Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki DeğerlendirmesiSayfa Sayısı
:  
340
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-8752-22-5

44,00 TLBeni, birilerine karşı, amasız, fakatsız tüm içtenliğiyle savunarak yüksek lisansı bitirebilmemi sağlayan ve dolayısıyla hem bu çalışmayı okuyucuya sunma şansını hem de akademide kalma olanağımı yaratan; tanıdığım en onurlu, en cesur ve en tatlı insana; hocam ve arkadaşım Prof. Dr. Nesrin Algan\′a tüm içtenliğimle... ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR Çevresel Etki Değerlendirmesi, daha önce, çeşitli disiplinler açısından incelenmiş olmakla birlikte; ilk kez, hukuk disiplini açısından, bir monografi düzeyinde, incelenmektedir. Çalışma, Türk hukuk literatüründe mevcut olan bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında, Prof. Dr. Can Hamamcı\′nm danışmanlığında doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Söz konusu tez, 27 Nisan 2007 tarihinde, Prof. Dr. Can Hamamcı, Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Zehra Odyakmaz, Prof. Dr. Nesrin Algan ve Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy\′dan oluşan jüri önünde savunularak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gerek tezin yazım aşamasında gerek Enstitüye teslimine kadar geçen süre içerisinde, yukarıda isimlerini zikrettiğim hocalarım, yardımlarını benden esirgemediler. Bu sebeple hepsine teşekkür ederim. Özellikle Cüneyt hoca, Çevre Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürütürken beni hiçbir konuda yalnız bırakmadı ve sahiplendi. Bundan ötürü kendisine minnettarım. Ayrıca bu çalışma boyunca birçok arkadaşım da bana desteklerini esirgemediler. Arş. Gör. Timuçin Köprülü, çalışmanın son birkaç ayında, istisnasız her gece, Hollanda\′dan canlı bağlantıyla bana destek oldu, sıkıntılarımı paylaştı. O yüzden hakkını ödeyemem. Av. Erkan Sökmez ve Aslı Sökmez, konuyla ilgili birçok ingilizce kitabı İngiltere\′den bizzat temin ettiler; Arş. Gör. İnci Solak Akman benim elde edemeyeceğim bazı kaynakları benimle paylaşma inceliğini gösterdi; Arş. Gör. A. Ersoy Kontacı yüksek lisans tezini kullanmama izin verdi; Dr. Artuk Ardıçoğlu, Dr. Ayhan Tekinsoy ve özellikle hocam Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar yardım isteklerimi kırmadılar; isteği dışında Fakülteden ayrılmak zorunda kalan kürsü ve oda arkadaşım Av. Buğrahan Eldelekli uzakta da olsa beni unutmadı; dolayısıyla bütün herkese hem teşekkür hem de gönül borcum var. Hepsine teşekkür ederim. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER v KISALTMALAR CETVELİ x GİRİŞ : ı I- ÇALIŞMANIN KONUSU ve SINIRLARI 3 II-ÇALİŞMA PLANI 3 BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ § 1- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI: Geleneksel Hukukta Yarattığı Dönüşüm 5 I- Hukuksal Biçimin Somut Bir Kuruluşu Olarak ÇED: Soykütüksel Bir Tahlil 1- Öngörücüdür 9 A- Öngörünün ihtimalle ve riskle ilişkisi 10 B- Öngörünün disiplinlerarasılık ve bütünleşmeyle olan bağlantısı. 12 C- Öngörünün ekoloji bilimiyle olan işbirliği 13 2-Katılımı Sağlar 14 3- Karar-Alma Sürecini Yeniden Düzenler 16 4- Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyetlerini Birleştiren Bir Süreçtir 17 5- İdari Bir Usuldür 20 II- Nüfuz Ettiği Hukuk Dalı: İdare Hukukundaki Yansımaları 27 § 2- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN GELİŞİMİ ve TANIMLAMA SORUNU 32 I- Tarihsel Gelişimi: Hukuk Metinlerinde Yer Alması 32 1. ÇED\′in Erken Tarihi: ABD Ulusal Çevre Politikası Kanunu (NEPAj 34 2. ÇED\′in Avrupa Yolculuğu: Avrupa Topluluğundaki ve Üye Ülkelerdeki Gelişimi 40 VI A) Topluluğun Çevre Politikası 42 B) ÇED\′in Normatif Yapısı: ÇED Direktifinin Genel Çerçevesi ve Üye Ülkelerde ÇED Düzenlemeleri 56 a) ÇED Direktifinin Genel Çerçevesi 56 aa) 85/337 sayılı ÇED Direktifi 57 bb) 85/337 sayılı ÇED Direktifini Değiştiren 97/11 ve 2003/35 sayılı Direktifler 62 b) Üye Ülkelerde ÇED Düzenlemeleri 67 aa) Fransa\′da ÇED Düzenlemesi 67 bb) Birleşik Krallık\′ta ÇED Düzenlemesi 68 cc) Almanya\′da ÇED Düzenlemesi 69 çç) Diğer Ülkelerdeki ÇED Düzenlemeleri 71 3. Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri Açısından ÇED 76 4. Türk Hukukunda Çevresel Etki Değerlendirmesi 85 III- Tanım Denemeleri 87 1. Literatürde Yapılmış Olan Tanımlar 87 2. Hukuki Metinlerde Yer Alan Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TEMEL ZEMİNİ ve UNSURLARI § 1- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TEMEL ZEMİNİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 91 I- Genel Açıklama 91 II- Sürdürülebilir Kalkınmanın (G)izli Tarihi: Yeni Bir Sömürgecilik mi?.. 92 III- Sürdürülebilir Kalkınmanın Hukuki Çerçevesi 96 IV- Sürdürülebilir Kalkınmayı Uygulamaya Geçiren Maddi ve Usuli Bir Hukuki Araç Olarak ÇED 102 § 2- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN UNSURLARI 104 I-Çevresel Varlıklar 104 1. Özel Hukukta Çevresel Varlıklara Verilen Anlam 108 vıi 2. İktisadi Bir Yaklaşım ya da Ara Bir Formül: Kamu Ekonomisi ve Çevresel Varlıklar 112 3. Kamu Hukuku Rejiminin Çevresel Varlıkları Nitelendirmesi Sorunu 113 4. Çevre Hukukunun Kendine Özgü Bir Kavramsallaştırma Denemesi ve Koruma Rejimi 118 A) ÇED Sürecinin Sınıraşan Boyutlardaki Özneleri: Uluslararası Kamu Malları, (Küresel) Müşterekler ve İnsanlığın Ortak Mirası 120 B) ÇED Sürecindeki Yerel Özneler: Ulusal Sınırlar İçerisinde Kalan Çevresel Varlıklar 127 5. Değerlendirme 132 II-Faaliyet 133 III- İlgili Taraflar: Faaliyet Sahibi, Yetkili İdare ve Menfaati Olanlar... 135 1. Faaliyet Sahibi 135 2. Yetkili İdare (Otorite) 136 3. Menfaati Olanlar 138 IV- Önem (Significance) 139 V- Kirliliğin Açılımları: Zarar, Çevresel Zarar Ve Muhtemel Olumsuz Etkiler 144 1. Geleneksel Hukukta Zarar 148 2. Çevresel Zarar 152 3. Çevresel Zarara Bir Alternatif: Muhtemel Olumsuz Etkiler 156 A) Çevresel Zarar ile Kirlilik Arasındaki Kapsam Tartışması 157 B) Kirliliğe Yeni Bir Bakış Olarak Muhtemel Olumsuz Etkiler: İçeriği, Kapsamı ve Uygulama Alanı 159 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİNİN AŞAMALARI, KATILIM VE TEMEL İLKELERLE İLİŞKİSİ 1- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN AŞAMALARI 163 I. Genel Açıklama 163 II. Ön İnceleme Aşaması (Screening) 163 vııı III- Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının Kapsamını Belirleme (Scoping) 167 IV- Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının Hazırlanma Aşaması.. 172 1. Raporun İçeriğinin Belirlenmesi 172 2. Raporu Hazırlamaktan Sorumlu Olanlar ve Yükümlülükleri 187 V- Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının Yetkili Kamu Otoritelerince İncelenmesi 188 VI- Yetkili İdari Otoritelerin Nihai ÇED Raporu Hakkındaki Kararı 190 VII- İzleme ( Monitoring) ve Denetleme (Auditing) Aşaması 192 §2- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE KATILIM 194 I-Genel Açıklama 194 II- Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecine Katılımın Ön Şartı: Bilgi- Belgelere Erişim 196 1. İdare Hukuku ve İnsan Hakları Temelleri 196 2. Çevresel Bilgi- Belgelere Erişim 205 3. Çevresel Etki Değerlendirmesindeki Önemi 211 III- Çevresel Etki Değerlendirmesine Katılım 213 1. ÇED Aşamalarına Katılım 214 2. Katılım Şekilleri 217 A) Toplantı 217 B) Yazılı Görüş Bildirme 218 § 3- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNDEKİ İŞLEVLERİ AÇISINDAN ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 219 I-Genel Açıklama 219 II- Önleme İlkesi 225 III- İhtiyat İlkesi 227 IV- Kirleten Öder İlkesi 231 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TÜRK HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMÜ § 1- HUKUKSAL DÜZENLEMELERDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 235 I- Çevresel Etki Değerlendirmesinin Anayasal Temeli 235 II- Çevre Kanunundaki Genel Çerçevesi 237 III- Sürecin Esaslarına Yer Veren Yönetmelikler Düzeyinde ÇED 244 1. 7 Şubat 1993 tarihli ÇED Yönetmeliği 245 2. 23 Haziran 1997 Tarihli ÇED Yönetmeliği 257 3. 6 Haziran 2002 tarihli ÇED Yönetmeliği 271 4. 12 Aralık 2003 tarihli ÇED Yönetmeliği 282 IV- Çevre Mevzuatında Çevresel Etki Değerlendirmesiyle İlgili Hükümler293 § 2- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİNİN İDARE HUKUKU BOYUTU 300 I- Genel Açıklama 300 II- İdari İşlem Türleri ile Usuli Haklar ve İşlemler Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci 300 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecindeki İdari İşlemlerin Türleri301 A) Süreci Başlatan İşlem 301 B) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun Hukuki Niteliği... 302 C) Çevre ve Orman Bakanlığının Yaptığı İdari İşlemin Türü 304 Ç) ÇED Olumlu Kararı ya da ÇED Gerekli Değildir Kararı ile Faaliyet Hakkındaki Diğer İdari İşlemler Arasındaki İlişki 305 D) Süreçteki Diğer İdari İşlemlerin Hukuki Niteliği 306 2) Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecindeki Usuli Haklar ve İşlemler307 A) Bilgi-Belgelere Erişim Hakkı 307 B) Dinlenilme Hakkı 308 C) ÇED Kararının Gerekçeli Olması 309 SONUÇ 313 KAYNAKÇA 315