hangi çevresel değerlerden çıkmaktadır? ..................... 8


(6) Çevre Ekonomisi hangi önemli çevresel konuları içerir? ...................... 9


(7) Mevzuat Çevre için ne diyor? ..............................................................10


2- Çevre Kavramına İlişkin Değerlendirmeleri Sürdürme


Ekosistem ve "Sürdürülebilir Kalkınma”(Sürdürülebilir Sürekli


Kalkınma) Düzlemini Oluşturabilme..........................................................16


(1) Teknik ayrımlar ve ekolojik Çevre


Biyolojik çeşitlilik, habitat, besin zinciri ..............................................16


(2) Özetle Ekolojinin Ekonomi ve Hukuk dallarıyla ilişkisinin


"sürdürülebilir kalkınma” düzlemini üretmesi ......................................21


(3) Ekonomik büyümeye paralel olarak iklim risklerinin azaltılması .........25


(4) HES ve RES bağlamında ÇEVRE KORUMASI ..................................28


(a) Hidro Elektrik Santralleri (HES) .....................................................28


(1) Birkaç söz..............................................................................................28


(2) HES ve RES ..........................................................................................32


(a) Hidro Elektrik Santralleri (HES) .....................................................32


(b) HES pratiklerinden değerlendirmeler ..............................................33


(c) HES’lerin ormanlara etkileri var mıdır? ..........................................36


(d) Rüzgar enerjisi ya da RES nedir? ....................................................38


viii


BÖLÜM II


AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASININ SİMGELEDİĞİ


ÇEVRE İDARESİ STANDARDI GÖZLEMLERİ


ALMAN ÇEVRE HUKUKU ÖRNEĞİ


A. AB ÇEVRE POLİTİKASININ SİMGELEDİĞİ ÇEVRE İDARESİ


STANDARDI GÖZLEMLERİ ...................................................................40


a)Önce Avrupa Hukuku kavramını irdeleme Dar Anlamda Avrupa


Hukuku ...................................................................................................40


b)Avrupa Konseyi ve yeni örgütlenme gelişimleri


Geniş Anlamda Avrupa Hukuku ............................................................41


c)Ve Avrupa Hukukunda Çevre Kavramı..................................................43


d)Avrupa Birliği Çevre Politikalarının değerlendirilmesi üzerine


Birlik Çevre İçin ne yapmak istiyor? Neyi Amaçlamakta? ....................48


e)Topluluk Çevre Politikalarının Ürettiği İlkeler.......................................50


f)Avrupa Topluluğunun Kirlenmeye ve zararlı maddelere karşı


mücadele etme kapsamına giren faaliyetleri nelerdir? ..........................52


g)Yetki bazında bir değerlendirme ............................................................53


B. Alman Çevre Hukuku ÖRNEĞİ ................................................................. 57


I. GİRİŞ ...................................................................................................57


II.ÇEVRE HUKUKUNUN KAYNAKLARI .........................................59


1- Genel Çevre Hukuku ........................................................................60


2- Özel Çevre Hukuku ..........................................................................60


3- Çevre Ceza Hukuku ..........................................................................61


4- Avrupa Çevre Hukuku ......................................................................61


5- ÇEVRE Devletler Genel Hukuku ....................................................61


(1) Atmosfer ve havanın korunması ..................................................62


(2) Denizlerin ve iç suların korunması...............................................63


(3) Hayvan ve bitkilerin korunması ...................................................63


(4) Tehlikeli, özellikle radyoaktif maddelerden korunma ..................64


III.ALMAN ANAYASASINDA ÇEVREYİ KORUMA NORMU...........66


1- Çevreyi Koruma ve Temel Haklar ....................................................66


2- GG Yetki Düzenlemesi ve Çevreyi Koruma.....................................71


3- Alman Anayasasında Çevreyi Korumanın Yeniden


değerlendirilmesi ...............................................................................74


IV.ÇEVRE HUKUKUNUN İLKELERİ ...................................................75


1- Zarara Yol Açma İlkesi..................................................................75


2- Ortak yükümlülük ilkesi ................................................................. 76


3- Özen gösterme ilkesi .......................................................................77


4 - İşbirliği ilkesi ..................................................................................77


ix


V. ÇEVRE HUKUKU ENSTRÜMANLARI ............................................79


1- Hukuki Denetim Düzeni ..................................................................81


(1) İzinsiz faaliyet gösterme niyeti ...................................................81


(2) Ruhsatname -izin/ruhsat- Alma Yükümlülüğünde "niyet”


unsuru .........................................................................................82


2- Çevresel Mali Yükümlülükler .........................................................87


(a) Çevresel Mali Yükümlülüklerin hukuki biçimleri .....................90


(aa) Vergiler ...............................................................................90


(bb) Ücret-resim-harç gibi mali yükümlülükler ve katılma


payları .............................................................................. 92


(cc) Özel mali yükümlülükler ................................................... 95


3- Vergi ve Özel Mali Yükümlülük Vasıtasıyla Çevreyi Koruma


Önlemlerinin Finansmanı için Ortak Yükümlülük İlkesi


(Gemeinlastprinzip), Zarara Yol Açma İlkesinin Konturu Mudur?100


VI.ÇEVREYE VERİLEN ZARARLARDAN SORUMLULUK ............ 102


1- Özel Hukuk Çevre Sorumluluğu.................................................... 102


2- Kamu Hukuku Çevre Sorumluluğu ............................................... 103


a)Anayasa ve Medeni Yasa yaklaşımları...................................... 103


b)Kamulaştırıcı ve kamulaştırmaya denk müdahale..................... 105


c)Fedakarlığın paylaşımı (Aufopferung) ...................................... 105


d)Çevrenin korunması önlemlerinde sorumluluk ........................ 106


3- Bir Ara Söz: Orman Zararlarında Sorumluluk............................... 107


VII.GEÇMİŞİN ÇEVREYE İLİŞKİN GÜNAHLARI ............................. 109


Özel Çevre Hukuku Bağlamında Atom ve Radyasyondan Korunma Hukuku ve Hukuksal Temeller (Yasama ve İdarenin Yetkileri) ........ 110


a)Atom Yasasının amacı ................................................................... 111


b)Ruhsatiye usulü............................................................................. 111


c)Çöp ve çöp maddelerinin imhası sorunu ....................................... 116


d)Pratik............................................................................................. 117


II.KISIM


ÇEVRE KORUMA HUKUKU AB ÇEVRE MERCEĞİ


ve KİRLETENİN SORUMLULUĞU DEĞERLENDİRMELERİ


BÖLÜM I


AB ÇEVRE ve İÇ HUKUK KESİŞİMİ DÜZLEMİNDE KİRTELENİN


SORUMLULUĞU PROJEKSİYONU


AB ÇEVRE İDARE STANDARDINI İÇ HUKUK BAZINDA


MEKANSAL DEĞERLENDİRME.............................................................. 120


1- Avrupa Birliğinde Sorunun Pozitif Temelleri


Avrupa Birliği Çevre Mekânsal Gelişim Eğrisi ........................... 120


x


a.Genel Olarak .............................................................................. 120


b.Uluslararası Doğayı Koruma Sözleşmeleri .............................. 122


(a) Çevre konusunda ilk uluslararası kurumlaşma adımları....... 122


(b) Bölgesel olarak Çevreyi koruma ve örgütlenme adımları .... 128


— Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ........ 129


— Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme (CITES Söz-leşmesi) ........................................................................... 130


— Barselona Sözleşmesi (Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı


Korunmasına Ait Sözleşme) ........................................... 130


— Dünya Mirası Sözleşmesi (Dünya Kültürel ve Doğal


Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme) ......................... 130


— Bern Sözleşmesi (Avrupa’nın Yaban Yaşamı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi).................................... 130


— Yaban Kuşlarının Korunmasına Dair AET Kararnamesi 131


— Bonn Sözleşmesi (Yaban Hayvanlarından Göçmen


Türklerin Korunmasına Dair Sözleşme) ......................... 131


— Rio Konferansı (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi) ........... 131


— Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ................................. 132


— Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana


Sözleşmesi ...................................................................... 132


— Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Motreal


Protokolü......................................................................... 132


— İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ............................ 132


— Kyoto Protokolü.............................................................. 132


— İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi (UNFCCC) ............ 136


— Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi ..... 136


c.Avrupa Birliği Mekânsal Çevre Yaklaşım Dizini ...................... 136


d.AB AARHUS Sözleşmesi Bilgi ve Belgelere Ulaşma Hakkı


Bilgi ve Belgelere Ulaşma Hakkı Kuşkusuz Çevreyi Kapsar .... 140


e.Birliğin kıyılara, tarihsel kültürel mirasa bakışı......................... 143


i.Birliğe göre kıyıların yönetimi............................................... 143


ii.Tarihsel-kültürel mirasın korunması ..................................... 143


f.Avrupa Konseyi çalışmaları ve sözleşmeleri.............................. 144


2- AB ve Taraf Devletlerin Çevresel Çalışma İşlevlerinin Sınırlarını Koyabilme ..................................................................................... 145


3- Çevre Politikalarını Üretmeyi İçeren Yetki Normları.................. 148


a)Genel boyutlu yetki ................................................................... 148


b)Özel yetki boyutu hükümleri ..................................................... 149


4- Avrupa Birliği Çevre Politikasının Mali Örgütlenmesi ................. 151


xi


BÖLÜM II


TÜRKİYE ÇEVRE İDARESİ YAKLAŞIMI


A. ÇEVRE BOZULMA NEDENLERİ, COĞRAFİ ÇEVRE, DOĞAL


KAYNAKLARIMIZ ve ÇEVRE HUKUKSAL ALTYAPISINI KURMA


GÖZLEMLERİ......................................................................................... 153


1- Türkiye Çevresel Atlas Bozulmasına İlişkin Bazı Saptamalar ............. 153


a)Türkiye Atlasında Genel Olarak Çevre Bozulma Nedenleri ............ 153


b)Türkiye Coğrafi Çevre Durumu ....................................................... 154


— Hava Kirliliği .............................................................................. 154


— Su Kirliliği................................................................................... 162


— Toprak Kirliliği ........................................................................... 167


— Başka çevresel sorun yığını ......................................................... 168


2- Doğal Kaynaklarımız ........................................................................... 169


— Bitki ve Hayvanlar (Flora/Fauna) .................................................... 169


— Ormanlarımız .................................................................................. 169


— Ulusal parklar, doğa parkları, doğa anıtı ve doğayı koruma


alanları............................................................................................. 169


3- Türkiye’de Çevre Hukuksal Alt Yapısını Kurma Gözlemleri ............. 170


B. HUKUKİ SORUMLULUK İLKELERİ ve ÇEVREYİ KORUMA ......... 191


I. GENEL OLARAK KİRLETENİN ÖZEL HUKUK


SORUMLULUĞU ............................................................................. 191


1- Özel Çevre Hukukuna (ÇY) Göre Kirletenin Sorumluluğunun


Kusursuz Sorumluluk Oluşu.......................................................... 192


2- BİLGİ: Taşınmaz Maliki Kirletenin MK Hükümlerince


Sorumluluğu.................................................................................... 193


3- Özetle "Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi” ............................... 195


4- Kamu Hukukunda "Fedakarlığın Denkleştirilmesi” ....................... 199


5- Alman Hukukunda "Fedakarlığın Denkleştirilmesi” ..................... 206


II.TÜRK HUKUKUNDA UYGULAMA............................................... 209


1- MK Değişikliği ve Çevre Yasası öncesi durum ............................. 209


2- Kamusal Taşınmazların Taşkınlığı................................................. 211


3- MK’nun Değişikliği ve Çevre Yasası bağlamında "fedakarlığın


denkleştirilmesi” ve Çevreyi Kirletenin Sorumluluğunu yeniden


analiz .............................................................................................. 216


11.Genel olarak kirletenin sorumluluğunu çerçeveleme................ 216


22.Çevre Yasasına Göre Çevre Kirlenmesinin doğurduğu


sorumluluk ................................................................................ 220


(aa) Sorumluluk sorunu ve dayanakları .................................... 220


(bb) Çevre Yasası kapsamında Çevreyi kirletenin


sorumluluğunun hukuki niteliği ........................................ 221


33.Sorumluluğun koşulları nelerdir? ............................................. 225


xii


44.BİLGİLENMEYE DEVAM ..................................................... 227


(11) Sorumluluk koşulu olarak Çevreye zarardan sorumlu şahıs


kimdir? .............................................................................. 227


(22) Kirlenme koşulu................................................................ 229


(33) Kirletme fiili hukuka aykırı olmalı ................................... 230


(44) Çevre kirlenmesinde hukuka aykırılığı kaldıran bir hukuka


uygunluk sebebinin bulunması .......................................... 234


(a) Kirleten sorumlu kişi ................................................... 235


(b) Sorumluluk konusu ...................................................... 236


(c) Zarar............................................................................. 236


(55) Sorumluluk unsuru olarak zarar koşulu ............................ 239


(66) Faaliyetin oluşturduğu kirlenme ile ZARAR arasında


nedensellik bağı olması ..................................................... 243


(77) Kirletenin Sorumluluğu-başka Sebep Sorumlulukları Bağı,


Tazminata Yönelik Diğer Durumlar Ve Kamunun Çevreyi


Kirletmesi .......................................................................... 245


III.KISIM


GENEL PLANDA ÇEVRE İDARE HUKUKU


KONULARI, İLKELERİ, DONANIMLARI


BÖLÜM I


ÇEVREYİ KORUMA AMACI HÜKÜMLERİ ve


ÇEVRE İDARE HUKUKU İLKELERİ


I. ULUSAL TİCARETİN BİR AMACI OLARAK ÇEVREYİ


KORUMA ........................................................................................... 255


1- Objektif Hukukta Devletin Çevreyi Koruma Amacını İçeren


Hükümler ........................................................................................ 256


2- Devletin Amacını Saptayan Hükmün Muhatapları ........................ 257


3- Çevre Korumacılığın Temel Haklarla Bağıntısı ............................ 257


4- Çevre Korumayı Amaç Edinen Devlete Ait Bir Hükmün İşlevi


Nedir? ............................................................................................. 258


II.Çevre İdare Hukukunun Hukuksal Çerçevesine Giren Konular ......... 261


1- Esaslı Ulusal Hukuk Alanları.......................................................... 261


2- Avrupa Birliği Çevre Projeksiyonu................................................. 262


III.ÇEVRE İDARE STANDARDI BAĞLAMINDA ÇEVRE İDARE


HUKUKU İLKELERİ ........................................................................ 264


a)Koruma ve özen gösterme ilkesi ..................................................... 264


b)Zarara yol açma ilkesi ..................................................................... 279


c)İşbirliği ilkesi .................................................................................. 281


d)Enformasyon ilkesi ......................................................................... 282


xiii


BÖLÜM II


ÇEVRE İDARESİNİ OLUŞTURAN ÇEVRE İDARE HUKUKU


DONANIMLARI


A. ÇEVRESEL ETKİLEŞİM DEĞERLENDİRMESİ (= "ÇEVRESEL ETKİ


DEĞERLENDİRMESİ” / ÇEVREYE UYGUNLUK DENETİMİ) ........ 284


1- Çevre İdare Hukuku Teknik Aracı ÇED


ÇED’in Düzenlemelere Giriş Eğrisi ve Analizler.......................... 287


ÇED nedir? ..................................................................................... 289


ÇED’in hukuksal niteliği nedir? ..................................................... 292


2- Tanım Bazında ÇED’in Unsurlarının Değerlendirilmelerine Bakış 293


a.Yönetmeliğin 1 ve 2. Maddeleri Bağlamında ÇED ‘Geniş


Kapsamlı’ Bir Kurumdur ............................................................ 293


b.Yönetmelik Bazında ÇED Bir Süreçtir..................................... 297


c.ÇED Raporu Tanımına Göre ÇED Teknik Bir Araçtır .............. 297


d.ÇED Kesin Karar Üretimidir ...................................................... 298


e.Yönetmelik Bazında ÇED Seçenekler Üretir.............................. 299


f.ÇED Önleyici İlke Uygulamasına Dayanır ................................. 299


3- ÇED’in Amaç Unsurunun Gerektirdiği İlkeler Bazında Yapılan


Değerlendirmeleri D e ğ e r l e n d i r m e .................................... 300


4- ÇED SÜRECİ UYGULAMASI ve EVRELERİ ........................... 301


a.Önce ÇED’in Kapsamı ve Değerlendirme Bilgisini Sürdürme... 301


b.Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulama Yöntemi................... 307


c.ÇED RAPORU OLUŞTURMA SÜRECİ EVRELERİ


( İ L K A D I M ) ....................................................................... 308


(11) ‘Çevresel Etki Değerlendirmesine Bağlı Projeler’(md.7) ... 308


(22) ‘ÇED Sürecinin Başlatılması ve Komisyonun Kuruluşu’ (md.8) (Ön veya ilk incelemeyi sürdürme evresi ............... 314


(33) ‘Halkın Katılımı Toplantısı’(=Bilgilendirme Evresi/md.9) 316


(44. ‘Komisyonun Kapsam ve Özel Format Belirleme


Toplantısı’ (ÇED Süreci Kapsam Belirleme Evresi) .......... 317


(55) ‘ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması ‘ Evresi ................ 318


(66) ‘Komisyonun Çalışma Usulü ve ÇED Raporunu


İncelemesi’ ......................................................................... 319


(77) ‘Nihai ÇED Raporları ve İlgili Dökümanın Bakanlığa


Sunulması’ ......................................................................... 319


(88) ‘ÇED Raporu Olumlu ve Olumsuz Kararları’ Evresi ........ 320


d.YATIRIM ve İŞLETME DÖNEMİ PROJELERİ,


DEĞİŞİKLİKLERİ ve ÇED EVRELERİ (İ K İ N C İ


A D I M) ..................................................................................... 327


(11) ‘Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi .................... 327


(22) ‘Başvuru ve İnceleme’ ........................................................ 328


(33) ‘ÇED Gereklidir’ ve ‘ÇED Gerekli Değildir’ Kararı .......... 328


(44) ‘İzleme ve Kontrol’ ............................................................ 329


(55) ‘Yönetmeliğe Aykırı Uygulamaların Durdurulması’ ......... 333


xiv


(66) ‘Proje Sahibinin Değişmesi’ .............................................. 336


e.‘ Sürelerin Uzatılması ve Durdurulması’ (Çeşitli Hükümler


Bölümünde) ................................................................................ 336


DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 336


KARAR ......................................................................................................... 342


B ö l ü m III


SAĞLIKLI ve YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE HAKKI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA


1.ÇED’in Kaynağı olan Bir Kavram:


SAĞLIKLI ve YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE HAKKI ............................ 346


a.Giriş Yerine........................................................................................... 346


b.Çevre Hakkının Mevzuata Girmesi....................................................... 346


c.Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Hakkı (Çevre Hakkı) Kavramının


Ulusal Mevzuata Girmesi ve Anayasalarda Ele Alınmasının Önemi ... 347


d.Somut Çevre Hakkı ile Korunmak istenen Varlık Nedir?


Hakkı Anayasal Bazda İrdeleme ve Sınırlandırma Sorunu................... 348


e.D E Ğ E R L E N D İ R M E ................................................................. 352


11.Yaşanabilir Bir Çevre Hakkı ve Kuramsal Bakışlar ........................ 353


22.Tartışmalarda Noksan Olan Bazı Yönler Belirtilebilir .................... 354


33.Çevre Hakkına Yakın Plan Bakmayı Sürdürme ............................. 355


44.Çevre Hakkı ve Geleneksel Haklar İçindeki Değişik Yönleri ......... 356


55.Çevre Hakkının Niteliğine Gelince ................................................. 358


2- ÇED BAZINDA BİRBAŞKA KAVRAM: ÇEVREYE UYGUN


SÜREKLİ (=sürdürülebilir) KALKINMA KAVRAMI ........................... 362


Bölüm IV


ÇEVREYİ KORUMADA HUKUKİ PLANLAMA ARAÇLARI


A. BİLGİLENME.......................................................................................... 370


B. Türk Hukukunda Hukuki Planlama Araçları ............................................ 372


1- Genel Olarak Planlama Bilgileri ........................................................... 372


2- Planlama ve Hukuk............................................................................... 376


a.İdarenin Düzenleme Yetkisi Üzerine................................................ 376


b.KALKINMA PLANI ....................................................................... 381


aa) Kalkınma Planları ve Çevre........................................................ 381


bb) Kalkınma Planının Hukuksal Düzlemi....................................... 385


z.Kalkınma Planının Hukuk Bazında Uygulanması ................. 387