Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Çevre Sorumluluk Sigortası

Çevre Sorumluluk SigortasıSayfa Sayısı
:  
275
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
9755370803

140,00 TLÖNSÖZ Ekolojik anlamıyla yeryüzündeki canlı yaşamın gerçekleştiği doğal ortamı ifade eden çevre, tarih boyunca, bu canlı yaşamın en büyük aktörü olan insanoğlu eliyle tahrip edilmiş, bozulmuş ve kirletilmiştir. Çağımızda sanayileşme ve kentleşmenin hızlanması, tehlikeli bazı yeni enerji türlerinin kullanılması, toprak ve hava ile akarsu ve denizlere zehirli kimyasal maddelerin karışması, ormanların yok edilmesi ve benzeri etkenler, bu olumsuz gidişi doğal dengeleri bozabilecek ve çevre felâketlerine yol açabilecek boyutlara ulaştırmıştır. Yeryüzündeki canlı yaşamın korunması, bu tehlikeli gidişin önlenmesine bağlıdır. O nedenle herkesin nsağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip\" olduğunu belirten Anayasamıza göre, \"Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.\" Konunun bir yönü budur. İkinci yönü ise, işin hukukî boyutu ile ilgilidir. Çevrenin tahribi, bozulması veya kirlenmesiyle sonuçlanan olayların sorumluluğu kime ait olacaktır? Bu olaylarla insanların kendi bünyelerinde veya malvarlıklarında uğradıkları zararları kim tazmin edecektir? Hangi rizikolar bir sorumluluk sigortası ile güvence altına alınabilir? Bunlardan hangileri için sigorta yaptırma zorunluğu öngörülmelidir? İşte bu ve benzeri sorular, Aynur Yongalık\′m doktora tezinin konusudur. Aynur Yongalık, şimdiye değin ülkemizde fazla ele alınmamış olan bu konuyu gerek karşılaştırmalı hukuk, gerek Türk hukuku açısından —bir bölümü milletvekili seçilmemden önce tez danışmanı sıfatıyla gözetimim altında yürütülen— titiz bir çalışma ile incelemiştir. Aynur Yongalık\′m \"Çevre Sorumluluk Sigortası\" başlıklı bu başarılı çalışması, özellikle Türk sigorta hukukuna önemli bir katkı niteliğindedir. Tez, Türk sigorta hukuku literatüründe büyük bir boşluğu dolduracaktır. Ankara, 29 Mayıs 1998 Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Devlet Bakanı Trabzon Milletvekili İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER XIII KISALTMALAR XXXI BİBLİYOGRAFYA XXXIX GİRİŞ TEZİN AMACI VE İNCELEME KONUSU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR § 1 - TEZİN AMACI VE İNCELEME PLÂNI 1 I. TEZİN AMACI 1 II. İNCELEME PLÂNI 10 § 2 - İNCELEME KONUSU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 12 I. ÇEVRE KAVRAMI 12 A - Geniş Anlamda Çevre Kavramı 12 1. Tanımı 12 2. Alt Ayırımları 13 B - Hukukî Bir Terim Olarak Çevre 14 1. Mevzuatta ve Doktrinde Çevre Kavramı 14 a) Türk Hukuku 14 1° Mevzuat 14 aa) Anayasa 14 bb) Çevre Mevzuatı 15 i. Çevre Kanunu 15 ü. Diğer Mevzuat 16 2° Doktrin 17 b) Karşılaştırmalı Hukuk 18 1° İsviçre 18 2° Almanya 18 3° Avusturya 19 4° Yunanistan 19 5° Avrupa Birliği 20 6° Amerika Birleşik Devletleri 20 7° Uluslararası Hukuk 21 2. Ara Değerlendirme 21 II. ÇEVRE ZARARI KAVRAMI 23 A - Zarar Kavramı 23 B - Dar ve Geniş Anlamda Çevre Zararı Ayırımı 24 1. Genel Olarak 24 2. Mevzuatta ve Doktrinde Çevre Zararı Ayırımı 26 a) Türk Hukuku ...26 b) Karşılaştırmalı Hukuk 27 1° Almanya 27 2° Avusturya 28 3° Yunanistan 29 4° İtalya 29 5° Avrupa Birliği 29 6° Amerika Birleşik Devletleri 30 7° Uluslararası Hukuk 31 C - Çevre Zararının Ön Koşulu Olarak Çevre Kirliliği Kavramı 31 1. Tanımı ve Sınırları 31 a) Türk Hukuku 3 1 b) Karşılaştırmalı Hukuk 34 1° İsviçre 34 2° Almanya „ 35 3° Common Law 36 2. Türleri 36 XIV a) Hava Kirliliği 36 1° Tanımı 36 2° Kaynakları 38 3° Etkileri 38 b) Su Kirliliği 39 1° Tanımı 39 2° Kaynaklan 40 3° Etkileri 41 c) Toprak Kirliliği 41 1° Tanımı 41 2° Kaynakları 42 3° Etkileri 42 D - Dar Anlamda Çevre Zararının Türleri 42 1. Kişi Zararı 42 2. Mal Zararı 46 3. Malvarlığı Zararı 49 E - Ortaya Çıkış Biçimlerine Göre Geniş Anlamda Çevre Zararları 50 1. Ekolojik Zarar 50 2. Tedricî ve Anî Çevre Zararı 52 a) Tedricî Çevre Zararı 52 1 ° Tedricîlik Kavramı 52 2° Tanımı 52 3° Nedenleri 53 4° Özelliklen 54 b) Anî Çevre Zararı 54 1° Kaza Kavramı 54 2° Bozucu (Kirletici) Olay Kavramı 55 3. Toplu Zararlar ve Mesafe Zararları 56 XV 4. Gelişme (Kalkınma) Riskleri 57 5. Eski Zararlar 58 III. ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASI KAVRAMI 59 BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN HUKUKÎ SORUMLULUĞA BAKIŞ VE DEĞERLENDİRME § 3 - ÇEVRE ZARARLARINDAN DOĞAN HUKUKÎ SORUMLULUK 63 I. ÇEVRE KANUNU\′NA GÖRE KİRLETENİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 63 A - Sorumluluğun Hukukî Niteliği 63 B - Sorumluluğun Öznesi ve Tazminat İstemine Yetkili Olanlar 65 1. Sorumluluğun Öznesi 65 2. Tazminat İstemine Yetkili Olanlar 67 II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVRE ZARARLARINDAN DOĞAN HUKUKÎ SORUMLULUK 68 A - İsviçre 68 1. Çevre Koruma Kanunu ve Yeni Tasarı 68 2. S uların Korunması Hakkında Federal Kanun 69 B - Almanya 69 1. Su Kullanma Düzeni Kanunu 69 2. Zararlı Çevre Etkilerinden Korunma Kanunu 70 3. Çevre Sorumluluk Kanunu 71 4. Çevre Kanunu Tasarısı 72 C - Avusturya 73 D- Portekiz \′: 73 E- İtalya 74 XVI F - Avrupa Birliği 74 G - Common Law Ülkeleri 75 1. İçtihat Hukuku (Common Law) 75 a) Tecavüz 75 b) İhmal 75 c) Zarar Verme 76 d) Tehlike Sorumluluğu 76 2. Yasa Hukuku (Statute Law) 77 a) Amerika Birleşik Devletleri 77 b) İngiltere 78 H - Japonya , 78 1. Genel Olarak 78 2. Çevre Kirliliğini Kontrol Anlaşmaları 80 III. ARA DEĞERLENDİRME 81 A- Sorumluluğun Hukukî Niteliği 81 B - Sorumluluğun Öznesi 82 1. Yürürlükteki Hukuk 82 2. Olması Gereken Hukuk 83 C- Sorumluluğun Kapsamına Girecek Zararlar 84 1. Gelişme Riskleri 84 2. Ekolojik Zararlar 85 3. Eski Zararlar 87 4. Toplu Zararlar ve Mesafe Zararları 88 D - Sorumluluğun Üst Sınırı 89 § 4 - KİRLENMENİN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI MASRAFLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK 90 I. GENEL OLARAK ..\′ 90 II. ÖNLEM ALMA yE MASRAFLARI TAŞIMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ AYIRIMI 92 xvn A - Önlem Alma Yükümlülüğü 92 1. Genel Olarak 92 2. Hukukî Niteliği ve Sonuçları 93 B - Masrafları Taşıma Yükümlülüğü 94 1. Genel Olarak 94 a) Kirlenme Öncesinde Ortaya Çıkan Masraflar 94 b) Kirlenme Sonrasında Ortaya Çıkan Masraflar 94 2. Hukukî Niteliği ve Sonuçları 95 § 5 - NEDENSELLİK BAĞI, HUKUKA AYKIRILIK VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SORUNLARI 97 I. NEDENSELLİK BAĞI 97 A - Genel Olarak 97 B - Nedensellik Bağının İspatında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri 98 1. Karşılaşılan Güçlükler 98 2. Çözüm Önerileri 99 a) Görünüşün İspatı 100 b) Nedensellik Karinesi 100 1° Almanya 100 2° Avusturya 103 c) Zarar Görene Bilgi Alma Hakkının Tanınması 103 d) Çevre Kirliliği Payı Sorumluluğu Modeli 104 e) Diğer Çözümler 105 3. Ara Değerlendirme 106 a) Genel Olarak 106 b) Birden Çok Kirletenin Bulunduğu Durumlar 107 C - Nedensellik Bağının Kesilmesi 108 1. Genel Olarak 108 2. Nedensellik Bağını Kesen Nedenler ve Değerlendirme 109 XVEI a) Mücbir Neden 109 b) Üçüncü Kişinin Kusuru 111 c) Zarar Görenin Kusuru 112 II. HUKUKA AYKIRILIK 112 A - Genel Olarak 112 1. Normal İşletme Zararları 113 2. Gerçek Malvarlığı Zararları 115 B- Hukuka Uygunluk Nedenleri 116 III. ZAMANAŞIMI SÜRESİ 116 A - Çevre Zararlarından Dolayı Sorumlulukta Zamanaşımı 116 1. Yürürlükteki Hukuk 116 2. Olması Gereken Hukuk 117 B - Masraflardan Dolayı Sorumlulukta Zamanaşımı 118 1. Türk Hukuku 118 2. Karşılaştırmalı Hukuk 118 § 6 - ÇEVRE ZARARLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞA UYGULANABİLECEK DİĞER HÜKÜMLER 119 I. SORUMLULUKLARIN YARIŞMASI KURALI VE ÖNEMİ 119 A - Türk Hukuku 119 B - Karşılaştırmalı Hukuk 121 1. Almanya 121 2. Avusturya 121 II. SORUMLULUĞA UYGULANAN DİĞER HÜKÜMLER 121 A - Borçlar Kanunu\′nun 41. Maddesi 122 1. Genel Olarak 122 2. Değerlendirme 122 B - Borçlar Kanunu\′nun 55. Maddesi 123 1. Genel Olarak 123 2. Değerlendirme 124 XIX C - Borçlar Kanunu\′nun 58. Maddesi 124 1. Genel Olarak 124 2. Değerlendirme 125 D - Medenî Kanun\′un 661. Maddesi 125 1. Genel Olarak 125 2. Değerlendirme 127 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASI § 7 - TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 131 I. TÜRK HUKUKUNDA ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 131 II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 132 A - İsviçre 132 B - Almanya 133 1. Çevre Sorumluluk Kanunu\′nun Yürürlüğe Girmesinden Önce 133 2. Çevre Sorumluluk Kanunu\′nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra 136 C- Hollanda 137 D- Fransa 138 E- Belçika 139 F- İtalya 139 G - Japonya 140 H - Amerika Birleşik Devletleri 140 1. Genel Sorumluluk Sigortası Koşulları .-. 140 2. Özel Çevre Sorumluluk Sigortası Uygulaması 142 III. ARA DEĞERLENDİRME 143 XX § 8 - ÇEVRE RİSKLERİNİN SİGORTA EDİLEBİLİRLİĞİ VE SİGORTAYA DEĞERLİĞİ 145 I. ÇEVRE RİSKLERİNİN SİGORTA EDİLEBİLİRLİĞİ 145 A - Sigorta Edilebilirlik Kavramı 145 1. Tanımı 145 2. Sınırları 145 B - Sigorta Edilebilirlik Kriterleri ve Bunların Çevre Riskleri Açısından Değerlendirilmeleri 147 1. Tesadüfîlik Kriteri 147 a) Genel Olarak 147 b) Çevre Riskleri Açısından Değerlendirilmesi....149 2. Açıklık Kriteri 151 a) Genel Olarak 151 b) Çevre Riskleri Açısından Değerlendirilmesi.... 151 3. Bağımsızlık Kriteri 152 a) Genel Olarak 152 b) Çevre Riskleri Açısından Değerlendirilmesi....l52 4. Büyüklük Kriteri 153 a) Genel Olarak 153 b) Çevre Riskleri Açısından Değerlendirilmesi....l54 5. Tahmin Edilebilirlik Kriteri 155 a) Genel Olarak 155 b) Çevre Riskleri Açısından Değerlendirilmesi.... 156 II. ÇEVRE RİSKLERİNİN SİGORTAYA DEĞERLİĞİ 156 A - Sigortaya Değerlik Kavramı 156 B - Sigortaya Değerlik Kriterleri ve Çevre Riskleri Açısından Değerlendirilmeleri 157 § 9 - ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTA EDİLEN RİSK, SİGORTANIN KONUSU, KAPSAMI VE SINIRLARI 157 I. ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTA EDİLEN RİSK (=TEHLİKE) 157 XXI II. ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASININ KONUSU VE KAPSAMI 158 A - Türk Hukuku 158 1. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Koşulları 158 a) Genel Olarak 158 b) Sigorta Kapsamına Giren Zararlar 161 c) Sigorta Olayı ve Süresi 161 2. Atık Arıtma Tesisi Sorumluluk Sigortası 162 a) Genel Olarak 162 b) Sigorta Kapsamına Giren Zararlar 163 3. Anî ve Kaza Sonucu Kirlenme Klozu 163 B - Karşılaştırmalı Hukuk 164 1. İsviçre 164 2. Almanya 165 a) Sigortanın Konusu 165 b) Sigortanın Kapsamı 167 3. Avusturya 168 III. ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASI GÜVENCESİNİN SINIRLARI YA DA İSTİSNALARI 169 A - Genel Olarak 169 B - Çevre Sorumluluk Sigortasında İstisna Klozları 169 1. Kasıt Klozu 169 a) Genel Olarak 169 b) Uygulaması 171 2. Tedricî Zararlar Klozu 172 a) Genel Olarak 172 b) Uygulaması 173 1° Türk Hukuku : ...173 2° Karşılaştırmalı Hukuk 173 aa) İsviçre 173 xxn bb) Almanya 174 cc) Amerika Birleşik Devletleri 175 3. Diğer Özel İstisna Klozlan 178 a) Leke Zararları Klozu 178 b) Normal İşletme Zararları Klozu 178 c) Önceki Zararlar Klozu 180 d) Çöp İşleme Tesisleri, Depolan ve Genel Olarak Çöp Riskleri Klozu 181 e) Yeraltı Sularının Bulunduğu Yerler veya Akış Yönlerinin Değiştirilmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararlara ilişkin Kloz 181 f) Genetik Zararlar Klozu 182 g) Ortak Tehlikeler veya Savaş Klozu 182 h) Diğerleri 182 § 10 - ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTA OLAYI 183 I. SİGORTA OLAYI KAVRAMININ TANIMI VE BUNUN YARARLARI 183 A - Sigorta Olayı Kavramı 183 1. Tanımı 183 2. Sigorta Olayının Hangi Süre İçinde Gerçekleşmesi Gerekir? 184 B - Sigorta Olayının Tanımlanmasının Yararları 185 II. SİGORTA OLAYININ GERÇEKLEŞTİĞİ ANI AÇIKLAYAN TEORİLER VE BUNLARIN ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 186 A - Genel Olarak 186 B- Teoriler 187 1. Neden Olayı Teorisi 187 a) Genel Olarak 187 b) Olumlu - Olumsuz Yönleri 188 1° Sigorta Ettiren Açısından 188 XXffl 2° Sigortacı Açısından 189 c) Uygulaması 190 1° Türk Hukuku 190 2° Karşılaştırmalı Hukuk 190 aa) İsviçre 190 bb) Almanya 191 Zarar Olayı Teorisi 191 a) Genel Olarak 191 b) Olumlu - Olumsuz Yönleri 192 1° Sigorta Ettiren Açısından 192 2° Sigortacı Açısından 193 c) Uygulaması 193 1° Almanya 194 2° Avusturya 194 3° Japonya 194 Tazminat İsteminin İleri Sürülmesi Teorisi 194 a) Genel Olarak 194 b) Olumlu - Olumsuz Yönleri 196 1° Sigorta Ettiren Açısından 196 2° Sigortacı Açısından 197 c) Uygulaması 198 1° Amerika Birleşik Devletleri 198 2° Fransa 198 3° İspanya .....199 Zararın Tespiti Teorisi 199 a) Genel Olarak... 199 b) Olumlu - Olumsuz Yönleri 199 ■1° Sigorta Ettiren Açısından 199 2° Sigortacı Açısından 200 XXIV c) Uygulaması 201 1° Almanya 201 2° Avusturya 202 C - Genel Değerlendirme 202 § 11 - ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASINDA SERİ ZARARLAR KLOZU VE DİĞER ÖZEL KLOZLAR...204 I. ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASINDA SERİ ZARARLAR KLOZU 204 A - Seri Zararlar Klozu Kavramı ve Gerekliliği 204 B - Seri Zararlar Klozu Uygulaması 205 1. Türk Hukuku 205 2. Karşılaştırmalı Hukuk 205 a) İsviçre 205 b) Almanya 206 1° Sorumluluk Sigortası Genel Koşulları 206 2° Çevre Sorumluluk Sigortası Özel Koşullan .....206 c) Avusturya 207 II. ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASINDA DİĞER ÖZEL KLOZLAR 208 A - Yeni Risk Sigortası = Ek Riziko Klozu 208 B - Sigorta Olayıiiın Gerçekleşmesinden Önceki Masraflar Klozu 209 1. Genel Olarak 209 2. Uygulaması 209 a) Almanya 209 1° Genel Olarak 209 2° Sigorta Ettirenin Zararları 211 C - Sigorta Bedeli ve Sigorta Ettirenin Zarara Katılması Klozlan 212 1. Sigorta Bedeli 212 a) Genel Olarak 212 b) Uygulaması 213 2. Sigorta Ettirenin Zarara Katılması 213 a) Genel Olarak 213 b) Uygulaması 214 1° Almanya 214 2° Avusturya 215 D - Sonraki (Ek) Sorumluluk Sigortası Klozu 215 1. Genel Olarak 215 2. Uygulaması 215 a) Türk Hukuku 215 b) Karşılaştırmalı Hukuk 216 1° Almanya 216 aa) Sonraki (Ek) Sorumluluk Sigortası Klozunun Gerekliliği 216 bb) Sonraki (Ek) Sorumluluk Sigortasının Koşullan 217 i. Sigorta İlişkisinin Sona Ermesi....217 ii. Zararın Sigortanın Geçerlik Süresinde Ortaya Çıkması 218 2° Avusturya 218 E - Yurt Dışındaki Sigorta Olayları Klozu 219 1. Genel Olarak 219 2. Uygulaması 219 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZORUNLU ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASI VE ÇEVRE SORUMLULUK RİSKİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLER § 12 - ZORUNLU ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASI VE UYGULAMASI 221 I. ZORUNLU ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASINA BAKIŞ VE DEĞERLENDİRME 221 A - Zorunlu Çevre Sorumluluk Sigortasının Amacı ve Yararları 221 B - Çevre Sorumluluk Sigortasının Zorunlu Kılınmasına Karşı İleri Sürülen Görüşler 223 C - Çevre Sorumluluk Sigortasının Zorunlu Kılınmasında Dikkat Edilecek Noktalar 224 1. Genel Olarak 224 2. Sigorta Yükümlülerinin Kapsamının Belirlenmesi 225 3. Sigorta Koşullarının ve Primin Belirlenmesi 226 II. ZORUNLU ÇEVRE SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMASI 226 A - İsviçre 226 B - Almanya 226 1. Yasal Dayanağı 228 2. Güvence Sağlama Yolları 228 C - Avusturya 229 § 13 - ÇEVRE SORUMLULUK RİSKİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI KONUSUNDA ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER, BUNLARIN UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 230 I. GENEL OLARAK 230 II. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE UYGULAMASI 230 A - Devletin Fedakârlık Sorumluluğu 230 B - Pool Çözümü 231 XXVII 1. \"Pool\" Kavramı 231 2. Çevre Sigorta Pool\′ünün Yararları ve Uygulaması 232 a) Yararlan 232 b) Uygulaması 233 1° Fransa 233 2° İtalya 234 3° Hollanda 236 C - Çevre Sorumluluk Riskinin Sanayi Tarafından Güvence Altına Alınması Çözümleri 237 1. \"Çevre Birlikleri\" Modeli 237 2. \"Bağımlı Ortaklık\" Modeli 238 a) Kavram 238 b) Bağımlı Ortaklık Kurmanın Nedenleri ve Değerlendirme 238 3. \"Sanayi Poolü\" Modeli 239 D- Çevre Fonu Çözümü 240 1. Fon Kavramı ve Türleri 240 2. Çevre Fonunun Uygulama Alanı 242 3. Çevre Fonu Uygulaması 242 a) Türk Hukuku 242 b) Karşılaştırmalı Hukuk 243 1° Hollanda \"Hava Kirliliği Fonu\" 243 aa) Fon\′un Tazminat Yükümlülüğünün Koşulları ...244 bb) Fon\′un Tazminat Yükümlülüğünün Kapsamı 245 cc) Fon\′a Müracaat Usulü 246 2° Japonya 247 aa) Çevresel Sağlık Zararlarını Tazmin Fonu 247 XXVIII i. Fon\′un Tazminat Yükümlülüğünün Koşulları 247 ii. Fon\′un Tazminat Yükümlülüğünün Kapsamı 248 bb) Diğerleri 248 3° Amerika Birleşik Devletleri 249 aa) Süper Fon 249 bb) Diğerleri 250 4° Belçika 251 5° İsveç 251 c) Uluslararası Hukuk 252 4. Çevre Fonu Uygulamasının Değerlendirilmesi 253 a) Olumlu Yönleri 253 b) Olumsuz Yönleri 254 E - Alternatif Finansman Çözümü 255 § 14 - SONUÇ VE ÖNERİLER ...256 ZUSAMMENFASSUNG ■ 267 KAVRAM DİZİNİ 269